(ACEST ARTICOL A FOST ACTUALIZAT ÎN DECEMBRIE 2015)

I.   INTRODUCERE

     Ordinul M.T. nr. 1214/2015, pentru aprobarea Normelor privind pregătirea și atestarea profesională a conducătorilor auto care transportă mărfuri periculoase, prevede ca toți conducătorii auto care transportă mărfuri periculoase (așa cum sunt ele definite în Acordul european referitor la transportul rutier international de mărfuri periculoase – Acordul ADR), trebuie să dețină un certificat ADR. Certificatul ADR completează certificatul de calificare profesională inițială sau continuă (CPI/CPC), dar nu îl înlocuiește la transportul rutier cu vehicule care transportă mărfuri periculoase, conducătorul auto trebuie să dețină în acest caz ambele certificate. Certificatele ADR sunt valabile 5 ani și sunt eliberate de către Autoritatea Rutieră Română – ARR.

     Pregătirea inițială (de bază) pentru obținerea certificatului ADR se efectuează prin cursuri specifice organizate de către centre de pregătire și perfecționare a personalului din domeniul transporturilor rutiere (lista centrelor din toată țara se găsește pe site-ul Ministerului Transporturilor – www.mt.ro), urmate de o examinare teoretică. Pregătirea inițială se poate face doar de conducătorii auto care dețin un permis de conducere valabil pentru cel puțin una din categoriile: B, BE, C1, C1E, C, CE sau Tr. Pentru transportul rutier de mărfuri periculoase în cisterne și pentru transportul mărfurilor periculoase din clasa 1 (substanțe și obiecte explozive) și clasa 7 (substanțe radioactive), conducătorii auto urmează și un curs de specializare, în plus față de cursul inițial. Pregătirea periodică (recapitulativă) este obligatorie și trebuie efectuată în ultimul an de valabilitate al certificatului ADR, inclusiv pentru specializările deținute. Rezultatele examinărilor se transmit la Autoritatea Rutieră Română – ARR, care are obligația să elibereze certificatele ADR în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

     Observație: în perioada de valabilitate, certificatul ADR se poate extinde în cazul în care conducătorul auto promovează examenul pentru unul sau mai multe cursuri de specializare.

     Foarte important! Începând cu data de 5 decembrie 2015, pentru susținerea examinării teoretice, candidații trebuie să achite în contul Autorității Rutiere Române – A.R.R. un tarif de 67 lei pentru fiecare probă de examen teoretic.  Comisia de examinare are obligația de a verifica documentului de plată, în original. Pentru plată, consultați Lista conturilor agențiilor teritoriale ARR.

     Modelul certificatului ADR este unic și trebuie să fie confecționat din plastic. Are culoarea albă, iar literele trebuie să fie negre și conține cel puțin un element de siguranță suplimentară.

Model certificat ADR

                                   * Se înlocuiește textul cu informațiile corespunzătoare.

II.   ELIBERAREA CERTIFICATELOR ADR

     Pentru obținerea certificatului ADR conducătorii auto trebuie să prezinte la Agenția teritorială ARR următoare: 

 1. Solicitare (cerere) tip  Anexa 1; În Anexa 2 este un model de completare pentru eliberarea unui certificat ADR inițial;
 2. Actul de identitate (copie);
 3. Permis de conducere valabil (copie);
 4. Fotografie color, actuală, tip „buletin” (format 25 x 32 mm);
 5. Documentul de plată pentru tariful de eliberare, în original și copie (în momentul actual mandat poștal sau ordin de plată). Tariful pentru eliberarea unui certificat ADR este de 64 lei;  

     Notă importantă: Documentele prezentate în copie se certifică de către solicitant (conducătorul auto) pentru conformitate cu originalul prin înscrisul „Subsemnatul ………………., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale privind falsul în declarații, că prezentul act este conform cu originalul” și semnare. În mod normal, solicitantul (șoferul) trebuie să prezinte reprezentantului (angajatului) ARR și documentele în original, pentru cele solicitate în copie.

     Notă (verificare): Verificarea documentelor se face de către reprezentantul (angajatul) ARR în prezența conducătorului auto. Dacă lipsesc o parte din documente sau nu sunt lizibile, permisul de conducere nu este valabil sau fotografia nu este corespunzătoare confecționării certificatului, acestea nu se primesc și se restituie conducătorului auto.

     Notă (finalizare): Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. eliberează solicitantului o dovadă înlocuitoare a certificatului de calificare profesională, valabilă doar pe teritoriul României, cu valabilitate de 30 de zile calendaristice de la data depunerii și pe care apare mențiunea „Valid only in Romania”.

     Pentru eliberarea certificatului ADR, conducătorul trebuie să prezinte  documentul de plată în original, pe care a primit un număr de înregistrare la depunerea documentelor și actul de identitate. Certificatul se eliberează numai conducătorului auto titular sau, în cazuri deosebite, când acesta nu poate să se prezinte, persoanei împuternicite de acesta prin procură notarială. La eliberarea certificatului, conducătorul auto trebuie să semneze în registrul de evidență a eliberării certificatelor ADR, deschis la fiecare Agenție teritorială ARR. Certificatul se eliberează conducătorului auto într-un plic sigilat și totodată trebuie să primească și factura fiscală reprezentând tariful pentru eliberare. Este util să se deschidă plicul și să se verifice exactitatea datelor înscrise în certificatul ADR.

III.   PRELUNGIREA (REÎNNOIREA) CERTIFICATELOR ADR

    Conducătorul auto trebuie să prezinte aceleași documente necesare pentru eliberare și în plus o copie a certificatului ADR pentru care se solicită prelungirea (reînnoirea). De asemenea, trebuie să completeze datele prevazute la punctul c) din cererea-tip „doresc să-mi prelungesc certificatul ADR” prin completarea datei la care a expirat sau va expira (vezi modelul de completare în Anexa 3 pentru prelungirea unui certificat ADR).

IV.   EXTINDEREA VALABILITĂȚII PENTRU SPECIALIZĂRI   

     În acest caz, documente necesare sunt cele de la prelungirea (reînnoirea) certificatului, dar se completează în plus datele prevazute la punctul c1) „doresc să-mi extind valabilitatea certificatului ADR pentru specializarea / specializările” prin bifarea căsuței/căsuțelor pentru care se solicită extinderea (vezi modelul de completare în Anexa 4 pentru extinderea de specializări a unui certificat ADR).

     La eliberarea noului certificat ADR pentru care s-a aplicat extinderea, conducătorul auto trebuie să predea certificatul ADR vechi (valabil înainte de extindere).

V.   PIERDEREA, DISTRUGEREA, FURTUL SAU DETERIORAREA CERTIFICATELOR ADR

     În cazul pierderii, distrugerii, furtului sau deteriorării certificatelor în perioada de valabilitate a acestora, conducătorul auto trebuie să  prezinte la Agenția teritorială ARR următoarele documente :

 1. Solicitare (cerere) tip (se poate obține de la orice agenție teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R). În Anexa 5 este un model de completare pentru pierderea/furtul/deteriorarea/distrugerea unui certificat ADR.
 2. Actul de identitate (copie);
 3. Permis de conducere valabil (copie);
 4. Fotografie color, actuală, tip „buletin” (format 25 x 32 mm);
 5. Documentul de plată pentru tariful de eliberare, în original și copie (mandat poștal sau ordin de plată). Tariful pentru eliberarea unui certificat ADR pierdut, furat, distrus sau deteriorat este tot de 64 lei;  
 6. În plus  față de acestea, mai trebuie să prezinte, după caz:
  • Pagina din ziarul (cotidianul) în care s-a publicat anunțul privind pierderea sau distrugerea certificatului, din care să reiasă numele publicației și data publicării;
  • Dovadă (adeverință) eliberată de Poliție în cazul furtului;
  • Certificatul deteriorat, pe care se poate identifica cel puțin numele și prenumele titularului și/sau seria și numărul;

     Notă (verificare): Verificarea documentelor se face de către reprezentantul (angajatul) ARR în prezența conducătorului auto. Dacă lipsesc o parte din documente sau nu sunt lizibile, permisul de conducere nu este valabil sau fotografia nu este corespunzătoare confecționării certificatului, acestea nu se primesc și se restituie conducătorului auto.

     Observație: La eliberarea noului certificat ADR, ca urmare a deteriorării, se va reține certificatul vechi deteriorat.

VI.   SCHIMBAREA NUMELUI TITULARULUI 

     Conducătorul auto trebuie să prezinte aceleași documente necesare pentru eliberare și în plus actul de identitate anterior și actual și o copie a certificatului ADR pe numele vechi. De asemenea, trebuie să completeze datele prevazute la punctul b) „dețin un certificat ADR și vreau să îl schimb datorită schimbării numelui” (vezi modelul de completare în Anexa 6 pentru schimbarea numelui la un certificat ADR). La eliberarea certificatului ADR pe noul nume se va reține certificatul vechi, pe numele anterior.

 ANEXA 1

Cerere certificat ADR
     De aici puteți descărca sau imprima direct Cererea de eliberare card ADR (pdf).
ANEXA 2
Cerere certificat ADR nou
ANEXA 3
Cerere certificat ADR prelungire
ANEXA 4
Cerere certificat ADR extindere
ANEXA 5
Cerere certificat ADR pierdut
ANEXA 6Cerere certificat ADR schimbare nume

Alte articole captivante


SAE      Articolul acesta nu se referă doar la salvarea victimelor prinse în accidente auto grave, folosind instrumente puternice și sofisticate pentru deschiderea ușilor și pentru tăierea balamalele, a stâlpilor sau a acoperișului, ci este axat pe modul în care mașinile s-au schimbat în ultimii ani, făcând astfel acțiunile de salvare mult mai complicate și periculoase pentru echipele de salvare. Au apărut noi ...
CELE MAI URÂTE AUTOTURISME      În timpuri străvechi omul a căutat metode prin care să transporte hrana sau alte diferite lucruri necesare traiului pe distanțe mici sau mai mari. Folosindu-și inteligența a reușit să construiască primul mijloc de transport rudimentar: targa. După domesticirea animalelor au apărut mijloacele de transport cu tracțiune animală, care au evoluat de-a lungul anilor de la căruță la calești, trăsuri, cabriole...
ȘOSELE MAGNETICE      Volvo Car Group testează un concept total nou și totodată revoluționar pentru a menține automobilele în banda de rulare, prin utilizarea unor magneți încorporați în carosabil sau șosele magnetice. Magneții, ajută la menținerea unui vehicul pe drumul cel bun, creând  o „cale ferată” invizibilă care nu permite inexactități de poziționare decât în limita a maxim 10 cm. În conformitate cu declarația șefulu...
NECONFORMITĂȚI LA HG 69 DIN 2012 H.G.R. nr. 69/2012, emitent Guvernul României, Monitorul Oficial nr.114/14.02.2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Con...
SMART FORSTARS      Smart Forstars, un concept de autovehicul electric, a fost prezentat la Salonul Auto de la Paris 2012. Mașina are un proiector în capotă, permițând ca orice perete să fie transformat imediat într-un ecran de cinema. Proiectorul poate fi controlat atât din interior cât și din exterior (are butoane prevăzute și pe capotă).       Șeful de la firma Smart, Dr. Annette Winkler a spus: "Este cel mai ieftin...
TRANSPORTURI EXCEPȚIONALE      Avântul tehnologiei în majoritatea domeniilor a impus necesitatea realizării unor transporturi de excepție, total atipice sau în doar două cuvinte transporturi excepționale. Transportul cu vehicule cu mase și/sau dimensiuni depășite sunt cunoscute de mai toată lumea sub denumirea generică de transporturi agabaritice sau chiar sub denumirea de transporturi speciale.      Nu mi-am propus aici să vorbesc...
HG 69/2012 ACTUALIZATĂ (MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ) HG 69/2012 (Hotărârea Guvernului nr. 69 din 01.02.2012) privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE ...
PARBRIZE ȘI GEAMURI INTELIGENTE      Compania Continental a testat de curând parbrize și geamuri inteligente care se nuanțează cu o simplă apăsare a unui buton, oferind intimitate, confort sporit, siguranță și chiar reducerea emisiile poluante.      Procesul de întunecare (colorare) a geamurilor se realizează prin inserarea unor filme unice cu particule încorporate direct în sticlă. Când gemul este clar, particulele din filme sunt alinia...
REGULAMENTUL UE nr. 165/2014 REGULAMENTUL UE NR. 165/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației s...
BICICLETA ELECTRICĂ (FĂRĂ LANȚ)      Oameni de știință și inginerii visează în ultimii ani de zile noi modalități de a obține tot felul de mijloace de transport, cu predilecție electrice, fără să utilizeze combustibili fosili și fără emisii nocive în atmosferă. Unii dintre ei, probabil din exces de zel, au ajuns un pic cam departe de data asta, prin crearea Mando Footloose, care  pretinde a fi primul hibrid în tehnologia bicicletelor elec...