Acest articol a fost actualizat după publicarea OMT nr. 459/2017 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea și retragerea cardurilor de tahograf, inclusiv cardul societății.

I. INTRODUCERE

    Cardul de tahograf (sau cartela tahografică) este o cartelă de memorie destinată a fi utilizată la un tahograf digital și se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. prin agențiile sale teritoriale. Cardul de tahograf permite identificarea deținătorului precum și descărcarea și stocarea datelor.

     În funcție de utilizator, cardul de tahograf (cartela tahografică) poate fi de patru tipuri:

 • cardul de conducător auto (cartela conducătorului auto);
 • cardul societății (cartela întreprinderii) – cardul eliberat proprietarului sau deținătorului autovehiculului echipat cu un tahograf digital;
 • cardul de control (cartela de control) – cardul eliberat personalului abilitat cu efectuarea controlului conform legislației în vigoare;
 • cardul de atelier (cartela agentului economic autorizat) – cardul eliberat unui producător de tahografe digitale, unui fabricant de autovehicule sau unui agent economic autorizat.

     Notă: Titularul unui card de conducător auto poate fi și titularul al unui card de societate, dar nu poate fi titularul al unui card de atelier.

     Orice întreprindere care deține licență de transport rutier sau certificat de transport rutier în cont propriu și care efectuează operațiuni de transport rutier cu vehicule dotate cu tahografe digitale (cu vehicule ce fac obiectul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006) poate obține, la cerere, cardul societății. Cardurile societății sunt netransmisibile și emise în numele întreprinderii, care decide modul de repartizare a acestora angajaților săi. Ele se eliberează reprezentantului desemnat în acest sens de către întreprindere și au o valabilitate de cel mult 5 ani de la data eliberării. O întreprindere, pentru a-și desfășura activitatea în condiții optime, poate deține mai multe carduri de societate (maxim 73).

          II. DEPUNEREA DOCUMENTELOR LA A.R.R.

     Întreprinderea va depune la agenția teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R. în a cărei rază îşi are sediul social sau, după caz, domiciliul următoarele documente:

 1. Cerere-tip, care poate fi obținută de la orice agenție teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R. (vezi modelul de completare în Anexa 1.);
 2. Împuternicire eliberată reprezentantului desemnat în acest sens de către întreprindere;
 3. Copie a actului de identitate al reprezentantului desemnat în acest sens de către întreprindere;
 4. Document de plată în copie (ordin de plată, mandat poștal etc.) – valoare 239 lei. În Anexa 2 sunt prezentate tarifele pentru eliberarea cartelelor tahografice;

     Notă: Persoana delegată sau împuternicită a întreprinderii trebuie totodată să prezinte reprezentantului (angajatului) ARR și originalul documentelor solicitate în copie. Verificarea documentelor se face de către reprezentantul (angajatul) ARR în prezența acesteia. Dacă lipsesc o parte din documente sau nu sunt toate valabile, acestea nu se primesc și se restituie.

         III. ELIBERAREA CARDULUI SOCIETĂȚII

     Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. eliberează cardul societății (sau cardurile) în termen de maximum 15 zile de la data solicitării, în situația în care aceasta îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare, sau îi comunică solicitantului în scris refuzul motivat al eliberării.

     Pentru eliberarea cardului societății, persoana împuternicită trebuie să prezinte documentul de plată în original și actul de identitate. La eliberarea cardului, persoana împuternicită trebuie să semneze în registrul de evidență al cardurilor societății, deschis la fiecare Agenție teritorială ARR. Cardul se eliberează într-un plic sigilat și este însoțit de factura fiscală reprezentând tariful pentru eliberare. Este util să se deschidă plicul și să se verifice exactitatea datelor înscrise în card.

         IV. ÎNNOIREA CARDULUI SOCIETĂȚII

     Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a cardului societății, întreprinderea poate solicita înnoirea acestuia. În vederea înnoirii cardului sau cardurilor societății, aceasta depune toate documentele menționate mai sus cu cel puțin 15 zile înainte de data expirării acestuia sau acestora, la agenția teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R. în a cărei rază își are sediul social sau, după caz, domiciliul, însoțită de dovada efectuării plății tarifului corespunzător numărului de carduri ale societății care fac obiectul cererii de înnoire. Tariful pentru înnoire este de 212 lei (vezi Anexa 2). În cazul în care nu se respectă termenul de 15 zile, se percepe tariful pentru eliberarea unui nou card sau unor noi carduri ale societății, respectiv 239 lei (vezi modelul de completare din Anexa 3).

     Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. eliberează cardul societății în termen de maximum 5 zile de la data solicitării, în situația în care aceasta îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare, sau îi comunică solicitantului în scris refuzul motivat al înnoirii.

     Notă: Pentru a putea ridica noul card al societății, deținătorul returnează la A.R.R cardul societății sau cartela întreprinderii deținute anterior.

         V. SCHIMBAREA CARDULUI SOCIETĂȚII

     Întreprinderea are obligația de a solicita schimbarea cardului societății în următoarele cazuri:

 1. când, după eliberarea cardului societății, datele administrative înregistrate pe aceasta privind întreprinderea sau reprezentantul desemnat în acest sens de către întreprindere suferă modificări;
 2. când se constată înscrierea eronată a unor date pe cardul societății;
 3. când se constată funcționarea defectuoasă a cardului societății.

În vederea schimbării cardului societății, titularul depune o cerere, în termen de cel mult 7 zile de la data la care au survenit modificările sau de la data la care a constatat înscrierea eronată a unor date pe card, la agenția teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R. în a cărei rază își are sediul social sau, după caz, domiciliul. Cererea trebuie însoțită de toate documentele ce atestă modificarea datelor administrative înscrise pe card sau documentele doveditoare necesare pentru rectificarea înregistrărilor, după caz, împreună cu dovada efectuării plății tarifului pentru schimbarea cardului. (212 lei). În cazul în care nu se respectă termenul de 7 zile, se va percepe tariful pentru eliberarea unei noi cartele, respectiv 239 lei (vezi modelul de completare din Anexa 3).

     Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. eliberează cardul societății în termen de maximum 5 zile de la data solicitării, în situația în care aceasta îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare, sau îi comunică solicitantului în scris refuzul motivat al înnoirii.

     Pentru a putea ridica noul card, care are aceeași dată- limită de valabilitate ca și vechiul card, întreprinderea îl returnează pe cel vechi, în caz contrar urmând să se perceapă tariful pentru eliberarea unui card nou.

          VI. PIERDEREA, FURTUL, DETERIORAREA SAU DISTRUGEREA CARDULUI

     În situația în care cardul societății a fost pierdut, furat, deteriorat sau distrus, titularul are obligația de a solicita înlocuirea acestuia.  În vederea înlocuirii cardului societății, titularul depune o cerere, în termen de cel mult 7 zile de la data la care cardul a fost furat, pierdut, deteriorat sau distrus, la agenția teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R. în a cărei rază își are sediul social sau domiciliul, după caz. Cererea trebuie însoțită de dovada eliberată de organul de poliție la care s-a înregistrat declarația de furt sau declarația pe propria răspundere în cazul pierderii sau distrugerii și de dovada efectuării plății tarifului pentru înlocuirea cardului (212 lei). În cazul în care nu se respectă termenul de 7 zile, se va percepe tariful pentru eliberarea unei noi cartele, respectiv 239 lei (vezi modelul de completare din Anexa 3). Noul card are aceeași dată-limită de valabilitate ca și vechiul card pe care îl înlocuiește.

     Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. eliberează noul card al societății în termen de cel mult 5 zile de la data solicitării, în situația în care aceasta îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare, sau îi comunică solicitantului în scris refuzul motivat al schimbării.

     În situația în care cardul societății pierdut sau furat a fost recuperat ori a fost deteriorat, titularul are obligația de a-l preda imediat agenției teritoriale a Autorității Rutiere Române – A.R.R. în a cărei rază își are sediul social sau, după caz, domiciliul.

     Notă importantă: În cazul în care un card de tahograf emis de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. nu funcționează sau au fost înscrise date eronate din vina acesteia, titularul/deținătorul cardului are obligația de a-l returna emitentului în termen de 5 zile de la eliberare, urmând ca acesta să fie schimbat fără a se percepe tariful aferent.

Anexa 1

Cerere pentru cardul societății

Verso

Cerere pentru cardul societății verso

Observație: formularul are o singură pagină, față-verso; s-au marcat cu XXX rubricile care trebuie completate

     De aici puteți descărca direct sau imprima Cerere card companie (pdf).

Anexa 2

ORDINUL M.T.C.T. nr. 707/2015

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.

TARIFE

pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. (EXTRAS)

    Eliberarea cartelelor tahografice – pentru o bucată (tarif pentru 5 ani), precum și înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor tahografice conform prevederilor art. 9 alin. (2), art. 11 alin. (2) sau art. 13 alin. (2) din Normele tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea și înnoirea cartelelor tahografice, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 116/2006 (tarif pentru o bucată) : 239 lei

     Înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor tahografice conform prevederilor art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (1) sau art. 13 alin. (1) din Normele tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea și înnoirea cartelelor tahografice, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului. nr. 116/2006 (tarif pentru o bucată) : 212 lei

Anexa 3

Cerere cartelă întreprindere ispfd

     Observație:

 1. La reînnoire se completează, în plus și rubrica:  X X X
 2. La schimbare se completează și rubrica (în căsuță, numărul) :  X X X
 3. Pentru pierdere, furt, deteriorare sau distrugere se completează, în plus și rubrica (o căsuță, cea corespunzătoare):  X X X
 4. Pentru suplimentarea de cartele (și în căsuță, numărul): X X X
 5. Înlocuirea persoanei împuternicite (și în căsuță, numărul): X X X
 6. În aceste cazuri, pe verso, nu există alte rubrici de completat.

Alte articole captivante


OBȚINEREA CARDULUI DE CONDUCĂTOR AUTO      Acest articol a fost actualizat după publicarea OMT nr. 459/2017 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea și retragerea cardurilor de tahograf, respectiv obținerea cardului de conducător auto. I. INTRODUCERE      Cardul de tahograf (sau cartela tahografică) este o cartelă de memorie destinată a fi utilizată la un tahograf digital și se eliberează de către Autorit...
AUTOBUZ GRĂDINĂ      Pornind de la ideea că "plămânii” unui oraș trebuie să crească în același ritm ca și populația sa și zonele verzi urbane sunt cruciale pentru fotosinteză (proces în care plantele absorb CO₂și eliberează O₂), un proces vital pentru purificarea aerului pe care îl respirăm, spaniolii au găsit o soluție neașteptată pentru a crea mici grădini: pe autobuzele de transport urbane.      Sistemul, numit PhytoKi...
PORSCHE 911 – 50 DE ANI      De la debutul său în anul 1963 la Frankfurt Motor Show și până la prezentarea modelului GT3 anul acesta la Geneva Motor Show, timp de 50 de ani, Porsche 911 și-a câștigat, pe bună dreptate, un loc de cinste în galeria celor mai bune mașini produse vreodată. Într-o epocă în care creativitatea este decisivă, "legendarul" 911 continuă să demonstreze în continuare ceea ce înseamnă o mașină sport. Iată o sc...
OMTI 980/2011 ACTUALIZAT (MODIFICAT ȘI COMPLETAT) NORME METODOLOGICE (din 30 noiembrie 2011) privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere*)     EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII     PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 bis din 2 decembrie 2011 ----------     *) Aprob...
BETON AUTO-PLOMBABIL      Cercetătorii de la trei universități britanice sunt în curs de a realiza un beton special, numit beton auto-plombabil sau beton auto-vindecabil, care folosește bacterii pentru a repara fisurile și crăpăturile.      Gropile de pe drumuri sunt blestemul șoferilor, chiar și în Marea Britanie, și atrag an de an costuri importante pentru reparații. Dar, datorită acestui material complet revoluționar  – bet...
CONSIDERENTE LA SANCȚIUNILE PREVĂZUTE DE HG 69/2012 HG nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului Eu...
TOATE AUTOTURISMELE TREBUIE SĂ AIBĂ UN DISPOZITIV DE REMORCARE      Dacă vă uitați la barele de protecție din față și din spate ale mașinii personale sau de serviciu veți observa niște capace de protecție din plastic, pătrate sau rotunde, care au în mod sigur un rost. Nu trebuie să vă simțiți ofensați dacă nu știți de ce sunt acolo, pentru că asta am de gând să vă spun. Regulamentul (UE) nr. 1005/2010 prevede că toate autoturismele trebuie să aibă un dispozitiv de remo...
CEL MAI EFICIENT AUTOBUZ ELECTRIC      La mijlocul acestei luni, la expoziția din Houston, BYD Motors a prezentat un autobuz electric articulat cu o autonomie de peste 270 de kilometri și cu o încărcare de până la 120 de pasageri, care poate fi considerat cel mai eficient autobuz din lume la acest capitol.      BYD s-a axat de mai mulți ani pe fabricarea de baterii ecologice, iar noul acumulator fier-fosfat (baterie Fe) este complet reci...
AUTOSTRADA MODERNĂ A VIITORULUI      Autostrada modernă a viitorului sau “autostrada inteligentă " va utiliza cele mai noi tehnologii în construcția de drumuri, designerii ei susținând că va fi "mai durabilă, mai sigură și va avea un caracter intuitiv". Companiile din spatele proiectului, firmele olandeze Studio Roosegaarde și Heijmans Infrastructure – care deja au fost premiate cu "Cel mai bun concept al viitorului" (Best Future Concept)...
BICICLETA ELECTRICĂ (FĂRĂ LANȚ)      Oameni de știință și inginerii visează în ultimii ani de zile noi modalități de a obține tot felul de mijloace de transport, cu predilecție electrice, fără să utilizeze combustibili fosili și fără emisii nocive în atmosferă. Unii dintre ei, probabil din exces de zel, au ajuns un pic cam departe de data asta, prin crearea Mando Footloose, care  pretinde a fi primul hibrid în tehnologia bicicletelor elec...