Acest articol a fost actualizat după publicarea OMT nr. 459/2017 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea și retragerea cardurilor de tahograf, inclusiv cardul societății.

I. INTRODUCERE

    Cardul de tahograf (sau cartela tahografică) este o cartelă de memorie destinată a fi utilizată la un tahograf digital și se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. prin agențiile sale teritoriale. Cardul de tahograf permite identificarea deținătorului precum și descărcarea și stocarea datelor.

     În funcție de utilizator, cardul de tahograf (cartela tahografică) poate fi de patru tipuri:

 • cardul de conducător auto (cartela conducătorului auto);
 • cardul societății (cartela întreprinderii) – cardul eliberat proprietarului sau deținătorului autovehiculului echipat cu un tahograf digital;
 • cardul de control (cartela de control) – cardul eliberat personalului abilitat cu efectuarea controlului conform legislației în vigoare;
 • cardul de atelier (cartela agentului economic autorizat) – cardul eliberat unui producător de tahografe digitale, unui fabricant de autovehicule sau unui agent economic autorizat.

     Notă: Titularul unui card de conducător auto poate fi și titularul al unui card de societate, dar nu poate fi titularul al unui card de atelier.

     Orice întreprindere care deține licență de transport rutier sau certificat de transport rutier în cont propriu și care efectuează operațiuni de transport rutier cu vehicule dotate cu tahografe digitale (cu vehicule ce fac obiectul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006) poate obține, la cerere, cardul societății. Cardurile societății sunt netransmisibile și emise în numele întreprinderii, care decide modul de repartizare a acestora angajaților săi. Ele se eliberează reprezentantului desemnat în acest sens de către întreprindere și au o valabilitate de cel mult 5 ani de la data eliberării. O întreprindere, pentru a-și desfășura activitatea în condiții optime, poate deține mai multe carduri de societate (maxim 73).

          II. DEPUNEREA DOCUMENTELOR LA A.R.R.

     Întreprinderea va depune la agenția teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R. în a cărei rază îşi are sediul social sau, după caz, domiciliul următoarele documente:

 1. Cerere-tip, care poate fi obținută de la orice agenție teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R. (vezi modelul de completare în Anexa 1.);
 2. Împuternicire eliberată reprezentantului desemnat în acest sens de către întreprindere;
 3. Copie a actului de identitate al reprezentantului desemnat în acest sens de către întreprindere;
 4. Document de plată în copie (ordin de plată, mandat poștal etc.) – valoare 239 lei. În Anexa 2 sunt prezentate tarifele pentru eliberarea cartelelor tahografice;

     Notă: Persoana delegată sau împuternicită a întreprinderii trebuie totodată să prezinte reprezentantului (angajatului) ARR și originalul documentelor solicitate în copie. Verificarea documentelor se face de către reprezentantul (angajatul) ARR în prezența acesteia. Dacă lipsesc o parte din documente sau nu sunt toate valabile, acestea nu se primesc și se restituie.

         III. ELIBERAREA CARDULUI SOCIETĂȚII

     Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. eliberează cardul societății (sau cardurile) în termen de maximum 15 zile de la data solicitării, în situația în care aceasta îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare, sau îi comunică solicitantului în scris refuzul motivat al eliberării.

     Pentru eliberarea cardului societății, persoana împuternicită trebuie să prezinte documentul de plată în original și actul de identitate. La eliberarea cardului, persoana împuternicită trebuie să semneze în registrul de evidență al cardurilor societății, deschis la fiecare Agenție teritorială ARR. Cardul se eliberează într-un plic sigilat și este însoțit de factura fiscală reprezentând tariful pentru eliberare. Este util să se deschidă plicul și să se verifice exactitatea datelor înscrise în card.

         IV. ÎNNOIREA CARDULUI SOCIETĂȚII

     Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a cardului societății, întreprinderea poate solicita înnoirea acestuia. În vederea înnoirii cardului sau cardurilor societății, aceasta depune toate documentele menționate mai sus cu cel puțin 15 zile înainte de data expirării acestuia sau acestora, la agenția teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R. în a cărei rază își are sediul social sau, după caz, domiciliul, însoțită de dovada efectuării plății tarifului corespunzător numărului de carduri ale societății care fac obiectul cererii de înnoire. Tariful pentru înnoire este de 212 lei (vezi Anexa 2). În cazul în care nu se respectă termenul de 15 zile, se percepe tariful pentru eliberarea unui nou card sau unor noi carduri ale societății, respectiv 239 lei (vezi modelul de completare din Anexa 3).

     Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. eliberează cardul societății în termen de maximum 5 zile de la data solicitării, în situația în care aceasta îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare, sau îi comunică solicitantului în scris refuzul motivat al înnoirii.

     Notă: Pentru a putea ridica noul card al societății, deținătorul returnează la A.R.R cardul societății sau cartela întreprinderii deținute anterior.

         V. SCHIMBAREA CARDULUI SOCIETĂȚII

     Întreprinderea are obligația de a solicita schimbarea cardului societății în următoarele cazuri:

 1. când, după eliberarea cardului societății, datele administrative înregistrate pe aceasta privind întreprinderea sau reprezentantul desemnat în acest sens de către întreprindere suferă modificări;
 2. când se constată înscrierea eronată a unor date pe cardul societății;
 3. când se constată funcționarea defectuoasă a cardului societății.

În vederea schimbării cardului societății, titularul depune o cerere, în termen de cel mult 7 zile de la data la care au survenit modificările sau de la data la care a constatat înscrierea eronată a unor date pe card, la agenția teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R. în a cărei rază își are sediul social sau, după caz, domiciliul. Cererea trebuie însoțită de toate documentele ce atestă modificarea datelor administrative înscrise pe card sau documentele doveditoare necesare pentru rectificarea înregistrărilor, după caz, împreună cu dovada efectuării plății tarifului pentru schimbarea cardului. (212 lei). În cazul în care nu se respectă termenul de 7 zile, se va percepe tariful pentru eliberarea unei noi cartele, respectiv 239 lei (vezi modelul de completare din Anexa 3).

     Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. eliberează cardul societății în termen de maximum 5 zile de la data solicitării, în situația în care aceasta îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare, sau îi comunică solicitantului în scris refuzul motivat al înnoirii.

     Pentru a putea ridica noul card, care are aceeași dată- limită de valabilitate ca și vechiul card, întreprinderea îl returnează pe cel vechi, în caz contrar urmând să se perceapă tariful pentru eliberarea unui card nou.

          VI. PIERDEREA, FURTUL, DETERIORAREA SAU DISTRUGEREA CARDULUI

     În situația în care cardul societății a fost pierdut, furat, deteriorat sau distrus, titularul are obligația de a solicita înlocuirea acestuia.  În vederea înlocuirii cardului societății, titularul depune o cerere, în termen de cel mult 7 zile de la data la care cardul a fost furat, pierdut, deteriorat sau distrus, la agenția teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R. în a cărei rază își are sediul social sau domiciliul, după caz. Cererea trebuie însoțită de dovada eliberată de organul de poliție la care s-a înregistrat declarația de furt sau declarația pe propria răspundere în cazul pierderii sau distrugerii și de dovada efectuării plății tarifului pentru înlocuirea cardului (212 lei). În cazul în care nu se respectă termenul de 7 zile, se va percepe tariful pentru eliberarea unei noi cartele, respectiv 239 lei (vezi modelul de completare din Anexa 3). Noul card are aceeași dată-limită de valabilitate ca și vechiul card pe care îl înlocuiește.

     Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. eliberează noul card al societății în termen de cel mult 5 zile de la data solicitării, în situația în care aceasta îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare, sau îi comunică solicitantului în scris refuzul motivat al schimbării.

     În situația în care cardul societății pierdut sau furat a fost recuperat ori a fost deteriorat, titularul are obligația de a-l preda imediat agenției teritoriale a Autorității Rutiere Române – A.R.R. în a cărei rază își are sediul social sau, după caz, domiciliul.

     Notă importantă: În cazul în care un card de tahograf emis de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. nu funcționează sau au fost înscrise date eronate din vina acesteia, titularul/deținătorul cardului are obligația de a-l returna emitentului în termen de 5 zile de la eliberare, urmând ca acesta să fie schimbat fără a se percepe tariful aferent.

Anexa 1

Cerere pentru cardul societății

Verso

Cerere pentru cardul societății verso

Observație: formularul are o singură pagină, față-verso; s-au marcat cu XXX rubricile care trebuie completate

     De aici puteți descărca direct sau imprima Cerere card companie (pdf).

Anexa 2

ORDINUL M.T.C.T. nr. 707/2015

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.

TARIFE

pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. (EXTRAS)

    Eliberarea cartelelor tahografice – pentru o bucată (tarif pentru 5 ani), precum și înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor tahografice conform prevederilor art. 9 alin. (2), art. 11 alin. (2) sau art. 13 alin. (2) din Normele tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea și înnoirea cartelelor tahografice, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 116/2006 (tarif pentru o bucată) : 239 lei

     Înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor tahografice conform prevederilor art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (1) sau art. 13 alin. (1) din Normele tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea și înnoirea cartelelor tahografice, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului. nr. 116/2006 (tarif pentru o bucată) : 212 lei

Anexa 3

Cerere cartelă întreprindere ispfd

     Observație:

 1. La reînnoire se completează, în plus și rubrica:  X X X
 2. La schimbare se completează și rubrica (în căsuță, numărul) :  X X X
 3. Pentru pierdere, furt, deteriorare sau distrugere se completează, în plus și rubrica (o căsuță, cea corespunzătoare):  X X X
 4. Pentru suplimentarea de cartele (și în căsuță, numărul): X X X
 5. Înlocuirea persoanei împuternicite (și în căsuță, numărul): X X X
 6. În aceste cazuri, pe verso, nu există alte rubrici de completat.

Alte articole captivante


OBȚINEREA CARDULUI DE CONDUCĂTOR AUTO      Acest articol a fost actualizat după publicarea OMT nr. 459/2017 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea și retragerea cardurilor de tahograf, respectiv obținerea cardului de conducător auto. I. INTRODUCERE      Cardul de tahograf (sau cartela tahografică) este o cartelă de memorie destinată a fi utilizată la un tahograf digital și se eliberează de către Autorit...
AIRBAG EXTERIOR      Sunt necesare airbag-urile în interiorul unei mașini? Probabil marea majoritate ar răspunde da, dar puțini dintre noi ar argumenta că este nevoie de airbag-uri și pe exteriorul unui autovehicul.      Ideea este relativ nouă, dar o companie din Olanda (TNO), pornind de la faptul că în prezent există o medie de 1,3 biciclete pentru fiecare rezident olandez, iar numai în Amsterdam circulă o jumătate de m...
BETON AUTO-PLOMBABIL      Cercetătorii de la trei universități britanice sunt în curs de a realiza un beton special, numit beton auto-plombabil sau beton auto-vindecabil, care folosește bacterii pentru a repara fisurile și crăpăturile.      Gropile de pe drumuri sunt blestemul șoferilor, chiar și în Marea Britanie, și atrag an de an costuri importante pentru reparații. Dar, datorită acestui material complet revoluționar  – bet...
RETRAGEREA LICENȚEI DE TRASEU: OMIRA 353/2007 vs HG 69/2012      Retragerea licenței de traseu se face, în momentul de față, prin intermediul a două acte normative care: Ordinul M.I.R.A. nr. 353/2007, modificat și completat ulterior și HGR nr. 69/2012. În continuare fac o „confruntare” între cele două: 0 O.M.I.R.A. NR. 353/2007 ART.28 (1) : „Retragerea licenței de traseu se face de către agenția A.R.R. emitentă în următoarele cazuri: (se referă numai la tr...
ISCTR NU ARE COMPETENȚA SĂ APLICE CONTRAVENȚII      Am așteptat mai bine de un an, cu dorința că lucrurile intră pe făgașul normal, dar nu se întâmplă nimic, parcă toată lumea din domeniul transporturilor rutiere este într-o letargie acută. M-am hotărât să subliniez alte câteva lucruri inadmisibile într-o societate care se autocaracterizează modernă, referitor la faptul că ISCTR nu are competența să aplice contravenții.      Ordonanța nr. 37/2007 privi...
AUTOSTRADA MODERNĂ A VIITORULUI      Autostrada modernă a viitorului sau “autostrada inteligentă " va utiliza cele mai noi tehnologii în construcția de drumuri, designerii ei susținând că va fi "mai durabilă, mai sigură și va avea un caracter intuitiv". Companiile din spatele proiectului, firmele olandeze Studio Roosegaarde și Heijmans Infrastructure – care deja au fost premiate cu "Cel mai bun concept al viitorului" (Best Future Concept)...
NECONFORMITĂȚI LA HG 69 DIN 2012 H.G.R. nr. 69/2012, emitent Guvernul României, Monitorul Oficial nr.114/14.02.2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Con...
NISSAN 2015      Dacă vă aflați la cumpărături la un mall sau dacă vizați un loc de parcare în spații mari și aglomerate, peste 2-3 ani ați putea folosi modelul Nissan cu tehnologia de auto-parcare. Conceptul acestui vehiculul  a fost prezentat la începutul lunii octombrie a.c. la un târg de produse electronice de la Tokyo. Autovehiculul utilizează senzori și camere de luat vederi, montate la bord, în vederea parcării,...
NOILE ANVELOPE MICHELIN      Despre anvelope, spre deosebire de alte piese sau echipamente auto, putem spune cu ușurință când este nevoie să fie înlocuite, printr-o simplă inspecție vizuală, prin care se poate stabili uzura. Dar marele producător de anvelope Michelin pretinde că noile anvelope Premier, all-season, care folosesc tehnologia EverGrip, ne vor face să privim lucrurile altfel decât la anvelopele tradiționale. De fapt, M...
PRODUCȚIA DE AUTOMOBILE 2012    Producția de automobile este un indicator important în economia unei națiuni. Organizația Internațională a producătorilor sau constructorilor de autovehicule (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) a fost înființată la Paris, în 1919. Această organizație mai este cunoscută și sub numele de  “Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles” (OICA). De curând, OICA a publica...