NORME METODOLOGICE (din 30 noiembrie 2011)

privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere*)

    EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

    PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 bis din 2 decembrie 2011

———-

    *) Aprobate de Ordinul nr. 980 din 30 noiembrie 2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 2 decembrie 2011.

   MODIFICAT PRIN:

* Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1640 din 8 noiembrie 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 26 noiembrie 2012.

* Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 788 din 20 mai 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 22.05.2013.

* Ordinul ministrului transporturilor nr. 1567 din 24 decembrie 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 30.12.2013.

* Ordinul ministrului transporturilor nr. 1001 din 8 septembrie 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 17.09.2015.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

    ART. 1

   (1) Prezentele norme metodologice stabilesc cadrul de aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere și reprezintă normele prevăzute de aceasta cu privire la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora.

   (2) Transportul rutier se poate efectua numai în condițiile respectării prevederilor prezentelor norme, ale reglementărilor naționale și ale Uniunii Europene din domeniul transporturilor rutiere, precum și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.

   (3) Transportul rutier se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcție tipului de transport efectuat, dotate cu tahografe și limitatoare de viteză, în conformitate cu reglementările în vigoare.

   (3) Transportul rutier se efectuează cu vehiculele rutiere prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.G. nr. 27/2011, destinate prin construcție tipului de transport efectuat și dotate tehnic în conformitate cu reglementările în vigoare.

    ART. 2

   (1) Transportul rutier contra cost poate fi efectuat numai de către operatorii de transport rutier înregistrați în Registrul electronic național al operatorilor de transport rutier ținut de către Autoritatea Rutierã Românã – A.R.R.

   (1) Transportul rutier contra cost poate fi efectuat de către operatorii de transport rutier și de către întreprinderile autorizate să efectueze transport rutier național contra cost cu vehiculele rutiere prevăzute la art. 11¹ alin. (1) și (2) și/sau operațiunile de transport rutier prevăzute la art. 11¹ alin. (3) din O.G. nr. 27/2011, denumite în continuare întreprinderi autorizate, înregistrați/înregistrate în Registrul electronic național al operatorilor de transport rutier sau în Registrul electronic național al întreprinderilor autorizate, după caz, ținute de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.

   (1) Transportul rutier contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate prevăzut la art. 11¹ alin. (1) din O.G. nr. 27/2011 poate fi efectuat de către operatorii de transport rutier şi de către întreprinderile autorizate să efectueze transport rutier național contra cost conform art. 11¹ alin. (2) din O.G. nr.  27/2011, înregistrați/înregistrate în Registrul electronic național al operatorilor de transport rutier sau în Registrul electronic național al întreprinderilor autorizate, după caz, ținute de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.

   (2) Transportul rutier în cont propriu poate fi efectuat numai de către întreprinderile de transport rutier în cont propriu înregistrate în Registrul electronic național al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu ținut de către Autoritatea Rutieră Română  – A.R.R.

CAPITOLUL II

Registrul electronic național al operatorilor de transport rutier şi Registrul electronic național al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu

CAPITOLUL II

Registrul electronic național al operatorilor de transport rutier, Registrul electronic național al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu și Registrul electronic național al întreprinderilor autorizate

    ART. 3

    Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier şi Registrul electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu se întocmesc prin înscrierea datelor aferente operatorilor de transport rutier sau întreprinderilor de transport rutier în cont propriu care au obţinut licenţa comunitarã sau certificatul de transport în cont propriu, dupã caz.

    Registrul electronic național al operatorilor de transport rutier, Registrul electronic național al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu și Registrul electronic național al întreprinderilor autorizate se întocmesc prin înscrierea datelor aferente operatorilor de transport rutier, întreprinderilor de transport rutier în cont propriu sau întreprinderilor autorizate care îndeplinesc cerințele prevăzute de legislația în vigoare pentru obținerea licenței comunitare, a certificatului de transport în cont propriu sau a autorizației pentru transportul rutier național contra cost, după caz.

    ART. 4

   Completarea Registrului electronic naţional al operatorilor de transport rutier şi a Registrului electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu, se realizeazã prin înscrierea cel puţin a urmãtoarelor date:

a) denumirea şi forma juridicã a întreprinderii;

b) adresa sediului acesteia;

c) numele managerilor de transport;

d) tipul licenţei comunitare corespunzãtor tipului de transport efectuat respectiv transport de mãrfuri sau transport de persoane, precum şi numãrul şi seria acesteia;

e) numãrul şi seria copiilor conforme ale licenţei comunitare, precum şi numerele de înmatriculare al autovehiculelor pentru care au fost eliberate;

f) încãlcãrile grave prevãzute în anexa nr. IV la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 ;

g) numele persoanelor care au fost declarate ca fiind inapte pentru coordonarea activitãţii de transport, atât timp cât buna reputaţie a persoanei respective nu a fost restabilitã, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 ;

h) mãsurile administrative şi sancţiunile aplicate operatorilor de transport rutier.

   Completarea Registrului electronic național al operatorilor de transport rutier, a Registrului electronic național al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu și a Registrului electronic național al întreprinderilor autorizate se realizează prin înscrierea cel puțin a următoarelor date:

a) denumirea și forma juridică a întreprinderii;

b) adresa sediului acesteia;

c) numele managerului/managerilor de transport;

d) tipul licenței comunitare corespunzător tipului de transport efectuat, precum și numărul și seria acesteia, numărul și seria certificatului de transport rutier în cont propriu sau numărul și seria autorizației pentru transportul rutier național contra cost, după caz;

e) numărul și seria copiilor conforme ale licenței comunitare/ale certificatului de transport rutier în cont propriu/ale autorizației pentru transportul rutier național contra cost, precum şi numerele de înmatriculare ale vehiculelor rutiere pentru care au fost eliberate;

f) încălcările grave prevăzute în anexa nr. IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;

g) numele persoanelor care au fost declarate ca fiind inapte pentru coordonarea activității de transport, atât timp cât buna reputație a persoanei respective nu a fost restabilită, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, precum și măsurile de reabilitare aplicabile;

h) măsurile administrative și sancțiunile aplicate operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/întreprinderilor autorizate.

    ART. 5

   Gestionarea Registrului electronic naţional al operatorilor de transport rutier şi a Registrului electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu se asigurã de cãtre Autoritatea Rutierã Românã – A.R.R. şi Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., care vor actualiza permanent datele înscrise în acestea, conform competenţelor ce le revin.

   (1) Gestionarea Registrului electronic național al operatorilor de transport rutier, a Registrului electronic național al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu și a Registrului electronic național al întreprinderilor autorizate se asigură de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.

   (2) Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. și Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., vor actualiza permanent datele înscrise în registrele electronice prevăzute la alin. (1), conform competenţelor ce le revin.

    ART. 6

    (1) Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. reprezintă punctul național de contact responsabil de schimbul de informații cu celelalte state membre ale Uniunii Europene privind aplicarea Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 și de luare a măsurilor necesare în vederea interconectării și accesibilității la nivelul Uniunii Europene a Registrului electronic național al operatorilor de transport rutier.

    (2) În sensul prevederilor alin. (1), Autoritatea Rutieră Română – A.R.R este instituția română responsabilă cu întocmirea, în colaborare cu I.S.C.T.R., și transmiterea raportului prevăzut la art. 26 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 , a raportului prevăzut la art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 , precum și a raportului prevăzut la art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 .

CAPITOLUL III

Accesul la activitatea de transport rutier

SECȚIUNEA 1

Accesul la ocupația de operator de transport rutier

    ART. 7

   Pentru a avea acces la ocupația de operator de transport rutier, întreprinderea trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 .

    ART. 8

   În urma îndeplinirii cerințelor privind accesul la ocupația de operator de transport rutier, întreprinderea va fi înregistrată în Registrului electronic național al operatorilor de transport și i se va elibera licența comunitară, care îi conferă operatorului de transport rutier acces la piața transportului rutier contra cost.

    ART. 9

   Se consideră îndeplinită cerința privind sediul, dacă întreprinderea:

a) are sediul situat pe teritoriul României, în incinta căruia își păstrează principalele documente de lucru, în special documentele contabile, documentele de gestionare a personalului, documentele conținând date referitoare la perioadele de conducere și perioadele de repaus ale conducătorilor auto, documentele privind întreținerea vehiculelor și orice alte documente la care trebuie să aibă acces inspectorii Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în scopul verificării;

b) dispune de unul sau mai multe autovehicule, care sunt înmatriculate în România, indiferent dacă vehiculele respective se află în proprietatea sa sau sunt deținute în temeiul unui contract de cumpărare în rate, închiriere sau leasing;

c) desfășoară operațiunile referitoare la autovehiculele menționate la lit. b) permanent și efectiv cu echipamentele administrative necesare și cu echipamentele și instalațiile tehnice corespunzătoare, într-un centru de exploatare situat pe teritoriul României.

    ART. 10

   Se considerã îndeplinitã cerinţa privind buna reputaţie, dacã:

a) întreprinderea şi managerul de transport al acesteia nu au fost condamnate sau sancţionate conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;

b) managerul de transport şi-a pierdut buna reputaţie pentru încãlcãrile grave prevãzute în anexa nr. IV la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 fiind declarat inapt conform art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 şi a intervenit reabilitarea.

   (1) Se consideră îndeplinită cerința privind buna reputație, dacă:

a) întreprinderea și/sau managerul de transport al acesteia nu au/a fost condamnat(e) sau sancționat(e) conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;

b) întreprinderea și/sau managerul de transport și-au/și-a pierdut buna reputație pentru încălcările grave prevăzute în anexa nr. IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 fiind declarate/declarat inapte/inapt conform art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 și a intervenit reabilitarea.

   (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), întreprinderea/managerul de transport se consideră reabilitată/reabilitat după o perioadă de un an de la data pierderii bunei reputații.

    ART. 11

   Procedura administrativă privind pierderea bunei reputații a întreprinderii/managerului de transport prevăzută la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 va fi stabilită de către I.S.C.T.R., în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme, avându-se în vedere cel puțin următoarele:

a) efectuarea unei verificări la sediul intreprinderii;

b) analiza sancțiunilor aplicate întreprinderii/managerului de transport.

    ART. 12

   În urma aplicării procedurii administrative prevăzute la art. 11, I.S.C.T.R. întocmește un referat în care se va motiva decizia retragerii bunei reputații sau rămânerea neafectată a acesteia.

    ART. 13

   Procedura administrativă prevăzută la art. 11 se consideră încheiată după semnarea referatului prevăzut la art. 12 de către inspectorul de stat șef, înregistrarea acestuia și efectuarea tuturor înregistrărilor privind buna reputație în Registrul electronic național al operatorilor de transport rutier/ Registrul electronic național al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu.

    ART. 14

   (1) Se consideră îndeplinită cerința privind capacitatea financiară, dacă întreprinderea demonstrează, pe baza conturilor anuale certificate de un auditor sau de o persoană acreditată în mod corespunzător, conform prevederilor legale, că dispune în fiecare an de capital și rezerve în valoare totală de cel puțin 9000 EUR pentru un singur vehicul utilizat și de 5000 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat.

   (2) În situația în care întreprinderea nu dovedește deținerea capitalului și rezervelor financiare prevăzute la alin. (1), aceasta poate demonstra îndeplinirea capacității financiare printr-un certificat, cum ar fi o garanție bancară sau asigurare prevăzută la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 , eliberat de una sau mai multe bănci sau de alte instituții financiare, inclusiv societăți de asigurare.

    ART. 15

   (1) Se considerã îndeplinitã cerinţa privind competenţa profesionalã, dacã întreprinderea care exercitã ocupaţia de operator de transport rutier desemneazã o persoanã fizicã ca manager de transport, titular al unui certificat de competenţã profesionalã, care îndeplineşte cerinţa de bunã reputaţie şi care:

a) conduce permanent şi efectiv activitãţile de transport ale întreprinderii;

b) este angajat, director, proprietar sau acţionar al întreprinderii, sau administreazã întreprinderea sau, în cazul întreprinderii autorizate ca persoanã fizicã, este însãşi persoana respectivã;

c) este rezident în Uniunea Europeanã.

   (1) Se consideră îndeplinită cerința privind competenta profesională, dacă intreprinderea care exercită ocupația de operator de transport rutier desemnează o persoană fizică ca manager de transport, titular al certificatului de competență profesională, al cărui model este prevazut în anexele nr. 45 a) și 45 b), care îndeplinește cerința de bună reputație și care:

a) conduce permanent și efectiv activitățile de transport ale intreprinderii;

b) este angajat, director, proprietar sau acționar al întreprinderii ori administrează intreprinderea sau, în cazul întreprinderii autorizate ca persoană fizică, este însăși persoana respectivă;

c) este rezident în Uniunea Europeană.

   (2) Certificatul de competență profesională al managerului de transport se obține în condițiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.

   (3) O persoană fizică poate avea calitatea de manager de transport la o singură întreprindere.

SECȚIUNEA 2

Accesul la transportul rutier în cont propriu

    ART. 16

   Pentru a avea acces la transportul rutier în cont propriu, întreprinderea trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și d) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.

    ART. 17

   În urma îndeplinirii cerințelor privind accesul la transportul rutier în cont propriu, întreprinderea va fi înregistrată în Registrul electronic național al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu și i se va elibera certificatul de transport în cont propriu, care îi conferă întreprinderii de transport rutier în cont propriu acces la piața transportului rutier în cont propriu.

    ART. 18

   Cerințele privind buna reputație și competența profesională se consideră îndeplinite în condițiile prevăzute la art. 10 și art. 15.

SECȚIUNEA 3

Accesul la transportul rutier național contra cost efectuat de către întreprinderile autorizate

    Art. 18¹

   Pentru a avea acces la transportul rutier național contra cost efectuat conform prevederilor art. 11¹ alin. (1) – (3) din O.G. nr. 27/2011, întreprinderile trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

a) să aibă un sediu;

b) să aibă o bună reputație;

c) să aibă competență profesională.

   Pentru a avea acces la transportul rutier național contra cost efectuat conform prevederilor art. 11¹ din O.G. nr. 27/2011, întreprinderile trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

a) să aibă un sediu;

b) să aibă o bună reputație;

c) să aibă competență profesională.

    Art. 18²

   În urma îndeplinirii cerințelor privind accesul la transportul național contra cost, întreprinderea va fi înregistrată în Registrul electronic național al întreprinderilor autorizate și i se va elibera o autorizație pentru transportul rutier național contra cost care îi conferă acces la piața transportului rutier național contra cost.

    Art. 18³

    Cerințele privind sediul, buna reputație și competența profesională se consideră îndeplinite în condițiile prevăzute la art. 9, 10 și 15.

    Art. 184

   (1) Operatorii de transport rutier pot efectua operațiunile de transport rutier național contra cost prevăzute la art. 11¹ alin. (1) – (3) din O.G. nr. 27/2011, în baza licențelor comunitare valabile ai căror titulari sunt.

   (2) În cazul prevăzut la alin. (1), operatorul de transport rutier este înregistrat în Registrul electronic național al întreprinderilor autorizate, într-o secțiune distinctă, și i se va elibera o copie conformă a licenței comunitare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 sau 4, după caz, pe care autoritatea emitentă menționează expres faptul că este valabilă pentru transportul rutier național contra cost și pentru vehiculul rutier din categoria celor prevăzute la art. 11¹ alin. (1) – (3) din O.G. nr. 27/2011, care îi conferă acces la piața transportului rutier național contra cost.

   (1) Operatorii de transport rutier pot efectua operațiunile de transport rutier național contra cost prevăzute la art. 11¹ din O.G. nr. 27/2011, în baza licențelor comunitare valabile ai căror titulari sunt.

   (2) În cazul prevăzut la alin. (1), operatorul de transport rutier este înregistrat în Registrul electronic național al întreprinderilor autorizate, într-o secțiune distinctă, şi i se va elibera o copie conformă a licenței comunitare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, pe care autoritatea emitentă menționează expres faptul că este valabilă pentru transportul rutier național contra cost şi pentru vehiculul rutier care efectuează operațiunea de transport prevăzută la art. 11¹ din O.G. nr. 27/2011, care îi conferă acces la piața transportului rutier național contra cost.

CAPITOLUL IV

Accesul la piața transportului rutier

SECȚIUNEA 1

Transportul rutier contra cost

    ART. 19

   Transportul rutier contra cost de mărfuri și de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier în baza licenței comunitare numai cu autovehicule la bordul cărora există, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenței comunitare, documentul de transport, precum și celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.

    ART. 20

   (1) Licența comunitară este eliberată de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu o valabilitate de 10 ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare, aceasta păstrându-se la sediul operatorului de transport.

   (2) Copiile conforme ale licenței comunitare se eliberează de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu o valabilitate de minim 1 an și fără a depăși perioada de valabilitate a licenței comunitare, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare, acestea păstrându-se la bordul autovehiculelor pentru care au fost emise.

   (3) Licența comunitară și copiile conforme ale acesteia sunt documente nominale ale operatorului de transport rutier, nefiind transmisibile.

   (4) Copiile conforme ale licenței comunitare sunt personalizate de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu numerele de înmatriculare ale autovehiculelor pentru care au fost emise.

   (5) Modelul licenței comunitare din anexa nr. II la Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 în cazul efectuării transportului rutier de mărfuri, este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

   (6) Modelul licenței comunitare din anexa nr. II la Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 în cazul efectuării transportului rutier de persoane, este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

   (7) Modelul copiei conforme a licenței comunitare corespunzătoare transportului rutier de mărfuri, este prevăzut în anexa nr.3 la prezentele norme metodologice.

   (8) Modelul copiei conforme a licenței comunitare corespunzătoare transportului rutier de persoane, este prevăzut în anexa nr.4 la prezentele norme metodologice.

    ART. 21

   (1) Pentru obținerea licenței comunitare și a copiilor conforme ale acesteia, întreprinderea va depune sau va transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme.

   (2) Cererea depusă sau transmisă în conformitate cu prevederile alin. (1) va fi însoțită de următoarele:

a) document doveditor privind deținerea sediului unde întreprinderea își păstrează documentele și în care aceasta desfășoară activitatea administrativă și operativă în legătură cu transportul rutier;

b) document privind asigurarea întreținerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate;

c) cazierul judiciar al managerului de transport și declarație pe propria răspundere a acestuia, prevăzută în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, din care să reiasă că nu a fost sancționat pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 sau actul prevăzut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 , în cazul în cazul resortisanților altor state membre ale Uniunii Europene;

d) cazierul judiciar al întreprinderii și declarație pe propria răspundere a acesteia, prevăzută în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice, din care să reiasă că întreprinderea nu a fost sancționată pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;

e) document privind îndeplinirea condiției de capacitate financiară prevăzut la art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;

f) certificatul de competență profesională al managerului de transport prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, valabil pentru tipul de transport efectuat;

g) cartea de identitate a vehiculului și certificatul de înmatriculare, în copie; în cazul efectuării transportului rutier național contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, cartea de identitate a vehiculului trebuie să conțină înscrisuri specifice din care să reiasă că vehiculul respectiv poate fi utilizat la efectuarea transportului rutier de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate.

g) cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare şi anexa la certificatul de înmatriculare cu inspecţia tehnică periodică în termen de valabilitate efectuată conform reglementărilor legale, în copie; în cazul efectuării transportului rutier naţional contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, cartea de identitate a vehiculului trebuie să conţină înscrisuri specifice din care să reiasă că vehiculul respectiv poate fi utilizat la efectuarea transportului rutier de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate.

   (3) Cererea prevãzutã la alin. (1) se va transmite inclusiv prin poştã electronicã pe adresa indicatã pe pagina de internet a Autoritãţii Rutiere Române – A.R.R.

   (3) În cererea prevazută la alin. (1) intreprinderea își va exprima opțiunea asupra modului de eliberare a licenței comunitare și a copiilor conforme ale acesteia, respectiv transmiterea prin poștă, cu confirmare de primire, pe adresa acesteia sau ridicarea direct de la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.

    ART. 22

   (1) În termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite cerințele prevăzute la art. 7, să elibereze licența comunitară sau să comunice în scris refuzul motivat, după caz.

   (2) Prelungirea termenului de eliberare a licenței comunitare pentru situații motivate corespunzător care presupun precizări suplimentare din partea întreprinderii în vederea analizării cererii depuse, se face în condițiile prevăzute la art. 11 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 .

   (3) Autoritatea Rutierã Românã – A.R.R. transmite prin poştã, cu confirmare de primire, pe adresa operatorului de transport rutier, licenţa comunitarã şi copiile conforme ale acesteia pe care le elibereazã.    ABROGAT

    ART. 23

   În maxim 3 luni de la data eliberării licenței comunitare, I.S.C.T.R. va face un control la sediul operatorului de transport în vederea verificării îndeplinirii de către acesta a cerințelor prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 .

    ART. 24

   (1) În situația în care titularul licenței comunitare deține autovehicule suplimentare față de cele pentru care a obținut inițial copii conforme ale licenței comunitare, pe care urmează să le utilizeze la efectuarea operațiunilor de transport rutier, acesta va depune sau va transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.

   (2) Cererea depusă în conformitate cu prevederile alin. (1) în vederea eliberării uneia sau mai multor copii conforme ale licenței comunitare, va fi însoțită de documentul doveditor privind îndeplinirea condiției de capacitate financiară prevăzut la art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, corespunzător numărului de vehicule rutiere deținut de titularul licenței comunitare.

   (3) Cererea prevãzutã la alin. (1) se va transmite inclusiv prin poştă electronică pe adresa indicată pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române – A.R.R.

    ART. 25

   În vederea efectuării transportului rutier de mărfuri periculoase, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., următoarele documente:

a) dovada angajării, decizia de numire și certificatul de atestare profesională a consilierului de siguranță;

b) certificatul de agreare eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, pentru vehiculele pentru care este necesar a se elibera respectivul certificat;

c) certificatul de atestare profesională al conducătorului auto, specific mărfurilor periculoase care vor fi transportate;

d) autorizația eliberată de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase din clasa 7;

e) certificatul de inspecție tehnică, în cazul suprastructurilor specializate pentru transportul recipientelor cu gaze lichefiate sau cu alte mărfuri periculoase.

    ART. 26

   (1) Copia conformã a licenţei comunitare se elibereazã pentru un autovehicul sau ansamblu de autovehicule în funcţie de tipul de transport rutier efectuat, respectiv transport rutier de mãrfuri sau transport rutier de persoane.

   (1) Copia conforma a licenței comunitare se eliberează pentru un autovehicul sau ansamblu de vehicule în funcție de tipul de transport rutier efectuat, respectiv transport rutier de mărfuri ori transport rutier de persoane.

   (2) Unui operator de transport rutier i se poate elibera un număr maxim de copii conforme ale licenței comunitare corespunzător numărului de autovehicule pentru care îndeplinește condiția de capacitate financiară.

   (3) La eliberarea copiei conforme a licenţei comunitare pentru un vehicul care deţine copie conformă a licenţei comunitare/certificatului de transport în cont propriu valabilă pe numele altui operator de transport/întreprinderi, aceasta din urmă îşi pierde valabilitatea.

   (4) În cazul în care operatorul de transport nu mai deţine autovehiculul pentru care a obţinut o copie conformă a licenţei comunitare, aceasta îşi pierde valabilitatea, fiind considerată nulă.

    ART. 27

   (1) În cazul în care operatorul de transport rutier îşi schimbã sediul social, acesta trebuie sã notifice schimbarea cãtre Autoritatea Rutierã Românã – A.R.R. şi sã certifice printr-o declaraţie pe proprie rãspundere menţinerea condiţiilor care au stat la baza eliberãrii licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia prevãzute de prezentele norme, în cel mult 15 zile de la schimbarea sediului social.

   (1) În cazul în care operatorul de transport rutier își schimbă sediul declarat, în cererea prevazută la art. 21 alin. (1), acesta trebuie să notifice schimbarea către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. și să certifice printr-o declarație pe propria răspundere menținerea condițiilor care au stat la baza eliberării licenței comunitare și a copiilor conforme ale acesteia prevăzute de prezentele norme, în cel mult 15 zile de la schimbarea sediului declarat.

   (1¹) În cazul în care operatorul de transport rutier îşi schimbă denumirea cu păstrarea codului unic de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, acesta trebuie să notifice schimbarea către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., în cel mult 15 zile.

   (2) Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va elibera în termen de 5 zile de la notificarea prevãzutã la alin. (1), licența comunitară și copiile conforme ale acesteia modificate, păstrându-se termenul de valabilitate al licenței comunitare și al copiilor conforme ale acesteia eliberate anterior, care sunt depuse la A.R.R.

   (2) Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va înlocui, în termen de 5 zile de la notificările prevăzute la alin. (1) sau (1¹), licenţa comunitară şi copiile conforme ale acesteia modificate, păstrându-se termenul de valabilitate al licenţei comunitare şi al copiilor conforme ale acesteia eliberate anterior, care sunt depuse la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.

   (3) Licența comunitară și copiile conforme ale acesteia modificate prevăzute la alin. (2) se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. numai după prezentarea de către operatorul de transport rutier a documentului de plată a tarifului pentru eliberarea documentelor respective.

   (3) Licenţa comunitară şi copiile conforme ale acesteia înlocuite, prevăzute la alin. (2) se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. numai după prezentarea de către operatorul de transport rutier a documentului de plată a tarifului pentru înlocuirea documentelor respective.

    ART. 28

   La solicitarea expresă a operatorului de transport rutier privind retragerea licenței comunitare și/sau a copiilor conforme ale acesteia, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va proceda la retragerea acestor documente și la radierea poziției din Registrul electronic național al operatorilor de transport rutier.

SECȚIUNEA 2

Transportul rutier în cont propriu

    ART. 29

   (1) Transportul rutier în cont propriu de mărfuri și persoane se efectuează de către întreprindere în baza certificatului de transport în cont propriu numai cu autovehicule la bordul cărora există, pe toată durata transportului, o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu, documentul de transport, precum și celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.

    ART. 30

   (1) Certificatul de transport în cont propriu este eliberat de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu o valabilitate de 10 ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare, aceasta păstrându-se la sediul întreprinderii.

   (2) Copiile conforme ale certificatului de transport în cont propriu se eliberează de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu o valabilitate de minim 1 an și fără a depăși perioada de valabilitate a certificatului de transport în cont propriu, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare, acestea păstrându-se la bordul autovehiculelor pentru care au fost emise.

   (3) Certificatul de transport în cont propriu și copiile conforme ale acestuia sunt documente nominale ale întreprinderii, nefiind transmisibile.

   (4) Copiile conforme ale certificatului de transport în cont propriu sunt personalizate de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu numerele de înmatriculare ale autovehiculelor pentru care au fost emise.

   (5) Modelul certificatului de transport în cont propriu este prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice.

   (6) Modelul copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu corespunzător transportului rutier de mărfuri este prevăzut în anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice.

   (7) Modelul copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu corespunzător transportului rutier de persoane este prevăzut în anexa nr. 11 la prezentele norme metodologice.

    ART. 31

   (1) Pentru obținerea certificatului de transport în cont propriu și a copiilor conforme ale acestuia, întreprinderea va depune sau va transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 12 la prezentele norme.

   (2) Cererea depusă sau transmisă în conformitate cu prevederile alin. (1) va fi însoțită de următoarele:

a) cazierul judiciar al managerului de transport și declarație pe propria răspundere a acestuia, prevãzutã în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, din care să reiasă că nu a fost sancționat pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 sau documentul prevăzut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 , în cazul resortisanților altor state membre ale Uniunii Europene;

b) cazierul judiciar al întreprinderii și declarație pe propria răspundere a acesteia, prevãzutã în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice, din care să reiasă că întreprinderea nu a fost sancționată pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 ;

c) certificatul de competență profesională al managerului de transport prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, valabil pentru tipul de transport efectuat.

d) cartea de identitate a vehiculului și certificatul de înmatriculare, în copie; în cazul efectuării transportului rutier în cont propriu de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, cartea de identitate a vehiculului trebuie să conțină înscrisuri specifice din care să reiasă că vehiculul respectiv poate fi utilizat la efectuarea transportului rutier de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate.

d) cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare şi anexa la certificatul de înmatriculare cu Inspecţia tehnică periodică în termen de valabilitate efectuată conform reglementărilor legale, în copie.

   (3) Cererea prevãzutã la alin. (1) se va transmite inclusiv prin poştã electronicã pe adresa indicatã pe pagina de internet a Autoritãţii Rutiere Române – A.R.R.

   (3) În cererea prevazută la alin. (1) intreprinderea își va exprima opțiunea asupra modului de eliberare a certificatului de transport în cont propriu și a copiilor conforme ale acestuia, respectiv transmiterea prin poștă pe adresa acesteia sau ridicarea direct de la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.

    ART. 32

   (1) În termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 16, să elibereze certificatul de transport în cont propriu sau să comunice în scris refuzul motivat, după caz.

   (2) Prelungirea termenului de eliberare a certificatului de transport în cont propriu pentru situații motivate corespunzător, care presupun precizări suplimentare din partea întreprinderii în vederea analizării cererii depuse, se face în condițiile prevăzute la art. 11 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.

   (3) Autoritatea Rutierã Românã – A.R.R. transmite prin poştã, cu confirmare de primire, pe adresa întreprinderii de transport rutier în cont propriu, certificatul de transport în cont propriu şi copiile conforme ale acestuia pe care le elibereazã.  – ABROGAT

    ART. 33

   În maximum 3 luni de la data eliberării certificatului de transport în cont propriu, I.S.C.T.R. va efectua un control la sediul întreprinderii de transport rutier în cont propriu în vederea verificării îndeplinirii de către acesta a cerințelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și d) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.

    ART. 34

   (1) În situația în care titularul certificatului de transport în cont propriu deține autovehicule suplimentare față de cele pentru care a obținut inițial copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu, pe care urmează să le utilizeze la efectuarea operațiunilor de transport rutier în cont propriu, acesta va depune sau va transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13 la prezentele norme metodologice.

   (2) Cererea prevãzutã la alin. (1) se va transmite inclusiv prin poștă electronică pe adresa indicată pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române – A.R.R.

    ART. 35

   În vederea efectuării transportului rutier de mărfuri periculoase, întreprinderea de transport rutier în cont propriu va depune sau va transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., următoarele documente:

a) dovada angajării, decizia de numire și certificatul de atestare profesională a consilierului de siguranță;

b) certificatul de agreare eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, pentru vehiculele pentru care este necesar a se elibera respectivul certificat;

c) certificatul de atestare profesională al conducătorului auto, specific mărfurilor periculoase care vor fi transportate;

d) autorizația eliberată de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase din clasa 7;

e) certificatul de inspecție tehnică, în cazul suprastructurilor specializate pentru transportul recipientelor cu gaze lichefiate sau cu alte mărfuri periculoase.

    ART. 36

   Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu se eliberează pentru un autovehicul sau ansamblu de autovehicule în funcție de tipul de transport rutier efectuat, respectiv transport rutier de mărfuri sau transport rutier de persoane.

    ART. 37

   (1) În cazul în care întreprinderea de transport rutier în cont propriu îşi schimbã sediul social, aceasta trebuie sã notifice schimbarea cãtre Autoritatea Rutierã Românã – A.R.R. şi sã certifice printr-o declaraţie pe proprie rãspundere menţinerea condiţiilor care au stat la baza eliberãrii certificatului de transport în cont propriu şi a copiilor conforme ale acestuia prevãzute de prezentele norme, în cel mult 15 zile de la schimbarea sediului social.

   (1) În cazul în care intreprinderea își schimbă sediul declarat în cererea prevazută la art. 31 alin. (1), aceasta trebuie să notifice schimbarea către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. și să certifice printr-o declarație pe propria răspundere menținerea condițiilor care au stat la baza eliberării certificatului de transport în cont propriu și a copiilor conforme ale acestuia prevăzute de prezentele norme, în cel mult 15 zile de la schimbarea sediului declarat.

   (1¹) În cazul în care întreprinderea își schimbă denumirea cu păstrarea codului unic de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, acesta trebuie să notifice schimbarea către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. în cel mult 15 zile.

   (2) Autoritatea Rutieră Română – A.R.R va elibera în termen de 5 zile de la notificarea prevãzutã la alin. (1), certificatul de transport în cont propriu și copiile conforme ale acestuia modificate, păstrându-se termenul de valabilitate al certificatului de transport în cont propriu și al copiilor conforme ale acestuia eliberate anterior, care sunt depuse la A.R.R.

   (2) Autoritatea Rutieră Română – A.R.R va înlocui, în termen de 5 zile de la notificările prevăzute la alin. (1) sau (1^1), certificatul de transport în cont propriu şi copiile conforme ale acestuia modificate, păstrându-se termenul de valabilitate al certificatului de transport în cont propriu şi al copiilor conforme ale acestuia eliberate anterior, care sunt depuse la A.R.R.

   (3) Certificatul de transport în cont propriu și copiile conforme ale acestuia modificate prevăzute la alin. (2) se vor elibera de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. numai după prezentarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a documentului de plată a tarifului pentru schimbarea documentelor respective.

   (3) Certificatul de transport în cont propriu şi copiile conforme ale acestuia înlocuite, prevăzute la alin. (2), se vor elibera de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R numai după prezentarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a documentului de plată a tarifului pentru înlocuirea documentelor respective.

   (4) La eliberarea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu pentru un vehicul care deţine copie conformă a licenţei comunitare/certificatului de transport în cont propriu valabilă pe numele altui operator de transport/întreprinderi, aceasta din urmă îşi pierde valabilitatea.

   (5) În cazul în care întreprinderea nu mai deţine autovehiculul pentru care a obținut o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu, aceasta îşi pierde valabilitatea, fiind considerată nulă.

    ART. 38

   La solicitarea expresă a întreprinderii de transport rutier în cont propriu privind retragerea certificatului de transport în cont propriu și/sau a copiilor conforme ale acestuia, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va proceda la retragerea acestor documente și la radierea poziției din Registrul electronic național al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu.

SECȚIUNEA 3

Transportul rutier național contra cost efectuat în condițiile prevăzute la art. 11¹ din O.G. nr. 27/2011 

    Art. 38¹

   (1) Transportul rutier național contra cost se efectuează de către întreprinderile autorizate în baza autorizației pentru transportul rutier național contra cost, cu vehicule rutiere din categoria celor prevăzute la art. 11¹ alin. (1) – (3) din O.G. nr. 27/2011, la bordul cărora trebuie să existe, pe toată durata transportului, copia conformă a autorizației pentru transportul rutier național contra cost, documentul de transport, precum și celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.

   (2) Transportul rutier național contra cost se efectuează de către operatorii de transport rutier în baza licenței comunitare, cu vehicule rutiere din categoria celor prevăzute la art. 11¹ alin. (1) – (3) din O.G. nr. 27/2011, la bordul cărora trebuie să existe, pe toată durata transportului, copia conformă a licenței comunitare valabilă pentru transportul rutier național contra cost, documentul de transport, precum și celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.

   (1) Transportul rutier naţional contra cost al vehiculelor defecte sau avariate se efectuează de către întreprinderile autorizate în baza autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost, cu vehicule rutiere la bordul cărora trebuie să existe, pe toată durata transportului, copia conformă a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost, avizul de însoţire a mărfii sau un document echivalent acestuia, precum şi celelalte documente specifice prevăzute de reglementările în vigoare.

   (2) Transportul rutier naţional contra cost al vehiculelor defecte sau avariate se efectuează de către operatorii de transport rutier în baza licenţei comunitare, cu vehicule rutiere la bordul cărora trebuie să existe, pe toată durata transportului, copia conformă a licenţei comunitare valabilă pentru transportul rutier naţional contra cost, prevăzută la art. 39 alin. (1), valabilă pentru transportul rutier de mărfuri, documentul de transport prevăzut la art. 39 alin. (2), precum şi toate celelalte documente specifice prevăzute de reglementările în vigoare.

    Art. 38²

   (1) Autorizația pentru transportul rutier național contra cost prevăzută la art. 18² se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu o valabilitate de 10 ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare și se păstrează la sediul întreprinderii. Modelul autorizației pentru transportul rutier național contra cost este prevăzut în anexa nr. 47.

   (2) Copia conformă a autorizației pentru transportul rutier național contra cost se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu o valabilitate de minimum un an şi fără a depăși perioada de valabilitate a autorizației pentru transportul rutier național contra cost, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare, şi se păstrează la bordul vehiculului rutier pentru care a fost emisă. Modelul copiei conforme a autorizației pentru transportul rutier național contra cost de mărfuri este prevăzut în anexa nr. 48. Modelul copiei conforme a autorizației pentru transportul rutier național contra cost de persoane este prevăzut în anexa nr. 49.

   (2) Copia conformă a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu o valabilitate de minimum un an şi fără a depăşi perioada de valabilitate a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare, şi se păstrează la bordul vehiculului rutier pentru care a fost emisă. Modelul copiei conforme a autorizaţiei pentru transport rutier naţional contra cost de vehicule rutiere defecte sau avariate este prevăzut în anexa nr. 48.

   (3) Autorizația pentru transportul rutier național contra cost și copia conformă a acesteia sunt documente nominale ale întreprinderii și nu sunt transmisibile.

   (4) Copia conformă a autorizației pentru transportul rutier național contra cost este personalizată de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu numerele de înmatriculare ale vehiculelor rutiere pentru care a fost emisă.

   (5) Copia conformă a licenței comunitare valabilă pentru transportul rutier național contra cost, prevăzută la art. 184 alin. (2), se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu o valabilitate de minimum un an și fără a depăși perioada de valabilitate a licenței comunitare, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare, și se păstrează la bordul vehiculului rutier pentru care a fost emisă.

   (6) Copia conformă a licenței comunitare valabilă pentru transportul rutier național contra cost, prevăzută la art. 184 alin. (2), este document nominal al operatorului de transport rutier, nu este transmisibilă și este personalizată de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu numărul de înmatriculare al vehiculului rutier pentru care a fost emisă.

    Art. 38³

   (1) Pentru obținerea autorizației pentru transportul rutier național contra cost și a copiei conforme a acesteia, întreprinderea va depune sau va transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.

   (2) Cererea depusă sau transmisă în conformitate cu prevederile alin. (1) va fi însoțită de următoarele:

a) document doveditor privind deținerea sediului unde întreprinderea își păstrează documentele și în care aceasta desfășoară activitatea administrativă şi operativă în legătură cu transportul rutier;

b) document privind asigurarea întreținerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate;

c) cazierul judiciar al managerului de transport şi declarație pe propria răspundere a acestuia, prevăzută în anexa nr. 6, din care să reiasă că nu a fost sancționat pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 sau actul prevăzut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, în cazul resortisanților altor state membre ale Uniunii Europene;

d) cazierul judiciar al întreprinderii şi declarație pe propria răspundere a acesteia, prevăzută în anexa nr. 7, din care să reiasă că întreprinderea nu a fost sancționată pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;

e) certificatul de competență profesională al managerului de transport prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, valabil pentru tipul de transport efectuat;

f) cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare, în copie; în cazul efectuării transportului rutier național contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, cartea de identitate a vehiculului trebuie să conțină înscrisuri specifice din care să reiasă că vehiculul respectiv poate fi utilizat la efectuarea transportului rutier de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate.

f) cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare şi anexa la certificatul de înmatriculare cu inspecţia tehnică periodică în termen de valabilitate efectuată conform reglementărilor legale, în copie; cartea de identitate a vehiculului trebuie să conţină înscrisuri specifice din care să reiasă că vehiculul respectiv poate fi utilizat la efectuarea transportului rutier de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate.

   (3) În cererea prevăzută la alin. (1) întreprinderea îşi va exprima opțiunea asupra modului de eliberare a autorizației pentru transportul rutier național contra cost şi a copiei conforme a acesteia, respectiv transmiterea prin poștă, cu confirmare de primire, pe adresa acesteia sau ridicarea direct de la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.

    Art. 384  

   (1) Pentru obținerea copiei conforme a licenței comunitare valabile pentru transportul rutier național contra cost, prevăzută la art. 184 alin. (2), operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.

   (2) În cererea prevăzută la alin. (1) operatorul de transport rutier îşi va exprima opțiunea asupra modului de eliberare a copiei conforme a licenței comunitare valabile pentru transportul rutier național contra cost, respectiv transmiterea prin poștă, cu confirmare de primire, pe adresa acesteia sau ridicarea direct de la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.

    Art. 385

   (1) În termen de cel mult 15 zile de la data depunerii cererii, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite cerințele prevăzute la art. 18¹ sau dispozițiile art. 184 alin. (1), după caz, să se elibereze autorizația pentru transportul rutier național contra cost şi copia conformă a acesteia sau copia conformă a licenței comunitare valabilă pentru transportul rutier național contra cost, prevăzută la art. 184 alin. (2), sau să comunice în scris refuzul motivat, după caz.

   (2) În termen de cel mult 3 luni de la data eliberării autorizației pentru transportul rutier național contra cost, I.S.C.T.R. va efectua un control la sediul întreprinderii autorizate în vederea verificării îndeplinirii de către aceasta a cerințelor prevăzute la art. 18¹ .

    Art. 386

   (1) În situația în care titularul autorizației pentru transportul rutier național contra cost sau titularul licenței comunitare deține unul sau mai multe vehicule rutiere din categoria celor prevăzute la art. 11¹ din O.G. nr. 27/2011, suplimentar față de cele pentru care a obținut inițial copii conforme ale autorizației pentru transportul rutier național contra cost/copii conforme ale licenței comunitare valabile pentru transportul rutier național contra cost, pe care urmează să îl/le utilizeze la efectuarea operațiunilor de transport rutier, acesta va depune sau va transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8.

   (1) În situaţia în care titularul autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost sau titularul licenţei comunitare deţine unul sau mai multe vehicule rutiere cu masa maximă autorizată, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, care nu depăşeşte 3,5 tone pentru efectuarea transportului de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate prevăzute la art. 11¹ din O.G. nr. 27/2011, suplimentar faţă de cele pentru care a obţinut iniţial copii conforme ale autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost/copii conforme ale licenţei comunitare valabile pentru transportul rutier naţional contra cost, pe care urmează să îl/le utilizeze la efectuarea operaţiunilor de transport rutier, acesta va depune sau va transmite prin poştă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8.

   (2) Cererea prevăzută la alin. (1) se va transmite inclusiv prin poștă electronică pe adresa indicată pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române – A.R.R.

    Art. 38  – ABROGAT

   (1) În vederea efectuării transportului rutier național contra cost de mărfuri periculoase cu vehicule rutiere a căror masă maximă autorizată, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, este cuprinsă între 2,4 tone şi 3,5 tone, întreprinderea autorizată va depune sau va transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. următoarele documente:

a) dovada angajării, decizia de numire şi certificatul de atestare profesională a consilierului de siguranță;

b) certificatul de agreare eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, pentru vehiculele pentru care este necesar a se elibera respectivul certificat;

c) certificatul de atestare profesională al conducătorului auto, specific mărfurilor periculoase care vor fi transportate;

d) autorizația eliberată de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase din clasa 7;

e) certificatul de inspecție tehnică, în cazul suprastructurilor specializate pentru transportul recipientelor cu gaze lichefiate sau cu alte mărfuri periculoase.

   (2) În vederea efectuării transportului rutier național contra cost de mărfuri periculoase cu vehicule rutiere a căror masă maximă autorizată, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, este cuprinsă între 2,4 tone şi 3,5 tone, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. documentele prevăzute la alin. (1).

    Art. 388

   (1) În cazul în care întreprinderea autorizată îşi schimbă sediul declarat în cererea prevăzută la art. 38³ alin. (1), aceasta trebuie să notifice schimbarea către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. şi să certifice printr-o declarație pe propria răspundere menținerea condițiilor care au stat la baza eliberării autorizației pentru transportul rutier național contra cost şi a copiei conforme a acesteia prevăzute de prezentele norme, în cel mult 15 zile de la schimbarea sediului declarat.

   (2) În cazul în care operatorul de transport rutier, deținător al copiei conforme a licenței comunitare valabile pentru transportul rutier național contra cost, prevăzută la art. 184 alin. (2), îşi schimbă sediul declarat în cererea prevăzută la art. 384 alin. (1), aceasta trebuie să notifice schimbarea către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. şi să certifice printr-o declarație pe propria răspundere menținerea condițiilor care au stat la baza eliberării copiei conforme a licenței comunitare valabile pentru transportul rutier național contra cost, prevăzută de prezentele norme, în cel mult 15 zile de la schimbarea sediului declarat.

   (21) În cazul în care întreprinderea autorizată/operatorul de transport rutier deţinător al copiei conforme a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost/copiei conforme a licenţei comunitare valabile pentru transportul rutier naţional contra cost îşi schimbă denumirea cu păstrarea codului unic de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, aceasta/acesta trebuie să notifice schimbarea către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. în cel mult 15 zile.

   (3) Autoritatea Rutieră Română – A.R.R va elibera în termen de 5 zile de la notificarea prevăzută la alin. (1) sau (2) autorizația pentru transportul rutier național contra cost și copia conformă a acesteia modificate, respectiv copia conformă a licenței comunitare valabilă pentru transportul rutier național contra cost, prevăzută la art. 184 alin. (2), după caz, păstrându-se termenul de valabilitate a documentelor corespondente eliberate anterior, care sunt depuse la A.R.R.

   (3) Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va înlocui în termen de 5 zile de la notificarea prevăzută la alin. (1), (2) sau (21) autorizaţia pentru transportul rutier naţional contra cost şi copia conformă a acesteia modificate, respectiv copia conformă a licenţei comunitare valabilă pentru transportul rutier naţional contra cost, prevăzută la art. 184 alin. (2), modificată, după caz, păstrându-se termenul de valabilitate a documentelor corespondente eliberate anterior, care sunt depuse la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.

   (4) Documentele modificate prevăzute la alin. (3) se vor elibera de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. numai după prezentarea de către întreprinderea autorizată/operatorul de transport rutier, după caz, a documentului de plată a tarifului pentru schimbarea documentelor respective.

   (4) Documentele înlocuite prevăzute la alin. (3) se vor elibera de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. numai după prezentarea de către întreprinderea autorizată/operatorul de transport rutier, după caz, a documentului de plată a tarifului pentru înlocuirea documentelor respective.

    Art. 389

   La solicitarea expresă a întreprinderii autorizate/operatorului de transport rutier privind retragerea autorizației pentru transportul rutier național contra cost și a copiei conforme a acesteia, respectiv a copiei conforme a licenței comunitare valabile pentru transportul rutier național contra cost, după caz, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va proceda la anularea acestor documente și la radierea poziției corespunzătoare din Registrul electronic național al întreprinderilor autorizate.

    Art. 3810

   (1) La eliberarea copiei conforme a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost pentru un vehicul care deţine copie conformă a licenţei comunitare/autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost valabilă pe numele altui operator de transport/întreprinderi autorizate, aceasta din urmă îşi pierde valabilitatea.

   (2) În cazul în care întreprinderea autorizată nu mai deţine autovehiculul pentru care a obţinut o copie conformă a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost, aceasta îşi pierde valabilitatea, fiind considerată nulă.

CAPITOLUL V

Efectuarea transporturilor rutiere

SECȚIUNEA 1

Efectuarea transportului rutier național de mărfuri

Subsecțiunea 1

Efectuarea transportului rutier contra cost de mărfuri

    ART. 39

   (1) Pentru a efectua transport rutier contra cost de mărfuri, operatorul de transport rutier trebuie să dețină la bordul autovehiculului copia conformă a licenței comunitare valabilă pentru transportul rutier de mărfuri, documentul de transport, precum și toate celelalte documente specifice, prevăzute de reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie și/sau tip de transport rutier.

   (2) În sensul alin. (1), prin document de transport se înțelege scrisoarea de transport tip C.M.R., prevăzută de Convenția referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele (Convenția C.M.R.), la care România a aderat prin Decretul nr. 429/1972, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 14 la prezentele norme metodologice.

   (3) Suplimentar față de documentul de transport, în cazul transportului rutier contra cost de mărfuri, la bordul vehiculului rutier trebuie să se mai afle:

a) legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto;

b) certificatul de competență profesională al conducătorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat;

c) contractul de închiriere/leasing, în original sau în copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deținut cu contract de închiriere sau de leasing, după caz;

d) atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 , după caz;

    ART. 40 – ABROGAT

   (1) În scopul facilitãrii controlului vehiculelor care sunt utilizate de cãtre operatorii de transport rutier/întreprinderile de transport rutier în cont propriu la efectuarea transporturilor rutiere, utilizate de cãtre operatorii de transport/întreprinderi, aceştia au obligaţia dotãrii acestora cu plãcuţe din care sã rezulte dimensiunile şi masele maxime admiseaautorizate ale vehiculului.

   (2) Plãcuţele prevãzute la alin. (1) fac dovada conformitãţii vehiculului respectiv cu prevederile legislaţiei comunitare referitoare la dimensiunile maxime admise şi masele maxime admise aautorizate.

    Art. 40¹

   (1) Pentru a efectua transport rutier național contra cost de mărfuri cu vehicule rutiere a căror masă maximă autorizată, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, este cuprinsă între 2,4 tone și 3,5 tone sau transport rutier național contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, întreprinderea autorizată sau operatorul de transport rutier trebuie să dețină la bordul vehiculului copia conformă a autorizației pentru transportul rutier național contra cost/copia conformă a licenței comunitare valabilă pentru transportul rutier național contra cost, avizul de însoțire a mărfii sau un document echivalent acestuia, precum şi toate celelalte documente specifice prevăzute de reglementările în vigoare.

   (1) Pentru a efectua transport rutier naţional contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate cu vehicule rutiere a căror masă maximă autorizată, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii nu depăşeşte 3,5 tone, întreprinderea autorizată sau operatorul de transport rutier trebuie să deţină la bordul vehiculului copia conformă a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost/copia conformă a licenţei comunitare valabilă pentru transportul rutier naţional contra cost, prevăzută la art. 184, avizul de însoţire a mărfii sau un document echivalent acestuia, precum şi toate celelalte documente specifice prevăzute de reglementările în vigoare. Pentru a efectua transport rutier naţional contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate cu vehicule rutiere a căror masă maximă autorizată, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, este peste 3,5 tone, operatorul de transport rutier trebuie să deţină la bordul vehiculului copia conformă a licenţei comunitare prevăzută la art. 39 alin. (1) valabilă pentru transportul rutier de mărfuri, documentul de transport prevăzut la art. 39 alin. (2), precum şi toate celelalte documente specifice prevăzute de reglementările în vigoare.

   (2) Suplimentar față de documentele prevăzute la alin. (1), la bordul vehiculului trebuie să se mai afle:

a) certificatul de competență profesională a conducătorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat;

b) contractul de închiriere/leasing, în original sau în copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul este deținut în baza unui contract de închiriere sau de leasing, după caz;

c) legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto.

Subsecțiunea 2

Efectuarea transportului rutier în cont propriu de mărfuri

    ART. 41

   (1) Pentru a efectua transport rutier în cont propriu de mărfuri, întreprinderea trebuie să dețină la bordul vehiculului copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, documentul de transport, precum și toate celelalte documente specifice prevăzute de reglementările în vigoare.

   (2) În sensul alin. (1), prin document de transport se înțelege avizul de expediție a mărfurilor sau un document similar acestuia din care sa reiasă că transportul corespunde prevederilor art. 1 alin. (5) lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009.

    ART. 42

   Suplimentar față de documentul de transport, în cazul transportului rutier în cont propriu de mărfuri, la bordul vehiculului rutier trebuie să se mai afle:

a) legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto;

b) certificatul de competență profesională al conducătorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat;

c) contractul de închiriere, în original sau în copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deținut cu contract de închiriere sau de leasing, după caz;

d) atestatul de conducător auto prevăzut în art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 , după caz.

SECȚIUNEA 2

Efectuarea transportului rutier internațional de mărfuri

Subsecțiunea 1

Efectuarea transportului rutier contra cost de mărfuri

    ART. 43

   (1) Pentru a efectua transport rutier contra cost de mărfuri, operatorul de transport rutier trebuie să dețină la bordul autovehiculului copia conformă a licenței comunitare valabilă pentru transportul rutier de mărfuri, documentul de transport, autorizația/autorizațiile de transport internațional, pentru parcursul extern, precum și toate celelalte documente specifice, după caz, prevăzute de reglementare în vigoare, pentru fiecare categorie și/sau tip de transport rutier.

   (2) În sensul alin. (1), prin document de transport se înțelege scrisoarea de transport C.M.R., prevăzută de Convenția referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele (Convenția C.M.R.), la care România a aderat prin Decretul nr. 429/1972.

   (3) În scopul facilitãrii controlului vehiculelor care sunt utilizate de cãtre operatorii de transport rutier/întreprinderile de transport rutier în cont propriu la efectuarea transporturilor rutiere, utilizate de cãtre operatorii de transport/întreprinderi, aceştia au obligaţia dotãrii acestora cu plãcuţe din care sã rezulte dimensiunile şi masele maxime admiseaautorizate ale vehiculului.  – ABROGAT

   (4) Plãcuţele prevãzute la alin. (3) fac dovada conformitãţii vehiculului respectiv cu prevederile legislaţiei comunitare referitoare la dimensiunile maxime admise şi masele maxime admiseaautorizate.  – ABROGAT

    ART. 44

    Suplimentar față de documentul de transport prevăzut la art. 43 alin. (2), în cazul transportului rutier contra cost de mărfuri, la bordul autovehiculului trebuie să se mai afle:

a) legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto sau documentul doveditor privind punerea la dispoziția operatorului de transport a conducătorului auto;

b) certificatul de competență profesională al conducătorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat;

c) contractul de închiriere/leasing, în original sau în copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deținut cu contract de închiriere sau de leasing, după caz;

d) atestatul de conducător auto prevăzut în art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 , după caz.

    ART. 45

   (1) În cazul transportului rutier internațional de mărfuri, efectuat pe teritoriul României de către un operator de transport rutier stabilit într-un stat din afara Uniunii Europene, la bordul autovehiculului trebuie să se afle în original autorizațiile de transport internațional având România ca țară de destinație, tranzit sau terță țară, în conformitate cu acordurile și convențiile internaționale la care România este parte;

   (2) Modelul autorizației de transport rutier internațional de mărfuri valabilă pe teritoriul României este prevăzut în anexa nr. 15 la prezentele norme metodologice.

   (3) În cazul transportului rutier internațional de mărfuri, efectuat pe teritoriul României de către un operator de transport rutier stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene, la bordul autovehiculului trebuie să se afle documentele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 , precum și cele prevăzute în acordurile și convențiile internaționale la care România este parte.

    ART. 46

   (1) Operațiunile de transport rutier contra cost de mărfuri în regim de cabotaj efectuate de către operatorii de transport din statele din afara Uniunii Europene sunt interzise dacă acordurile și convențiile internaționale la care România este parte nu prevăd altfel.

   (2) Operațiunile de transport rutier contra cost de mărfuri în regim de cabotaj efectuate de către operatorii de transport din statele membre ale Uniunii Europene sunt permise numai în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1072/2009.

    ART. 47

   Atestatul de conducător auto prevăzut la art. 44 lit. d) se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu plata tarifului aferent, în condițiile afișate pe pagina de internet a acesteia.

Subsecțiunea 2

Efectuarea transportului rutier în cont propriu de mărfuri

    ART. 48

   (1) Pentru a efectua transport rutier în cont propriu de mărfuri, întreprinderea de transport rutier în cont propriu trebuie să dețină la bordul autovehiculului copia conformă a certificatului de transport în cont propriu valabilă pentru transportul rutier de mărfuri, documentul de transport, autorizația/autorizațiile de transport internațional, precum și toate celelalte documente specifice, după caz, prevăzute de reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie și/sau tip de transport rutier.

   (2) În sensul alin. (1), prin document de transport se înțelege scrisoarea de transport tip C.M.R., prevăzută la art. 43 alin. (2).

    ART. 49

   Suplimentar față de documentul de transport, în cazul transportului rutier în cont propriu de mărfuri, la bordul vehiculului rutier trebuie să se mai afle:

a) legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto sau documentul doveditor privind punerea la dispoziția operatorului de transport a conducătorului auto;

b) certificatul de competență profesională al conducătorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat;

c) contractul de închiriere, în original sau în copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deținut cu contract de închiriere sau de leasing, după caz;

d) atestatul de conducător auto prevăzut în art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 , după caz. – ABROGAT

    ART. 50 – ABROGAT

   Atestatul de conducător auto prevăzut la art. 49 lit.d) se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu plata tarifului aferent, în condițiile afișate pe pagina de internet a acesteia.

SECȚIUNEA 3

Efectuarea transportului rutier național de persoane

Subsecțiunea 1

Efectuarea transportului rutier contra cost de persoane

    ART. 51

   Transportul rutier contra cost de persoane se efectueazã de cãtre operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul cãrora se aflã, pe toatã durata transportului, o copie conformã a licenţei comunitare, precum şi licenţa de traseu sau documentul de transport corespunzãtor serviciilor ocazionale, dupã caz.

   (1) Transportul rutier contra cost de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenței comunitare, precum şi licența de traseu sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale, după caz.

   (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), transportul rutier național contra cost de persoane prin servicii regulate speciale şi servicii ocazionale se efectuează de către operatorii de transport rutier şi cu autovehicule având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, precum şi de către întreprinderile autorizate numai cu autovehicule având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, copia conformă a licenței comunitare valabilă pentru transportul rutier național contra cost, prevăzută la art. 184 alin. (2)/copia conformă a autorizației pentru transportul rutier național contra cost, după caz, precum şi licența de traseu sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale. – ABROGAT

   Art. 51¹

   Transportul rutier în trafic județean/interjudețean al elevilor prevăzuți la art. 84 alin. (1)-(3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se realizează de către operatorii  de transport rutier. 

   Transportul rutier în trafic judeţean/interjudeţean al elevilor prevăzuţi la art. 84 alin. (1)-(3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează cu autovehiculele destinate transportului de persoane deţinute de către unităţile de învăţământ, autorităţile administraţiei publice locale şi/sau operatorii de transport rutier, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

    ART. 52

   Transportul rutier contra cost de persoane se poate realiza prin:

a) servicii regulate;

b) servicii regulate speciale;

c) servicii ocazionale.

V.3.1.1 Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate

    ART. 53

   (1) Transportul rutier contra cost de persoane prin serviciile regulate se poate efectua numai pe baza programului de transport și a licenței de traseu eliberată de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.

   (2) În sensul alin. (1), licența de traseu reprezintă documentul de transport pe baza căruia se poate efectua transportul rutier național contra cost de persoane prin servicii regulate.

   (3) În cazul transportului rutier interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate, licența de traseu se eliberează pentru fiecare cursă, iar în cazul transportul rutier județean contra cost de persoane prin servicii regulate licența de traseu se eliberează pentru fiecare traseu.

   (4) Modelul licenței de traseu este prevăzut în anexa nr. 16 la prezentele norme metodologice, iar modelul graficului de circulație al acesteia este prevăzut în anexa nr. 17 la prezentele norme metodologice.

   (5) Pe versoul licenţei de traseu Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va înscrie, la capacitatea autobuzului, capacitatea prevăzută în programul de transport pentru cursa respectivă.

    ART. 54

   (1) Transportul rutier interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai în condițiile în care aceștia dețin licență de traseu valabilă pentru cursa respectivă așa cum aceasta este prevăzută în programul de transport.

   (2) Licența de traseu este valabilă numai însoțită de graficul de circulație pe toată durata efectuării transportului și numai dacă plecarea de la capătul de traseu s-a făcut în ziua și la ora prevăzute în respectivul grafic de circulație.

   (3) Autobuzul pentru care s-a emis licența de traseu poate fi înlocuit cu un alt autobuz numai în următoarele situații:

a) nu mai este deținut de operatorul de transport rutier;

b) prezintă defecțiuni tehnice;

c) în caz de accident rutier, dacă autobuzul nu mai corespunde din punct de vedere tehnic și al siguranței rutiere;

d) la solicitarea motivată a operatorului de transport.

   3) Autobuzul pentru care s-a emis licenţa de traseu poate fi înlocuit cu un alt autobuz numai în următoarele situaţii:

a) la solicitarea motivată a operatorului de transport, alta decât situaţia de la lit. b);

b) prezintă defecţiuni tehnice.

   (4) în situaţia prevãzutã la alin. (3) lit. a), înlocuirea autobuzului se poate face în urmãtoarele condiţii:

a) autobuzul utilizat sã fie deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de cumpãrare în rate, închiriere sau leasing de cãtre operatorul de transport rutier titular al licenţei de traseu;

b) autobuzul utilizat sã aibã cel puţin aceeaşi capacitate şi acelaşi punctaj obţinut în urma clasificãrii conform anexei nr. 18 la prezentele norme metodologice, cu autobuzul înlocuit;

c) autobuzul utilizat sã aibã acelaşi an de fabricaţie sau un an de fabricaţie mai recent decât anul de fabricaţie al autobuzului înlocuit.

   (4) În situațiile prevăzute la alin. (3) lit. a), c) și d), înlocuirea autobuzului se poate face în următoarele condiții:

a) autobuzul utilizat să fie deținut în proprietate sau în temeiul unui contract de cumpărare în rate ori leasing de către operatorul de transport rutier titular al licenței de traseu;

b) autobuzul utilizat să respecte capacitatea de transport minimă prevăzută în programul de transport pentru cursa respectivă și să obțină cel puțin același punctaj, conform criteriului 3 din anexa nr. 18, cu cel al autobuzului înlocuit;

c) autobuzul utilizat să aibă cel puțin același an de fabricație cu cel al autobuzului înlocuit.

   (4) În situaţia prevăzută la alin. (3) lit. a), înlocuirea unui autobuz cu care operatorul de transport rutier a obţinut licenţe de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport interjudeţean este permisă numai cu un autobuz care are aceeaşi capacitate cu cea prevăzută în programul de transport pe cursa respectivă şi care întruneşte cel puţin acelaşi punctaj cu al autobuzului în baza căruia a fost eliberată licenţa de traseu.

   (5) În situaţia prevãzutã la la alin. (3) lit. b), înlocuirea autobuzului se poate face pentru o perioadã de maxim 30 de zile.

   (5) În situația prevăzută la alin. (3) lit. b), înlocuirea provizorie a autobuzului se poate face pentru o perioadă de 30 de zile, care poate fi prelungita până la 90 de zile, în baza documentului eliberat de service-ul auto autorizat.

   (5) În situaţia prevăzută la alin. (3) lit. b), înlocuirea provizorie a autobuzului se poate face pentru perioade însumând maximum 180 de zile pe an calendaristic, în baza documentului/documentelor eliberat(e) de service-ul auto autorizat. Pe toată durata înlocuirii operatorul de transport rutier va depune copia conformă a licenţei comunitare a autobuzului înlocuit la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. emitente, care o va returna acestuia la sfârşitul perioadei de înlocuire.

   (5¹) În situația prevazuta la alin. (3) lit. c), înlocuirea autobuzului avariat se efectuează conform prevederilor alin. (4), după prezentarea documentelor care atestă că acesta nu mai corespunde din punct de vedere tehnic și al siguranței rutiere. – ABROGAT

   (6) Pe perioada înlocuirii, se va asigura existența la bordul autobuzului a licenței de traseu.

   (7) Înlocuirea unui autobuz se face cu notificarea prealabilã a Autoritãţii Rutiere Române A.R.R. şi a I.S.C.T.R., în formatul solicitat de acestea.

   (7) Înlocuirile autobuzului în cazurile prevăzute la alin. (3) lit. a), c) și d) se fac cu notificarea prealabilă a Autorității Rutiere Române – A.R.R., iar înlocuirea provizorie prevăzută la alin. (3) lit. b) se face de către operatorul de transport rutier, utilizând raportarea on-line accesibilă pe site-ul Autorității Rutiere Române – A.R.R.

   (7) Înlocuirea autobuzului în cazul prevăzut la alin. (3) lit. a) se face cu notificarea prealabilă a Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. care operează această modificare în sistemul informatic, iar înlocuirea provizorie prevăzută la alin. (3) lit. b) se face de către operatorul de transport rutier, utilizând raportarea on-line accesibilă pe site-ul Autorităţii Rutiere Române – A.R.R.

   (8) Suplimentarea unei curse se poate face numai în situația în care autobuzul utilizat în baza licenței de traseu are capacitate insuficient pentru preluarea tuturor persoanelor aflate la capătul de traseu.

   (9) Suplimentarea cursei prevăzută la alin. (8) se va face cu respectarea graficului de circulație aferent licenței de traseu, asigurându-se existența la bordul autobuzului a licenței de traseu în copie, ştampilată și semnată de către administratorul operatorului de transport, având înscris în mod expres: „Subsemnatul ……………………….., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale privind falsul în declarații, că prezentul act este conform cu originalul”.

   (10) Pe perioada de valabilitate a programelor de transport, operatorii de transport rutier pot efectua cursele/traseele câștigate cu autovehiculele înscrise la atribuire pentru care au fost eliberate licențe de traseu ori cu autovehiculele cu care acestea au fost înlocuite în condițiile prevăzute la alin. (4).

   (10) Pe perioada de valabilitate a programului de transport interjudeţean, un operator de transport rutier poate efectua cursele pentru care deţine licenţe de traseu cu oricare dintre autobuzele care sunt nominalizate în sistemul informatic al Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. pe aceste curse, cu condiţia ca autobuzul să respecte capacitatea prevăzută în programul de transport pe cursa respectivă.

    ART. 55

   (1) Programul de transport interjudeţean se întocmeşte de cãtre Autoritatea Rutierã Românã – A.R.R. în baza programului de transport anterior, cu consultarea confederaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional pentru domeniul transporturilor rutiere.

   (1) Programul de transport interjudețean se întocmește de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. în baza programului de transport anterior, cu consultarea organizațiilor patronale reprezentative la nivel național pentru domeniul transporturilor rutiere, valabilitatea acestuia fiind de 74 de luni.

   (1) Proiectul programului de transport interjudeţean se întocmeşte de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. şi se publică conform art. 59 alin. (1). Cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de prima zi prevăzută în calendarul şedinţei de atribuire se stabileşte forma finală a programului de transport interjudeţean, după consultarea organizaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional pentru domeniul transporturilor rutiere.

   (1¹) Valabilitatea programului de transport interjudeţean este de 74 de luni.

   (2) Prin programul de transport interjudețean se stabilesc traseele, graficele de circulație, numărul autobuzelor necesare și capacitatea minimă de transport a acestora, precum și autogările și stațiile publice.

   (3) În condițiile în care capacitatea autogărilor este depăşită (număr de plecări/sosiri, staţionări la peron) Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. solicită consiliilor locale, respectiv Consiliului General al Municipiului București, stabilirea unor stații publice pentru amplasarea capetelor de traseu și/sau a opririlor în tranzit.

   (4) În cazul în care consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București solicită ca într-o localitate, pe lângă plecările, sosirile sau opririle în tranzit, realizate într-o autogară, să existe și alte opriri în tranzit, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. poate aproba această solicitare. – ABROGAT

   (5) În perioada de valabilitate a programului de transport, în cazul în care se înființează o autogară într-o localitate în care nu a existat autogară la data eliberării licenței de traseu, se vor modifica în mod corespunzător graficele de circulație. 

   (5) În perioada de valabilitate a programului de transport interjudeţean, în cazul în care se înfiinţează o autogară într-o localitate în care nu a existat autogară la data eliberării licenţei de traseu pentru cursa respectivă sau în cazul în care se desfiinţează o autogară într-o localitate, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va modifica în mod corespunzător graficele de circulaţie, cele deţinute de operatorul de transport până la efectuarea modificării devenind nule.

   (6) În perioada de valabilitate a programului de transport interjudeţean, în cazul în care sunt impuse restricţii de circulaţie de către administratorul drumului pe anumite tronsoane de drum, graficele de circulaţie şi/sau capacitatea de transport prevăzută în programul de transport interjudeţean se pot/poate modifica temporar, de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., până la ridicarea restricţiei.

    ART. 56

   (1) I.S.C.T.R. va controla şi monitoriza activitatea de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate începând cu data de 1 ianuarie 2012, datele rezultate fiind înregistrate în Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier.

   (1) I.S.C.T.R. va controla și monitoriza activitatea de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, datele rezultate fiind înregistrate în Registrul electronic național al operatorilor de transport rutier. 

   (2) Datele prevãzute la alin.(1) în legãturã cu transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, vor cuprinde informaţii privind:

a) autobuzele deţinute pentru care s-au eliberat copii conforme a licenţei comunitare;

b) capacitatea fiecãrui autobuz pentru care s-a eliberat copie conformã a licenţei comunitare;

c) autobuzele utilizate pentru care s-au eliberat licenţe de traseu;

d) cursele din programul de transport efectuate şi neefectuate;

e) respectarea prevederilor în vigoare cu privire la perioadele de conducere şi de odihnã ale conducãtorilor auto respectiv utilizarea aparatelor de înregistrare a activitãţii acestora;

f) sancţiunile aplicate operatorului de transport;

g) cazurile de renunţare a operatorului de transport la licenţa de traseu.  – ABROGAT

    ART. 57

   (1) Cursele cuprinse în programul de transport interjudeţean se atribuie electronic în sistem informatic, în funcţie de punctajul obţinut pe baza criteriilor de evaluare.

   (1) Cursele/Traseul din programul de transport interjudețean se atribuie prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronica a traseelor naționale, în baza criteriilor de evaluare, solicitantului care întrunește cel mai mare punctaj.

   (1) Cursele de pe traseele cuprinse în programul de transport interjudeţean se atribuie prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale, operat de instituţia cu atribuţii în acest sens conform prevederilor legale, în baza criteriilor de evaluare, solicitantului care întruneşte cel mai mare punctaj.

   (2) Criteriile de evaluare a operatorului de transport rutier sunt prevăzute în anexa nr. 18 la prezentele norme metodologice.

   (2) Criteriile de evaluare a operatorului de transport rutier care se aplică de instituţia care operează conform prevederilor legale Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale sunt prevăzute în anexa nr. 18.

   (3) Metodologia de punctare privind criteriile de evaluare este prevăzută în anexa nr. 19 la prezentele norme metodologice.

   (3) Metodologia de punctare privind criteriile de evaluare care se aplică de instituţia care operează şi gestionează conform prevederilor legale Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale este prevăzută în anexa nr. 19.

   (4) Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va transmite printr-un canal VPN securizat instituţiei care operează şi gestionează conform prevederilor legale Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale următoarele informaţii:

(i) programul de transport interjudeţean/lista curselor care urmează să fie atribuite, după caz, în formatul agreat;

(ii) lista tuturor operatorilor de transport persoane, cu indicarea celor care au depus certificate de atestare fiscală şi a celor care înregistrează obligaţii restante la bugetul centralizat al statului;

(iii) lista autobuzelor pentru care operatorii de transport deţin copii conforme în termen de valabilitate;

(iv) anul de fabricaţie al vehiculelor deţinute de operatorii de transport, structura parcului, gradul de confort al autovehiculelor, perioada de deţinere neîntreruptă a licenţei de traseu de către operatorii de transport, dotarea autobuzelor cu aer condiţionat, renunţările operatorilor de transport la licenţele de traseu pentru cursele interjudeţene, măsurile de retragere a licenţelor de traseu pentru cursele interjudeţene rămase definitive.

    ART. 58  – ABROGAT

   În urma atribuirii electronice în sistem informatic, fiecare cursã se atribuie solicitantului care întruneşte cel mai mare punctaj.

    ART. 59

   (1) Cu 90 de zile înainte de expirarea programului de transport valabil la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice, Autoritatea Rutierã Românã – A.R.R. va afişa programul de transport pe pagina de internet a acesteia, calendarul atribuirii electronice în sistem informatic a curselor cuprinse în urmãtorul program de transport interjudeţean, precum şi modalitatea de depunere a solicitãrilor.

   (1) Cu cel putin 90 de zile înainte de expirarea programului de transport valabil la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va afișa următorul program de transport pe pagina de internet a acesteia, precum și calendarul atribuirii electronice în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale. 

   (1) Cu cel puţin 90 de zile înainte de expirarea valabilităţii programului de transport interjudeţean, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va afişa proiectul de program de transport pe pagina de internet a acesteia, precum şi calendarul atribuirii electronice în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale.

   (1¹) Calendarul unei atribuiri electronice în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale va cuprinde cel putin următoarele informații: 

data introducerii programului de transport interjudețean în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale;

perioada de 5 zile calendaristice pentru depunerea solicitărilor;

perioada de 10 zile calendaristice pentru evaluarea solicitărilor depuse;

data atribuirii electronice.

   (1¹) Calendarul unei atribuiri electronice în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale, operat şi gestionat de instituţia cu atribuţii în acest sens conform prevederilor legale, va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

(i) data introducerii programului de transport interjudeţean în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale de către instituţia care operează şi gestionează acest sistem, care reprezintă data de referinţă prevăzută la pct. 1 din anexa nr. 19;

(ii) data transmiterii informaţiilor prevăzute la art. 57 alin. (4) de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. instituţiei care operează şi gestionează Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale;

(iii) perioada de 3 zile calendaristice pentru corectarea/ completarea eventualelor erori/omisiuni;

(iv) perioada de 5 zile calendaristice pentru depunerea solicitărilor în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale;

(v) perioada de 10 zile calendaristice pentru evaluarea solicitărilor depuse în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale de către instituţia care operează şi gestionează acest sistem;

(vi) data şedinţei de atribuire electronică şi a publicării rezultatelor pentru asigurarea transparenţei de către instituţia care operează şi gestionează Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale.

   (2) Solicitãrile în vederea participãrii la atribuirea electronicã în sistem informatic a curselor se vor depune în condiţiile afişate pe pagina de internet a Autoritãţii Rutiere Române – A.R.R.  – ABROGAT

   (3) Cursele din programul de transport interjudeţean care nu au fost solicitate sau atribuite electronic în sistem informatic, vor face obiectul unei a doua atribuiri electronice în condiţiile stabilite de cãtre Autoritatea Rutierã Românã – A.R.R. şi afişate pe site-ul acesteia.

   (3) Cursele/Traseele din programul de transport interjudețean care nu au fost solicitate sau atribuite vor face obiectul unei a doua atribuiri în condițiile stabilite de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. și afișate pe site-ul acesteia.

   (3) Cursele din programul de transport interjudeţean care nu au fost solicitate sau atribuite vor face obiectul unei a doua atribuiri prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale operat de instituţia cu atribuţii în acest sens, conform calendarului publicat pe pagina de internet a Autorităţii Rutiere Române – A.R.R.

   (4) Cursele din programul de transport interjudețean care nu au fost solicitate sau atribuite în conformitate cu prevederile alin. (3), vor fi scoase din programul de transport.

   (5) Cursele/Traseele cuprinse în programul de transport interjudețean se atribuie prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale, conform calendarului publicat pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române – A.R.R. – ABROGAT

    ART. 60

    Solicitările depuse de operatorii de transport rutier pentru atribuirea electronică în sistem informatic a curselor cuprinse în următorul program de transport interjudețean, vor fi respinse în următoarele cazuri: 

a) au depășit termenele prevăzute în calendarul atribuirii;

b) când operatorul de transport rutier nu deține autobuze suficiente pentru a efectua cursele pentru care a depus opțiuni; 

c) când operatorul de transport rutier nu deține copii conforme ale licenței comunitare, valabile la data depunerii opțiunii, suficiente pentru a efectua cursele pentru care a depus opțiuni;

d) când cursele pentru care s-au depus opțiuni nu pot fi efectuate cu același autobuz sau aceleași autobuze nominalizate în solicitare din cauza suprapunerii graficelor de circulație;

e) când graficele de circulație aferente curselor nu permit efectuarea transportului cu autobuzul nominalizat în solicitare, deoarece prin parcurgerea distanței dintre locul de sosire dintr-o cursă și locul de plecare în următoarea cursă, cu o viteză de deplasare de 50 km/oră, se depășește ora de plecare în cursa care va urma.

   Solicitările depuse de operatorii de transport rutier în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale vor fi respinse de instituţia care operează şi gestionează acest sistem conform prevederilor legale, în următoarele cazuri:

a) au depăşit termenul prevăzut în calendarul atribuirii pentru depunerea solicitărilor;

b) când operatorul de transport rutier nu deţine autobuze suficiente pentru a efectua cursele pentru care a depus opţiuni;

c) când operatorul de transport rutier nu deţine copii conforme ale licenţei comunitare, valabile la data depunerii opţiunii, suficiente pentru a efectua cursele pentru care a depus opţiuni;

d) când cursele pentru care s-au depus opţiuni nu pot fi efectuate cu acelaşi autobuz sau aceleaşi autobuze nominalizate în solicitare din cauza suprapunerii graficelor de circulaţie;

e) când graficele de circulaţie aferente curselor nu permit efectuarea transportului cu autobuzul nominalizat în solicitare, deoarece prin parcurgerea distanţei dintre locul de sosire dintr-o cursă şi locul de plecare în următoarea cursă, cu o viteză de deplasare de 50 km/oră, se depăşeşte ora de plecare în cursa care va urma.

    ART. 61

   (1) Programul de transport interjudeţean se poate modifica anual de cãtre Autoritatea Rutierã Românã – A.R.R., respectiv în luna în care a fost organizatã atribuirea electronicã iniţialã a tuturor curselor cuprinse în acest program de transport la solicitarea operatorilor de transport rutier, în urmãtoarele cazuri:

a) reducerea numãrului de curse de pe un traseu existent;

b) eliminarea de opriri în tranzit, care pot fi staţii sau autogãri;

   (1) Programul de transport interjudetean se poate modifica anual de catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., la data stabilita de aceasta prin:

a) reducerea, suplimentarea numarului de curse de pe un traseu existent, numai cu acordul celorlalti operatori de transport detinatori ai licentelor de traseu pe acel segment de traseu;

b) eliminarea de opriri in tranzit, care pot fi statii sau autogari;

c) inlocuirea de autogari;

d) modificarea capacitatii de transport;

e) modificarea zilelor si/sau a perioadei in care se efectueaza cursa;

   (1) Programul de transport interjudețean se poate modifica de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., la cererea operatorului de transport rutier deținător al licenței de traseu pentru traseul respectiv, astfel:

a) anual, în luna septembrie, la data stabilită de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., prin:

(i) introducerea de noi curse pe un traseu existent în programul de transport numai în condițiile în care se respectă un decalaj de minimum 30 de minute între plecările din stații/autogările capete de traseu, situate în aceeași localitate;

(ii) introducerea de opriri în tranzit, care pot fi stații sau autogări; dacă prin oprirea în tranzit solicitată se generează segmente comune de traseu care se regăsesc în graficele de circulație aferente altor curse interjudețene pe care dețin licențe de traseu alți operatori de transport rutier, trebuie să se poată asigura un decalaj de 30 de minute între plecările din stațiile/autogările situate în aceeași localitate;

(iii) reducerea numărului de curse de pe un traseu existent;

(iv) modificarea capacității de transport;

(v) modificarea zilelor şi/sau a perioadei în care se efectuează cursa;

b) trimestrial, la data stabilită de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., prin:

(i) eliminarea de stații/autogări;

(ii) înlocuirea de autogări.

   (1) În perioada de valabilitate, programul de transport interjudeţean poate fi modificat semestrial de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R în calitate de organism specializat al Ministerului Transporturilor, la datele stabilite de aceasta şi publicate pe site-ul propriu, în baza solicitărilor operatorilor de transport rutier deţinători de licenţe de traseu pentru cursa respectivă, depuse în perioada şi conform precizărilor stabilite de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. şi publicate pe site-ul propriu, în următoarele cazuri:

a) înlocuirea de autogări în localităţile prevăzute în graficul de circulaţie, în condiţiile asigurării unui decalaj de minimum 30 de minute faţă de plecările din autogara solicitată pe segmentele comune de traseu care se regăsesc în graficele de circulaţie aferente altor curse interjudeţene;

b) eliminarea de staţii/autogări din localităţile de tranzit prevăzute în graficul de circulaţie în condiţiile în care această solicitare nu duce la posibilitatea de deviere a cursei faţă de parcursul traseului iniţial. Eliminarea unei autogări dintr-o localitate de tranzit presupune eliminarea tuturor staţiilor din localitatea respectivă care sunt prevăzute în graficul de circulaţie;

c) modificarea zilelor din săptămână în care este efectuată cursa şi/sau a perioadei de efectuare a cursei într-un an calendaristic în sensul reducerii acestora;

d) reducerea numărului de curse pe un traseu existent în programul de transport interjudeţean, numai în cazul în care operatorul de transport rutier nu a depus cerere de renunţare la efectuarea cursei sau nu i s-a aplicat măsura retragerii licenţei de traseu pe cursa respectivă;

e) modificarea capacităţii de transport.

   (2) Programul de transport interjudeţean se poate modifica trimestrial de cãtre Autoritatea Rutierã Românã – A.R.R., în urmãtoarele cazuri:   ABROGAT

a) înlocuire autogarã;

b) modificare capacitate de transport;

c) suplimentarea/reducerea numãrului de zile în care se efectueazã cursa;

d) modificarea zilelor de circulaţie.

    (3) Metodologia privind modificarea programului de transport interjudeţean, se afişeazã pe pagina de internet a Autoritãţii Rutiere Române – A.R.R.  – ABROGAT

   (2) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1), dacă pe cursa respectivă există mai mulţi operatori de transport deţinători de licenţă de traseu, trebuie să existe solicitări identice de la toţi operatorii de transport rutier aflaţi în această situaţie.

   (3) Graficul de circulaţie, anexa la licenţa de traseu deţinută de operatorul de transport pentru cursa respectivă până la data efectuării modificării, devine nul după efectuarea modificării în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c).

    ART. 62

   Eliberarea licenţei de traseu şi a graficului de circulaţie anexã al acesteia se face de cãtre Autoritatea Rutierã Românã – A.R.R., dupã atribuirea electronicã în sistem informatic.

   Eliberarea licenței de traseu și a graficului de circulație anexă la aceasta se fac de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., după atribuirea cursei/traseului prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale. 

   Eliberarea licenţei de traseu şi a graficului de circulaţie anexă la aceasta se face de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., în baza dreptului de efectuare obţinut ca urmare a rezultatelor stabilite de instituţia care operează conform prevederilor legale Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale, sentinţelor emise de instanţele de judecată competente sau în alte cazuri prevăzute de legislaţie.

    ART. 63

   În cazul în care operatorul de transport rutier căruia i s-a atribuit o cursă nu se prezintă la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. în vederea solicitării eliberării licenței de traseu în termen de 5 zile de la data ședinței de atribuire sau în cazul în care nu a ridicat licența de traseu în termen de 15 zile de la data solicitării, cursa respectivă va fi atribuită următorului operator de transport rutier clasat la ședința de atribuire.

    ART. 64

   (1) În cazul traseelor cuprinse în Programul de transport interjudeţean, licenţa de traseu se elibereazã pentru o perioadã de valabilitate egalã cu perioada de valabilitate a programului de transport. – ABROGAT

   (2) În cazul traseelor cuprinse în Programul de transport judeţean, perioada de valabilitate a licenţei de traseu nu poate depãşi perioada de valabilitate de valabilitate a programului de transport.

   (2) În cazul traseelor cuprinse în programul de transport județean, perioada de valabilitate a licenței de traseu nu poate depăși data expirării acestuia.

   (3) Perioada de valabilitate a licenţelor de traseu nu va depãşi data expirãrii programului de transport.

   (3) În cazul curselor/traseelor cuprinse în programul de transport interjudețean, perioada de valabilitate a licenței de traseu nu poate depăși data expirării acestuia.

    ART. 65

   (1) Licența de traseu se eliberează după prezentarea de către operatorul de transport rutier a documentului de plată a tarifului de eliberare.

   (2) Licența de traseu este document nominal al operatorului de transport rutier, nefiind transmisibilă.

    ART. 66

   Renunţarea la licenţa de traseu aferentã se poate face la cererea expresã a operatorului de transport rutier, care va fi depusã la Autoritatea Rutierã Românã – A.R.R. precum şi la autoritãţile administraţiei publice la nivel judeţean, cu cel puţin 60 de zile înainte de data încetãrii efectuãrii traseului. Dupã expirarea acestei perioade, operatorul de transport rutier va depune licenţa de traseu la Autoritatea Rutierã Românã – A.R.R.

   Renunțarea la licența de traseu aferentă se poate face la cererea operatorului de transport rutier. Cererea însoțită de licența de traseu și de graficul de circulație aferent vor fi depuse la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.

   Renunţarea la licenţa de traseu aferentă se poate face la cererea operatorului de transport rutier. Cererea se depune la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu 30 de zile înainte de încetarea efectuării cursei. Licenţa de traseu şi graficul de circulaţie aferent cursei pentru care s-a formulat cererea de renunţare se depun de către operatorul de transport la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. în prima zi lucrătoare de după expirarea acestei perioade.

    ART. 67

   (1) În cazul retragerii unei licenţe de traseu, aceasta se va atribui în cadrul urmãtoarei şedinţe de atribuire ulterioare rãmânerii definitive a acestei mãsuri.

   (1) Cursele la care au renunțat operatorii de transport rutier sau în cazul cărora măsura de retragere a licenței de traseu a rămas definitivă vor fi atribuite conform calendarului stabilit de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.

   (1) Cursele la care au renunţat operatorii de transport rutier sau în cazul cărora măsura de retragere a licenţei de traseu a rămas definitivă se atribuie prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale operat de instituţia cu atribuţii în acest sens, conform calendarului stabilit de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.

   (2) În cazul în care operatorul de transport rutier a renunţat la licenţa de traseu pentru o cursã, acesta nu va mai putea participa la urmãtoarele şedinţe de atribuire a cursei respective.

   (2) În cazul în care operatorul de transport rutier a renunțat la licența de traseu pentru o cursă, acesta va fi depunctat la următoarele ședințe de atribuire a cursei respective, conform anexei nr. 18.

   (3) În cazul în care operatorului de transport rutier i s-a retras licența de traseu pe o cursă, acesta nu va mai putea participa la următoarele ședințe de atribuire a cursei respective.

   (3) În cazul în care operatorului de transport rutier i s-a retras licenţa de traseu pe o cursă, acesta nu va mai putea participa la următoarele şedinţe de atribuire a curselor de pe traseul respectiv, o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a măsurii de retragere.

V.3.1.2 Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale

    ART. 68

   (1) Transportul rutier interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale se efectueazã de operatorii de transport rutier pe baza licenţei de traseu eliberatã de Autoritatea Rutierã Românã – A.R.R.

   (1) Transportul rutier interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier sau întreprinderile autorizate pe baza licenței de traseu eliberate de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.

   (1) Transportul rutier interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier pe baza licenţei de traseu eliberate de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.

   (2) În sensul alin. (1), licența de traseu reprezintă documentul de transport pe baza căruia se poate efectua transportul rutier național contra cost de persoane prin serviciile regulate speciale.

    ART. 69

   Transportul rutier interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale poate fi efectuat de cãtre operatorii de transport rutier care au încheiat un contract cu un beneficiar care poate fi agent economic, unitate de învãţãmânt sau unitate militarã, în vederea efectuãrii transportului urmãtoarelor categorii de personal:

a) angajaţi transportaţi între domiciliu şi locul de muncã;

b) elevii şi studenţii transportaţi spre şi dinspre instituţiile de învãţãmânt;

c) militarii şi familiile acestora transportaţi între domiciliu şi unitatea militarã.

   (1) Transportul rutier interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale poate fi efectuat de către operatorii de transport rutier care au încheiat un contract cu un beneficiar care poate fi operator economic, unitate de învățământ sau unitate militară, în vederea efectuării transportului următoarelor categorii de personal:

a) angajați transportați între domiciliu și locul de muncă;

b) elevii şi studenţii transportaţi spre şi dinspre instituţiile de învăţământ;

c) militarii şi familiile acestora transportaţi între domiciliu şi unitatea militară.

   (2) Transportul rutier interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale poate fi efectuat de către întreprinderile autorizate care au încheiat un contract cu un beneficiar care poate fi operator economic sau unitate militară, în vederea efectuării transportului următoarelor categorii de personal:

a) angajați transportați între domiciliu și locul de muncă;

b) militarii și familiile acestora transportați între domiciliu și unitatea militară. – ABROGAT

    ART. 70

   Suplimentar faţã de documentul de transport, în cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, la bordul autobuzului trebuie sã se mai afle:

a) contractul încheiat cu beneficiarul transportului sau copia conformã cu originalul a acestuia;

b) documentele din care sã rezulte apartenenţa pasagerilor la categoria pentru care este licenţiat serviciul de transport persoane prin servicii regulate speciale;

c) legitimaţia de serviciu valabilã a conducãtorului auto, din care sã reiasã cã este angajat al operatorului de transport rutier;

d) contractul de închiriere sau de leasing în original ori copie conformã cu originalul, în cazul în care autobuzul este deţinut cu contract de închiriere sau leasing;

e) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncã în România, în cazul conducãtorilor auto cetãţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;

f) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora, pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;

g) certificatul de competenţã profesionalã al conducãtorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.

   Suplimentar față de documentul de transport, în cazul transportului rutier interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, la bordul autobuzului/autovehiculului având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, trebuie să se mai afle:

a) contractul încheiat cu beneficiarul transportului sau copia conformă cu originalul a acestuia;

b) documentele din care să rezulte apartenența pasagerilor la categoria pentru care este licențiat serviciul de transport persoane prin servicii regulate speciale;

c) legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto;

d) contractul de închiriere sau de leasing, în original ori copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul/autovehiculul având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, este deținut cu contract de închiriere sau leasing;

e) actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetățeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;

f) asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora, pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier/întreprinderii autorizate, în copie;

g) certificatul de competență profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.

   Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, la bordul autobuzului trebuie să se mai afle:

a) contractul încheiat cu beneficiarul transportului sau copia conformă cu originalul a acestuia;

b) documentele din care să rezulte apartenenţa pasagerilor la categoria pentru care este licenţiat serviciul de transport persoane prin servicii regulate speciale;

c) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport rutier;

d) contractul de închiriere sau de leasing în original ori copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este deţinut cu contract de închiriere sau leasing;

e) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;

f) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora, pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;

g) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.

    ART. 71

   (1) În vederea obţinerii unei licenţe de traseu pentru un serviciu regulat special de persoane în trafic interjudeţean, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin poştã, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutierã Românã – A.R.R., o cerere, însoţitã de urmãtoarele:

a) lista autobuzelor cu care se efectueazã traseul şi capacitatea de transport a acestora;

b) copiile conforme ale licenţei comunitare într-un numãr egal cu cel al autobuzelor prezentate în listã;

c) graficul de circulaţie propus, care trebuie sã fie în concordanţã cu programul de începere/încheiere a activitãţilor, respectiv programul de intrare/ieşire din schimb, vizat de beneficiarul transportului; graficul de circulaţie va cuprinde sensurile în care se transportã angajaţii pentru începerea activitãţilor/intrarea în schimb, respectiv transportul acestora la încheierea activitãţilor/ieşirea din schimb;

d) contractul încheiat cu beneficiarul transportului, din care sã rezulte programul de începere/încheiere a activitãţilor, respectiv programul de intrare/ieşire din schimb; contractul se va încheia cu un singur beneficiar al transportului, cursa executându-se în exclusivitate pentru acest beneficiar;

e) tabelul cu persoanele angajate ale beneficiarului, care urmeazã sã fie transportate.

   (1) În vederea obținerii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului rutier interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, operatorul de transport rutier/întreprinderea autorizată va depune sau va transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., o cerere însoțită de următoarele:

a) lista autobuzelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora sau lista autovehiculelor având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, după caz;

b) copiile conforme ale licenței comunitare/copiile conforme ale licenței comunitare valabile pentru transportul rutier național contra cost, pentru autobuzele/autovehiculele având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, sau copiile conforme ale autorizației pentru transportul rutier național contra cost pentru autovehiculele având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, după caz, nominalizate în lista prevăzută la lit. a);

c) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de intrare/ieșire din schimb, vizat de beneficiarul transportului; graficul de circulație va cuprinde sensurile în care se transportă angajații pentru începerea activităților/intrarea în schimb, respectiv transportul acestora la încheierea activităților/ieșirea din schimb;

d) contractul încheiat cu beneficiarul transportului, din care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de intrare/ieșire din schimb; contractul se va încheia cu un singur beneficiar al transportului, cursa executându-se în exclusivitate pentru acest beneficiar;

e) tabelul cu persoanele angajate ale beneficiarului, care urmează să fie transportate.

   (1) În vederea obţinerii unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului rutier interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin poştă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. o cerere însoţită de următoarele:

a) lista autobuzelor cu care se efectuează traseul şi capacitatea de transport a acestora;

b) copiile conforme ale licenţei comunitare, nominalizate în lista prevăzută la lit. a);

c) graficul de circulaţie propus, care trebuie să fie în concordanţă cu programul de începere/încheiere a activităţilor, respectiv programul de intrare/ieşire din schimb, vizat de beneficiarul transportului; graficul de circulaţie va cuprinde sensurile în care se transportă angajaţii pentru începerea activităţilor/intrarea în schimb, respectiv transportul acestora la încheierea activităţilor/ieşirea din schimb;

d) contractul încheiat cu beneficiarul transportului, din care să rezulte programul de începere/încheiere a activităţilor, respectiv programul de intrare/ieşire din schimb; contractul se va încheia cu un singur beneficiar al transportului, cursa executându-se în exclusivitate pentru acest beneficiar;

e) tabelul cu persoanele angajate ale beneficiarului, care urmează să fie transportate.

   (2) Cererea prevãzutã la alin. (1) se va transmite inclusiv prin poştã electronicã pe adresa indicatã pe pagina de internet a Autoritãţii Rutiere Române – A.R.R.

   (2) Pe cererea prevazuta la alin. (1) operatorul de transport rutier isi va exprima optiunea asupra modului de eliberare a licentei de traseu, respectiv transmiterea prin posta, cu confirmare de primire, pe adresa acestuia sau ridicarea direct de la Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R.

   (2) Pe cererea prevăzută la alin. (1) operatorul de transport rutier/întreprinderea autorizată își va exprima opțiunea asupra modului de eliberare a licenței de traseu, respectiv transmiterea prin poștă, cu confirmare de primire, pe adresa acestuia sau ridicarea direct de la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.

   (2) Pe cererea prevăzută la alin. (1) operatorul de transport rutier îşi va exprima opţiunea asupra modului de eliberare a licenţei de traseu, respectiv transmiterea prin poştă, cu confirmare de primire, pe adresa acestuia sau ridicarea direct de la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.

    ART. 72

   În termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate speciale pe acel traseu, să elibereze licența de traseu sau să comunice în scris refuzul motivat, după caz.

    ART. 73

   (1) Licenţa de traseu se elibereazã operatorului de transport rutier într-un numãr egal cu numãrul de autobuze necesare efectuãrii traseului, dupã prezentarea avizelor eliberate de administraţiile locale pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate.

   (1) Licența de traseu se eliberează operatorului de transport rutier/întreprinderii autorizate într-un număr egal cu numărul de autobuze/autovehicule având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de administrațiile locale pentru stațiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate.

   (1) Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu numărul de autobuze necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de administraţiile locale pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate, cu excepţia staţiilor situate pe o proprietate privată.

   (2) În cazul transportului rutier interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, stațiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate nu pot fi stațiile publice, dar trebuie să se asigure condiții de siguranță pentru persoanele transportate.

   (3) Licența de traseu se eliberează de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului încheiat cu beneficiarul transportului, dar nu mai mult de 1 an, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.

   (3) Licenţa de traseu se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului încheiat cu beneficiarul transportului, fără a depăşi perioada de valabilitate a licenţei comunitare, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.

   (4) Modelul licenței de traseu pentru transportul rutier interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale este prevăzut în anexa nr. 20 la prezentele norme metodologice.

   (5) Licenţa de traseu conţine tipul şi capacitatea autobuzului necesar pentru efectuarea traseului şi este însoţitã pe toatã durata efectuãrii transportului de graficul de circulaţie aferent.

   (5) Licența de traseu conține tipul și capacitatea autobuzului necesar pentru efectuarea traseului sau mențiunea expresă că este valabilă pentru un autovehicul având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, după caz, și este însoțită pe toată durata efectuării transportului de graficul de circulație aferent.

   (5) Licenţa de traseu conţine tipul şi capacitatea autobuzului necesar pentru efectuarea traseului şi este însoţită pe toată durata efectuării transportului de graficul de circulaţie aferent.

   (6) Graficul de circulație aferent licenței de traseu cuprinde:

a) stațiile, altele decât stațiile publice, precum și distanțele dintre acestea;

b) orele de plecare, respectiv de sosire;

c) zilele în care se efectuează transportul.

   (7) Modelul graficului de circulație al licenței de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale în trafic interjudețean este prevăzut în anexa nr. 21 la prezentele norme metodologice.

   (8) Licenţa de traseu este documentul nominal al operatorului de transport rutier, nefiind transmisibilã.

   (8) Licența de traseu este documentul nominal al operatorului de transport rutier/întreprinderii autorizate, nefiind transmisibilă.

   (8) Licenţa de traseu este documentul nominal al operatorului de transport rutier, nefiind transmisibilă.

    ART. 74

    Autoritatea Rutierã Românã – A.R.R. va respinge dosarul depus în vederea obţinerii unei licenţe de traseu în urmãtoarele condiţii:

a) dacã solicitantul nu dispune de numãrul de autobuze pentru care s-au eliberat copii conforme ale licenţei comunitare, necesare derulãrii transportului pe traseul solicitat, conform contractului încheiat cu beneficiarul;

b) dacã un autobuz este utilizat simultan pentru transportul angajaţilor mai multor beneficiari, precum şi dacã vehiculul respectiv a fost nominalizat pe o cursã/un traseu din programele de transport prin servicii regulate ale cãror grafice de circulaţie se suprapun cu cel vizat de beneficiarul transportului.

   Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va respinge dosarul depus în vederea obținerii unei licențe de traseu în următoarele condiții:

a) dacă solicitantul nu dispune de numărul de autobuze sau de numărul de autovehicule având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, după caz, necesare derulării transportului pe traseul solicitat, conform contractului încheiat cu beneficiarul, pentru care s-au eliberat copii conforme ale licenței comunitare/copii conforme ale licenței comunitare valabile pentru transportul rutier național contra cost/copii conforme ale autorizației pentru transportul rutier național contra cost;

a) dacă solicitantul nu dispune de numărul de autobuze necesare derulării transportului pe traseul solicitat, conform contractului încheiat cu beneficiarul, pentru care s-au eliberat copii conforme ale licenţei comunitare;

b) dacă un autobuz/un autovehicul având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, este utilizat simultan pentru transportul angajaților mai multor beneficiari;

b) dacă un autobuz este utilizat simultan pentru transportul angajaţilor mai multor beneficiari;

c) dacă un autobuz a fost nominalizat pe o cursă/un traseu din programele de transport prin servicii regulate ale căror grafice de circulație se suprapun cu cel vizat de beneficiarul transportului.

V.3.1.3 Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale

    ART. 75

   (1) Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale se efectueazã de cãtre operatorii de transport rutier numai pe baza documentului de transport.

   (1) Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale se efectuează de către operatorii de transport rutier și întreprinderile autorizate numai pe baza documentului de transport.

   (1) Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale se efectuează de către operatorii de transport rutier numai pe baza documentului de transport.

   (2) În sensul alin. (1), prin document de transport se înțelege documentul de control al cărui model este prevăzut în anexa nr. 22 la prezentele norme metodologice.

   (3) Documentul de control este format din foi de parcurs detașabile, în două exemplare, legate în carnete de 25 de file numerotate consecutiv de la 1 la 25.

   (4) Foile de parcurs se completeazã în dublu exemplar de cãtre operatorul de transport rutier, pentru fiecare cãlãtorie înainte de începerea acesteia.

   (4) Foile de parcurs se completează în dublu exemplar de către operatorul de transport rutier sau întreprinderea autorizată, după caz, pentru fiecare călătorie înainte de începerea acesteia.

   (4) Foile de parcurs se completează în dublu exemplar de către operatorul de transport rutier pentru fiecare călătorie înainte de începerea acesteia.

   (5) Primul exemplar al foii de parcurs, denumit original, se detaşează din documentul de control imediat după completare și se păstrează la bordul autovehiculului pe toată durata transportului pentru care a fost întocmit.

   (6) Al doilea exemplar al foii de parcurs, denumit copie, se pãstreazã în carnetul prevãzut la alin. (3) ţinut la sediul operatorului de transport rutier.

   (6) Al doilea exemplar al foii de parcurs, denumit copie, se păstrează în carnetul prevăzut la alin. (3) ținut la sediul operatorului de transport rutier/întreprinderii autorizate. 

   (6) Al doilea exemplar al foii de parcurs, denumit copie, se păstrează în carnetul prevăzut la alin. (3) ţinut la sediul operatorului de transport rutier.

    ART. 76

    În cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, efectuat pe bazã de comandã sau contract încheiat de operatorul de transport rutier cu beneficiarul transportului, acesta trebuie sa conţinã cel puţin urmãtoarele date:

a) denumirea beneficiarului;

b) codul unic de înregistrare;

c) adresa beneficiarului (adresa de comunicare a actelor);

d) traseul;

e) punctul de îmbarcare şi cel de debarcare a persoanelor transportate;

f) perioada de desfãşurare a serviciului respectiv.

   În cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, efectuat pe bază de comandă sau contract încheiat de operatorul de transport rutier/întreprinderea autorizată cu beneficiarul transportului, acesta/aceasta trebuie să conțină cel puțin următoarele date:

a) denumirea beneficiarului;

b) codul unic de înregistrare;

c) adresa beneficiarului (adresa de comunicare a actelor);

d) traseul;

e) punctul de îmbarcare și cel de debarcare a persoanelor transportate;

f) perioada de desfășurare a serviciului respectiv.

   În cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, efectuat pe bază de comandă sau contract încheiat de operatorul de transport rutier cu beneficiarul transportului, acestea trebuie să conţină cel puţin următoarele date:

a) denumirea beneficiarului;

b) codul unic de înregistrare;

c) adresa beneficiarului (adresa de comunicare a actelor);

d) traseul;

e) punctul de îmbarcare şi cel de debarcare a persoanelor transportate;

f) perioada de desfăşurare a serviciului respectiv.

    ART. 77

   Suplimentar faţã de documentul de transport, în cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, la bordul autobuzului trebuie sã se mai afle:

a) legitimaţia de serviciu valabilã a conducãtorului auto, din care sã reiasã cã este angajat al operatorului de transport;

b) contractul de închiriere sau de leasing în original ori copia conformã cu originalul, în cazul în care autovehiculul rutier este deţinut cu contract de închiriere sau de leasing;

c) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncã în România, în cazul conducãtorilor auto cetãţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;

 d) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;

e) certificatul de competenţã profesionalã al conducãtorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.

   Suplimentar față de documentul de transport, în cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, la bordul autobuzului/autovehiculului având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, trebuie să se mai afle:

a) legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto;

b) contractul de închiriere sau de leasing, în original ori copia conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deținut cu contract de închiriere sau de leasing;

c) actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetățeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;

d) asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier/întreprinderii autorizate, în copie;

e) certificatul de competență profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat;

f) factura sau bonul fiscal;

g) comanda sau contractul încheiat cu beneficiarul transportului.

   Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, la bordul autobuzului trebuie să se mai afle:

a) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto;

b) contractul de închiriere sau de leasing, în original ori copia conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu contract de închiriere sau de leasing;

c) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;

d) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;

e) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat;

f) factura sau bonul fiscal;

g) comanda sau contractul încheiat cu beneficiarul transportului.

    ART. 78

   (1) Documentul de control se eliberează la cerere de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.

   (2) Documentul de control utilizat de cãtre operatorul de transport rutier este nominal, nefiind transmisibil.

   (2) Documentul de control utilizat de către operatorul de transport rutier/întreprinderea autorizată este nominal, nefiind transmisibil.

   (2) Documentul de control utilizat de către operatorul de transport rutier este nominal, nefiind transmisibil.

    ART. 79

   Pe parcursul transportului de persoane prin servicii ocazionale îmbarcarea respectiv debarcarea persoanelor se face numai în punctele menționate în comandă sau contract.

Subsecțiunea 2

Efectuarea transportului rutier în cont propriu de persoane

    ART. 80

   (1) Transportul rutier în cont propriu de persoane se efectuează de către întreprinderi de transport rutier în cont propriu numai cu autobuze la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu și documentul de transport.

   (2) În sensul alin. (1), prin document de transport se înțelege tabelul cuprinzând numele persoanelor transportate, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal al întreprinderii.

    ART. 81

   Suplimentar față de documentul de transport, în cazul transportului rutier în cont propriu de persoane, la bordul autobuzului trebuie să se mai afle:

a) legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al întreprinderii de transport rutier în cont propriu;

b) contractul de leasing în original sau copia conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este deținut cu contract de leasing;

c) actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetățeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;

d) asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina întreprinderii de transport rutier în cont propriu, în copie;

e) certificatul de competență profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.

SECȚIUNEA 4

Efectuarea transportului rutier de persoane în trafic internațional

Subsecțiunea 1

Efectuarea transportului rutier contra cost de persoane

    ART. 82

   Transportul rutier contra cost de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenței comunitare, precum și autorizația/ autorizațiile de transport internațional sau documentul de transport corespuzător serviciilor ocazionale, după caz.

    ART. 83

   Transportul rutier contra cost de persoane se poate realiza prin:

a) servicii regulate;

b) servicii regulate speciale;

c) servicii ocazionale.

V.4.1.1. Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate

    ART. 84

   (1) Transportul rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate între România și celelalte state membre ale Uniunii Europene se efectuează de operatorii de transport rutier, pe baza autorizației de transport internațional însoțită de graficele de circulație.

   (2) În sensul alin. (1), autorizația de transport internațional reprezintă documentul de transport pe baza căruia se poate efectua transportul rutier internațional contra cost de persoane prin serviciile regulate.

   (3) În calitate de autoritate de autorizare, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin Direcția Generală de Reglementări în Transporturi emite autorizații de transport internațional și copii conforme ale acestora conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 , denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1073/2009.

   (4) Autorizația de transport internațional dă dreptul operatorului de transport rutier titular să efectueze transport rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate direct sau prin intermediul operatorilor de transport rutier subcontractanţi ori prin asociere cu alți operatori de transport rutier, pe teritoriul României, pe teritoriul statului/statelor tranzitate și pe teritoriul statului în care se află situat celălalt capăt al traseului.

   (5) Autorizația de transport internațional se eliberează pe numele operatorului de transport rutier cu înscrierea, după caz, a operatorilor de transport rutier subcontractanţi sau a operatorilor de transport rutier asociați și va fi însoțită pe toată durata efectuării transportului de graficul de circulație la efectuarea serviciului respectiv.

   (6) Pentru vehiculele utilizate pentru derularea serviciului regulat respectiv se eliberează un număr de copii conforme ale autorizației de transport international care să permită efectuarea, în condiții optime, a serviciului, potrivit graficului de circulație aprobat.

   (7) În cazul operatorilor de transport rutier asociați, în vederea efectuării transportului rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate, autorizația este acordată operatorului de transport rutier care conduce operațiunea, urmând ca celorlalți operatori de transport rutier din cadrul asociației să le fie distribuite un număr de copii conforme ale autorizației, corespunzător numărului autobuzelor utilizate pentru serviciul respectiv.

   (8) În cazul operatorilor de transport rutier subcontractanţi, în vederea efectuării transportului rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate, autorizația și copiile conforme ale acesteia sunt acordate operatorului de transport rutier care conduce operațiunea, urmând ca acesta sa distribuie operatorilor de transport rutier subcontractanţi un număr de copii conforme corespunzător numărului autobuzelor utilizate pentru serviciul respectiv.

   (9) Perioada maximă de valabilitate a autorizațiilor de transport internațional este de 5 ani.

   (10) Modelul autorizației de transport internațional este prevăzut în anexa nr. 23 la prezentele norme metodologice.

   (11) Modelul copiei conforme a autorizației de transport internațional este prevăzut în anexa nr. 24 la prezentele norme metodologice.

    ART. 85

   (1) Transportul rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate între România și un stat din afara Uniunii Europene se efectuează de operatorii de transport rutier pe baza autorizației de transport internațional emisă de statul capăt de traseu sau de statul de tranzitare, în cazul în care traseul serviciului respectiv necesită tranzitarea unui stat din afara Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile acordurilor și convențiilor internaționale încheiate între România și statul capăt de traseu precum și între România și statul/statele din afara Uniunii Europene tranzitate de serviciul respectiv.

   (2) Pentru traseul serviciului regulat respectiv situat pe teritoriul României, Direcția Generală Reglementări în Transporturi va elibera:

a) operatorului de transport rutier străin, partener al operatorului de transport rutier român, autorizația de transport internațional, prevăzută în anexa nr. 25 la prezentele norme metodologice.

b) operatorului de transport rutier român, pentru traseul situat pe teritoriul României, autorizația prevăzută în anexa nr. 26 la prezentele norme metodologice, care reprezintă documentul de transport.

   (3) În cazul autorizației la care se face referire la alin. (1), utilizarea acesteia de către o asociație a operatorilor de transport rutier se face numai în conformitate cu prevederile acordurilor și convențiilor internaționale încheiate de România cu statul din afara Uniunii Europene pe teritoriul căruia se găsește capătul de traseu sau a statelor din afara Uniunii Europene tranzitate de traseul serviciului regulat respectiv.

   (4) Perioada maximă de valabilitate a autorizațiilor de transport internațional este de 5 ani.

   (5) Modelul autorizației de transport internațional având România ca țară de tranzit este prevăzut în anexa nr. 27 la prezentele norme metodologice.

    ART. 86

   Autorizația de transport internațional expiră în următoarele cazuri:

a) la sfârșitul perioadei de valabilitate;

b) după 3 luni de la primirea, de către Direcția Generală Reglementări în Transporturi, a notificării motivate din partea titularului acesteia cu privire la intenția de a nu mai efectua serviciul respectiv;

c) după 1 lună de la primirea, de către Direcția Generală Reglementări în Transporturi, a notificării motivate din partea titularului acesteia cu privire la intenția de a nu mai efectua serviciul respectiv ca urmare a lipsei cererii pe piața transportului rutier de persoane.

    ART. 87

   (1) În vederea constatării îndeplinirii condițiilor de autorizare și de efectuare a transportului rutier internațional contra cost de persoane, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 , acordurile și convențiile internaționale încheiate de România cu state din afara Uniunii Europene, pentru eliberarea autorizației de transport internațional, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin poştă, cu confirmare de primire, la Direcția Generală Reglementări în Transporturi, un dosar care va cuprinde următoarele documente:

a) cerere de eliberare al cărei model este prevăzut astfel:

i) în anexa nr. 28 la prezentele norme metodologice, în cazul serviciilor regulate operate între statele membre ale Uniunii Europene;

ii) în anexa nr. 29 la prezentele norme metodologice, în cazul serviciilor regulate al căror capăt de traseu se găseşte pe teritoriul unui stat din afara Uniunii Europene;

b) traseul şi graficul de circulație propuse, cu indicarea punctelor de îmbarcare/debarcare a persoanelor;

c) schița traseului, cu indicarea punctelor de trecere a frontierelor;

d) schema de conducere care să permită controlul respectării perioadelor de conducere și de odihnă ale conducătorilor auto;

e) contractul privind efectuarea în comun a serviciului regulat internațional încheiat cu partenerul străin stabilit în statul din afara Uniunii Europene unde se află celălalt capăt al traseului, conform acordurilor și convențiilor internaționale încheiate de România cu statul respectiv; contractul se va prezenta în limba română și în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului partenerului străin;

f) grila cu tarifele practicate;

g) copia licenței comunitare;

h) copii conforme ale licenței comunitare corespunzătoare numărului de autobuze necesar pentru efectuarea serviciului regulat.

i) declaraţie pe propria răspundere care să cuprindă numerele de înmatriculare ale autobuzelor pentru care se depun copiile conforme ale licenţei comunitare prevăzute la lit. h) şi din care să reiasă că autobuzele respective nu sunt utilizate la efectuarea transportului rutier contra cost de persoane în trafic naţional prin servicii regulate;

j) avizele de principiu acordate de autogări sau de autorităţile administraţiei publice locale pentru toate staţiile de îmbarcare/debarcare de pe teritoriul României.

   (2) În cazul în care serviciul se efectuează printr-un subcontractant/asociat, cererea va fi însoțită de copia licenței comunitare a subcontractantului precum și de copii conforme ale acesteia.

   (3) Direcția Generală Reglementări în Transporturi poate solicita și alte documente relevante pentru analiza cererii de autorizare.

   (4) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d) și f) se vor prezenta și în formatul electronic solicitat de Direcția Generală Reglementări în Transporturi.

    ART. 88

   În termen de maxim 4 luni de la data depunerii dosarului, Direcția Generală Reglementări în Transporturi va transmite solicitantului decizia privitoare la cererea respectivă.

    ART. 89

   (1) Direcția Generală Reglementări în Transporturi va respinge cererea de autorizare depusă în vederea efectuării transportului rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 , în condițiile prevăzute de acesta.

   (2) Direcția Generală Reglementări în Transporturi va respinge cererea de autorizare depusă în vederea efectuării transportului rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate între România și un stat din afara Uniunii Europene în condițiile neîndeplinirii condițiilor de autorizare prevăzute de acordurile și convențiile internaționale la care România este parte.

    ART. 90

   (1) Cererile de reînnoire a autorizațiilor de transport internațional sau de modificare a condițiilor de efectuare a transportului prin serviciul regulat care face obiectul Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 , vor conține propunerile de modificare și/sau perioada de valabilitate și vor fi soluționate conform prevederilor respectivului Regulament.

   (2) Cererile de reînnoire a autorizațiilor de transport internațional sau de modificare a condițiilor de efectuare a transportului prin serviciul regulat care fac obiectul unor acorduri și convenții internaționale încheiate de România cu state din afara Uniunii Europene, vor conține propunerile de modificare și/sau perioada de valabilitate și vor fi soluționate conform prevederilor respectivelor acorduri și convenții.

   (3) Autorizațiile de transport internațional modificate vor fi eliberate operatorilor de transport rutier români sub rezerva returnării vechilor autorizații în termen de 10 zile de la primirea noilor autorizații de transport internațional.

    ART. 91

   (1) Graficul de circulație aferent unui traseu în trafic internațional poate să prevadă mai multe puncte de îmbarcare/debarcare pe teritoriul României, dintre care unele sunt ramificații ale traseului respectiv, menționate corespunzător în graficul de circulație.

   (2) Transportul de persoane pe aceste ramificații se consideră ca fiind o continuare a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în trafic internațional.

   (3) Aceste ramificații ale traseului se execută cu vehicule care dețin la bord autorizația de transport internațional.

    ART. 92

   Autorizațiile de transport internațional utilizate de operatorii de transport rutier pe teritoriul României sunt valabile numai în original.

V.4.1.2. Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale în trafic internațional

    ART. 93

   (1) Transportul rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate speciale între România și celelalte state membre ale Uniunii Europene se efectuează pe baza contractului încheiat între organizatorul serviciului și operatorul de transport rutier, acesta reprezentând documentul de control.

   (2) La bordul autobuzului, pe toată durata transportului, se va afla contractul respectiv sau o copie conformă a acestui contract.

   (3) Contractul menționat la alin. (2) trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

a) numele organizatorului transportului și numele operatorului de transport rutier;

b) locul de îmbarcare și locul de debarcare a persoanelor transportate;

c) categoria persoanelor transportate;

d) data începerii serviciului respectiv și eventual data limită de efectuare a acestui serviciu;

e) documentele din care să rezulte apartenența pasagerilor la categoria pentru care este autorizat serviciul de transport persoane prin servicii regulate speciale.

   (3) Modelul cererii pentru transportul rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate speciale între România și celelalte state membre ale Uniunii Europene este prevăzută în anexa nr. 28 la prezentele norme metodologice.

    ART. 94

   În cazul în care serviciul regulat special de transport persoane contra cost nu se efectuează pe baza contractului prevăzut la alin. (2), acest serviciu se va efectua numai pe baza autorizației de transport internațional prevăzută la art. 84 alin. (1).

    ART. 95

   (1) Transportul rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate speciale între România și un stat din afara Uniunii Europene se efectuează de operatorii de transport rutier pe baza autorizațiilor de transport internațional emise de statele capăt de traseu și de statul de tranzitare, în cazul în care traseul serviciului respectiv necesită tranzitarea unui stat din afara Uniunii Europene.

   (2) În sensul alin. (1), autorizația de transport internațional reprezintă documentul de transport pe baza căruia se poate efectua transportul rutier internațional contra cost de persoane prin serviciile regulate speciale.

   (3) Pentru serviciul respectiv, Direcția Generală Reglementări în Transporturi va solicita autorităților competente din statul în care se găsește celălalt capăt de traseu precum și autorităților competente ale statelor tranzitate, dacă este cazul, acordarea autorizării convenite pentru derularea acestor servicii.

   (4) În cazul în care serviciul respectiv se efectuează cu tranzitarea unui stat membru al Uniunii Europene, tranzitul respectiv se efectuează pe baza documentului de control menționat la art. 93 alin. (1).

    ART. 96

   (1) În vederea constatării îndeplinirii condițiilor de autorizare și efectuare a transportului rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate speciale între România și un stat din afara Uniunii Europene, pentru eliberarea autorizației de transport internațional, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la Direcția Generală Reglementări în Transporturi un dosar care va cuprinde următoarele documente:

a) cererea de eliberare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 29 la prezentele norme metodologice;

b) traseul și graficul de circulație propuse, cu indicarea punctelor de îmbarcare/debarcare a persoanelor;

c) schița traseului, cu indicarea punctelor de trecere a frontierelor;

d) schema de conducere care să permită controlul respectării perioadelor de conducere și de odihnă ale conducătorilor auto;

e) contractul prevăzut la art. 93 alin. (2);

f) copia licenței comunitare;

g) copii conforme ale licenței comunitare corespunzătoare numărului de autobuze necesar pentru efectuarea serviciului regulat special.

   (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) și d) se vor prezenta și în formatul electronic solicitat de Direcția Generală Reglementări în Transporturi.

    ART. 97

   (1) Direcția Generală Reglementări în Transporturi va transmite solicitări în vederea autorizării acestui serviciu, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1073/2009 sau ale acordurilor și convențiilor internaționale încheiate între România și statele din afara Uniunii Europene, după caz.

   (2) Deciziile asupra autorizării operatorilor de transport rutier români vor fi luate de autoritățiile competente ale statelor de autorizare, în termenele prevăzute în Regulamentul nr. 1073/2009 sau în acordurile și convențiile internaționale încheiate între România și celelalte state, după caz.

    ART. 98

   (1) Dosarul depus la Direcția Generală Reglementări în Transporturi în vederea autorizării efectuării transportului rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate speciale între România și un stat din afara Uniunii Europene, se respinge în următoarele cazuri:

a) dacă solicitantul nu dispune de numărul de autobuze și copii conforme ale licenței comunitare, necesare derulării transportului pe traseul solicitat, conform contractului încheiat cu beneficiarul;

b) dacă în trecut solicitantul nu a respectat legislația națională sau internațională privind transportul rutier și în special condițiile și cerințele privind autorizațiile pentru serviciile de transport rutier internațional contra cost de persoane sau a comis încălcări foarte grave/grave ale legislației privind siguranța rutieră, în special cu privire la reglementările aplicabile vehiculelor și perioadelor de odihnă și de conducere ale conducătorilor auto;

c) dacă prin atribuirea traseului respectiv se încalcă prevederile acordurilor bilaterale încheiate între România și statele pe teritoriul cărora se află traseul.

    (2) În cazul respingerii cererii, decizia va cuprinde menționarea motivelor care au stat la baza acesteia.

    ART. 99

   (1) După obținerea autorizațiilor de transport internațional de la statul din afara Uniunii Europene unde este situat celălalt capăt de traseu, precum și a autorizațiilor de la statele tranzitate, Direcția Generală Reglementări în Transporturi va elibera aceste autorizații operatorului de transport rutier român.

   (2) Concomitent cu autorizațiile de transport internațional prevăzute la alin. (1), Direcția Generală Reglementări în Transporturi va elibera operatorului de transport rutier român și autorizația de transport internațional pentru traseul serviciului regulat special respectiv situat pe teritoriul României, prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. b).

   (3) Autorizația de transport internațional de persoane prin servicii regulate speciale se eliberează pe o perioadă de maximum 5 ani.

   (4) Autorizația este nominală, nu este transmisibilă și va fi însoțită pe toată durata efectuării traseului de graficul de circulație al acesteia în original.

    ART. 100

   (1) Cererile de reînnoire a autorizațiilor de transport internațional sau de modificare a condițiilor de efectuare a transportului prin serviciul care face obiectul autorizației vor conține propunerile de modificare și/sau perioada de valabilitate și vor fi soluționate cu acceptul autorităților competente care au emis respectivele autorizații de transport internațional.

   (2) Cererile de reînnoire/modificare a autorizațiilor de transport internațional vor fi soluționate cu respectarea prevederilor art. 96.

   (3) Autorizațiile de transport internațional modificate se eliberează operatorilor de transport rutier români sub rezerva returnării vechilor autorizații în termen de 10 zile de la primirea noilor autorizații de transport internațional.

V.4.1.3. Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale în trafic internațional

    ART. 101

   (1) Pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, operatorul de transport rutier român are obligația de a deține la bordul vehiculului, pe toată durata transportului, copia conformă a licenței comunitare, precum și documentul de transport.

   (2) În sensul alin. (1), prin document de transport se înțelege, după caz:

a) documentul de control prevăzut în anexa nr. 30 la prezentele norme pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale efectuate pe teritoriul Uniunii Europene;

b) documentul de control prevăzut de Acordul INTERBUS pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale liberalizate efectuate între România și state din afara Uniunii Europene sau care tranzitează state din afara Uniunii Europene;

c) autorizația pentru serviciul ocazional neliberalizat;

d) documentul de control prevăzut de acordurile și convențiile internaționale pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, în cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS.

   (3) Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va afișa pe pagina proprie de internet lista țărilor semnatare ale Acordului INTERBUS.

   (4) Suplimentar față de documentul de transport, în cazul transportului rutier internațional contra cost de persoane prin servicii ocazionale, la bordul autobuzului trebuie să se afle:

a) legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport rutier;

b) contractul de închiriere sau de leasing în original ori copia conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este deținut cu contract de închiriere sau de leasing;

c) actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetățeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;

d) asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;

e) certificatul de competență profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.

    ART. 102

   (1) Documentele de control prevăzute la art. 101 alin. (2) lit.a) și b) se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., la cerere, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.

   (2) Autorizațiile pentru serviciile ocazionale neliberalizate prevăzute la art. 101 alin. (2) lit. c) pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale pe teritoriul statelor semnatare ale Acordului INTERBUS cât și pe teritoriul statelor unde s-au convenit astfel de autorizații, în conformitate cu prevederile acordurile și convențiile internaționale la care România este parte, se eliberează de către Direcția Generală Reglementări în Transporturi.

    ART. 103

   În situația în care operatorul de transport rutier va efectua excursii locale în cadrul unui serviciu internațional ocazional de transport persoane, acesta va completa corespunzător documentul de control.

    ART. 104

   (1) Autorizația de transport internațional având România ca țară de tranzit sau destinație, necesare efectuării unui transport de persoane prin servicii ocazionale pentru operatorii de transport rutier străini având sediul în statele din afara Uniunii Europene, se acordă în condițiile și în termenele prevăzute de acordurile și convențiile internaționale la care România este parte, de către Direcția Generală Reglementări în Transporturi.

   (2) Autorizația de transport internațional prevăzută la alin. (1) trebuie să se afle la bordul autobuzului pe toată durata efectuării transportului, fiind valabilă numai în original.

   (3) Modelul autorizației de transport internațional având România ca țară de tranzit, eliberată unui operator de transport rutier dintr-un stat nesemnatar al Acordului INTERBUS, este prevăzut în anexa nr. 31 la prezentele norme metodologice.

   (4) Modelul autorizației de transport internațional având România ca țară de tranzit, eliberată unui operator de transport rutier dintr-un stat semnatar al Acordului INTERBUS, este prevăzut în anexa nr. 32 la prezentele norme.

   (5) Modelul autorizației de transport internațional având România ca țară de destinație, eliberată unui operator de transport rutier dintr-un stat nesemnatar al Acordului INTERBUS, este prevăzut în anexa nr. 33 la prezentele norme.

   (6) Modelul autorizației de transport internațional având România ca țară de destinație, eliberată unui operator de transport rutier dintr-un stat semnatar al Acordului INTERBUS, este prevăzut în anexa nr. 34 la prezentele norme.

   (7) Modelul autorizației pentru derularea unui serviciu ocazional neliberalizat, valabilă în traficul direct și tranzit pe teritoriul României, pentru statele din afara Uniunii Europene cu care s-au protocolat astfel de autorizații este prevăzut în anexa nr. 35 la prezentele norme.

V.4.1.4. Transportul rutier contra cost de persoane în regim de cabotaj

    ART. 105

   (1) Operațiunile de transport rutier contra cost în regim de cabotaj autorizate pe teritoriul României sunt prevăzute la art. 15 din Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 .

    (2) În cazul operațiunilor de cabotaj efectuate sub forma serviciilor regulate speciale, suplimentar față de documentul de control prevăzut la art. 93 alin. (1), în scopul evidenței lunare a acestor operațiuni, se completează documentul de control prevăzut la art. 101 alin. (2) lit. a).

   (3) În cazul operațiunilor de cabotaj efectuate sub forma serviciilor ocazionale, se completează documentul de control prevăzut la art. 101 alin. (2) lit. a).

    ART. 106

   (1) Documentul de control prevăzut la art. 105 alin. (2) și (3) se eliberează operatorului de transport rutier de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.

   (2) Originalul documentelor completate și utilizate se înapoiază de către operatorul de transport rutier Autorității Rutiere Române – A.R.R., în conformitate cu procedurile stabilite de aceasta, în termen de 30 de zile de la utilizarea acestora.

    ART. 107

   Operațiunile de transport rutier contra cost de în regim de cabotaj pe teritoriul statelor din afara Uniunii Europene sunt interzise dacă acordurile și convențiile internaționale la care România este parte, nu prevăd altfel.

Subsecțiunea 2

Efectuarea transportului rutier în cont propriu de persoane

    ART. 108

   (1) Transportul rutier internațional în cont propriu de persoane se efectuează de către o întreprindere de transport rutier în cont propriu numai dacă întreprinderea:

a) este titulară a unui certificat de transport în cont propriu eliberat de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.;

b) deține câte o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu pentru fiecare din autobuzele deținute și utilizate;

c) deține certificatul prevăzut la art. 5 alin. (5) din Regulamentul nr. 1073/2009 , al cărui model este prezentat în anexa nr. 36 la prezentele norme;

d) derulează acest transport cu respectarea acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte, în cazul în care acest transport este efectuat pe teritoriul unui stat din afara Uniunii Europene.

   (2) Pe toată durata transportului, la bordul autobuzului se va afla o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu, precum și tabelul cuprinzând numele persoanelor transportate, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal al întreprinderii de transport rutier în cont propriu.

    ART. 109

   (1) În cazul efectuării transportului rutier în cont propriu, persoanele transportate trebuie sa fie angajații întreprinderii de transport rutier în cont propriu.

   (2) Calitatea de angajat al intreprinderii se dovedește prin legitimația de serviciu, valabilă.

    ART. 110

   Suplimentar față de documentele prevăzute la art. 108 alin. (2), la bordul autobuzului trebuie să se mai afle:

a) legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al întreprinderii de transport rutier în cont propriu;

b) contractul de leasing în original sau copia conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deținut cu contract de leasing;

c) actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetățeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;

d) asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina întreprinderii de transport rutier în cont propriu, în copie;

e) certificatul de competență profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.

    ART. 111

   Certificatul prevăzut la art. 108 alin. (1) lit. c) se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. la solicitarea întreprinderii de transport rutier în cont propriu, pe baza cererii al cărei model este prezentat în anexa nr. 37 la prezentele norme, și a dovezii plații în contul Autorității Rutiere Române – A.R.R., a tarifului pentru eliberarea certificatului respectiv.

    ART. 112

   (1) Întreprinderile de transport rutier în cont propriu cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene pot efectua transport rutier de persoane în cont propriu pe teritoriul României, pe baza certificatului prevăzut la art. 5 alin. (5) din Regulamentul nr. 1073/2009 .

   (2) Întreprinderile de transport rutier în cont propriu cu sediul într-un stat din afara Uniunii Europene pot efectua transport rutier de persoane în cont propriu pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile acordurilor și convențiilor la care România este parte.

CAPITOLUL VI

Activități conexe transportului rutier

    ART. 113

   Activitãţile conexe transportului rutier se pot efectua de operatorii economici numai pe baza licenţei pentru activitãţi conexe transportului rutier, eliberatã de Autoritatea Rutierã Românã A.R.R. în a cãrei razã administrativã întreprinderea îşi are sediul social.

   Activitățile conexe transportului rutier se pot efectua de operatorii economici numai pe baza licenței pentru activități conexe transportului rutier, eliberata de Autoritatea Rutieră Romană – A.R.R. în a cărei rază administrativă intreprinderea își desfășoară tipul de activitate conexă pentru care solicită licența.

    ART. 114

   Licenţa pentru activitãţi conexe transportului rutier se elibereazã pentru fiecare tip de activitate conexã, perioada de valabilitate a acesteia fiind de 5 ani.

   Licența pentru activități conexe transportului rutier se eliberează pentru fiecare tip de activitate conexă.

    ART. 115

   Activitățile conexe transportului rutier sunt următoarele:

a) activități desfășurate de autogară;

b) activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost.

    ART. 116

   (1) Registrul operatorilor economici care desfășoară activități conexe transportului rutier se întocmește de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.

   (2) Activitățile conexe transportului rutier pot fi efectuate numai de către operatorii economici care sunt înscriși în Registrul operatorilor economici.

    ART. 117

   (1) Registrul operatorilor economici cuprinde:

a) date de identificare ale operatorilor economici;

b) date privind managerii de transport care conduc activitatea operatorilor economici;

c) date privind licențele deținute de operatorii economici;

d) date privind sancțiunile aplicate operatorilor economici.

   (2) Datele cuprinse în registre vor fi păstrate inclusiv în sistem informatic.

SECȚIUNEA 1

Activitatea desfășurată de autogară

    ART. 118

   (1) Operatorul economic poate desfășura activitatea de autogară numai pe baza licenței pentru activități conexe transportului rutier – activități desfășurate de autogară, al cărei model este prezentat în anexa nr. 38 la prezentele norme.

   (2) Licența pentru activități conexe transportului rutier – activități desfășurate de autogară se eliberează operatorilor economici care îndeplinesc următoarele condiții:

a) bază materială;

b) competență profesională;

c) onorabilitate.

   (3) Condiția de bază materială este îndeplinită dacă operatorul economic dispune de:

– casa de bilete și abonamente;

– birou de mișcare și informații;

 – minimum două peroane pentru autobuzele care pleacă/sosesc în/din cursă;

 – grup sanitar propriu cu minimum două cabine;

 – sală de așteptare pentru publicul călător, cu cel puțin 20 de locuri pe scaune și o suprafață echivalentă de minimum 1 m pătrat pentru fiecare loc pe scaun;

– spațiu pentru depozitarea bagajelor publicului călător, dotat cu rafturi pentru depozitarea în mod corespunzător și suficient a bagajelor;

– afișaj pentru informarea publicului călător, inclusiv la fiecare peron;

– calculator și conexiune la internet.

   (4) Condiția de competență profesională se consideră îndeplinită dacă operatorul economic are angajat un manager de transport care conduce activitatea desfășurată de autogară posesor al unui certificat de competență profesională prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 , valabil pentru transportul de persoane, eliberat de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.;

   (5) Condiția de onorabilitate se consideră îndeplinită dacă managerul de transport care conduce activitatea desfășurată de autogară nu se regăsește în una dintre următoarele situații:

a) a fost condamnat pentru infracțiuni în următoarele domenii:

– drept comercial;

– insolvență;

– condiții de remunerare și de muncă ale profesiei;

– circulație rutieră;

– răspundere profesională;

– trafic de ființe umane sau trafic de droguri;

b) dacă în ultimul an a îndeplinit această funcție la un operator economic care desfășoară activități conexe transportului rutier – activități desfășurate de autogară căreia i-a fost retrasă licența de activități conexe transportului rutier, din vina dovedită a acestuia.

    ART. 119

   (1) Pentru eliberarea licenței pentru activități conexe transportului rutier – activități desfășurate de autogară, operatorul economic va depune sau va transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 39 la prezentele norme.

   (2) Cererea depusă în conformitate cu prevederile alin. (1) va fi însoțită de următoarele documente:

a) actele din care sã reiasã dreptul de deţinere sau de folosinţã a spaţiului pe o perioadã de minim un an de la data solicitãrii;

a) actele din care să reiasă dreptul de deținere sau de folosință a terenului aferent peroanelor și a construcției în care vor fi desfășurate activități de autogară pe o perioada de minim un an de la data solicitării, care sunt actualizate anual până la expirarea valabilității licenței pentru activități conexe transportului rutier – activități desfășurate de autogară. Neactualizarea documentelor depuse conduce la pierderea valabilității licenței respective;

b) în funcție de forma juridică de organizare:

(i) certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului și actul constitutiv, din care să rezulte că  societățile comerciale au în obiectul de activitate activități conexe transportului rutier;

(ii) certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului și autorizația pentru desfășurarea de activități economice în mod independent, din care să rezulte că persoanele fizice și asociațiile familiale au în obiectul de activitate activități conexe transportului rutier;

(iii) actul constitutiv, codul fiscal, statutul și dovada înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor, din care să rezulte că fundațiile și asociațiile nonprofit care au personalitate juridică pot efectua activități conexe transportului rutier;

(iv) actul de înființare, codul fiscal și statutul/regulamentul de organizare și funcționare, din care trebuie să rezulte că instituțiile/autoritățiile, altele decât cele menționate mai sus, au în obiectul de activitate activități conexe transportului rutier;

c) aprobarea autoritãţii administraţiei publice locale pentru înfiinţarea autogãrii;

c) aprobarea autorității administrației publice locale executive/deliberative pentru înființarea autogării;

d) decizia de numire a managerului de transport care conduce activitatea desfășurată de autogară;

e) certificatul de competență profesională al managerului de transport prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 , valabil pentru transportul rutier de persoane;

f) cazierul judiciar al managerului de transport care conduce activitatea desfășurată de autogară;

g) actele managerului de transport care conduce activitatea desfășurată de autogară, în cazul cetățeniilor străini din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv:

(i) decizia de numire;

(ii) certificatul de competență profesională, valabil, eliberat de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene;

(iii) declarație pe propria răspundere a acestuia, prevăzută în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, din care să reiasă că nu a fost sancționat pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 sau actul prevăzut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 , în cazul resortisanților altor state membre ale Uniunii Europene;

   (3) Cererea prevãzutã la alin. (1) se va transmite inclusiv prin poştã electronicã pe adresa indicatã pe pagina de internet a Autoritãţii Rutiere Române – A.R.R.

   (3) În cererea prevazută la alin. (1) operatorul economic își va exprima opțiunea asupra modului de eliberare a licenței pentru activități conexe transportului rutier – activități desfășurate de autogară, respectiv transmiterea prin poștă, cu confirmare de primire, pe adresa acestuia sau ridicarea direct de la Autoritatea Rutieră Romană – A.R.R.

    ART. 120

   (1) Eliberarea licenţei pentru activitãţi conexe transportului rutier – activitãţi desfãşurate de autogarã se face de cãtre Autoritatea Rutierã Românã – A.R.R. în termen de 15 zile de la data înregistrãrii cererii, aceasta fiind transmisã prin poştã pe adresa operatorului economic cu confirmare de primire.

   (1) Eliberarea licenței pentru activități conexe transportului rutier – activități desfășurate de autogară se face de către Autoritatea Rutieră Romană – A.R.R. în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii ori se comunică în scris refuzul motivat al eliberării acesteia, în funcție de îndeplinirea condițiilor necesare rezultate atât din documentele depuse, cât și din verificările efectuate în locația în care operatorul economic urmează să își desfășoare activitatea.

   (2) Licența pentru activități conexe transportului rutier – activități desfășurate de autogară se eliberează pe perioada de valabilitate a aprobării autorității administrației publice locale prevazute la art. 119 alin. (2) lit. c), dar fără a depăși 5 ani.

    ART. 121

   În maxim 3 luni de la data eliberãrii licenţei pentru activitãţi conexe transportului rutier – activitãţi desfãşurate de autogarã, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier va face un control la sediul operatorului economic în vederea verificãrii îndeplinirii de cãtre acesta a condiţiilor prevãzute la art. 118 alin. (2).

   În maximum 90 de zile de la data eliberării licenței pentru activități conexe transportului rutier – activități desfășurate de autogară, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier va efectua un control la sediul operatorului economic.

    ART. 122

   Licența pentru activități conexe transportului rutier – activități desfășurate de autogară se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. după prezentarea dovezii de plată a tarifului aferent.

    ART. 123

   (1) Licența pentru activități conexe transportului rutier – activități desfășurate de autogară se solicită pentru fiecare din punctele de lucru/sucursalele operatorului economic.

   (2) În situația în care operatorul economic are puncte de lucru/sucursale în care urmează să desfășoare activități de autogară ori în cazul în care activitățile de autogară vor fi desfășurate numai în punctele de lucru/sucursalele sale, acesta trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 118 alin. (2) pentru fiecare din punctele de lucru/sucursalele respective.

SECȚIUNEA 2

Activitatea de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost

    ART. 124

   Operatorul economic poate desfășura activitatea de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost pe baza licenței pentru activități conexe transportului rutier – activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost, al cărei model este prezentat în anexa nr. 40.

    ART. 125

   (1) Activitățile de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost se realizează prin preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier, acestea urmând a fi executate de operatorul economic, în numele său, prin intermediul unui operator de transport.

   (2) În executarea activității de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost, operatorul economic încheie contracte de transport în nume propriu, fiind răspunzător de efectuarea transportului față de beneficiarul acestuia.

   (3) Transportul poate fi realizat prin unul ori prin asociere cu mai mulți intermediari.

    ART. 126

   (1) Licența pentru activități conexe transportului rutier – activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost se eliberează operatorilor economici care îndeplinesc următoarele condiții:

a) bază materială;

b) competență profesională;

c) onorabilitate.

d) capacitate financiară.

   (2) Condiția de bază materială se consideră îndeplinită dacă operatorul economic face dovada deținerii cu orice titlu a unui spațiu pentru desfășurarea activității.

   (3) Condiția de competență profesională se consideră îndeplinită dacă operatorul economic are angajat un manager de transport care conduce activitatea de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost posesor al unui certificat de competență profesională prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 , valabil pentru tipul de transport intermediat, eliberat de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R;

   (4) Condiția de onorabilitate se consideră îndeplinită dacă managerul de transport care conduce activitatea de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost desfășurată de operatorul economic nu se regăsește în una dintre următoarele situații:

a) a fost condamnat pentru infracțiuni în următoarele domenii:

– drept comercial;

– insolvență;

– condițiile de remunerare și de muncă ale profesiei;

– circulația rutieră;

– răspunderea profesională;

– traficul cu ființe umane sau traficul de droguri;

b) dac în ultimul an a îndeplinit această funcție la un operator economic care desfășoară activități conexe transportului rutier – activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost căreia i-a fost retrasă licența de activități conexe transportului rutier, din vina dovedită a acestuia.

   (5) Condiția de capacitate financiară se consideră îndeplinită dacă operatorul economic dispune de un capital și rezerve în valoare de minim 50.000 euro.

    ART. 127

   (1) Pentru eliberarea licenței pentru activități conexe transportului rutier – activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost, operatorul economic va depune sau va transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 41 la prezentele norme metodologice.

   (2) Cererea depusă sau transmisă în conformitate cu prevederile alin. (1) va fi însoțită de următoarele:

a) actele din care sã reiasã dreptul de deţinere sau de folosinţã a spaţiului;

a) actele din care să reiasă dreptul de deținere sau de folosință a spațiului în care vor fi desfășurate activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost pe o perioadă de minimum un an de la data solicitării, care sunt actualizate anual până la expirarea valabilității licenței pentru activități conexe transportului rutier – activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost. Neactualizarea documentelor depuse conduce la pierderea valabilității licenței respective;

b) în funcție de forma juridică de organizare:

(i) certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului și actul constitutiv, din care să rezulte că societățile comerciale au în obiectul de activitate activități conexe transportului rutier;

(ii) certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului și autorizația pentru desfășurarea de activități economice în mod independent, din care să rezulte că persoanele fizice și asociațiile familiale au în obiectul de activitate activități conexe transportului rutier;

(iii) actul constitutiv, codul fiscal, statutul și dovada înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor, din care să rezulte că fundațiile și asociațiile nonprofit care au personalitate juridică pot efectua activități conexe transportului rutier;

(iv) actul de înființare, codul fiscal și statutul/regulamentul de organizare și funcționare, din care trebuie să rezulte că instituțiile/autoritățiile, altele decât cele menționate mai sus, au în obiectul de activitate activități conexe transportului rutier;

c) decizia de numire a managerului de transport care conduce activitatea de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost;

d) certificatul de competență profesională al managerului de transport prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, valabil pentru tipul de transport intermediat;

e) cazierul judiciar al managerului de transport care conduce activitatea activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost;

f) actele managerului de transport care conduce activitatea de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost, în cazul cetățeniilor străini din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv:

(i) decizia de numire;

(ii) certificatul de competență profesională, valabil, eliberat de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene;

(iii) declarație pe propria răspundere a acestuia, prevăzută în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, din care să reiasă că nu a fost sancționat pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 sau actul prevăzut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 , în cazul resortisanților altor state membre ale Uniunii Europene;

g) document doveditor privind îndeplinirea condiției de capacitate financiară pe baza conturilor anuale certificate de un auditor sau de o persoană acreditată în mod corespunzător, conform prevederilor legale, că dispune în fiecare an de capital și rezerve în valoare de minim 50.000 euro, sau în situația în care întreprinderea nu dovedește deținerea rezervelor financiare prevăzute la pct. i), certificat cum ar fi o garanție bancară sau asigurare, eliberat/eliberată de una sau mai multe bănci sau de alte instituții financiare, inclusiv societăți de asigurare.

   (3) Cererea prevãzutã la alin. (1) se va transmite inclusiv prin poştã electronicã pe adresa indicatã pe pagina de internet a Autoritãţii Rutiere Române – A.R.R.

   (3) În cererea prevazută la alin. (1) operatorul economic își va exprima opțiunea asupra modului de eliberare a licenței pentru activități conexe transportului rutier – activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost, respectiv transmiterea prin poștă, cu confirmare de primire, pe adresa acestuia sau ridicarea direct de la Autoritatea Rutieră Romană – A.R.R.

    ART. 128

   (1) Eliberarea licenţei pentru activitãţi conexe transportului rutier – activitãţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost se face de cãtre Autoritatea Rutierã Românã A.R.R. în termen de 15 zile de la data înregistrãrii cererii, aceasta fiind transmisã prin poştã pe adresa operatorului economic cu confirmare de primire.

   (1) Eliberarea licenței pentru activități conexe transportului rutier – activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost se face de către Autoritatea Rutieră Romană – A.R.R. în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii ori se comunică în scris refuzul motivat al eliberării acesteia, în funcție de îndeplinirea condițiilor necesare rezultate atât din documentele depuse, cât și din verificările efectuate la locația în care operatorul economic urmează să își desfășoare activitatea.

   (2) Licența pentru activități conexe transportului rutier – activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost se eliberează pe o perioada de 5 ani.

    ART. 129

   În maxim 3 luni de la data eliberãrii licenţei pentru activitãţi conexe transportului rutier – activitãţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier va face un control la sediul operatorului economic în vederea verificãrii îndeplinirii de cãtre acesta a condiţiilor prevãzute la art. 126 alin. (1).

   În maximum 90 de zile de la data eliberării licenței pentru activități conexe transportului rutier – activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier va efectua un control la sediul operatorului economic.

    ART. 130  – ABROGAT

   În termen de maximum 15 zile de la data depunerii dosarului, Autoritatea Rutierã Românã – A.R.R. analizeazã dosarul depus de solicitant şi, în funcţie de îndeplinirea condiţiilor necesare, elibereazã licenţa pentru activitãţi conexe transportului rutier – activitãţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost ori comunicã în scris refuzul motivat al eliberãrii acesteia.

    ART. 131

   Licența pentru activități conexe transportului rutier – activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost se eliberează după prezentarea dovezii de plată a tarifului pentru acest document.

    ART. 132

   (1) Licența pentru activități conexe transportului rutier – activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost se solicită pentru fiecare din punctele de lucru/sucursalele operatorului economic.

   (2) În situația în care operatorul economic are puncte de lucru/sucursale în care urmează să desfășoare activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost ori în cazul în care activitățile vor fi desfășurate numai în punctele de lucru/sucursalele sale, acesta trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 126 alin. (1) pentru fiecare din punctele de lucru/sucursalele respective.

CAPITOLUL VII

Obligațiile întreprinderilor de transport în cont propriu, a operatorilor de transport și a operatorilor economici care efectuează activități conexe transportului rutier

 SECȚIUNEA 1

Obligațiile întreprinderilor de transport în cont propriu

    ART. 133

    Întreprinderile care efectuează operațiuni de transport rutier în cont propriu au următoarele obligații:

a) să utilizeze numai vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naționale de siguranță rutieră și de protecția mediului înconjurător, cu inspecția tehnică periodică valabilă și certificate/clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;

b) să se asigure că persoanele angajate în funcții care concură la siguranța rutieră sunt titulare ale unui certificat/atestat profesional valabil eliberat conform reglementărilor legale în vigoare;

c) sã nu permitã plecarea în cursã a vehiculelor rutiere care au tahograful sau limitatorul de vitezã defect, nesigilat sau fãrã suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului;

c) să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor rutiere care au limitatorul de viteza defect;

d) sã nu permitã intervenţia persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf şi a limitatoarelor de vitezã;

d) să nu permită intervenția persoanelor neautorizate asupra limitatoarelor de viteza;

e) să monteze, numai prin agenți economici autorizați, aparate tahograf și limitatoare de viteză la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;

f) sã transporte doar persoanele angajate ale întreprinderii, nominalizate în documentul de transport; ABROGAT

g) să depună certificatul de transport în cont propriu și/sau copia conformă a acestuia la sediul inspectoratului teritorial al I.S.C.T.R. în raza căruia s-a efectuat controlul, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea măsurii suspendării acestor documente;

h) să planifice transporturile și să întocmească programul de executare a acestora, astfel încât conducătorul auto și lucrătorii mobili să poată respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnă și de repaus;

i) sã efectueze transport rutier de persoane numai în limita numãrului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare;    ABROGAT

j) să respecte regulile și procedurile ce trebuie urmate în cazul efectuării transporturilor rutiere de mărfuri cu mase și/sau dimensiuni care depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise/autorizate, conform reglementărilor în vigoare;

k) sã asigure parcarea vehiculelor rutiere deţinute numai în locuri special amenajate;

k) să asigure locuri special amenajate pentru parcarea vehiculelor rutiere deținute;

l) să efectueze transportul asigurând un sistem de fixare a încurcăturii astfel încât acesta să reziste la forțele exercitate atunci când vehiculul este supus la următoarele accelerații:

(i) decelerare de 0,8 x g (accelerație gravitațională) spre față;

(ii) decelerare de 0,5 x g (accelerație gravitațională) spre spate;

(iii) accelerare de 0,5 x g (accelerație gravitațională) spre ambii pereți laterali.

Atunci când asupra unui element component al sistemului de fixare se exercită o forță determinată conform pct. (i), (ii) și (iii), forța exercitată asupra acestui element de fixare nu poate depăși sarcina nominală pentru care acesta a fost construit;

m) să se asigure în prealabil că vehiculul rutier cu care se efectuează transportul respectă următoarele condiții:

(i) ușile laterale sau/și ușile din spatele vehiculului rutier pentru încărcarea/descărcarea mărfurilor, obloanele, rampa escamotabilă, prelatele, roata de rezervă, cât și celelalte echipamente specifice vehiculului respectiv sunt bine fixate;

(ii) încărcătura nu trebuie să împiedice conducerea vehiculului în condiții de siguranță;

(iii) centrul de greutate al încărcăturii să fie cât mai aproape de centrul vehiculului rutier;

n) să efectueze transportul numai după ce s-a asigurat că ambalajul mărfurilor este destul de rezistent pentru siguranța transportului. În cazul în care ambalajul mărfurilor nu este destul de rezistent, va cere expeditorului o ambalare suplimentară suficient de rezistentă;

o) să se asigure că elementele de fixare a mărfurilor respectă următoarele condiții:

(i) îndeplinesc corect funcțiile pentru care au fost construite;

(ii) sunt adaptate pentru fixarea mărfii respective;

(iii) nu prezintă noduri și/sau elemente deteriorate, uzate, slăbite;

(iv) sunt conforme cu standardele europene și/sau internaționale în vigoare în domeniu;

p) să se asigure că sistemul de fixare a încărcăturii utilizat pentru înconjurarea, fixarea sau menținerea încărcăturii pe/sau într-un vehicul este adaptat la mărimea, forma, consistența și caracteristicile încărcăturii;

q) să se asigure că dispozitivul de fixare sau de înșurubare utilizat pentru fixarea încărcăturii este fixat în așa fel încât acesta să nu poată să fie deșurubat sau desprins. Dispozitivul de înșurubare integrat utilizat pentru fixarea unei încărcături trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

(i) să fie proiectat și construit în scopul pentru care este folosit;

(ii) să fie utilizat și întreținut conform specificațiilor producătorului și standardelor europene și/sau internaționale în domeniu;

r) să se asigure că încărcătura înfășurată sau fixată în vehicul este în conformitate cu dispozițiile din «Recomandările europene privind cele mai bune practici în domeniul fixării încărcăturii pentru transportul rutier», elaborate de Direcția Generală pentru Energie și Transport a Comisiei Europene la data de 14 decembrie 2005.

s) să dețină la sediul menționat în certificatul de transport rutier în cont propriu următoarele documente:

i) cărțile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deținute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deținute cu orice alt titlu;

ii) documentele doveditoare, din care să rezulte că deține vehicule cu orice alt titlu, în original;

iii) avizele medicale și psihologice valabile pentru persoana care conduce permanent și efectiv activitatea de transport rutier și pentru conducătorii auto angajați;

iv) toate documentele din care reiese menținerea condițiilor inițiale care au stat la baza  eliberării certificatului de transport în cont propriu;

v) formularul de expediție/transport și formularul pentru aprobarea transportului, în cazul transportului de deșeuri, pentru anul în curs și anul precedent;

vi) documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiții legale a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației;

vii) tichetele de cântar prevăzute la transportul mărfurilor divizibile, pentru anul în curs și anul precedent;

ş) sã asigure existenţa la bordul vehiculelor cu care efectueazã transport rutier în cont propriu a urmãtoarelor documente:

i) copia conformã a certificatului de transport în cont propriu, precum şi documentele prin care se dovedeşte faptul cã transportul efectuat este în cont propriu;

ii) legitimaţia de serviciu valabilã a conducãtorului auto, din care sã reiasã cã este angajat al întreprinderii. Modelul legitimaţiei de serviciu este prevãzut în anexa nr. 42 la prezentele norme metodologice;

iii) contractul de leasing sau de închiriere, dupã caz, în original sau copia conformã cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu contract de leasing sau de închiriere;

iv) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;

v) certificatul de competenţã profesionalã al conducãtorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat;

vi) documentul de transport;

vii) dupã caz, atestatul de conducãtor auto prevãzut la art. 5 din Regulamentului (CE) nr. 1072/2009.

ş) să pună la dispoziția conducătorilor auto, pentru vehiculele cu care efectuează transport rutier în cont propriu, următoarele documente, în vederea prezentării acestor documente cu ocazia controlului în trafic:

(i) copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, precum și documentele prin care se dovedește faptul ca transportul efectuat este în cont propriu;

(ii) legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al intreprinderii. Modelul legitimației de serviciu este prevazut în anexa nr. 42;

(iii) contractul de leasing sau de închiriere, după caz, în original sau copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deținut cu contract de leasing ori de închiriere;

(iv) asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad in sarcina operatorului de transport rutier, in copie;

(iv) asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina întreprinderii de transport în cont propriu, în copie;

(v) certificatul de competență profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat;

(vi) documentul de transport;

(vii) după caz, atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009;

t) sã efectueze transport rutier de mãrfuri sau de persoane pe drumurile publice acoperite cu zãpadã, gheaţã sau polei, numai dacã autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarnã pe roţile axei/axelor de tracţiune ori au montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate şi sã nu efectueze transport rutier de mãrfuri sau de persoane pe drumurile publice care nu sunt acoperite cu zãpadã, gheaţã sau polei cu vehicule care au montate pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate;

t) să efectueze transport rutier de mărfuri ori de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, numai dacă autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarnă pe roțile axei/axelor de tracțiune ori au montate pe aceste roți lanțuri sau alte echipamente antiderapante omologate.

ţ) sã asigure echiparea autovehiculelor cu plãcuţe din care sã rezulte masele şi dimensiunile maxime admiseaautorizate ale acestora;  – ABROGAT

u) să transmită Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificările privind situația conducătorilor auto angajați, în termen de cel mult 15 zile de la apariția modificării;

v) să anunțe pierderea, sustragerea sau deteriorarea certificatului de transport în cont propriu și/sau a copiei conforme a acestuia la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. în termen de maximum 15 zile de la data constatării;

w) să publice pierderea, sustragerea certificatului de transport în cont propriu și/sau a copiei conforme a acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

x) sã notifice, în scris, schimbarea sediului, în termen de 28 zile, la Autoritatea Rutierã Românã – A.R.R.;

x) să notifice, în scris, schimbarea sediului, în termen de 15 zile, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.;

y) să depună certificatul de transport în cont propriu și copiile conforme ale acestuia la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. în cazul schimbării sediului;

z) să asigure informarea persoanelor transportate cu privire la obligativitatea portului centurii de siguranță pe timpul deplasării vehiculelor, în unul dintre următoarele moduri:

i) de către conducătorul auto;

ii) de către conducătorul grupului sau de către o persoană desemnată oficial în calitate de conducător al grupului;

iii) prin mijloace audiovizuale;

iv) prin afișarea în loc vizibil la fiecare scaun a unor semne și/sau pictograme.

SECȚIUNEA 2

Obligațiile operatorilor de transport

    ART. 134

   Operatorii de transport care efectuează operațiuni de transport rutier contra cost au următoarele obligații:

a) să se asigure că persoanele angajate în funcții care concură la siguranța rutieră sunt titulare ale unui certificat/atestat profesional valabil conform reglementărilor legale în vigoare;

b) să utilizeze numai vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naționale de siguranță rutieră și de protecția mediului înconjurător, cu inspecția tehnică periodică valabilă și certificate/clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;

c) să monteze, numai prin agenți economici autorizați, aparate tahograf și limitatoare de viteză la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;

d) sã nu permitã plecarea în cursã a vehiculelor care au tahograful sau limitatorul de vitezã defect, nesigilat sau fãrã suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului;

d) să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au limitatorul de viteză defect;

e) sã nu permitã intervenţia persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf şi a limitatoarelor de vitezã;

e) să nu permită intervenția persoanelor neautorizate asupra limitatoarelor de viteză;

f) să depună licența de transport/licența comunitară și/sau copiile conforme ale acesteia la sediul inspectoratului teritorial al I.S.C.T.R. în raza căruia s-a efectuat controlul, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea măsurii suspendării acestor documente;

g) să planifice transporturile și să întocmească programul de executare a acestora, astfel încât conducătorul auto și lucrătorii mobili să poată respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnă și de repaus;

h) sã asigure efectuarea transportului rutier de persoane numai în limita numãrului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare sau, în cazul autovehiculelor clasificate, în limita numãrului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare;  ABROGAT

i) să respecte regulile și procedurile ce trebuie urmate în cazul efectuării transporturilor rutiere de mărfuri cu mase și/sau dimensiuni care depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise/autorizate, conform reglementărilor în vigoare;

j) sã asigure parcarea vehiculelor rutiere deţinute numai în locuri special amenajate;

j) să asigure locuri special amenajate pentru parcarea vehiculelor rutiere deținute;

k) să efectueze transportul asigurând un sistem de fixare a încurcăturii astfel încât acesta să reziste la forțele exercitate atunci când vehiculul este supus la următoarele accelerații:

(i) decelerare de 0,8 x g (accelerație gravitațională) spre față;

(ii) decelerare de 0,5 x g (accelerație gravitațională) spre spate;

(iii) accelerare de 0,5 x g (accelerație gravitațională) spre ambii pereți laterali.

Atunci când asupra unui element component al sistemului de fixare se exercită o forță determinată conform pct. (i), (ii) și (iii), forța exercitată asupra acestui element de fixare nu poate depăși sarcina nominală pentru care acesta a fost construit.

l) să se asigure în prealabil că vehiculul rutier cu care se efectuează transportul respectă următoarele condiții:

(i) ușile laterale sau/și ușile din spatele vehiculului pentru încărcarea/descărcare mărfurilor, obloanele, rampa escamotabilă, prelatele, roata de rezervă, cât și celelalte echipamente specifice vehiculului respectiv sunt bine fixate;

(ii) încurcătura nu trebuie să împiedice conducerea vehiculului în condiții de siguranță;

(iii) centrul de greutate al încurcăturii să fie cât mai aproape de centrul vehiculului rutier;

m) să efectueze transportul numai după ce s-a asigurat că ambalajul mărfii este destul de rezistent pentru siguranța transportului. În cazul în care ambalajul mărfii nu este destul de rezistent, va cere expeditorului o ambalare suplimentară suficient de rezistentă;

n) să se asigure că elementele de fixare a mărfii respectă următoarele condiții:

(i) îndeplinesc corect funcțiile pentru care au fost construite;

(ii) sunt adaptate pentru fixarea mărfii respective;

(iii) nu prezintă noduri și/sau elemente deteriorate, uzate, slăbite;

(iv) sunt conforme cu standardele europene și/sau internaționale, în vigoare în domeniu;

o) să se asigure că sistemul de fixare a încărcăturii utilizat pentru înconjurarea, fixarea sau menținerea încărcăturii pe/sau într-un vehicul este adaptat la mărimea, forma, consistența și caracteristicile încărcăturii;

p) să se asigure că dispozitivul de fixare sau de înșurubare utilizat pentru fixarea încărcăturii este fixat în așa fel încât acesta să nu poată să fie deșurubat sau desprins. Dispozitivul de înșurubare integrat utilizat pentru fixarea unei încărcături trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

(i) să fie proiectat și construit în scopul pentru care este folosit;

(ii) să fie utilizat și întreținut conform specificațiilor producătorului și standardelor europene și/sau internaționale în domeniu;

q) să se asigure că încărcătura înfășurată sau fixată în vehicul este în conformitate cu dispozițiile din „Recomandările europene privind cele mai bune practici în domeniul fixării încărcăturii pentru transportul rutier”, elaborate de Direcția Generală pentru Energie și Transport a Comisiei Europene la data de 14 decembrie 2005;

r) în situația în care condiția de capacitate financiară nu mai este îndeplinită pentru toate autovehiculele pentru care s-au emis copii conforme ale licenței comunitare, operatorul de transport rutier are obligația de a depune, în termen de 10 zile, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., un număr de copii conforme ale licenței comunitare egal cu numărul autovehiculelor pentru care această condiție nu mai este îndeplinită;

s) în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane, operatorii de transport rutier au și următoarele obligații, după caz:

i) sã utilizeze pe timpul executãrii transportului rutier placa de traseu cu nominalizarea operatorului de transport rutier, a traseului şi a tipului de transport;  ABROGAT

ii) sã asigure afişarea în interiorul vehiculului a tarifului de transport pe baza de legitimaţie de cãlãtorie, conform distantelor corespunzãtoare staţiilor prevãzute in graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu;-ABROGAT

iii) sã admitã la transport persoanele care beneficiazã, potrivit legii, de facilitaţi la transportul rutier;  ABROGAT

iv) să asigure gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare, în cazul în care călătoria nu se poate realiza până la destinație din vina operatorului de transport rutier;

v) să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele ramase imobilizate pe traseu, în termen de maximum 3 ore în județ, 5 ore în țară și în termen de maximum 16 ore în cazul transporturilor în trafic internațional;

vi) să asigure vânzarea biletelor la capetele traseului și în vehicul, inclusiv cu anticipație;

vii) să anunțe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauza de forţă majoră sau din alte cauze la capetele traseului şi, în limita posibilităţilor, şi pe traseu;

viii) să încheie contracte de acces în autogară, în conformitate cu graficele de circulație anexă la licența de traseu;

ix) să comunice la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., în fiecare zi de vineri, situația persoanelor cu facilităţi la transportul rutier potrivit legii, transportate în săptămâna precedentă, în formatul solicitat de aceasta, afișat pe site-ul propriu;

x) sã transporte în baza biletului/tichetului/cuponului special de cãlãtorie acordat ca facilitate la transportul rutier public, completat anterior efectuãrii transportului, numai acele persoane care beneficiazã de facilitãţi la transport potrivit legii;-ABROGAT

xi) să efectueze cursa/traseul o perioadă de minimum 30 de zile de la data depunerii la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. sau la Direcția Generală Reglementări în Transporturi a cererii de renunțare la licența de traseu/autorizația de transport internațional respectivă, după caz;

xii) să efectueze traseul sau cursa pe o perioada de 30 de zile, în cazul transporturilor interjudețene, de la data primirii de la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. a înştiinţării privind retragerea licenței de traseu;

xiii) să asigure bilete de călătorie în cel puțin două limbi – limba română și o limbă de circulație internaţională, în cazul efectuării transportului rutier internațional contra cost de persoane;

xiv) să respecte prevederile prevăzute în autorizația de transport și să asigure criteriile de continuitate, regularitate și capacitate necesare efectuării transportului de persoane prin servicii regulate pe traseul internațional respectiv;

xv) sã nu utilizeze staţiile publice în cazul efectuãrii transportului interjudeţean de persoane prin servicii regulate speciale;  ABROGAT

xvi) sã preia la transport numai persoanele nominalizate şi care deţin legitimaţii de serviciu valabile, eliberate de beneficiarul transportului, în cazul efectuãrii transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale;   ABROGAT

xvii) să efectueze transportul rutier național contra cost de persoane prin servicii regulate numai cu autobuze dotate cu aparat de marcat electronic fiscal și cititor de carduri cu posibilitatea de transmitere on-line a datelor, conform reglementărilor în vigoare;

xviii) să transmită semestrial Direcției Generale Reglementări în Transporturi raportul efectuării curselor aferente serviciilor regulate de transport internațional de persoane;

xix) să transmită semestrial Autorităţii Rutiere Române A.R.R. raportările privind operațiunile de cabotaj prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 ;

xx) să afișeze traseul serviciului, stațiile, orarul, tarifele și condițiile de transport astfel încât să garanteze că aceste informații sunt disponibile tuturor utilizatorilor;

xxi) să asigure desfășurarea serviciului la nivelul de calitate, continuitate, regularitate şi capacitate conform autorizației de transport internațional/licenței de traseu, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate;

ş) să dețină la sediul prevăzut la art. 9 lit. a) următoarele documente, după caz:

i) cărţile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deținute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deținute cu orice alt titlu;

ii) documentele doveditoare, din care să rezulte că deține vehiculele rutiere, în original;

iii) avizele medicale și psihologice valabile pentru persoanele cu funcții care concură la siguranța circulației;

iv) toate documentele din care reiese menținerea condițiilor de acces la profesie și la piață;

v) formularul de expediție/transport și formularul pentru aprobarea transportului, în cazul transportului de deșeuri, pentru anul în curs și anul precedent;

vi) documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiții legale a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației;

vii) tichetele de cântar prevăzute la transportul mărfurilor divizibile, pentru anul în curs și anul precedent, precum și autorizațiile speciale de transport privind transportul mărfurilor indivizibile cu depășirea maselor și/sau dimensiunilor maxime admise;

viii) scrisorile de transport (C.M.R.), pentru anul în curs și anul precedent;

vix) documentul de control INTERBUS, in original, reîntregit dacă a fost folosit în totalitate şi foile de parcurs pentru documentul de control INTERBUS aflat în exploatare, pentru anul în curs și anul precedent;

x) documentul de control prevăzut de acordurile bilaterale pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale, în cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS, pentru anul în curs și anul precedent;

xi) documentul de control, în original, reîntregit dacă a fost folosit în totalitate și foile de parcurs pentru documentul de control aflat în exploatare, în cazul transportului de persoane prin servicii ocazionale în trafic național și internațional, pentru anul în curs și anul precedent;

xii) asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier;

xiii) documentele privind întreținerea vehiculelor pentru o perioadă de 18 luni, care să conțină minimum informațiile privind: informări legate de sesizările conducătorilor auto privind starea tehnică a vehiculului, rezoluții ale managerului de transport, modalitatea de soluționare și documente justificative, după caz;

t) sã asigure existenţa la bordul vehiculelor cu care efectueazã transport rutier contra cost a urmãtoarelor documente, dupã caz:

i) copia conformã a licenţei de transport/licenţei comunitare;

ii) legitimaţia de serviciu valabilã a conducãtorului auto, din care sã reiasã cã este angajat al operatorului de transport, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 42 la prezentele norme metodologice;

iii) contractul de leasing sau de închiriere, dupã caz, în original sau copia conformã cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu contract de leasing sau de închiriere;

iv) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;

v) certificatul de competenţã profesionalã al conducãtorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat;

vi) documentul de transport, conform tipului de transport rutier efectuat, precum şi autorizaţiile prevãzute de legislaţia în vigoare în domeniul transporturilor rutiere;

vii) atestatul de conducãtor auto prevãzut la art. 5 din Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 , dupã caz;

viii) documentele din care sã rezulte apartenenţa pasagerilor la categoria pentru care este autorizat/licenţiat serviciul de transport persoane prin servicii regulate speciale.

t) să pună la dispoziția conducătorilor auto, pentru vehiculele cu care efectuează transport rutier contra cost, următoarele documente, după caz, în vederea prezentării acestor documente cu ocazia controlului în trafic:

(i) copia conformă a licenței de transport/licenței comunitare;

(ii) legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 42;

(iii) contractul de leasing sau de închiriere, după caz, în original ori copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deținut cu contract de leasing sau de închiriere;

(iv) asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;

(v) certificatul de competență profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat;

(vi) documentul de transport, conform tipului de transport rutier efectuat, precum și autorizațiile prevăzute de legislația în vigoare în domeniul transporturilor rutiere;

(vii) atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, după caz;

(viii) documentele din care să rezulte apartenența pasagerilor la categoria pentru care este autorizat/licențiat serviciul de transport persoane prin servicii regulate speciale;

ţ) să desfășoare operațiuni de transport rutier contra cost de mărfuri periculoase numai dacă:

i) desemnează un consilier de siguranță pentru transportul mărfurilor periculoase;

ii) respectă obligațiile care îi revin conform prevederilor cap. 1.4 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările și completările ulterioare.

u) sã efectueze transport rutier de mãrfuri sau de persoane pe drumurile publice acoperite cu zãpadã, gheaţã sau polei, numai dacã autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarnã pe roţile axeiaaxelor de tracţiune ori au montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate şi sã nu efectueze transport rutier de mãrfuri sau de persoane pe drumurile publice care nu sunt acoperite cu zãpadã, gheaţã sau polei cu vehicule care au montate pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate.

u) să efectueze transport rutier de mărfuri ori de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, numai dacă autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarnă pe roțile axei/axelor de tracțiune ori au montate pe aceste roți lanțuri sau alte echipamente antiderapante omologate.

v) să asigure instruirea conducătorilor auto privind obligațiile ce revin acestora;

w) sã utilizeze pe timpul executãrii transportului rutier placa de traseu cu nominalizarea operatorului de transport rutier şi a traseului; ABROGAT

x) să anunțe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauză de forță majoră sau din alte cauze la capetele traseului şi, în limita posibilităților, și pe traseu;

y) să notifice autorității de autorizare renunțarea la serviciu, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice;

z) să comunice, prin mijloace corespunzătoare de publicitate, utilizatorilor serviciului regulat, pe care îl efectuează în baza unei autorizații/licențe de traseu, renunțarea efectuării serviciului, cu cel puțin 30 de zile înainte de dat renunțării;

aa) să asigure bilete de călătorie în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 , precum şi ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte;

ab) să anunțe pierderea, sustragerea sau deteriorarea licenței comunitare şi/sau a copiei conforme a acesteia la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. în termen de maximum 15 zile de la data constatării;

ac) să publice pierderea sau sustragerea licenței comunitare și/sau a copiei conforme a acesteia, precum și a licenței de traseu, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

ad) să notifice, în scris, schimbarea sediului prevăzut la art. 9 lit.a), în termen de 15 zile, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.;

ae) să depună licența comunitară și copiile conforme ale acesteia la Autoritatea Rutieră Română A.R.R. în cazul schimbării sediului;

af) să transmită anterior efectuării transportului la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., prin completarea unui formular în formatul electronic disponibil pe pagina de internet a acesteia, datele solicitate referitoare la transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale;

ag) să transmită Autorității Rutiere Române – A.R.R., prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificările privind situația conducătorilor auto angajați, în termen de cel mult 15 zile de la apariția modificării;

ah) sã asigure echiparea autovehiculelor cu plãcuţe din care sã rezulte dimensiunile şi masele maxime admise/autorizate ale acestora; ABROGAT

ai) să asigure vânzarea biletelor cu anticipație;

aj) să asigure informarea persoanelor transportate cu privire la obligativitatea portului centurii de siguranță pe timpul deplasării vehiculelor, în unul dintre următoarele moduri:

(i) de către conducătorul auto;

(ii) de către conducătorul grupului sau de către o persoană desemnată oficial în calitate de conducător al grupului;

(iii) prin mijloace audiovizuale;

(iv) prin afișarea în loc vizibil la fiecare scaun a unor semne și/sau pictograme.

ak) să transmită Autorității Rutiere Romane – A.R.R. abonamentele eliberate pentru transportul elevilor prevăzut la art. 51¹, prin completarea unui formular în formatul electronic disponibil pe pagina de internet a acesteia.

SECȚIUNEA 2¹

Obligațiile intreprinderilor de transport în cont propriu și ale operatorilor de transport privind dotarea vehiculelor cu plăcuțe din care să rezulte dimensiunile și masele maxime autorizate ale vehiculului

 

    ART. 134¹

   (1) In scopul facilitarii controlului vehiculelor care sunt utilizate de intreprinderile de transport in cont propriu sau de operatorii de transport rutier, acestia au obligatia dotarii acestora cu placute din care sa rezulte dimensiunile si masele maxime autorizate ale vehiculului, dupa cum urmeaza:

a) placuta producatorului in care sunt mentionate masele maxime autorizate ale vehiculului;

b) placuta in care sunt mentionate dimensiunile vehiculului.

   (2) Placuta producatorului este aplicata de producatorul vehiculului sau de reprezentantul acestuia conform Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, cu modificarile si completarile ulterioare.

   (3) Placuta in care sunt inscrise dimensiunile vehiculului respecta cerintele prevazute in anexa nr. 46 si se aplica de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman” intr-un loc accesibil in apropierea placutei producatorului.

   (4) Dimensiunile care se inscriu de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman” sunt cele determinate in urma efectuarii masuratorilor pe vehicul.

   (5) In cazul in care dimensiunile vehiculului nu mai corespund cu cele indicate pe placuta, operatorii de transport rutier/intreprinderile de transport rutier in cont propriu au obligatia de a solicita modificarea datelor inscrise pe placuta in mod corespunzator.

   (6) In cazul vehiculelor care nu mai sunt dotate cu placuta producatorului sau aceasta placuta este deteriorata ori este confectionata artizanal, se aplica de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman” intr-un loc accesibil o placuta care include informatiile inscrise pe placutele mentionate la alin. (1) si care respecta cerintele prevazute in anexa nr. 46.

   (7) In cazul prevazut la alin. (6), masele maxime autorizate care se inscriu de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman” sunt cele mentionate in cartea de identitate a vehiculului.

   (Prevederile art. 134¹ din Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 980/2011, intra in vigoare dupa 6 luni de la data publicarii prezentului ordin – 26 noiembrie 2012.)

   Prevederile art. 134¹ din Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

   (1) În scopul facilitării controlului autovehiculelor, precum și al remorcilor şi semiremorcilor tractate de acestea utilizate la efectuarea transporturilor rutiere, întreprinderile de transport în cont propriu sau operatorii de transport rutier au obligația dotării acestora cu plăcuțe din care să rezulte dimensiunile și masele maxime autorizate ale vehiculului, după cum urmează:

a) plăcuța producătorului în care sunt menționate masele maxime autorizate ale vehiculului;

b) plăcuța în care sunt menționate dimensiunile vehiculului.

   (2) În cazul în care un vehicul este dotat cu plăcuță/plăcuțe din care rezultă toate informațiile necesare privind masele şi dimensiunile acestuia, în conformitate cu anexa nr. 46, aplicată/aplicate de producător sau o autoritate competentă, se consideră că respectivul vehicul respectă obligația prevăzută la alin. (1).

   (3) În cazul în care plăcuțele aplicate de producători sau autorități competente nu conțin valorile dimensiunilor vehiculului, în conformitate cu anexa nr. 46, Regia Autonomă „Registrul Auto Român” aplică pe vehicul o plăcuță cu valorile dimensiunilor, într-un loc accesibil în apropierea plăcuței producătorului în care sunt menționate masele maxime autorizate ale vehiculului.

   (4) În cazul în care plăcuțele aplicate de producători sau autorități competente nu conțin toate valorile dimensiunilor și maselor vehiculului, în conformitate cu anexa nr. 46, Regia Autonomă „Registrul Auto Român” aplică pe vehicul o singură plăcuță, care le va conține în totalitate.

   (5) Determinarea dimensiunilor ce urmează a fi înscrise pe plăcuță se face prin măsurători efectuate de Regia Autonomă «Registrul Auto Român». Măsurătorile se efectuează la reprezentanțele teritoriale ale Regiei Autonome „Registrul Auto Român”. Pentru vehiculele înmatriculate în România, măsurătorile se pot efectua și la stațiile de inspecție tehnică periodică autorizate pentru clasele respective de vehicule, cu ocazia efectuării inspecției tehnice periodice, prin deplasarea personalului Regiei Autonome „Registrul Auto Român” în următoarele condiții: solicitările vor fi adresate reprezentanțelor Regiei Autonome «Registrul Auto Român» cu minimum 24 de ore înainte și se vor cuprinde un număr de cel puțin 3 vehicule. Regia Autonomă „Registrul Auto Român” va programa deplasările în ordinea depunerii solicitărilor, iar tariful aplicat de RAR nu va depăși contravaloarea măsurătorii efective.

   (6) În cazul în care valorile maselor sau dimensiunilor vehiculului nu mai corespund cu cele indicate pe plăcuță/plăcuțe, operatorii de transport rutier/întreprinderile de transport rutier în cont propriu au obligația de a solicita modificarea corespunzătoare a plăcuței.

   (7) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, termenul-limită de la care devine obligatorie dotarea cu plăcuțe se stabilește individual pentru fiecare vehicul în parte și este a zecea zi calendaristică după data până la care trebuie efectuată prima inspecție tehnică periodică pentru menținerea în circulație, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică – RNTR1, cu modificările și completările ulterioare.

   (8) În baza prevederilor art. 24 alin. (6) din O.G. nr. 27/2011, vehiculele rutiere prevăzute la art. 11¹ din aceeași ordonanță se exceptează de la obligația dotării cu plăcuțe din care să rezulte dimensiunile și masele maxime autorizate ale acestora.

SECȚIUNEA 2²

Obligațiile întreprinderilor autorizate

 

    Art. 134²

   Întreprinderile autorizate să efectueze transport rutier național contra cost au următoarele obligații:

a) să utilizeze numai vehicule rutiere prevăzute de art. 11¹ din O.G. nr. 27/2011, a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naționale de siguranță rutieră și de protecția mediului înconjurător, cu inspecția tehnică periodică valabilă, certificate/clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;

b) să se asigure că persoanele angajate în funcții care concură la siguranța rutieră sunt titulare ale unui certificat/atestat profesional valabil eliberat conform reglementărilor legale în vigoare;

c) să depună autorizația pentru transportul rutier național contra cost și/sau copia conformă a acesteia la sediul inspectoratului teritorial al I.S.C.T.R. în raza căruia s-a efectuat controlul, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la comunicarea măsurii suspendării acestor documente.

d) să efectueze transporturile rutiere de mărfuri cu respectarea maselor şi/sau dimensiunilor maxime autorizate;

e) să asigure locuri special amenajate pentru parcarea vehiculelor rutiere deținute;

f) să efectueze transportul asigurând un sistem de fixare a încărcăturii astfel încât acesta să reziste la forțele exercitate atunci când vehiculul este supus la următoarele accelerații:

(i) decelerare de 0,8 x g (accelerație gravitațională) spre față;

(ii) decelerare de 0,5 x g (accelerație gravitațională) spre spate;

(iii) accelerare de 0,5 x g (accelerație gravitațională) spre ambii pereți laterali.

Atunci când asupra unui element component al sistemului de fixare se exercită o forță determinată conform pct. (i), (ii) și (iii), forța exercitată asupra acestui element de fixare nu poate depăși sarcina nominală pentru care acesta a fost construit;

g) să se asigure în prealabil că vehiculul rutier cu care se efectuează transportul respectă următoarele condiții:

(i) ușile laterale sau/și ușile din spatele vehiculului rutier pentru încărcarea/descărcarea mărfurilor, obloanele, rampa escamotabilă, prelatele, roata de rezervă, precum și celelalte echipamente specifice vehiculului respectiv sunt bine fixate;

(ii) încărcătura nu trebuie să împiedice conducerea vehiculului în condiții de siguranță;

(iii) centrul de greutate al încărcăturii să fie cât mai aproape de centrul vehiculului rutier;

h) să se asigure că elementele de fixare a mărfurilor respectă următoarele condiții:

(i) îndeplinesc corect funcțiile pentru care au fost construite;

(ii) sunt adaptate pentru fixarea mărfii respective;

(iii) nu prezintă noduri și/sau elemente deteriorate, uzate, slăbite;

(iv) sunt conforme cu standardele europene și/sau internaționale în vigoare în domeniu;

i) să se asigure că sistemul de fixare a încărcăturii utilizat pentru înconjurarea, fixarea sau menținerea încărcăturii pe/sau într-un vehicul este adaptat la mărimea, forma, consistența și caracteristicile încărcăturii;

j) să efectueze transportul numai după ce s-a asigurat că ambalajul mărfurilor este destul de rezistent pentru siguranța transportului. În cazul în care ambalajul mărfurilor nu este destul de rezistent, va cere expeditorului o ambalare suplimentară suficient de rezistentă; – ABROGAT

k) să se asigure că dispozitivul de fixare sau de înșurubare utilizat pentru fixarea încărcăturii este fixat în așa fel încât acesta să nu poată să fie deșurubat sau desprins. Dispozitivul de înșurubare integrat utilizat pentru fixarea unei încărcături trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

(i) să fie proiectat și construit în scopul pentru care este folosit;

(ii) să fie utilizat și întreținut conform specificațiilor producătorului și standardelor europene şi/sau internaționale în domeniu;

l) să se asigure că încărcătura înfășurată sau fixată în vehicul este în conformitate cu dispozițiile din «Recomandările europene privind cele mai bune practici în domeniul fixării încărcăturii pentru transportul rutier», elaborate de Direcția Generală pentru Energie și Transport a Comisiei Europene la data de 14 decembrie 2005;

m) să dețină la sediul menționat în autorizație următoarele documente:

(i) autorizația pentru transportul rutier național contra cost eliberată pentru efectuarea transportului rutier național contra cost, în original;

(ii) cărțile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deținute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deținute cu orice alt titlu;

(iii) documentele doveditoare, din care să rezulte că deține vehicule cu orice alt titlu, în original;

(iv) avizele medicale și psihologice valabile pentru managerul de transport şi pentru conducătorii auto angajați/utilizați;

(v) toate documentele din care reiese menținerea condițiilor inițiale care au stat la baza eliberării autorizației pentru transportul rutier național contra cost;

(vi) formularul de expediție/transport și formularul pentru aprobarea transportului, în cazul transportului de deşeuri, pentru anul în curs și anul precedent; – ABROGAT

(vii) documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiții legale a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației;

n) să pună la dispoziția conducătorilor auto, pentru vehiculele cu care efectuează transport rutier național contra cost, următoarele documente, în vederea prezentării acestor documente cu ocazia controlului în trafic:

(i) copia conformă a autorizației pentru transportul rutier național contra cost, eliberată pentru efectuarea transportului rutier național contra cost;

(ii) legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto;

(iii) contractul de leasing sau de închiriere, după caz, în original sau copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deținut cu contract de leasing ori de închiriere;

(iv) asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina întreprinderii autorizate, în copie; – ABROGAT

(v) certificatul de competență profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat;

(vi) documentul de transport;

(vii) documentele din care să rezulte apartenența pasagerilor la categoria pentru care este autorizat serviciul de transport persoane prin servicii regulate speciale; – ABROGAT

o) să efectueze transport rutier de mărfuri ori de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, numai dacă autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarnă;

o) să efectueze transport rutier naţional contra cost al vehiculelor defecte sau avariate pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, numai dacă autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarnă;

p) să transmită Autorității Rutiere Române – A.R.R., prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificările privind situația conducătorilor auto angajați, în termen de cel mult 15 zile de la apariția modificării;

q) să anunțe pierderea, sustragerea sau deteriorarea autorizației pentru transportul rutier național contra cost și/sau a copiei/copiilor conforme a/ale acesteia la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. în termen de cel mult 15 zile de la data constatării;

r) să publice pierderea, sustragerea autorizației pentru transportul rutier național contra cost și/sau a copiei/copiilor conforme a/ale acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;

s) să notifice, în scris, schimbarea sediului, în termen de 15 zile, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.;

s) să notifice, în scris, schimbarea sediului/denumirii, în termen de 15 zile, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.;

ş) să depună autorizația pentru transportul rutier național contra cost și copia/copiile conformă/conforme a/ale acesteia la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. în cazul schimbării sediului;

t) să asigure informarea persoanelor transportate cu privire la obligativitatea portului centurii de siguranță pe timpul deplasării vehiculelor, în unul dintre următoarele moduri:

(i) de către conducătorul auto;

(ii) de către conducătorul grupului sau de către o persoană desemnată oficial în calitate de conducător al grupului;

(iii) prin mijloace audiovizuale;

(iv) prin afișarea în loc vizibil la fiecare scaun a unor semne și/sau pictograme;

ţ) să efectueze transport rutier național contra cost de mărfuri periculoase numai dacă:

(i) desemnează un consilier de siguranță pentru transportul mărfurilor periculoase;

(ii) respectă obligațiile care îi revin conform prevederilor cap. 1.4 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările și completările ulterioare.

SECȚIUNEA 3

Obligațiile conducătorilor auto

    ART. 135

   Conducătorii auto angajați ai întreprinderilor/operatorilor de transport rutier, care efectuează operațiuni de transport, au următoarele obligații:

a) să emită bilete/legitimații de călătorie corespunzătoare tarifelor aferente distantei parcurse de persoanele transportate;

b) să permită urcarea în autovehicul numai a persoanelor posesoare de bilete/legitimații de călătorie sau a celor care beneficiază de facilități la transportul rutier, potrivit legii;

c) să nu oprească pentru urcarea/coborârea altor persoane decât a celor care aparțin categoriei pentru care este autorizat/licențiat serviciul respectiv, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale;

d) să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare sau, în cazul autovehiculelor clasificate, în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare;

e) să oprească în toate stațiile prevăzute în graficul de circulație aferent licenței de traseu, fără a opri, pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate, în alte locuri decât cele prevăzute în graficul de circulație;

f) să informeze persoanele transportate cu privire la obligativitatea portului centurii de siguranță pe timpul deplasării vehiculelor;

g) să respecte regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea și fixarea mărfurilor transportate;

h) să transporte doar persoanele nominalizate în documentul de control;

i) să cunoască și să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce privește asigurarea vehiculului, protecția personală și a celorlalți participanți la trafic, protecția mediului, protecția bunurilor;

j) să preia mărfuri sau colete doar în limita spațiilor disponibile, în cazul efectuării transportului rutier de persoane;

k) să asigure urcarea și coborârea bagajelor în/din portbagajul vehiculului. Bagajele se manipulează numai de către conducătorul auto.

l) să nu plece în cursă cu un vehicul care are tahograful sau limitatorul de viteză defect, nesigilat ori fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului;

m) să nu permită intervenția persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf și a limitatoarelor de viteza;

n) să parcheze vehiculele rutiere deținute de operatorul de transport rutier/intreprinderea de transport rutier în cont propriu numai în locurile special amenajate indicate de către acesta/aceasta;

o) să efectueze transport rutier de mărfuri ori de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, numai dacă autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarna pe roțile axei/axelor de tracțiune ori au montate pe aceste roți lanțuri sau alte echipamente antiderapante omologate, și să nu efectueze transport rutier de mărfuri ori de persoane pe drumurile publice care nu sunt acoperite cu zăpadă, gheață sau polei cu vehicule care au montate pe roți lanțuri ori alte echipamente antiderapante omologate;

p) în cazul efectuării transportului rutier de persoane contra cost, conducătorii auto au și următoarele obligații, după caz:

(i) să utilizeze pe timpul executării transportului rutier placa de traseu cu nominalizarea operatorului de transport rutier, a traseului și a tipului de transport;

(ii) să asigure afișarea în interiorul vehiculului a tarifului de transport pe bază de legitimație de călătorie, conform distantelor corespunzătoare stațiilor prevazute în graficul de circulație aferent licenței de traseu;

(iii) să nu utilizeze stațiile publice în cazul efectuării transportului interjudețean de persoane prin servicii regulate speciale;

q) să transporte doar persoanele angajate ale intreprinderii de transport în cont propriu, nominalizate în documentul de transport, în cazul efectuării transportului rutier în cont propriu;

r) să asigure existența la bordul vehiculului a documentelor puse la dispoziția lor de intreprinderea de transport rutier în cont propriu sau operatorul de transport rutier, conform prevederilor art. 133 lit. s) și art. 134 lit. t).

SECȚIUNEA 4

Obligațiile operatorilor economici care efectuează activități conexe transportului rutier

Subsecțiunea 1

Obligațiile operatorilor economici care efectuează activități conexe transportului rutier  – activități desfășurate de autogări

    ART. 136

   Operatorilor economici care efectuează activități conexe transportului rutier – activități desfășurate de autogări, au următoarele obligații:

a) să înlocuiască managerul de transport în termen de 30 zile, în situația în care acesta nu mai îndeplinește această funcție sau în cazul în care acesta nu mai îndeplinește condiția de bună reputație ori competență profesională;

b) să asigure evidența curselor plecate și sosite, precum și ordinea cronologică de execuție, prin registrul de mișcare ce va cuprinde:

(i) ora de plecare/sosire;

(ii) numărul de circulație;

(iii) traseul;

(iv) operatorul de transport rutier;

(v) observații;

c) să permită în mod nediscriminatoriu accesul operatorilor de transport rutier la serviciile oferite de autogară, fără a condiționa încheierea contractelor de efectuarea unor servicii suplimentare sau pe care operatorul de transport rutier nu le solicită;

d) să monteze afișaje la peroane conținând informații privind traseele și orele de plecare/sosire a curselor;

e) să repartizeze cursele pe peroane astfel încât să se asigure un interval de cel puțin 15 minute între două plecări consecutive de la același peron;

f) sã întocmeascã programul autogãrii în funcţie de orele de plecare şi de sosire a curselor; autogara se va deschide cu minimum 30 de minute înainte de plecarea/sosirea primei curse şi se va închide dupã minimum 30 de minute de la sosirea/plecarea ultimei curse;

f) să întocmească programul autogării în funcție de orele de plecare și de sosire a curselor; autogara se va deschide cu minimum 30 de minute înainte de plecarea/sosirea primei curse și se va închide după minimum 30 de minute de la plecarea ultimei curse;

g) să primească și să înregistreze toate cererile operatorilor de transport rutier care solicită accesul în autogară, cereri la care se va răspunde afirmativ sau negativ, cu motivarea refuzului, în scris, în termen de 20 de zile de la data primirii cererii;

h) să încheie contracte de acces în autogară, în conformitate cu graficele de circulație aprobate, cu operatorii de transport rutier deținători de licenţă de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport;

i) sã aplice, la încheierea contractelor cu operatorii de transport rutier, tarife egale pentru aceleaşi servicii; ABROGAT

j) să încheie contracte de acces în autogară cu operatorii de transport rutier fără a depăși capacitatea autogării;

k) să încheie contracte de acces în autogară cu operatorii de transport rutier fără a depăși perioada de valabilitate a programului de transport;

l) să remedieze deficiențele semnalate de publicul călător și constatate de I.S.C.T.R., în termenul stabilit de aceasta;

m) să afișeze la fiecare casă de bilete și abonamente orarul de funcționare.

Subsecțiunea 2

Obligațiile operatorilor economici care desfășoară activități conexe transportului rutier – activități de intermediere a  operațiunilor de transport rutier contra cost 

    ART. 137

   Operatorii economici care efectuează activități conexe transportului rutier – activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost, au următoarele obligații:

a) să înlocuiască managerul de transport în termen de 30 zile, în situația în care acesta nu mai îndeplinește această funcție sau în cazul în care acesta nu mai îndeplinește condiția de bună reputație ori competenţă profesională;

b) să deţină la sediul înscris pe licența pentru activităţi conexe transportului rutier – activităţi de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost, un registru de evidenţă a activităţilor de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost desfășurate;

c) să păstreze la sediul menționat la lit. b), pentru anul în curs și anul precedent, documentele privind activitățile de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost desfășurate;

d) să desfășoare activităţi de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost numai cu operatori de transport;

 e) să desfășoare activităţi de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost de mărfuri periculoase numai dacă:

i) desemnează un consilier de siguranță pentru transportul mărfurilor periculoase;

ii) respectă obligațiile care îi revin conform prevederilor cap. 1.4 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările și completările ulterioare.

CAP. VIII

Inspecția și controlul transporturilor rutiere, activităților conexe acestora, a condițiilor de siguranță rutieră și protecția mediului 

    ART. 138

   Inspecția și controlul modului de respectare, pe teritoriul României, a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1071/2009, Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 și ale Regulamentului (CE) nr. 1073/2009, precum și a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, inclusiv a prevederilor prezentelor norme metodologice, se efectuează de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier în trafic și la sediul operatorilor de transport rutier, al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu și al operatorilor economici care desfășoară activități conexe transportului rutier.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale și tranzitorii

    ART. 139

   Operatorii de transport rutier și întreprinderile de transport rutier în cont propriu își organizează și desfășoară activitatea pentru care au fost licențiați/certificați în baza regulamentelor proprii, cu respectarea prezentelor norme metodologice, precum și a legislației naționale și a Uniunii Europene din domeniul transporturilor rutiere.

   Operatorii de transport rutier/întreprinderile de transport rutier în cont propriu/întreprinderile autorizate îşi organizează şi desfăşoară activitatea pentru care au fost licenţiaţi/certificate/autorizate în baza regulamentelor proprii, cu respectarea prezentelor norme metodologice, precum şi a legislaţiei naţionale şi a Uniunii Europene din domeniul transporturilor rutiere.

    ART. 140

   Operatorul de transport rutier titular al licenței comunitare și al copiilor conforme ale acesteia poate efectua transport rutier în cont propriu pe baza acestor documente.

    ART 141

   (1) Autovehiculele din categoriile M(2) și M(3) definite în conformitate cu Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003 – RNTR 2, cu modificările și completările ulterioare, pot circula pe drumurile publice numai dacă sunt echipate cu un limitator de viteză reglat astfel încât viteza lor să nu depășească 100 km/h.

   (2) Autovehiculele din categoria M(3) înmatriculate înainte de 1 ianuarie 2005, cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 10 tone, pot continua să fie echipate cu limitatoare de viteză a căror viteză maximă este reglată la 100 km/h.

   (3) Autovehiculele din categoriile N(2) și N(3) definite în conformitate cu RNTR 2 pot circula pe drumurile publice numai dacă sunt echipate cu un limitator de viteză, reglat astfel încât viteza lor să nu depășească 90 km/h.

   (4) Cerințele prevăzute la alin (1) – (3) se aplică:

a) autovehiculelor din categoriile M(3) cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 10 tone şi N(3), înmatriculate după data de 1 ianuarie 1988;

b) autovehiculelor din categoriile M(3) cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 5 tone, dar mai mică sau egală cu 10 tone, M(2) și N(2), înmatriculate după data 1 ianuarie 2005;

c) autovehiculelor omologate în conformitate cu Directiva 88/77/CE din categoriile M(3) cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 5 tone dar mai mică sau egală cu 10 tone, M(2) și N(2), înmatriculate după data de 1 octombrie 2001.

   (5) Cerințele prevăzute la alin. (1) – (3) nu se aplică:

a) autovehiculelor utilizate de către forțele armate, protecția civilă, pompieri, alte servicii de urgenţă și forțe responsabile pentru menținerea ordinii publice;

b) autovehiculelor a căror viteză maximă constructivă nu poate depăşi limitele prevăzute la alin. (1) – (3);

c) autovehiculelor utilizate pentru teste rutiere în scopuri științifice;

d) autovehiculelor utilizate numai pentru servicii publice în zonele urbane.

   (6) Limitatoarele de viteză ce echipează autovehiculele menționate la alin. (1) – (3) trebuie să satisfacă cerințele tehnice prevăzute de Directiva 92/24/CEE. Totuși, toate autovehiculele prevăzute la alin. (1) – (3) și înmatriculate înainte de 1 ianuarie 2005 pot continua să fie echipate cu limitatoare de viteză care respectă cerințele tehnice stabilite de autoritățiile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene.

   (7) Limitatoarele de viteză se instalează de către operatorii economici autorizați de Regia Autonomă Registrul Auto Român, în conformitate cu legislația în vigoare.

    ART. 142

   (1) Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. întocmește Registrul electronic al conducătorilor auto în care sunt înregistrați toți conducătorii auto care efectuează operațiuni de transport rutier.

   (2) Registrul electronic al conducătorilor auto conține următoarele:

a) datele de identificare ale conducătorului auto (numele și prenumele, CNP, domiciliu);

b) centrul de pregătire și perfecționare profesională la care a urmat cursul în vederea atestării profesionale;

c) tipul/tipurile de certificat/certificate de competență profesională deținute;

d) întreprinderile de transport rutier în cont propriu/operatorii de transport rutier la care a fost angajat cu contract de muncă;

d) întreprinderile de transport rutier în cont propriu/operatorii de transport rutier/întreprinderile autorizate la care a fost angajat cu contract de muncă;

e) sancțiunile aplicate pentru abateri de la prevederile legislației în domeniul transporturilor rutiere.

    ART. 143

   (1) Pe baza datelor din Registrul electronic al conducătorilor auto, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. eliberează, la cererea conducătorului auto, fișa profesională a acestuia.

   (2) Cererea de eliberare a fișei profesionale a conducătorilor auto se depune în scris la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.

   (3) Eliberarea fișei profesionale a conducătorului auto se face de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., în termen de 24 de ore de la depunerea solicitării.

   (4) Modelul fișei profesionale a conducătorului auto este prevăzut în anexa nr. 43 la prezentele norme metodologice.

   (5) Modelul atestatului conducătorului auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 este prevăzut în anexa nr. 44 la prezentele norme metodologice.

    ART. 144

   La efectuarea operațiunilor de transport rutier care fac obiectul prezentelor norme metodologice, se vor utiliza conducători auto cetățeni români, cetățeni ai Uniunii Europene sau cetățeni ai statelor din afara Uniunii Europene cu drept de muncă în România, angajați sau puși la dispoziție, după caz, titulari ai unui certificat de competență profesională obținut în condițiile prevăzute de reglementările naționale și ale Uniunii Europene.

    ART. 145

   Cererile prevăzute de prezentele norme metodologice se transmit în original, iar documentele anexate cererilor respective, în vederea eliberării licenței comunitare și a copiilor conforme ale acesteia, a certificatului de transport rutier în cont propriu și a copiilor conforme ale acestuia, precum și a licenței pentru activități conexe transportului rutier, se transmit la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., în copie, ștampilate și semnate de către administratorul întreprinderii, fiecare copie având înscris în mod expres: „Subsemnatul …………………………., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale privind falsul în declarații, că prezentul act este conform cu originalul”.

   Cererile prevăzute de prezentele norme metodologice se transmit în original, iar documentele anexate cererilor respective, în vederea eliberării licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia, a certificatului de transport rutier în cont propriu şi a copiilor conforme ale acestuia, a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost şi a copiilor conforme ale acesteia, precum şi a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, se transmit la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., în copie, ştampilate şi semnate de către administratorul întreprinderii, fiecare copie având înscris în mod expres: «Subsemnatul, …………………………., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul.»

    ART. 146

   (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenței comunitare și/sau a copiilor conforme ale acesteia, a certificatului de transport în cont propriu și/sau a copiilor conforme ale acestuia, a licenței de traseu și a autorizației de transport internațional, se comunică, după caz, Autorității Rutiere Române – A.R.R sau Direcției Generale Reglementări în Transporturi în termen de 15 zile de la data constatării, documentul respectiv înlocuindu-se cu un document nou.

   (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenţei comunitare, a certificatului de transport în cont propriu, a autorizaţiei de transport şi a copiilor conforme ale acestora, a licenţei pentru activităţi conexe, a licenţei de traseu şi a autorizaţiei de transport internaţional se comunică, după caz, Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. sau Direcţiei transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor în termen de 15 zile de la data constatării, documentul respectiv înlocuindu-se cu un document nou.

   (2) Pierderea sau sustragerea documentelor prevăzute la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

    ART. 147

   (1) Tariful pentru eliberarea licenței de traseu se stabilește pentru o cursă în cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate și servicii regulate speciale în trafic interjudețean.

   (2) Tariful perceput pentru eliberarea licenței de traseu reprezintă suma tarifelor aferente curselor prevăzute pentru acel traseu în cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate.

    ART. 148

   Documentele eliberate pentru întreprinderile de transport în cont propriu, operatorii de transport rutier și întreprinderile care desfășoară activități conexe transportului rutier, eliberate în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare, se supun aceluiași regim juridic cu certificatul de transport în cont propriu și copiile conforme ale acestuia, licența comunitară și copiile conforme ale acesteia, licența de traseu și licența pentru activități conexe transportului rutier, eliberate în baza Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

    ART. 148¹

   Autoritatea Rutieră Română – ARR utilizează stocurile existente de licenţe de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale în trafic interjudeţean prevăzute în anexa nr. 20.

    ART. 149

   Anexele nr. 1 – 44 – 49 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

   Prezentele norme metodologice transpun prevederile Directivei 92/6/CEE a Consiliului din 10 februarie 1992 privind instalarea și utilizarea, în cadrul Comunității, a limitatoarelor de viteză la anumite categorii de autovehicule, modificată prin Directiva 2002/85/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 noiembrie 2002, care modifică Directiva 92/6/CEE a Consiliului privind instalarea și utilizarea, în cadrul Comunității, a limitatoarelor de viteză la anumite categorii de autovehicule și ale art. 2 alin. (2) lit. b) din Directiva 91/671/CE din 16 decembrie 1991 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind utilizarea obligatorie a centurii de siguranță în vehiculele cu capacitate mai mică de 3,5 tone, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 373 din 31 decembrie 1991.

    Art. II.

   (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2015, conducătorii auto ai vehiculelor rutiere a căror masă maximă autorizată, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, este cuprinsă între 2,4 tone şi 3,5 tone, utilizate la efectuarea transportului rutier naţional contra cost de mărfuri sau a transportului rutier în cont propriu de mărfuri, trebuie să fie titulari ai unui certificat de competență profesională, obținut și eliberat în conformitate cu reglementările în vigoare.

   (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2015, conducătorii auto ai vehiculelor rutiere a căror masă maximă autorizată, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, este cuprinsă între 2,4 tone și 3,5 tone, utilizate la efectuarea transportului rutier național contra cost/transportului rutier în cont propriu de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, trebuie să fie titulari ai unui certificat de competență profesională, obținut și eliberat în conformitate cu reglementările în vigoare.

   (3) Începând cu data de 1 ianuarie 2015, conducătorii auto ai autovehiculelor având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, destinate prin construcție și echipate pentru transportul de persoane, utilizate la efectuarea transportului rutier național contra cost de persoane sau a transportului rutier în cont propriu de persoane, trebuie să fie titulari ai unui certificat de competență profesională, obținut și eliberat în conformitate cu reglementările în vigoare.

   (4) În cazul efectuării transporturilor rutiere prevăzute la alin. (1)-(3), operatorii de transport rutier/întreprinderile autorizate/întreprinderile de transport rutier în cont propriu pot angaja conducători auto titulari ai certificatului de calificare profesională inițială sau ai certificatului de calificare profesională continuă, obținute și eliberate în conformitate cu reglementările în vigoare.

   (5) În cazul efectuării transporturilor rutiere prevăzute la alin. (1)-(3), dispozițiile privind obligația existenței la bordul vehiculelor rutiere a certificatului de competență profesională al conducătorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat, prevăzute la art. 40¹ alin. (2) lit. a), la art. 70 lit. g) și la art. 77 lit. e) din Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011, cu modificările și completările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2015.

    Art. III.

   (1) Pentru a avea acces la transportul rutier național contra cost efectuat conform prevederilor art. 11¹ alin. (1) – (3) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, operatorii de transport/întreprinderile au obligația de a îndeplini prevederile prezentului ordin până la data de 1 ianuarie 2015.

   (2) Pentru a avea acces la transportul rutier în cont propriu cu vehicule rutiere a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca/semiremorca, este cuprinsă între 2,4 tone și 3,5 tone, cu autovehicule având cel puțin 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, destinate prin construcție și echipate pentru transportul de persoane, respectiv la operațiuni de transport rutier în cont propriu efectuate cu vehicule rutiere care se deplasează fără încărcătură în cadrul unei operațiuni de transport, întreprinderile au obligația de a îndeplini prevederile prezentului ordin până la data de 1 ianuarie 2015.

    Art. IV.

   Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. și Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    Art. V.

   Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 și 854 bis din 2 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

   ART. II

   După epuizarea stocurilor de licenţe de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale în trafic interjudeţean prevăzute în anexa nr. 20 la Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se vor utiliza imprimatele modificate conform anexei nr. 3 la prezentul ordin.

ANEXE

 

ANEXA 1  Model licență comunitară pentru transportul rutier internațional de mărfuri contra cost în numele unui terț

ANEXA 2  Model licență comunitară pentru transportul internațional de persoane cu autocarul sau autobuzul contra cost în numele unui terț

ANEXA 3  Model licență comunitară – COPIE CONFORMĂ pentru transportul rutier internațional de mărfuri contra cost în numele unui terț

ANEXA 4   Model licență comunitară – COPIE CONFORMĂ pentru transportul internațional de persoane cu autocarul sau autobuzul contra cost în numele unui terț

ANEXA 5  CERERE – Licență comunitară/copii conforme ale licenței comunitare; autorizație pentru transport național contra cost /copii conforme ale autorizației pentru transport național contra cost – Modificată

ANEXA 6  Model declarație pe proprie răspundere a managerului de transport

ANEXA 7   Model declarație pe proprie răspundere a întreprinderii

ANEXA 8   CERERE – Copii conforme ale licenței comunitare pentru transport rutier contra cost de mărfuri și persoane; copii conforme ale autorizației pentru transportul rutier de mărfuri și persoane – Modificată

ANEXA 9   Model  CERTIFICAT DE TRANSPORT ÎN CONT PROPRIU

ANEXA 10  Model Copie conformă a certificatului de transport în cont propriu –marfă

ANEXA 11 Model Copie conformă a certificatului de transport în cont propriu – persoane

ANEXA 12 CERERE – Certificatului de transport în cont propriu/ copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu

ANEXA 13  CERERE – Copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu

ANEXA 15  AUTORIZAȚIA pentru transportul internațional rutier de marfă

ANEXA 16  LICENŢĂ DE TRASEU

ANEXA 17  GRAFICUL DE CIRCULAȚIE AL LICENȚEI DE TRASEU – Modificată

ANEXA 18

CRITERIILE DE EVALUARE

a operatorului de transport și punctajele care se acordă în cazul atribuirii traseelor/curselor interjudețene

1. Vechimea parcului de vehicule:

   -Anul de fabricație (AF) este același cu anul atribuirii (AA) – 20 puncte;

   -AF = AA – 1 – 20 puncte;

   -AF = AA – 2 – 19 puncte;

   -AF = AA – 3 – 18 puncte;

   -AF = AA – 4 – 17 puncte;

   -AF = AA – 5 – 16 puncte;

   -AF = AA – 6 – 15 puncte;

   -AF = AA – 7 – 14 puncte;

   -AF = AA – 8 – 13 puncte;

   -AF = AA – 9 – 12 puncte;

   -AF = AA – 10 – 11 puncte;

   -AF = AA – 11 – 10 puncte;

   -AF = AA – 12 – 9 puncte;

   -AF = AA – 13 – 8 puncte;

   -AF = AA – 14 – 7 puncte;

   -AF = AA – 15 – 5 puncte;

   -AF = AA – 16 – 0 puncte.

2. În funcție de structura parcului de vehicule utilizat pentru executarea acelei curse sau traseu, se acordă 10 puncte pentru fiecare vehicul aflat în proprietate sau deținut cu contract de leasing.

Vehiculele deținute cu contract de închiriere nu pot participa la atribuirea traseelor cuprinse în programul de transport interjudețean.

2. În funcţie de structura parcului de vehicule utilizat pentru executarea acelei curse sau traseu, se acordă 10 puncte pentru fiecare vehicul aflat în proprietate sau deţinut cu contract de leasing.

3. Gradul de confort al autovehiculelor, clasificate pe categorii:

   -categoria I – 14 puncte;

   -categoria a II-a – 12 puncte;

   -categoria a III-a – 9 puncte;

   -categoria a IV-a – 5 puncte.

Vehiculele neclasificate nu pot participa la atribuirea traseelor/curselor cuprinse în programul de transport interjudețean.

4. Vechimea neîntreruptă pe traseu:

   -8 ani sau mai mult – 12 puncte;

   -7 ani – 11 puncte;

   -6 ani – 10 puncte;

   -5 ani – 8 puncte;

   -4 ani – 6 puncte;

   -3 ani – 4 puncte;

   -2 ani – 2 puncte;

   -1 an, mai mult de 6 luni – 1 punct.

5. Dotarea autobuzului cu instalație de aer condiționat – 5 puncte.

6. Operatorul de transport rutier va fi depunctat cu un număr de 10 puncte în cazul în care se află sub incidența Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare. – ABROGAT

7. Operatorul de transport rutier va fi depunctat cu un număr de 2 puncte pentru fiecare licență de traseu eliberată în vederea efectuării de transport de persoane prin servicii regulate și retrasă în ultimii 5 ani pe traseul respectiv, numai în situația în care măsura de retragere respectivă este definitivă. – ABROGAT

8. În cazul în care operatorul de transport rutier a renunțat la licența de traseu pentru o cursă/traseu, este depunctat cu un punct.

În cazul în care operatorul de transport rutier a renunțat la licența de traseu pentru un traseu județean din programul anterior,  este depunctat cu un punct pe traseul respectiv. – modificare prin ordinul comun al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 3310/2013 și al Ministrului Transporturilor nr. 1365/2013 (M.O. nr. 679 din 5 noiembrie 2013).

9. Operatorul de transport rutier nu poate participa la atribuirea traseelor/curselor interjudețene, în cazul în care înregistrează obligații restante la bugetul centralizat al statului, conform certificatului de atestare fiscală.

ANEXA 19

METODOLOGIA DE PUNCTARE

privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport

1. Punctajele aferente criteriilor de evaluare se stabilesc raportat la data de referință care reprezintă ultima zi din anul anterior anului atribuirii.

1. Punctajele aferente criteriilor de evaluare se stabilesc raportat la data de referință care reprezintă prima zi prevazută  în  calendarul de atribuire a traseelor din programele județene de transport. – modificare prin ordinul comun al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 3310/2013 și al Ministrului Transporturilor nr. 1365/2013 (M.O. nr. 679 din 5 noiembrie 2013).

1. Punctajele aferente criteriilor de evaluare prevăzute la pct. 1-5 şi 8, precum şi îndeplinirea condiţiei de participare prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 18 la normele metodologice se raportează la data de referinţă care reprezintă prima zi din calendarul atribuirii electronice.

2. La criteriul nr. 1 din anexa nr. 18 la normele metodologice se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea cursei. Punctele se cumulează și apoi se face media aritmetică. Numărul de ani se stabilește în funcție de anul de fabricație înscris în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a autovehiculului, fără a se lua în considerare luna din an.

3. La criteriul nr. 2 din anexa nr. 18 la normele metodologice se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea cursei. Punctele se cumulează și apoi se face media aritmetică.

4. La criteriul nr. 3 din anexa nr. 18 la normele metodologice se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea cursei. Punctele se cumulează și apoi se face media aritmetică.

5. La punctul 4 din anexa nr. 18 la normele metodologice se acordă puncte astfel: se vor lua în considerare ziua, luna și anul de când operatorul de transport rutier a deținut neîntrerupt licența de traseu pentru traseul respectiv până la data de referință.

6. La criteriul nr. 5 din anexa nr. 18 la normele metodologice se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea cursei; punctele se cumulează și apoi se face media aritmetică.

7. Punctajul obținut la criteriile de evaluare 1, 2, 3, 4 și 5 din anexa nr. 18 la normele metodologice se cumulează, iar din totalul rezultat se scade, după caz, punctajul aferent criteriilor 6, 7 și 8 din anexa nr. 18 la normele metodologice.

7. Punctajul obţinut la criteriile de evaluare 1-5 din anexa nr. 18 la normele metodologice se cumulează, iar din totalul rezultat se scade punctajul aferent criteriului 8 din anexa nr. 18 la normele metodologice.

8. În cazul în care operatorul de transport rutier nu prezintă dovada că nu are datorii la bugetul local și/sau de stat, nu poate participa la atribuirea traseelor/curselor interjudețene.

9. În caz de egalitate de puncte la punctajul general, licența de traseu se atribuie operatorului de transport rutier care a obținut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 3 din anexa nr. 18 la normele metodologice, iar în cazul în care egalitatea se menține, operatorului de transport rutier care a obținut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 1 din anexa nr. 18 la normele metodologice. În cazul în care egalitatea se menține în continuare, licența de traseu se acordă în mod echitabil solicitanților.

ANEXA 20  LICENȚĂ DE TRASEU CONTRA COST DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE SPECIALE ÎN TRAFIC INTERJUDEȚEAN – Modificată

ANEXA 21 GRAFICUL DE CIRCULAȚIE AL LICENȚEI DE TRASEU CONTRA COST DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE SPECIALE ÎN TRAFIC INTERJUDEȚEAN

ANEXA 22 DOCUMENT DE CONTROL PENTRU TRANSPORTUL RUTIER DE PERSOANE PRIN SERVICII OCAZIONALE – NAȚIONAL

ANEXA 23 – 29  AUTORIZAȚIE pentru un serviciu regulat/pentru un serviciu regulat ne-liberalizat cu autocarul sau autobuzul între statele membre – Modificate

ANEXA 30  Document de control pentru servicii internaționale ocazionale sau cabotaj – Modificată

ANEXA 31  AUTORIZAȚIE DE TRANZIT

ANEXA 32  AUTORIZAȚIE (Acordul INTERBUS)

….

ANEXA 38  Model LICENȚĂ – ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE AUTOGARĂ

ANEXA 40  Model LICENȚĂ – ACTIVITĂȚI DE INTERMEDIERE A  OPERAȚIUNILOR DE TRANSPORT RUTIER CONTRA COST

ANEXA 41  CERERE licență pentru activități conexe

ANEXA 42  LEGITIMAȚIE DE SERVICIU CONDUCĂTOR AUTO

Legitimație de serviciu

ANEXA 43  FIȘĂ PROFESIONALĂ

ANEXA 44  ATESTATUL  DE CONDUCĂTOR AUTO

ANEXA 45 a)  Model certificat de competență profesională pentru transportul rutier de marfă – ABROGAT prin OMT nr. 1214/2015

ANEXA 45 b)  Model certificat de competență profesională pentru transportul rutier de persoane – ABROGAT prin OMT nr. 1214/2015

ANEXA 46

1. Plăcuța pe care sunt înscrise dimensiunile vehiculului constă dintr-un autocolant pe care sunt înscrise următoarele date:

a) numele producătorului vehiculului;

b) numărul de identificare al vehiculului;

c) lungimea autovehiculului, remorcii sau a semiremorcii (L) în mm;

d) lățimea autovehiculului, remorcii sau a semiremorcii (W) în mm;

e) date privind măsurarea lungimii ansamblului de vehicule:

– distanta (a) în mm dintre partea frontală a autovehiculului și centrul dispozitivului de cuplare; în cazul unui dispozitiv de cuplare tip șa cu mai multe puncte de cuplare, se înscriu valoarea minimă și cea maximă (a min și a max);

– distanta (b) în mm dintre centrul dispozitivului de cuplare al remorcii sau al semiremorcii și partea din spate a remorcii sau a semiremorcii; în cazul unui dispozitiv cu mai multe puncte de cuplare, se înscriu valoarea minimă și cea maximă (b min și b max).

1.1. Model plăcuță dimensiuni autovehicul

Plăcuță dimensiuni

1.2. Model plăcuță dimensiuni remorcă sau semiremorcă

Plăcuță dimensiuni remorcă sau semiremorcă

   __________

   1) Se înscrie numele producătorului vehiculului.

   2) Se înscrie numărul de identificare al vehiculului.

   3) Valorile datelor privind măsurarea lungimii ansamblului de vehicule se completează în funcție de tipul dispozitivului de cuplare și se vor bara datele care nu sunt aplicabile.

2. Plăcuța pe care sunt înscrise masele maxime autorizate și dimensiunile autovehiculului constă dintr-un autocolant pe care sunt înscrise următoarele date:

a) numele producătorului autovehiculului;

b) numărul de identificare al autovehiculului;

c) masa maximă tehnic admisibilă a autovehiculului în kg;

d) masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului în kg;

e) masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare axă, în ordine, începând cu axa din față a autovehiculului, în kg; (prima axă se numerotează cu „1”, a doua cu „2”, a treia cu „3” și așa mai departe, după care se pune o liniuță);

f) lungimea autovehiculului (L) în mm;

g) lățimea autovehiculului (W) în mm;

h) date privind măsurarea lungimii ansamblului de vehicule:

– distanța (a) în mm dintre partea frontală a autovehiculului și centrul dispozitivului de cuplare; în cazul unui dispozitiv de cuplare tip șa cu mai multe puncte de cuplare, se înscriu valoarea minimă și cea maximă (a min și a max).

   2.1. Model plăcuță mase maxime autorizate și dimensiuni autovehicul

Plăcuță mase maxime autorizate și dimensiuni autovehicul

   ___________

   1) Se înscrie numele producătorului remorcii sau al semiremorcii.

   2) Se înscrie numărul de identificare al remorcii sau al semiremorcii.

   3) Se înscrie masa maximă tehnic admisibilă a remorcii sau a semiremorcii.

   4) Se înscrie masa maximă tehnic admisibilă la punctul de cuplare.

   5) Se înscrie masa maximă tehnic admisibilă pe axa 1.

   6) Se înscrie masa maximă tehnic admisibilă pe axa 2.

   7) Se înscrie masa maximă tehnic admisibilă pe axa 3.

   8) Valorile datelor privind măsurarea lungimii ansamblului de vehicule se completează în funcție de tipul dispozitivului de cuplare și se vor bara datele care nu sunt aplicabile.

3. Plăcuța pe care sunt înscrise masele maxime autorizate și dimensiunile remorcii sau ale semiremorcii constă dintr-un autocolant pe care sunt înscrise următoarele date:

a) numele producătorului remorcii sau al semiremorcii;

b) numărul de identificare al remorcii sau al semiremorcii;

c) masa maximă tehnic admisibilă a remorcii sau a semiremorci, în kg;

d) masa verticală statică maximă tehnic admisibilă la punctul de cuplare, în kg (punctul de cuplare se numerotează cu „0”, după care se pune o liniuță);

e) masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare axă, în ordine, începând cu axa din față a remorcii sau a semiremorcii, în kg; (prima axă se numerotează cu „1”, a doua cu „2”, a treia cu „3” și așa mai departe, după care se pune o liniuță);

f) lungimea remorcii sau a semiremorcii (L) în mm;

g) lățimea remorcii sau a semiremorcii (W) în mm;

h) date privind măsurarea lungimii ansamblului de vehicule:

– distanta (b) în mm dintre centrul dispozitivului de cuplare al remorcii sau al semiremorcii și partea din spate a remorcii sau a semiremorcii; în cazul unui dispozitiv cu mai multe puncte de cuplare, se înscriu valoarea minimă și cea maximă (b min și b max).

   3.1. Model plăcuță mase maxime autorizate și dimensiuni remorcă sau semiremorcă

Plăcuță mase maxime autorizate și dimensiuni remorcă sau semiremorcă

   ___________

   1) Se înscrie numele producătorului autovehiculului.

   2) Se înscrie numărul de identificare al autovehiculului.

   3) Se înscrie masa maximă tehnic admisibilă a autovehiculului.

   4) Se înscrie masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului.

   5) Se înscrie masa maximă tehnic admisibilă pe axa 1.

   6) Se înscrie masa maximă tehnic admisibilă pe axa 2.

   7) Se înscrie masa maximă tehnic admisibilă pe axa 3.

  8) Valorile datelor privind măsurarea lungimii ansamblului de vehicule se completează în funcție de tipul dispozitivului de cuplare și se vor bara datele care nu sunt aplicabile.

*****

ANEXA 47  AUTORIZAȚIE PENTRU TRANSPORTUL RUTIER NAȚIONAL CONTRA COST (MARFĂ ȘI PERSOANE) – Modificată

ANEXA 48  COPIE CONFORMĂ AUTORIZAȚIE PENTRU TRANSPORTUL RUTIER NAȚIONAL CONTRA COST DE MĂRFURI – Modificată

ANEXA 49  COPIE CONFORMĂ AUTORIZAȚIE PENTRU TRANSPORTUL RUTIER NAȚIONAL CONTRA COST DE PERSOANEABROGATĂ

******


Alte articole captivante


CEL MAI EFICIENT AUTOBUZ ELECTRIC      La mijlocul acestei luni, la expoziția din Houston, BYD Motors a prezentat un autobuz electric articulat cu o autonomie de peste 270 de kilometri și cu o încărcare de până la 120 de pasageri, care poate fi considerat cel mai eficient autobuz din lume la acest capitol.      BYD s-a axat de mai mulți ani pe fabricarea de baterii ecologice, iar noul acumulator fier-fosfat (baterie Fe) este complet reci...
4 BUCHETE DE TRANDAFIRI      Vă propun un exercițiu, simplu, de aranjament floral, atât pentru domni cât și pentru doamne, inclusiv pentru domnișoare, pe care l-am numit, natural, 4 buchete de trandafiri.      Pentru că îmi plac, pe lângă alte flori, și trandafirii, mai ales cei galbeni, aș vrea să ofer 21 de flori minunate unei persoane deosebite. Numai că, fiind deosebită, chiar specială, mi-a sugerat o problemă, gen condiție, ...
PROBLEMA LANȚULUI FORMAT DIN ZALE      Problema lanțului format din zale are un enunț extrem de simplu: cu cele patru bucăți de lanț, identice, fiecare având trei zale, se formează un lanț mare, care are în total 12 zale. Pentru a obține lanțul final de 12 zale, zalele bucăților mai mici de lanț trebuie tăiate și apoi lipite. Care este numărul minim de zale care trebuie să fie tăiate și lipite, ca o singură operație, pentru a finaliza între...
CONCENTRAȚIA INDUSTRIEI AUTO      Industria auto a cunoscut o creștere remarcabilă în ultimii ani. În lume, companiile producătoare de autovehicule vând de toate, de la autoturisme mici și economice la mașini exotice, de milioane de dolari, pentru plutocrație. Industria auto este concentrată într-o mână de corporații mari, care dețin aproape toate mărcile sau brandurile de autoturisme ale lumii.      Concentrația industriei auto este ...
NISSAN 2015      Dacă vă aflați la cumpărături la un mall sau dacă vizați un loc de parcare în spații mari și aglomerate, peste 2-3 ani ați putea folosi modelul Nissan cu tehnologia de auto-parcare. Conceptul acestui vehiculul  a fost prezentat la începutul lunii octombrie a.c. la un târg de produse electronice de la Tokyo. Autovehiculul utilizează senzori și camere de luat vederi, montate la bord, în vederea parcării,...
ALTE IMAGINI HAIOASE      După mai multe luni revin cu alte imagini haioase, completând seria pe care am deschis-o acum mai bine de doi ani. Este o serie de imagini destul de cuprinzătoare, cu 16 postări de-a lungul timpului: imagini haioase 16, imagini haioase 15, imagini haioase 14, imagini haioase 13, imagini haioase 12, imagini haioase 11, imagini haioase 10 și așa mai departe până la primul articol cu acest subiect, public...
RĂSPUNSURI LA 12 ÎNTREBĂRI DE PERSPICACITATE       Răspunsuri la 12 întrebări de perspicacitate, în ordinea întrebărilor:      1. Răspuns corect: c.      2. Răspuns corect: 204 pătrate. Explicație: sunt 64 de pătrate de dimensiunea 1x1; 49 pătrate de 2x2; 36 pătrate de 3x3; 25 pătrate de 4x4; 16 pătrate de 5x5; 9 pătrate de 6x6; 4 pătrate de 7x7; 1 pătrat de 8x8. Total 204.      3. Răspuns corect: A. Explicație: în fiecare casetă sunt patru linii (...
MAȘINA CARE NU SE MURDĂREȘTE      Pentru conducătorii auto care urăsc spălarea mașinii proprii - o corvoada costisitoare - în fața casei, în parcările de la blocuri sau la spălătoriile auto sau pentru cei care consideră piperate prețurile pentru estetica exterioară a autoturismelor, gigantul japonez Nissan propune prima mașină din lume care nu se murdărește pe orice fel de drum. O putem numi mașina care se “auto-curăță" și care ar pute...
HG nr. 537/2014, RESTITUIRE ACCIZE HOTĂRÂRE privind condițiile, procedura și termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat pentru motorină publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 512 din 9 iulie 2014.      În aplicarea art. 176 alin. (6) și (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, car...
POSTERE 3      Am venit și cu următorul calup de postere (postere 3). La preambul nu renunț!      Posterele pot fi folosite în multe scopuri, fiind de multe ori modalități de promovare ale ideilor și programelor celor ce se ocupă cu publicitatea, în special pentru evenimente muzicale sau filme, propaganda sau a unor diverse grupări ce încearcă să transmită un mesaj.      Un poster se lipește, de obicei, pe o supraf...