CERTIFICATE (ATESTATE) CPI ȘI CPC

I. INTRODUCERE

     Pentru a putea efectua transport rutier, adică pentru a-și putea exercita ocupația (profesia), conducătorii auto trebuie să dețină certificate (atestate) CPI și CPC. Șoferii titulari ai permiselor de conducere pentru categoriile C1, C1E, C și CE, respectiv D1, D1E, D și DE trebuie să dețină un certificat de calificare profesională inițială (CPI) sau un certificat de calificare profesională continuă (CPC). Certificatele CPI și CPC sunt valabile pentru tipul de transport rutier efectuat de către conducătorul auto, respectiv transport rutier de mărfuri sau transport rutier de persoane, sunt valabile 5 ani și sunt eliberate de către Autoritatea Rutieră Română – ARR.

     Sunt scutiți (exceptați) de obligativitatea calificării inițiale (CPI) conducătorii auto care au obținut categoriile D1, D1E, D și DE înainte de data de 9 septembrie 2008 și/sau au obținut categoriile C1, C1E, C și CE înainte de data de 9 septembrie 2009.

      Pregătirea inițială și continuă (periodică) a conducătorilor auto se efectuează prin cursuri specifice, organizate de către centrele de pregătire și perfecționare profesională autorizate de către Ministerul Transporturilor (lista centrelor din toată țara se găsește pe site-ul mt.ro), urmate de o examinare teoretică, pentru obținerea certificatului CPC, sau de o examinare teoretică și una practică, pentru obținerea certificatului CPI. Candidații declarați “admis” trebuie să depună documentele de mai jos la orice Agenție teritorială a Autorității Rutiere Române – ARR, care are obligația să elibereze certificatul de calificare profesională (CPI sau CPC) în termen de maxim 30 de zile data înregistrării cererii, conform OMT nr. 1214/2015, anexa nr. 2.

     Foarte important! Începând cu data de 5 decembrie 2015, pentru susținerea examinării teoretice, candidații trebuie să achite în contul Autorității Rutiere Române – A.R.R. un tarif de 67 lei pentru fiecare probă de examen teoretic.  Comisia de examinare are obligația de a verifica documentului de plată, în original. Pentru plată, consultați Lista conturilor agențiilor teritoriale ARR.

II. DEPUNEREA DOCUMENTELOR LA A.R.R.

     Conducătorii auto trebuie să solicite personal eliberarea certificatului profesional și trebuie să depună următoarele documente la orice Agenție teritorială a Autorității Rutiere Române – ARR:

 1. Solicitare (cerere) tip (vezi model cerere, care se poate descărca sau imprima direct – Atenție! Cererea este pe o singură foaie, față și verso). În Anexa 1 am prezentat rubricile care trebuie completate de fiecare conducător auto, marcate cu XXX;
 2. Actul de identitate (copie);
 3. Permis de conducere valabil (copie, față și verso);
 4. Fotografie color, actuală, tip „buletin” (format 25 x 32 mm);
 5. Documentul de plată pentru tariful de eliberare, în original și copie (în momentul actual mandat poștal sau ordin de plată). În Anexa 2 sunt prezentate tarifele pentru eliberarea certificatelor CPI și CPC.

     Notă importantă: Documentele prezentate în copie se certifică de către solicitant (conducătorul auto) pentru conformitate cu originalul prin înscrisul „Subsemnatul …………………….., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale privind falsul în declarații, că prezentul act este conform cu originalul” și semnare. În mod normal, solicitantul (șoferul) trebuie să prezinte reprezentantului (angajatului) ARR și originalul documentelor solicitate în copie.

     Notă (verificare): Verificarea documentelor se face de către reprezentantul (angajatul) ARR în prezența conducătorului auto. Dacă lipsesc o parte din documente sau nu sunt lizibile, permisul de conducere nu este valabil sau fotografia nu este corespunzătoare confecționării certificatului, acestea nu se primesc și se restituie conducătorului auto.

     Notă (finalizare): Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. eliberează solicitantului o dovadă înlocuitoare a certificatului de calificare profesională, valabilă doar pe teritoriul României, cu valabilitate de 30 de zile calendaristice de la data depunerii și pe care apare mențiunea ”Valid only in Romania”.

III. ELIBERAREA CERTIFICATULUI PROFESIONAL

     Pentru eliberarea certificatului CPC sau CPI, conducătorul trebuie să prezinte  documentul de plată în original, pe care a primit un număr de înregistrare la depunerea documentelor și actul de identitate. Certificatul se eliberează numai conducătorului auto titular sau, în cazuri deosebite, când acesta nu poate să se prezinte, persoanei împuternicite de acesta prin procură notarială. La eliberarea certificatului, conducătorul auto trebuie să semneze în registrul de evidență a eliberării certificatelor CPI și CPC, deschis la fiecare Agenție teritorială ARR. Certificatul se eliberează conducătorului auto într-un plic sigilat și totodată trebuie să primească și factura fiscală reprezentând tariful pentru eliberare. Este util să se deschidă plicul și să se verifice exactitatea datelor înscrise în certificatul CPI sau CPC.

IV. PIERDEREA, DISTRUGEREA, FURTUL SAU DETERIORAREA CERTIFICATELOR (ATESTATELOR)

      În cazul pierderii, distrugerii, furtului sau deteriorării certificatelor CPI sau CPC în perioada de valabilitate a acestora, conducătorul auto se poate prezenta la Agenția teritorială ARR cu documentele specificate la pct. II, cu mențiunea că solicitarea tip se înlocuiește cu declarația, prezentată în Anexa 3În plus față de acestea, mai trebuie să prezinte, după caz:

 • pagina din ziarul (cotidianul) în care s-a publicat anunțul privind pierderea sau distrugerea certificatului, din care să reiasă numele publicației și data publicării;
 • dovadă (adeverință) eliberată de Poliție în cazul furtului;
 • certificatul deteriorat, pe care să se poată identifica cel puțin numele și prenumele titularului și/sau seria și numărul;

      Primirea documentelor și eliberarea certificatului se fac în același mod, așa cum s-a specificat mai sus.

Anexa 1

Cerere CPI și CPC față

VERSO

Cerere CPI și CPC verso

Anexa 2

Ordinul MT nr. 707/2015 pentru modificarea anexei la OMT nr. 2156/2005 privind tarifele pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română

TARIFE pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R [extras]

   – Eliberarea sau vizarea atestatelor ori a certificatelor profesionale, înlocuirea autorizațiilor pentru școli de conducători auto, a atestatelor ori certificatelor profesionale ocazionată de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celor eliberate ori ocazionată de schimbarea adresei sau a numelui titularului, precum și prelungirea valabilității certificatului A.D.R., extinderea valabilității certificatului A.D.R. ori înlocuirea atestatului de instructor de conducere auto ocazionată de dobândirea unor categorii suplimentare sau ocazionată de schimbarea numelui titularului, precum și activitatea de documentare, consultanță și actualizare de date (tarif pentru o oră) – pentru o bucată – 41 lei;

   – Eliberarea certificatelor profesionale pentru conducători auto – tip cartelă (tarif pentru 5 ani) sau eliberarea acestora ocazionată de pierderea, sustragerea ori deteriorarea celor eliberate sau ocazionată de schimbarea numelui titularului ori orice alta modificare necesară (tarif pentru o bucată) – 64 lei;

   – Înlocuirea certificatelor profesionale pentru conducătorii auto ca urmare a eliberării celor tip cartelă (tarif pentru o bucată) – 39 lei;

Anexa 3

Declarație în cazul pierderii, distrugerii, furtului sau deteriorării certificatului CPI și CPC  (format PDF)


Alte articole captivante


ANVELOPE CARE GENEREAZĂ ELECTRICITATE      În ultimul timp autovehiculele electrice produse de giganți auto ca Ford, BMW și Tesla își fac loc pe piața mondială de vânzări de autovehicule. Unul din motivele principale care îngreunează dezvoltarea impetuoasă a tehnologiei mașinilor electrice este numărul limitat de stații de încărcare disponibile. Dar Goodyear a creat un nou concept de anvelopă care ar putea duce la dispariția stațiilor de încărc...
SIMBOLURI PE TABLOUL DE BORD      Planșa de bord informează în mod obișnuit conducătorii auto cu privire la acțiunile pe care le întreprind și, de asemenea, problemele care pot apare în funcționarea în ansamblu a autovehiculului. În ultimul timp, mașinile au devenit atât de complexe încât majoritatea șoferilor nu înțeleg multe dintre simbolurile comune de avertizare sau de informare de pe tabloul de bord. Problema este agravată de fapt...
PARBRIZE ȘI GEAMURI INTELIGENTE      Compania Continental a testat de curând parbrize și geamuri inteligente care se nuanțează cu o simplă apăsare a unui buton, oferind intimitate, confort sporit, siguranță și chiar reducerea emisiile poluante.      Procesul de întunecare (colorare) a geamurilor se realizează prin inserarea unor filme unice cu particule încorporate direct în sticlă. Când gemul este clar, particulele din filme sunt alinia...
MĂSURAREA ALCOOLEMIEI ÎN MERS      Oprirea șoferilor în trafic pentru verificarea alcoolemiei ar putea să devină în scurt timp de domeniul trecutului, după ce oamenii de știință de la Universitatea Militară de Tehnologie din Varșovia au testat un sistem cu laser capabil să detecteze, de pe marginea drumului, vaporii de alcool din mașinile aflate în mișcare.      Cercetătorii au folosit o mașină cu un șofer “în stare de ebrietate”, deoa...
HG 69/2012 ACTUALIZATĂ (MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ) HG 69/2012 (Hotărârea Guvernului nr. 69 din 01.02.2012) privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE ...
CIUDĂȚENII PE ȘOSELE      Ciudățenii pe șosele nu este un titlu obișnuit, dar am folosit aceste cuvinte pentru că fiecare dintre noi a văzut probabil cel puțin un vehicul mai ciudat, total neobișnuit, straniu, bizar, curios sau care șochează prin aspect, care circulă pe drum. Ne-am minunat, ne-am crucit, am fost uimiți sau am pufnit, poate, în râs. Cât timp vor exista autovehicule vor fi, de asemenea, și câțiva excentrici sau e...
HG nr. 537/2014, RESTITUIRE ACCIZE HOTĂRÂRE privind condițiile, procedura și termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat pentru motorină publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 512 din 9 iulie 2014.      În aplicarea art. 176 alin. (6) și (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, car...
PREGĂTIREA ȘI ATESTAREA PROFESIONALĂ ÎN TRANSPORTURILE RUTIERE ORDINUL Ministrului Transporturilor nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere      În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) lit. h), ale art. 111, ale art. 67 alin. (1), (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, ale...
OBȚINEREA CARDULUI DE CONDUCĂTOR AUTO      Acest articol a fost actualizat după publicarea OMT nr. 459/2017 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea și retragerea cardurilor de tahograf, respectiv obținerea cardului de conducător auto. I. INTRODUCERE      Cardul de tahograf (sau cartela tahografică) este o cartelă de memorie destinată a fi utilizată la un tahograf digital și se eliberează de către Autorit...
NOILE ANVELOPE MICHELIN      Despre anvelope, spre deosebire de alte piese sau echipamente auto, putem spune cu ușurință când este nevoie să fie înlocuite, printr-o simplă inspecție vizuală, prin care se poate stabili uzura. Dar marele producător de anvelope Michelin pretinde că noile anvelope Premier, all-season, care folosesc tehnologia EverGrip, ne vor face să privim lucrurile altfel decât la anvelopele tradiționale. De fapt, M...
Vrei să faci un comentariu?
 1. Buna ziua!Am obtinut atestatul transport marfa in aprilie anul acesta si acum as vrea sa dau si pentru transportul de persoane, si as vrea sa stiu ce examen se da si daca se mai da si examenul practic?

 2. Buna seara..as dori daca se poate sa ma ajute cineva cu niste informatii..acum 4 ani am luat atestatul de marfa si agabaritic in romania care ulterior mi sau furat in italia impreuna cu cartela tahograf si permisul romanesc deasemenea(doar atestatul agabaritic fiind acasa il mai am).am facut plangere la politie si miau zis atunci ca trebuie sa fac convertirea in permis italian si o sa imi converteasca si atestatele si cartela…dupa 4 luni cat a durat convertirea ,cand am fost sa ridic permisul italian am pus intrebarea de atestate ducand fotocopii cu cele furate.miau zis k fara cele originale nu se pot converti..in ianuarie 2018 or sa scada si vreau sa le fac…cum ar trebui sa procedez?avand permis italian si atestate romanesti..multumesc frumos!

 3. Salut! Ma poate ajuta cineva?
  Cum pot sa obtin o DOVADA de la ISCTR fostul (ARR), pentru a demonstra validitatea CPC?
  Multumesc mult!

  • Am răspuns mai înainte, într-adevăr cu întârziere. Valabilitatea este trecută în certificat. Certificatele sunt recunoscute reciproc de țările membre ÙE.

 4. Salutare. Ma numesc Mihail eu sunt din MD dar CPC este romanesc. Permisul a fost MD si schimbat in RO cu MD in spate. Eu locuesc si lucrez pe camion in Germania. CPC-ul expira la sfirsitul anului 2017. De aceea am fost la autoritatea corespunzatoare in germania pentru a afla ce si cum trebuie sa fac ca sa-l prelungesc mai departe.
  Acolo mi sa spus ca permisul meu de conducere nu este valabil, din cauza ca nu am examene sustinute in UE. Cu permise de felul 70.MD in spate ai dereptul in GE numai 6 luni. Acest timp este dat pentru ca sa faci sau sa schimbi in permis GE. Mai departe.
  Am sustinut examenele teoretice si practice in GE pentru categoriile B,C,CE
  Si am prelungit (cum le numesc nemtii MODULELE, adica codul 95) Am ajuns la etapa ca sa imi iau permisul cu tot cu codul 95, codul 95 se include in permis.
  Dar mi-au respins CPC RO, deoarece ei presupun ca CPC-ul RO este transcris ca si permisul din MD in RO si imi cer dovada din RO ca examenul pentru certificatul dat a fost sustinut in RO.
  Si vreau sa intreb, ce dovada trebuie sa le prezint si de la cine pot s-o cer?
  Va multumesc mult si sper sa ma ajutati!

  • Certificatele CPC şi CPI eliberate în UE, inclusiv în RO, sunt model unic şi repectă în totalitate condițiile stabilite de Regulamentul European (CE). RO nu poate transcrie un certificat din Moldova pentru că țara nu este în UE şi nu impune un astfel de certificat tip CPC. Nu vă trebuie nicio dovadă, este o chestie simplă de recunoaştere (obligatorie) şi de încredere reciprocă.

 5. Buna ziua detin atestatul de CPI marfa de 3 ani si acum vreau sa dau la transport persoane!, trebe CPI normal sau scurt? Multumesc…

 6. Va multumesc pt răspuns, dar mai am o mica nelămurire, de ce la scoala mi se spune ca trebuie sa urmez examenul pt transport persoane de CPI normal , ca le am explicat ce categorii detin si data lor.

 7. Buna seara .detin atestat cpc marfa , si vreau sa sa va întreb pentru transport persoane ce examen trebuie sa dau .cpi normal sau cpi scurt.cat b.c.e le detin din 2005, iar d de anul acesta.multumesc

 8. Buna ziua,

  Daca am cazut examenul CPI la cazul de studiu, trebuie sa merg iar la ARR pentru programare sau este suficient sa platesc cei 67 lei in contul ARR?

  • Vă puteți prezenta la următorul examen, chiar și în alt județ, doar cu dovada unei noi plăți de 67 de lei. Atenție plata se face în contul Agenției ARR din județul unde dați examinarea.

 9. Buna ziua, as dori sa va intreb , unde se poate obtine certificat sau atestat pentru transport animale vii, mentionez ca am atestat transport marfa CPC valabil. Multumesc

 10. Nastase Alexandru-Buna seara am C,D si E din 2015 si vreau sa imi iau atestat de transport persoane si plec cu contract afara si vreau sa stiu ce atestat dau si daca e valabil afara,CPI sau CPC si cat dureaza dupa examen sa iti elibereze atestatul si cardul tahograf?Multumesc anticipat

 11. Am sustinut ex de cpc marfa si persoane in aceiasi zi pentru eliberarea atestatului trebuie sa platesc 2 chitante de 64 ori numai una

 12. Buna ziua,
  Am luat CPI pentru cat. C si C1 si acum am si E. Trebuie sa mai dau un examen sau pur si simplu îi schimb la ARR în unul C,CE?

  Va mulțumesc!

 13. Buna ziua , am permis din noiembrie 2011 categoria C; D; E; lucrez in Germania altceva ,atestatele nu leam facut atunci vreau sa vin in tara sa fac atestatele .La ce trebuie sa ma inscriu l – la CPI sau CPC ?precizez ca nu am avut atestate

 14. Daca am atestat de marfa luat in 2010 dar in momentul asta e expirat si vreau sa dau pt atestat persoane pot sa dau CPI scurt sau trebuie sa dau CPI normal?Multumesc anticipat!

 15. Buna ziua! Caut pe siteul ARR, chestionarele pt CPC si nu le gasesc decat cele pt CPI. Sunt cele de la sectiunea „conducatori auto transport marfa aici”. Practic sunt aceleasi grile ca la CPI doar ca acestia din urma au si studiile de caz? Multumesc!

 16. Buna ziua,acum o luna am fost admis la examenul ptr atestatul de marfa,CPI,nu am ridicat atestatul de la ARR,vreau sa dau examen si ptr cel de persoane.va rog sa-mi spune-ti ce tip de examen ar trebui sa fie cel ptr persoane?

 17. Buna seara!
  In Decembrie 2016 am obtinut permisul pentru categ. C/C+E…in Ianuarie am obtinut si CardTaho.-Digital…intre timp m-am hotarat si as dori sa urmez cursurile pentru Atestat Profesional de Marfa!!! Ma puteti indruma va rog ce Atestate sa obtin? Se poate sa ma inscriu la CPI, ADR Colete,ADR Cisterna si Agabaritic??? Va multumesc mult! Toate cele bune!

 18. Salut baieti. Unde pot verifica rezultatul examenului cpc marfa daca l-am sustinut azi in Bucuresti? Mersi anticipat

 19. siu poate deranjez cu intrebarea mea , PERMIS DIN 1980 , AM FACUT ITRE TIMP ALTCEVA CE TREBUIE PT ATESTAT SI CARD , SI IN SPECIAL MA INTRESEAZA DACA MAI SUSTIN PROBA PRACTICA ? MULTUMESC MULT

 20. Buna ziua ,am permisul de conducere categoria B si C ,obtinut in 1993 , ce fel de atestat de transport marfa trebuie sa obtin cpi sau cpc ? nu trebuie sa mai fac si eu toate chestiile alea cu studiu de caz si examen practic pe care le vad ptr. cpi .. categoria E o obtin anul asta .Si e vreo diferenta intre CPI si CPC ca nu inteleg ?

    • in cazul de fata tragem concluzi ca iosif, are permis din 2010-2012, atestat cpi (marfa) si ii raspundeti ca va sustine cpc.

     *cunoasteti in temeiul carei caror se preschimba atestatele cpi si cpc la expirarea acestora?*

     din normele privind obtinerea atestatatelor, se intelege clar ca la art 2. (4) sunt scutiti de la cpi (initiala) persoanele ce au categoriile obtinute inainte 2009.
     aceasta scutire, eu nu vad sa fie o obligativitate in cazul posesorilot de cpi sau cpc.
     in art 5. (1) se mentioneaza o anexa in care am gasi conditiile obtinerii atestatului cpc. anexa 8 la ordin. la ce anexa se refera, din ce ordin, unde o gasim?

     repet, in baza carei legi/norme/articol/conditii se preschimba un certificat de pregatire profesionala initiala si mai ales continua, CPC!?
     multumim

   • 😉 cu 8 ani de profesat soferie (din care 3 comunitate 40t) atestate marfa adr agabaritic, in urma anularii permisului pt conducere unui auto neinmatriculat, eu o sa dau CPI (incepator, initiere);
    = tovarsu Lucian e Profi, CPC (continu) -domnu Lucian, nu ma puteti invata cum se arimeaza marfa? si cateva intrebari despre cum se face programul as avea 😀
    tara pupatorilo de oase suntem.

 21. Buna ziua. Am dat examenele pentru manager de transport marfa si persoane in luna iunie 2012. Nu am ridicat decat atestatul pentru persoane, pentru ca numai de el am avut nevoie. Mai pot ridica si atestatul pentru manager transport marfa, acum la 4 ani jumate de la examen de la ARR???
  Va multumesc anticipat.

 22. buna ziua domnule Dan Caragea…am descoperit de putin timp blogul dumneavoastra si as avea nevoie de putin sprijin din partea dumneavoastra…am permis de conducere Romanesc ,si locuiesc in Germania,.Permisul e pt categoriile b,c+e ,emis in 2008 si am gasit de lucru la o firma Germana ,pe camion….intrebarea mea catre dumneavoastra e…ce pasi trebuie urmati?….uni zic ca cele 5 module aici…alti ca atestat in Romania si card tahograf,va rog ,daca puteti ,ajutati-ma si pe mine cu pasii legali de urmat…va multumesc

 23. buna ziua am si eo o intrbare dupa ce depun actele la arr pt eliberarea atestat marfa mi se poate da dovada inlocuitoare se mai plateste ceva pt aceasta dovada?multumesc

 24. Buna ziua am si eu o intrebare daca am obtinut permisul de canducere de categoria b , c , ce, in Germania ce atestate as mai avea nevoe ca sa pot sa fiu agajat pe un tir in romania??

 25. Bună ziua,am și eu o întrebare,îmi expira atestatul de marfa în luna Septembrie 2017 și as dorii sa dau examen acum pentru altul nou,se poate?

 26. buna ziua. as avea si eu o intrebare si situatie.
  intrebarea: -in legatura cu obtinerea atestatului marfa generala, (cpi), de cate ori ai dreptul sa dai examenul?, dupa inscrierea intr/o scoala de soferi. stiu ca inainte (acum cativa ani) era vorba ca doar de 2 ori, apoi trebuia sa refaci scoala (deci practic plateai inca o data atestatul).

  si inca o problema de legislatie. exemplu: avem 2 soferi. amandoi au permis C+E din 2008 ba chiar mai inainte.
  primul sofer, are 10-20 ani de experienta (angajat, carte de munca, comunitate etc) + multe ateastate la activ
  al doilea conducator auto, nu a practicat aceasta meserie nici macar 1 minut, avand alte activitati in aceasta perioada, niciodata avand vreun atestat.
  revenim la primul sofer, caruia i se anuleaza permisul de conducere, din diferite motive (conducere neinmatriculata, alcool etc)… omul asta dupa patane isi da iar de permis, si isi ia un nou permis (sa nu imi spuneti si voi de redobandire, ca REdobandirea, inseamna sa pierzi o bricheta, si sa iti REdobandesti… aceiasi bricheta. daca imi dai alta bricheta care nu mai are aceleasi caracteristici, aia nu mai e REdobandire) dar asta nu conteaza, cum ziceam primul sofer isi ia permisul de conducere din nou B C+E.
  cei 2, in 2016-2017-2018, se pun sa isi ia/sustine examen pt atestate: soferul 1 da examen CPI, conducatoru auto 2 da examen CPC. vi se pare normal?
  deci primul e considerat incepator, iar al doilea e continuu. mie mi se pare foarte ilogic.
  am primit un rsp de la cei din arr, la o astfel de situatie: http://imgur.com/a/seO29 (deci nu ei sunt de vina, ci UE)

  multumesc, si astept un rsp la intrebare. ady arad

 27. Buna ziua.In Germania permisul RO preschimbat din MD nu este recunoscut ca permis UE .Întrebarea este , avînd cpc RO este recunoscut si permisu ca ROsau tot rămîne preschimbat ?

  • Toate țările UE trebuie să recunoască (și recunosc) permisele de conducere eliberare în alte state membre. De asemenea, modelul certificatului de pregătire profesională este unic pentru țările UE, stabilit printr-un Regulament CE. Un operator de transport privat, de exemplu din Germania sau România, poate cere la angajarea unui conducător auto, dacă consideră, să dețină permis de conducere din țara respectivă, dar asta nu înseamnă că nu este recunoscut un alt permis eliberat în UE.

   • Multumesc. Da , permisul este recunoscut dar după 185 zile nu poți sal preschimbi in permis DE , fara a face scoala , avind MD pe spate , am vrut sa va întreb daca avind cpc RO , după 185 de zile daca sînt angajat la un operator german voi putea sal pre schimb sau va trebui sa fac scoala germana?

 28. Buna ziua.Am categ BE CE din anul 2009.Am CPI care a fost valabil din 2010 pana in 2015.Intre timp mi-am convertit permisul romanesc in italian(locuind in Italia)Acum as vrea sa ma angajez ca sofer dar am atestatul expirat din 2015.,Pot sa reinoiesc atestatul in Romania avand permisul italienesc?Aici atestatul (CQC se numeste) ma costa in jur de 2000 de euro…Multumesc anticipat!ps:cartela cronotah.am facut o in romania cu permisul italian(specific asta pentru ca si la cronotah.iti cer anumite detalii de pe permis)Sanatate!

  • Buna seara, v am mai scris o data dar nu mi-ați răspuns, nu este obligatoriu dar mai încerc o data. Badea Cristian ma numesc din București , am permis de conducere cat CE 24/08/2006 si cat DE 27/08/2009, am luat atestat marfa CPC, in schimb pt atestat transport persoane mi se cere sa dau CPI. Dvs mi-ați spus ca pot da tot CPC, am cerut si un răspuns de la directorul ARR ului București si mi sa spus ca trebuie sa dau CPI. Întrebare informativa: unde ma pot adresa sau ce ar fi de facut daca toată lumea imi spune ca trebuie sa dau CPI dar legea spune CPC? Daca puteți sa ma îndrumați daca nu, nu oricum va multumesc pt timpul acordat tuturor șoferilor si întrebărilor noastre. Va doresc o seara buna !

   • multumesc pt. raspuns! Cei de la scoala unde am terminat spun ca nu se poate face contestatie si ca trebuie sa dau din nou examenul atat practic cat si teoretic, adica toate probele in sesiunea urmatoare peste 3 luni. pe siteul arr am gasit un document in care zice ca se repeta doar proba practica ( reexaminare). Nu stiu ce sa mai cred.

    • Aveți dreptul la încă o examinare practică (reexaminare) dacă la prima ați fost declarat respins. (Numai că la instructori se țin din 3 în 3 luni.) Dacă și atunci sunteți respins, trebuie să reurmați cursul, cu cele 2 probe: teoretică și practică.
     La orice examinare se poate face contestație. Așa prevăd toate legile și ordinele de ministru de la noi. Școala probabil nu vrea să-și creeze „probleme” sau să cadă în dizgrație…

 29. Buna seara.Am dat examen pentru atestat instructor auto si dupa ca am luat probele teoretice , examinatorul m-a picat la proba practica pe motiv ca,, am vorbit prea incet,,Ma simt nedreptatit . Pot face contestatie? Unde se depune?

 30. Buna.pe data de 14 02 2017 am terminat cu cat.c si e ce fel de atestate ami trebuie pt.a ma angaja pe tir va multumesc

 31. Buna ziua, am obtinut cat.B.C.E in anul 2001si de doua ori cpc. Ultimul cpc in 18.12.2016. In data de 03.03.2017. am optinut cat. D. Spuneti.mi va rog frumos, pot ma incadrez la un examen cpi scurt, adica 20 intrebari + proba practica. Va rog sa.mi raspundeti cu cuvintele dumneavoastra. Va multumesc!

  • Nu este nevoie de CPI, scrie clar în articol (Introducere): Sunt scutiți (exceptați) de obligativitatea calificării inițiale (CPI) conducătorii auto care au obținut categoriile D1, D1E, D și DE înainte de data de 9 septembrie 2008 și/sau au obținut categoriile C1, C1E, C și CE înainte de data de 9 septembrie 2009. Deci susțineți doar examinarea teoretică CPC persoane și apoi schimbași la ARR certificatul de pregătire profesională.

 32. Buna ziua, detin CPI marfa din mai 2016, doresc sa dau CPI persoane, va fi scurt?(este vreun termen de timp pentru care este valabila legea cu examenul scurt?)
  Cartela tahograf poate ramane aceeasi?(cu riscul ca nu combat seriile)
  Am incercat sa descifrez anexa 2 a dar nu am reusit 🙁
  Cu stima,
  Multumesc!

  • Scrie în acest articol și sunt sigur că vi s-a spus și la ARR după cât timp să veniți să-l luați. Dacă vreți să auziți neapărat și de la mine: maxim 15 zile.

 33. Va salut! Sunt posesor de permis categoria CE si zilele astea sustin examen pentru atestat marfa. Intre timp m-am inscris la scoala si pentru categoria D. Dupa reusita examenului CPI astept pana imi iau si noul permis cu categoria D sau iau atestatul pe marfa pe acest permis apoi pe persoane pe noul permis? La scmimbarea permisului se schimba si atestatele plus cardul? Multumesc anticipat.

  • Conducătorul auto are obligația să preschimbe atestatele și cardul tahograf când a obținut un alt permis de conducere. Ideal ar fi să depuneți documentele la ARR după ce primiți permisul nou, cu categoria D.

   • Cred ca cel mai bine este sa astept iar dupa ce obtin si categoria D la sfarșitul lui aprilie dau si atestatul pentru persoane si apoi le fac pe amandoua plus cardul. Intrebarea este daca pot sa nu îl ridic si pe al de marfa după examen si sa il ridic după inca o luna, doua. Gresit ceva? Stima!

    • Ca să obțineți atestatul de marfă trebuie să depuneți documentele necesare la ARR (după declarat admis la proba teoretică și eventual practică). Nu se poate „ridica” dacă nu se depun documentele în prealabil.

     • Ma refer sa le depun peste aproximativ 2 luni când o sa iau si D-ul si schimb permisul. Adica nu este un termen sa zic X in care sa depun decumentele dupa ce am fost declarat admis. Mulțumesc. Stima!

 34. BUNA ZIUA.AM DAT EXAMEN PENTRU CPI MARFA SI AM FOST RESPINS.AM RASPUNS LA TOATE ÎNTREBĂRILE,POATE NU IN INTREGIME.SE IA IN CALCUL RASPUNSUL INCOMPLET? SI DACA DUPA CONTESTATIE AU MAI FOST CAZURI IN CARE AU FOST ADMISI.

 35. Buna ziua! Am si eu o intrebare ce nu are legatura cu ce scrie pe acest blog, sper sa stiti si sa ma puteti lamuri/ajuta cumva. Am mers si eu astazi sa-mi depun dosarul pentru categoriile CE, si m-am lovit de o problema, problema consta in permisul de conducere ce l-am preschimbat in Marea Britanie cu unul de-al lor pentru a-mi putea exercita si desfasura activitatea in campul muncii, (fara permis de UK nu puteam sa-mi exercit acest drept). Doamna de la birou mi-a spus ca nu pot incepe scoala de soferi daca nu-l voi preschimba din nou cu unul romanesc. Intrebarea mea este: este normal asa ceva, sa fac drumuri pe la judet, sa platesc alte taxe si sa astept poate mai bine de o saptamana pana imi vine permisul pentru a incepe aceasta scoala?. Sincer, mi se pare absurd si fara logica sa schimb din nou permisul pentru a da de categoriile mentionate dupa care iarasi voi fi nevoit sa schimb permisul dupa ce voi lua C-ul si asa mai departe cu E etc..(daca va fi cazul si mai departe).! Va multumesc!

  • Este logic că dacă obțineți o categorie nouă (CE) în RO aceasta nu poate fi trecută pe permisul din UK. Eu zic că se poate să faceți școala aici cu un permis european, dar cel mai bine întrebați la DRPCIV și, eventual, apoi apelați la altă școală dacă răspunsul este pozitiv.

 36. Buna ziua,
  Va rog sa-mi spuneti care sunt pasii de urmat pentru schimbarea unui CPI care expira in luna Iulie.
  Multumesc anticipat.

 37. Buna Ziua,
  Recent am mers la examenul CPI si rezultatul este respins deoarece la Studiu de caz am acumulat doar 12 puncte din 16 răspunse. Intrebarea este :
  1) care sunt șansele daca dau la contestație
  2) trebuie sa mai merg inca o data la examen susținând ambele probe sau doar la Studiu de caz.
  Va mulțumesc mult!

 38. Vă salut cu respect. Ce atestat trebuie să am pt. a putea profesa ca șofer de tir ? CPI sau CPC sau ambele ? Precizez că am luat C-ul și sala pt. E și între timp până dau și orașul vreau să dau și atestatul …voi lucra la o firmă ce transportă marfă pt. supermarket-uri. Vă mulțumesc anticipat.

 39. Salut am sustinut examenele pentru marfa si persoane anul trecut in august cred..
  am depus pentru card si mia dat doar cartela tahogra cei de la arr .. este suficient pentru a ma angaja ca sofer?

  • Nu, vă trebuie și certificatul de pregătire profesională (atestatul). Dacă ați promovat examinarea și nu ați depus atunci documentele pentru eliberare, le puteți depune acum.

 40. Pot conduce un camion apicol proprietate personala (mma8,6 to) fara certificat de transport marfa? Eu transport doar stupii mei.

 41. BUNA ZIUA! am o intrebare daca va rog frumos.Am atestat cpi marfa intre timp am facut categoria D pentru cpi persoane ce examene trebuie sa dau doar pe calculator sau si studii de caz?multumesc

 42. Buna ziua!
  Am si eu o nelamurire si va rog frumos sa ma ajutati:
  Am inteles din articol si din raspunsurile dumneavoastra ca atestatele CPI si ADR, obtinute in RO, nu se pot preschimba in UE, ele fiind oricum valabile acolo. De asemena am retinut ca ele nu se mai pot reinnoi in RO fara a detine C.I. romanesc (buletin).
  In cazul meu, care am renuntat la cetatenia romana, si nu mai am C.I. romanesc, iar atestatele imi vor expira anul acesta, ce pot sa fac, daca nimeni nu mi le preschimba/reinnoieste?
  Mai este vreo solutie in afara de a face toate cursurile din nou si a da examenele din nou aici in Suedia (unde sunt acum)? Pentru ca ar fi foarte trist sa fac inca odata toate acestea, dupa ce le-am facut acum 4 ani.

  • E mare diferență între preschimbare și reînnoire. Dacă-mi amintesc bine, cineva a întrebat dacă poate să-și preschimbe, în perioada de valabilitate (5 ani) un certificat eliberat în RO cu altul eliberat într-un alt stat membru UE. Nu se poate pentru că certificatul românesc este valabil în toate țările UE până la expirare. Înainte de expirare sau după, certificatul se poate reînnoi – se eliberează altul nou, valabil tot 5 ani, după parcurgerea testării (examinării) din țara respectivă. Și așa mai departe…
   În cazul dvs., susțineți examinarea aferentă în Suedia și primiți un certificat nou (reînnoire).

 43. Buna seara, in cazul in care in permisul international CPC lipseste o litera in numele de familie , ce se poate face pt a obtine cartela tahografica. Cum se poate rezolva? Multumesc anticipat

  • Dacă „permisul international CPC” înseamnă certificat de pregătire profesională CPC trebuie preschimbat la ARR, fără plată, cu unul cu numele corect (din CI și permis de conducere). Cartele tahografică se obține separat, în baza acelorași documente (CI și permis de conducere) fără a nevoie de prezentarea „atestatului” CPC.

 44. Buna seara.Am 23 de ani.Am obtinut categ C in decembrie 2016 iar in martie am orasul pt categ. E. Intre timp m-am inscris pentru atestat marfa CPI pe care il am saptamana viitoare-proba teoretica.Dar m-am inscris cu datele permisului C. In ce conditii acest atestat va fi valabil si pt. categ E ? Sau cum functioneaza? Atestatul se elibereaza doar in momentul achitarii contravalorii acestuia? Cat e aceasta taxa?
  P.S.:La examen in locul unui studiu de caz pot aparea si intrebari unde trebuie doar sa completezi sau cu raspunsuri simple?

  • Certificatul se eliberează numai după ce depuneți documentele specificate la ARR. Ar fi indicat să le depuneți după ce luați și categoria E și primiți noul permis de conducere (cu cat. CE). P.S. Examinarea teoretică cuprinde un test cu întrebări cu răspunsuri multiple pe calculator și studii de caz (un scrieți răspunsurile pe hârtie).

 45. Bunä ziua. Am şi eu o întrebare sunt recent angajat la o firma de transport marfa generalä si am permis categorile B.C.E si atestat transport marfä CPI si firma mä pune sä transport remorci de tip frig si containäre eu lem zis cä nu am voi dar ei îmi zic cä am voie. Mä puteţi lamuri în acestä încurcaturä? Şi ce marfä pot transporta cu atestatu de tip CPI? MULŢUMESC

  • Cu categoria CE puteți efectua transport rutier cu toate tipurile de remorci și semiremorci. Categoriile de pe permis sunt trecute pe verso la certificatul CPI (sau CPC).

 46. sal.,am atestat de marfa obtinut in noiembrie 2016(cpi),acum am luat si cat.D dau cpi scurt-de ce?
  Multumesc mult.

   • Neata Dane! Mai am o curiozitate referitor la problema mea, daca pot sa-mi raspunzi terog? Pentru a-mi confirma cat.(RO) C si D irandezii vor ca sa-mi confirm cat. B, fiindca cat. mele sunt emise de o tara terta(MD)ceia ce inseamna reexmaminare din nou. Detin cat.B din anul 1999. Începând cu data de 4 aprilie 2011, noii deținători, pentru prima dată, de permise de începător pentru categoria B sunt obligați să efectueze o instruire de bază (EDT) timp de 12 ore cu un instructor auto autorizat. Progresul se va înregistra într-o foaie de parcurs specială. În afara orelor, trebuie să aveți un conducător experimentat care să vă supravegheze condusul și să vă actualizeze foaia de parcurs. În momentul susținerii probei practice de conducere, vi se poate solicita să prezentați examinatorului foaia de parcurs completată.

    Pe site-ul Autorității pentru Siguranța Rutieră este disponibilă o listă cu instructorii auto autorizați.

    Proba practică de conducere nu poate fi susținută timp de cel puțin 6 luni după obținerea primului permis de începător (cu excepția cazului în care se trece de la un permis provizoriu la un permis de începător) Ce zici,se atribue la mine?

   • Dan salut! Un operator A.R.R. astazi mi-a cerut explicatie pe faptul precum ca, detin categoriile C si D dupa legile introduse din 2008-09 si nu am CPC card,deoarece in IRL odata ce detii C si D automat esti detinator de CPC card! Unde-mi este CPC-ul meu, ma intreaba precum ar veni ca eu intentionezi sa detin adoua carte digitala in irlanda.Pentru el este dubios faptul cum RO eliberiaza Full C or D fara CPC card.Ce zici de asa istorie?

 47. Bună seara,
  Cred ca a mai fost pusa întrebarea, dar nu o mai găsesc din nefericire.
  Sunteți amabil sa-mi spuneti daca prezenta la cursurile pentru atestatul de marfa CPC este obligatorie?Nu sunt în tara și o sa vin pentru câteva zile și doresc sa ma înscriu la o școală la mijlocul săptămânii și sa dau examenul imediat sâmbătă, din nefericire nu pot sta mai mult în tara.
  Va mulțumesc frumos!

 48. Buna seara ,am categ C din 1995 si CE din 2008 ,atestatul si marfa si adr expira in 23.03.2017 trebui dat examen si cat trebuie sa platesc ,cum fac ?Cu respect

  • Da, examinare CPC. Nu cunosc prețurile de acum – oricum diferă de la un centru de pregătire la altul – dar în plus trebuie plătită o taxă de examinare la contul ARR (67 lei). Contravaloarea certificatului se plătește ulterior, dacă sunteți declarat admis, tot la ARR (64 lei).

 49. Buna ziua, am primit o oferta de munca in Germania, transport colete. Ma gandesc ca trebuie sa-mi fac atestatul CPI si cartela tahograf, intrebarea mea este cum procedez pentru a le obtine, unde trebuie sa merg sa ma inscriu (la ARR sau la o scoala de soferi). Am obtinut categoria CE in 2011, asta inseamna ca am sa dau examenul teoretic cu 100 de intrebari si 6 studii de caz, dar trebuie sa dau si o proba practica pe un camion, ca si la examenul pentru obtinerea categoriei C?
  Va multumesc anticipat!

 50. Buna, am făcut școala pentru CPC in Germania, pot ridica un carnet CPC in RO cu aceste acte sau trebuie sa fac școala din nou in RO. Mulțumesc

 51. Buna ziua . Daca am categ c din 90 iar CE din 2015 după examinare in cpc vor fi indicate ambele categorii? Va multumesc

 52. buna ziua!in luna februarie 2015 am fost admis la proba teroretica cpi marfa si am fost admis si la cea practica.intre timp neavand nevoie de cartela tahograf si atestat nu le-am scos.azi am sunat la arr iasi sa vad ce trebuie sa fac pentru a intra in posesia lor si am primit raspunsul ca nu sunt admis la proba practica(traseu) ceea ce e absurd deoarece eu am fost la examen si l-am si trecut.intrebarea mea este cum se poate dovedi ca eu am luat acest examen?nu imi mai aduc aminte daca a trebuit sa semnez ceva dupa terminarea examenului,cum se semneazacand dai pt categoria c,respectiv,e,d.va multumesc anticipat!

  • Un exemplar al programatorului de examinare de la acea dată îl găsiți la centru de pregătire profesională unde v-ați înscris atunci. Pe el puteți vedea media notelor obținute la cele 2 probe și calificativul final: admis/respins.

 53. Buna ziua. Daca am cpc din MD dar permis RO deoarece lam preschimbat pot sa pre schimb cpc din MD in RO sau trebuie sa sustin examen pentru cpc RO? Va multumesc

  • Certificatele de pregătire profesională, cum ar fi CPC, nu se preschimbă în țările UE. Din păcate Moldova nu este membră UE, deci certificatul emis acolo nu este valabil pe teritoriul statelor membre, decât pentru tranzit. Pentru a lucra pe teritoriul UE vă trebuie un certificat emis într-una din țările membre, cum ar fi RO.

   • Buna ziua. Va multumesc pentru raspuns . Spunetimi va rog pe baza de dovada a permis ului pot face cursurile cpc si sa sustin examenele? A 2 intrebare daca pot sa ma înscriu la cursuri online,fara fregventare ,sa vin numai la examen in RO

 54. Salutare!..am luat examenu de cpi marfa acum 4 luni si intre tim am luat si categoria D si urmeza sa dau cpi personane..intrebarea mea este dak la examenu de cpi persoane mai dau studiu de studiu de caz?..eu am auzit k dak dau in tim de 6 luni un alt examen de cpi o sa sustin proba pe calculator si proba practica..va multumesc anticipat!

 55. Am luat atestatul si cartela iar peste 2 luni trebuie sa schimb permisul
  Intrebarea mea este Trebuie sa schimb si atestatul si cartela ?

  • Am mai răspuns de multe ori la întrebarea aceasta. Totuși mai scriu odată:
   În RO ordinul de ministru prevede ca o obligativitate a conducătorului auto de a-și preschimba certificatul/certificatele atunci când obține un alt permis de conducere. Nu este contravenție, dar cei care controlează pot reține certificatul și să-l trimită la emitent (ARR) în vederea preschimbării. În alte state UE trebuie văzut clar ce prevede legislația specifică, poate să fie o contravenție destul de piperată.

 56. Buna ziua as dori sa stiu daca se poate rennoi atestatul de transport marfa cpi si cartela tahograf inainte de termen cu o luna jumate ( de ex eu vin in tara la anul in mai si ele expira la jum luni iulie si as vrea sale fac atunci cand vin daca se poate ). Va multumesc .

 57. Buna ziua am o mica nedumerire eu am convertit permisul romanesc in cel italian in luna octombrie apoi in luna noiembrie mia expirat cpi ce trebuie sa fac mai exact se poate sa il reinoiesc in romania cpi?

 58. Buna ziua am o intrebare simbata la examen nu am fost si urmatorul examen este la sfirsitul luni ianuarie si as dori dau mai repede pot sa dau examenul inalt judet . Multumesc

 59. Buna ziua as dori sa stiu si eu ce examen tre sa dau pentru un atestat marfa daca am permis categoria c din 99 cpc sau cpi

 60. As dori sa stiu si eu ce conditii trebuie sa indeplineasca un centru de pregatire si perfectionare ce ajuta conducatorii auto sa obtina atestatele profesionale.Multumesc anticipat,

 61. Buna seara…mi-an schimbat permisul auto saptamana trecuta, si trebuie sa preschimb si atestatul de marfa si cardul tahograf,dar numai am timp sa le schimb,ca trebuie sa plec pe comunitate,intrebarea mea pot sa conduc pe comunitate cu cardurile astea vechi chiar daca difera seria permisului cu cea de pe carduri?

  • În RO ordinul de ministru prevede ca o obligativitate a conducătorului auto de a-și preschimba certificatul/certificatele atunci când obține un alt permis de conducere. Nu este contravenție, dar cei care controlează pot reține certificatul și să-l trimită la emitent (ARR) în vederea preschimbării. În alte state UE trebuie văzut clar ce prevede legislația specifică, poate să fie o contravenție destul de piperată.

 62. Buna ziua. Anul acesta in vara am promovat examenele pentru CPI marfa. AS dori sa stiu daca pentru atestatul de transport persoane voi fi obligat sa dau din nou toate cele 4 probe (sala, studiu de caz, traseu, oral)
  Multumesc

   • Multumesc pentru raspuns. Eu cel putin asa am patit la Alexandria, Teleorman. Dupa ce am promovat intrebarile la calculator si la studiu de caz, am fost programat alta sambata pentru traseu. Dupa ce am dat traseul, domnul de la ARR nu ne-a lasat sa plecam pana nu ne-a chemat pe rand in sala si ne-a pus intrebari la fel ca la studiul de caz.

     • Bună ziua. Soțul meu este turc, are permis de ședere în România cu drep de lucru și are carte de munca în România, permis de conducere românesc, dar din păcate nu poate să schimbe atestatul cel turcesc pe România fără să dea examen. El are ates de 20 ani în Turcia. Dorim să știm dacă este posibil așa ceva.

     • Trebuie să dea examen pentru a obține certificatul de pregătire profesională, dacă vrea să se angajeze la o firmă românească sau de pe teritoriul UE. Turcia nu este în UE.

 63. in legatura cu probele de examinare CPI … in cazul in care nu se trece de proba practica sa zicem se repeta numai acea proba sau se repeta toate probele de la inceput ?

 64. Buna ziua,

  Urmeaza sa-mi expire atestatul de marfa CPI peste cateva luni….
  Eu lucrez in UK , am schimbat permisul romanesc in cel britanic , atestatele nu le-am schimbat.Doresc sa merg in tara sa-l reinosc , se poate daca am permis britanic ? Se sustine doar examen teoretic ?

  Astept cu interes raspunsul dvs.

  Stima

  • Revin cu o completare.

   Pe site-ul arr-drpciv la chestionare nu stiu care varianta sa aleg CPI sau CPC…. Sau sunt aceleasi intrebari la ambele rubrici ?
   Aveti idee in medie in cat timp se elibereaza atestatul ?

   Va multumesc !

   • CPC. Se poate obține în RO cu orice permis din UE, dar cu carte de identitate (CI) românească. Se eliberează în maxim 15 zile de la data depunerii documentelor la ARR (după examinarea teoretică).

 65. Buna seara! Am permis categoria C+E din anul 2005. nu am avut niciodata pana acum atestatele si as dori sa le fac anul acesta. As dori sa stiu si eu la ce m-as incadra „CPC” sau „CPI”. Si daca exista vreo posibilitate sa cumpar in format pdf online cartea sau cartile de atestate marfa. Va multumesc anticipat

 66. am avut permis categ.B,C,CE mi-a fost anulat in 2007 am redobandit categ.B acum redobandesc categ.C,CE ce atestat trebuie sa-mi iau CPI sau CPC

 67. Buna ziua Ma numesc Lilian, am permis de conducere A,B,C,C/E. Am rezidenta in Italia de 8ani as putea sa fac certificatele cpi/cpc/adr in Romania?

 68. am permisul de conducere CE din 1998 ce probe trebuie sa dau pentru ca sa iau atestatul profesional pt marfa .va multumesc frumos

 69. Va rog sa ma lamuriti in urmatoarea problema: OMT 1567/2013, art. II, alin. (1) – (5) si OMT1214/2015, art. 1, alin. 2 – Anexa 2, art. 1 reglementeaza in contradictoriu acelasi aspect cu privire la exercitarea ocupatiei de conducator auto. In consecinta, este sau nu este necesara obtinerea unui certificat de competenta profesionala de catre conducatorul auto ai autovehiculelor cu masa maxima autorizata cuprinsa intre 2,4 si 3,5 tone (categoria „B”)?

 70. Buna ziua. Cer scuze dar din articol nu am inteles prea bine cum sta treaba cu cei care au deja atestatul profesional pentru transport marfa (CPC) si acesta le scade acum, la inceputul lui septembrie (ex. 09/09)? Se fac cursuri, de acord dar cate ore (nemaifiind la inceput, banuiesc ca mult mai putine), se mai da vreun examen, costurile sunt aceleasi???… Sau, poate va este mai usor, unde pot gasi specificatiile reinnoirii atestatului profesional transport marfa? Va multumesc anticipat.

 71. buna ziua
  va rog sa imi spune-ti in cat timb se depun actele de la data examenului?
  daca este limita.
  va multumesc

 72. In 1998 am obtinut permisul iar in 2011 mi.a fost anulat.Acum am redobindit categoriile anulate ,dau examen .pt CPI sau CPC?

 73. Am sustinut examenul in luna mai 2016 pentru CPI , Dar nu mai gasesc chitanta platita la fisc pe care aveam trecut un numar de catre comisia de examinare . Ce trebuie sa depun la ARR in acest caz ?

  • Documentele care sunt precizate mai sus – dacă ați susținut și proba practică. Chitanța aceea era, probabil, taxa de examinare (67 lei).

 74. pentru a obtine atestat marfa cpc,cum se procedeaza?cineva de la o scoala de soferi mia cerut 1000 de lei,pentru curs sau nu stiu pentru ce…

 75. Daca imi scade certificati de pregatire profesionala ce trebuie sa fac ca sa obtin altul? Trebuie sa sustin examen? Ce acte imi sunt necesare?

   • Lucrez ca si camionist .Am certificatul de pregatire profesionala tip cartela care imi expira in septembrie cum pot sa il refac si ce acte imi sunt necesare? Trebuie sa sustin examen?

    • Da, examinare CPC. Vă înscrieți la unul dintre C.P.P.T.R., susțineți examenul și apoi, cu documentele specificate mai sus, mergeți la A.R.R. pentru eliberarea certificatului.

 76. Astazi am întrebat la centrul de pregătire (din Bucuresti), mi s a răspuns ca nu ma poate trece in baza de date a ARR ului sa susțin examenul ptr atestat persoane CPC din cauza ca DE i-l am din 27/08/2009 si ca ma încadrez la CPI. CE i-l am din 24/08/2006 si am luat atestat marfa CPC luna trecută. Ce ar trebui sa fac eu, daca mai exista vre o varianta, sau unde sa ma adresez. Daca ma mai puteți ajuta cu aceasta informație, multumesc !

 77. Buna ziua, puteți sa mi spuneti va rog, daca am categoriile CE din 24/08/2006 si categoriile DE din 27/08/2009 pt atestat transport persoane trebuie sa dau CPI sau CPC? Multumesc mult

 78. Pingback: CERTIFICAT (ATESTAT) ADR - Dan Caragea