I. INTRODUCERE

     Pentru a putea efectua transport rutier, adică pentru a-și putea exercita ocupația (profesia), conducătorii auto trebuie să dețină certificate (atestate) CPI și CPC. Șoferii titulari ai permiselor de conducere pentru categoriile C1, C1E, C și CE, respectiv D1, D1E, D și DE trebuie să dețină un certificat de calificare profesională inițială (CPI) sau un certificat de calificare profesională continuă (CPC). Certificatele CPI și CPC sunt valabile pentru tipul de transport rutier efectuat de către conducătorul auto, respectiv transport rutier de mărfuri sau transport rutier de persoane, sunt valabile 5 ani și sunt eliberate de către Autoritatea Rutieră Română – ARR.

     Sunt scutiți (exceptați) de obligativitatea calificării inițiale (CPI) conducătorii auto care au obținut categoriile D1, D1E, D și DE înainte de data de 9 septembrie 2008 și/sau au obținut categoriile C1, C1E, C și CE înainte de data de 9 septembrie 2009.

      Pregătirea inițială și continuă (periodică) a conducătorilor auto se efectuează prin cursuri specifice, organizate de către centrele de pregătire și perfecționare profesională autorizate de către Ministerul Transporturilor (lista centrelor din toată țara se găsește pe site-ul mt.ro), urmate de o examinare teoretică, pentru obținerea certificatului CPC, sau de o examinare teoretică și una practică, pentru obținerea certificatului CPI. Candidații declarați “admis” trebuie să depună documentele de mai jos la orice Agenție teritorială a Autorității Rutiere Române – ARR, care are obligația să elibereze certificatul de calificare profesională (CPI sau CPC) în termen de maxim 30 de zile data înregistrării cererii, conform OMT nr. 1214/2015, anexa nr. 2.

     Foarte important! Începând cu data de 5 decembrie 2015, pentru susținerea examinării teoretice, candidații trebuie să achite în contul Autorității Rutiere Române – A.R.R. un tarif de 67 lei pentru fiecare probă de examen teoretic.  Comisia de examinare are obligația de a verifica documentului de plată, în original. Pentru plată, consultați Lista conturilor agențiilor teritoriale ARR.

II. DEPUNEREA DOCUMENTELOR LA A.R.R.

     Conducătorii auto trebuie să solicite personal eliberarea certificatului profesional și trebuie să depună următoarele documente la orice Agenție teritorială a Autorității Rutiere Române – ARR:

  1. Solicitare (cerere) tip (vezi model cerere, care se poate descărca sau imprima direct – Atenție! Cererea este pe o singură foaie, față și verso). În Anexa 1 am prezentat rubricile care trebuie completate de fiecare conducător auto, marcate cu XXX;
  2. Actul de identitate (copie);
  3. Permis de conducere valabil (copie, față și verso);
  4. Fotografie color, actuală, tip „buletin” (format 25 x 32 mm);
  5. Documentul de plată pentru tariful de eliberare, în original și copie (în momentul actual mandat poștal sau ordin de plată). În Anexa 2 sunt prezentate tarifele pentru eliberarea certificatelor CPI și CPC.

     Notă importantă: Documentele prezentate în copie se certifică de către solicitant (conducătorul auto) pentru conformitate cu originalul prin înscrisul „Subsemnatul …………………….., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale privind falsul în declarații, că prezentul act este conform cu originalul” și semnare. În mod normal, solicitantul (șoferul) trebuie să prezinte reprezentantului (angajatului) ARR și originalul documentelor solicitate în copie.

     Notă (verificare): Verificarea documentelor se face de către reprezentantul (angajatul) ARR în prezența conducătorului auto. Dacă lipsesc o parte din documente sau nu sunt lizibile, permisul de conducere nu este valabil sau fotografia nu este corespunzătoare confecționării certificatului, acestea nu se primesc și se restituie conducătorului auto.

     Notă (finalizare): Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. eliberează solicitantului o dovadă înlocuitoare a certificatului de calificare profesională, valabilă doar pe teritoriul României, cu valabilitate de 30 de zile calendaristice de la data depunerii și pe care apare mențiunea ”Valid only in Romania”.

III. ELIBERAREA CERTIFICATULUI PROFESIONAL

     Pentru eliberarea certificatului CPC sau CPI, conducătorul trebuie să prezinte  documentul de plată în original, pe care a primit un număr de înregistrare la depunerea documentelor și actul de identitate. Certificatul se eliberează numai conducătorului auto titular sau, în cazuri deosebite, când acesta nu poate să se prezinte, persoanei împuternicite de acesta prin procură notarială. La eliberarea certificatului, conducătorul auto trebuie să semneze în registrul de evidență a eliberării certificatelor CPI și CPC, deschis la fiecare Agenție teritorială ARR. Certificatul se eliberează conducătorului auto într-un plic sigilat și totodată trebuie să primească și factura fiscală reprezentând tariful pentru eliberare. Este util să se deschidă plicul și să se verifice exactitatea datelor înscrise în certificatul CPI sau CPC.

IV. PIERDEREA, DISTRUGEREA, FURTUL SAU DETERIORAREA CERTIFICATELOR (ATESTATELOR)

      În cazul pierderii, distrugerii, furtului sau deteriorării certificatelor CPI sau CPC în perioada de valabilitate a acestora, conducătorul auto se poate prezenta la Agenția teritorială ARR cu documentele specificate la pct. II, cu mențiunea că solicitarea tip se înlocuiește cu declarația, prezentată în Anexa 3În plus față de acestea, mai trebuie să prezinte, după caz:

  • pagina din ziarul (cotidianul) în care s-a publicat anunțul privind pierderea sau distrugerea certificatului, din care să reiasă numele publicației și data publicării;
  • dovadă (adeverință) eliberată de Poliție în cazul furtului;
  • certificatul deteriorat, pe care să se poată identifica cel puțin numele și prenumele titularului și/sau seria și numărul;

      Primirea documentelor și eliberarea certificatului se fac în același mod, așa cum s-a specificat mai sus.

Anexa 1

Cerere CPI și CPC față

VERSO

Cerere CPI și CPC verso

Anexa 2

Ordinul MT nr. 707/2015 pentru modificarea anexei la OMT nr. 2156/2005 privind tarifele pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română

TARIFE pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R [extras]

   – Eliberarea sau vizarea atestatelor ori a certificatelor profesionale, înlocuirea autorizațiilor pentru școli de conducători auto, a atestatelor ori certificatelor profesionale ocazionată de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celor eliberate ori ocazionată de schimbarea adresei sau a numelui titularului, precum și prelungirea valabilității certificatului A.D.R., extinderea valabilității certificatului A.D.R. ori înlocuirea atestatului de instructor de conducere auto ocazionată de dobândirea unor categorii suplimentare sau ocazionată de schimbarea numelui titularului, precum și activitatea de documentare, consultanță și actualizare de date (tarif pentru o oră) – pentru o bucată – 41 lei;

   – Eliberarea certificatelor profesionale pentru conducători auto – tip cartelă (tarif pentru 5 ani) sau eliberarea acestora ocazionată de pierderea, sustragerea ori deteriorarea celor eliberate sau ocazionată de schimbarea numelui titularului ori orice alta modificare necesară (tarif pentru o bucată) – 64 lei;

   – Înlocuirea certificatelor profesionale pentru conducătorii auto ca urmare a eliberării celor tip cartelă (tarif pentru o bucată) – 39 lei;

Anexa 3

Declarație în cazul pierderii, distrugerii, furtului sau deteriorării certificatului CPI și CPC  (format PDF)


Alte articole captivante


PRODUCȚIA DE AUTOMOBILE 2012    Producția de automobile este un indicator important în economia unei națiuni. Organizația Internațională a producătorilor sau constructorilor de autovehicule (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) a fost înființată la Paris, în 1919. Această organizație mai este cunoscută și sub numele de  “Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles” (OICA). De curând, OICA a publica...
RETRAGEREA LICENȚEI DE TRASEU: OMIRA 353/2007 vs HG 69/2012      Retragerea licenței de traseu se face, în momentul de față, prin intermediul a două acte normative care: Ordinul M.I.R.A. nr. 353/2007, modificat și completat ulterior și HGR nr. 69/2012. În continuare fac o „confruntare” între cele două: 0 O.M.I.R.A. NR. 353/2007 ART.28 (1) : „Retragerea licenței de traseu se face de către agenția A.R.R. emitentă în următoarele cazuri: (se referă numai la tr...
REGULAMENTUL UE nr. 165/2014 REGULAMENTUL UE NR. 165/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației s...
OG 27/2011 ACTUALIZATĂ (MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ)  ORDONANȚA nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere EMITENT: Guvernul României PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 2 septembrie 2011 Data intrării în vigoare: 04 Decembrie 2011      Modificată prin:  ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 27 februarie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; EMITENT: Guvernul României...
POPULARITATEA VEHICULELOR ELECTRICE      Guvernul din Norvegia este supus sub presiune publică de anumite categorii profesionale pentru a reduce avantajele și facilitățile fiscale în urma creșterii spectaculoase a vânzărilor de autovehicule electrice și popularității vehiculelor electrice.      Pentru a reduce emisiile de gaze în trafic, Norvegia a introdus stimulente fiscale generoase. Politica adoptată a avut atât de mult succes încât 32 0...
NOILE ANVELOPE MICHELIN      Despre anvelope, spre deosebire de alte piese sau echipamente auto, putem spune cu ușurință când este nevoie să fie înlocuite, printr-o simplă inspecție vizuală, prin care se poate stabili uzura. Dar marele producător de anvelope Michelin pretinde că noile anvelope Premier, all-season, care folosesc tehnologia EverGrip, ne vor face să privim lucrurile altfel decât la anvelopele tradiționale. De fapt, M...
BETON AUTO-PLOMBABIL      Cercetătorii de la trei universități britanice sunt în curs de a realiza un beton special, numit beton auto-plombabil sau beton auto-vindecabil, care folosește bacterii pentru a repara fisurile și crăpăturile.      Gropile de pe drumuri sunt blestemul șoferilor, chiar și în Marea Britanie, și atrag an de an costuri importante pentru reparații. Dar, datorită acestui material complet revoluționar  – bet...
CONCENTRAȚIA INDUSTRIEI AUTO      Industria auto a cunoscut o creștere remarcabilă în ultimii ani. În lume, companiile producătoare de autovehicule vând de toate, de la autoturisme mici și economice la mașini exotice, de milioane de dolari, pentru plutocrație. Industria auto este concentrată într-o mână de corporații mari, care dețin aproape toate mărcile sau brandurile de autoturisme ale lumii.      Concentrația industriei auto este ...
CARDUL SOCIETĂȚII (CARTELA ÎNTREPRINDERII)      Acest articol a fost actualizat după publicarea OMT nr. 459/2017 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea și retragerea cardurilor de tahograf, inclusiv cardul societății. I. INTRODUCERE     Cardul de tahograf (sau cartela tahografică) este o cartelă de memorie destinată a fi utilizată la un tahograf digital și se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română - ...
ISCTR NU ARE COMPETENȚA SĂ APLICE CONTRAVENȚII      Am așteptat mai bine de un an, cu dorința că lucrurile intră pe făgașul normal, dar nu se întâmplă nimic, parcă toată lumea din domeniul transporturilor rutiere este într-o letargie acută. M-am hotărât să subliniez alte câteva lucruri inadmisibile într-o societate care se autocaracterizează modernă, referitor la faptul că ISCTR nu are competența să aplice contravenții.      Ordonanța nr. 37/2007 privi...