Acest articol a fost actualizat după publicarea OMT nr. 459/2017 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea și retragerea cardurilor de tahograf, respectiv obținerea cardului de conducător auto.

I. INTRODUCERE

     Cardul de tahograf (sau cartela tahografică) este o cartelă de memorie destinată a fi utilizată la un tahograf digital și se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. prin agențiile sale teritoriale. Cardul de tahograf permite identificarea deținătorului precum și descărcarea și stocarea datelor.

     În funcție de utilizator, cardul de tahograf (cartela tahografică) poate fi de patru tipuri:

 • cardul de conducător auto (cartela conducătorului auto);
 • cardul societății (cartela întreprinderii) – cardul eliberat proprietarului sau deținătorului autovehiculului echipat cu un tahograf digital;
 • cardul de control (cartela de control) – cardul eliberat personalului abilitat cu efectuarea controlului conform legislației în vigoare;
 • cardul de atelier (cartela agentului economic autorizat) – cardul eliberat unui producător de tahografe digitale, unui fabricant de autovehicule sau unui agent economic autorizat.

     Notă: Titularul unui card de conducător auto poate fi și titularul al unui card de societate, dar nu poate fi titularul al unui card de atelier.

     Orice conducător auto care efectuează operațiuni de transport rutier și care are reședința curentă în România poate obține, la cerere, un card de conducător auto. Cardul de conducător auto este nominal și netransmisibil, fiecare conducător auto putând deține un singur card de acest tip. Cardul de conducător auto are o valabilitate de 5 ani de la data eliberării.

II. DEPUNEREA DOCUMENTELOR LA A.R.R.

     Conducătorului auto va depune, personal sau printr-o persoană împuternicită în baza unei procuri notariale, la orice agenție teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R. următoarele documente:

 1. Cerere-tip, care poate fi obținută de la orice agenție teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R. (vezi modelul de completare în Anexa 1.);
 2. Copie a actului de identitate (buletin/carte de identitate/pașaport);
 3. Copie a permisului de conducere (valabil cel puțin pentru una dintre categoriile B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE) sau dovada înlocuitoare cu drept de circulație ori adeverința valabilă care atestă că permisul de conducere este depus pentru preschimbare;
 4. Fotografia color actuală a conducătorului auto (în format 25 x 32 mm);
 5. Documentul de plată în copie (mandat poștal) – valoare 239 lei. În Anexa 2 sunt prezentate tarifele pentru eliberarea cartelelor tahografice;
 6. Actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul cetățenilor străini, alții decât cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și cetățenii statelor membre ale Spațiului Economic European; (dacă este cazul);
 7. Copie a documentului/documentelor prin care se dovedește că solicitantul are reședința curentă în România sau documentul/documentele care atestă existența unui raport juridic de muncă cu o întreprindere (dacă este cazul).

     Notă: Conducătorul auto trebuie totodată să prezinte reprezentantului (angajatului) ARR și originalul documentelor solicitate în copie. Verificarea documentelor se face de către reprezentantul (angajatul) ARR în prezența conducătorului auto. Dacă lipsesc o parte din documente sau nu sunt toate valabile, acestea nu se primesc și se restituie conducătorului auto.

III. OBȚINEREA CARDULUI DE CONDUCĂTOR AUTO

     Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. eliberează cardul de conducător auto în termen de o lună de la data solicitării, prin agenția teritorială indicată de solicitant în cererea sa, dacă îndeplinește condițiile prevăzute, sau îi comunică solicitantului în scris refuzul motivat al eliberării, după caz.

     Pentru obținerea cardului de conducător auto, conducătorul auto trebuie să prezinte documentul de plată în original și actul de identitate. Cardul se eliberează conducătorului auto titular sau persoanei împuternicite de către acesta prin procură notarială. La eliberarea cardului, conducătorul auto sau persoana împuternicită trebuie să semneze în registrul de evidență al cardurilor de conducător auto, deschis la fiecare Agenție teritorială ARR. Cardul se eliberează într-un plic sigilat și este însoțit de factura fiscală reprezentând tariful pentru eliberare. Este util să se deschidă plicul și să se verifice exactitatea datelor înscrise în card.

IV. ÎNNOIREA CARDULUI DE CONDUCĂTOR AUTO

     În vederea înnoirii cardului de conducător auto, titularul depune, cu cel puțin 15 zile înainte de data expirării, la orice agenție teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R. un dosar care cuprinde documentele menționate mai sus, cu precizarea că tariful de eliberare (înnoire) este de 212 lei (vezi Anexa 2). În cazul în care nu se respectă termenul de 15 zile, se va percepe tariful pentru eliberarea unui card nou, respectiv 239 lei (vezi modelul de completare din Anexa 3).

V. SCHIMBAREA CARDULUI DE CONDUCĂTOR AUTO

     Conducătorul auto are obligația de a solicita schimbarea cardului în următoarele cazuri:

 1. când, după eliberarea cardului, datele administrative înregistrate pe el suferă modificări în ceea ce privește numele titularului, domiciliul său sau numărul permisului de conducere;
 2. când se constată înscrierea eronată a unor date pe card;
 3. când se constată funcționarea defectuoasă a cardului.

     Pentru schimbarea cardului de conducător auto, titularul depune o cerere, în termen de cel mult 7 zile de la data la care au survenit modificările sau de la data la care a constatat înscrierea eronată a unor date pe card, la orice agenție teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R. Cererea trebuie însoțită de toate documentele ce atesta modificarea datelor administrative înscrise pe card sau documentele doveditoare necesare pentru rectificarea înregistrărilor, după caz, împreună cu dovada efectuării plății tarifului pentru schimbarea cardului (212 lei). În cazul în care nu se respectă termenul de 7 zile, se va percepe tariful pentru eliberarea unui nou card, respectiv 239 lei (vezi modelul de completare din Anexa 3). Pentru a putea ridica noul card, care are aceeași dată-limită de valabilitate ca și vechiul card, conducătorul auto trebuie să-l returneze pe cel vechi. În acest caz, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. eliberează solicitantului noul card de conducător auto în termen de 5 zile de la data solicitării.

VI. PIERDEREA, FURTUL, DETERIORAREA SAU DISTRUGEREA CARDULUI

     Dacă cardul conducătorului auto a fost pierdut, furat, deteriorat sau distrus, titularul are obligația de a solicita înlocuirea acestuia. În vederea înlocuirii, titularul depune o cerere, în termen de cel mult 7 zile de la data la care cardul a fost furat, pierdut, deteriorat sau distrus, la orice agenție teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R. Cererea trebuie însoțită de dovada eliberată de organul de poliție la care s-a înregistrat declarația de furt sau de declarația pe propria răspundere în cazul pierderii sau distrugerii, după caz, împreună cu dovada efectuării plății tarifului pentru înlocuirea cardului. (212 lei). În cazul în care nu se respectă termenul de 7 zile, se va percepe tariful pentru eliberarea unui nou card, respectiv 239 lei (vezi modelul de completare din Anexa 3). Noul card va avea aceeași dată-limită de valabilitate ca și vechiul card pe care acesta îl înlocuiește. Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. eliberează solicitantului un nou card de conducător auto, în termen de 8 zile lucrătoare de la data primirii unei solicitări în acest sens.

     În situația în care cardul de conducător auto pierdut sau furat a fost recuperat sau acesta a fost deteriorat, titularul are obligația de a-l preda imediat agenției teritoriale a Autorității Rutiere Române – A.R.R. în a cărei rază își are domiciliul.

     Notă importantă: În cazul în care un card de tahograf emis de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. nu funcționează sau au fost înscrise date eronate din vina acesteia, titularul/deținătorul cardului are obligația de a-l returna emitentului în termen de 5 zile de la eliberare, urmând ca acesta să fie schimbat fără a se percepe tariful aferent.

Anexa 1

Obținerea cardului de conducător auto - Cerere cartelă tahograf

Verso

Obținerea cardului de conducător auto - Cerere cartelă tahograf verso

Observație: formularul are o singură pagină, față-verso; s-au marcat cu XXX rubricile care trebuie completate

     Aici puteți descărca direct sau imprima o Cerere cartelă tahografică (card) pdf.

Anexa 2

ORDINUL M.T. nr. 707/2015

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.

TARIFE

pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. (EXTRAS)

     Eliberarea cartelelor tahografice – pentru o bucată (tarif pentru 5 ani), precum și înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor tahografice conform prevederilor art. 9 alin. (2), art. 11 alin. (2) sau art. 13 alin. (2) din Normele tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea și înnoirea cartelelor tahografice, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 116/2006 (tarif pentru o bucată): 239 lei

     Înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor tahografice conform prevederilor art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (1) sau art. 13 alin. (1) din Normele tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea şi înnoirea cartelelor tahografice, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului. nr. 116/2006 (tarif pentru o bucată): 212 lei

Anexa 3

Obținerea cardului de conducător auto ISPFS

     Observație:

 1. La reînnoire se completează, în plus și rubrica:  X X X
 2. La schimbare se completează și rubrica (o căsuță, cea corespunzătoare):  X X X
 3. Pentru pierdere, furt, deteriorare sau distrugere se completează, în plus și rubrica (o căsuță, cea corespunzătoare):  X X X
 4. În aceste cazuri, pe verso, nu există alte rubrici de completat.

Alte articole captivante


RETRAGEREA LICENȚEI DE TRASEU: OMIRA 353/2007 vs HG 69/2012      Retragerea licenței de traseu se face, în momentul de față, prin intermediul a două acte normative care: Ordinul M.I.R.A. nr. 353/2007, modificat și completat ulterior și HGR nr. 69/2012. În continuare fac o „confruntare” între cele două: 0 O.M.I.R.A. NR. 353/2007 ART.28 (1) : „Retragerea licenței de traseu se face de către agenția A.R.R. emitentă în următoarele cazuri: (se referă numai la tr...
SIMBOLURI PE TABLOUL DE BORD      Planșa de bord informează în mod obișnuit conducătorii auto cu privire la acțiunile pe care le întreprind și, de asemenea, problemele care pot apare în funcționarea în ansamblu a autovehiculului. În ultimul timp, mașinile au devenit atât de complexe încât majoritatea șoferilor nu înțeleg multe dintre simbolurile comune de avertizare sau de informare de pe tabloul de bord. Problema este agravată de fapt...
NOILE ANVELOPE MICHELIN      Despre anvelope, spre deosebire de alte piese sau echipamente auto, putem spune cu ușurință când este nevoie să fie înlocuite, printr-o simplă inspecție vizuală, prin care se poate stabili uzura. Dar marele producător de anvelope Michelin pretinde că noile anvelope Premier, all-season, care folosesc tehnologia EverGrip, ne vor face să privim lucrurile altfel decât la anvelopele tradiționale. De fapt, M...
SAE      Articolul acesta nu se referă doar la salvarea victimelor prinse în accidente auto grave, folosind instrumente puternice și sofisticate pentru deschiderea ușilor și pentru tăierea balamalele, a stâlpilor sau a acoperișului, ci este axat pe modul în care mașinile s-au schimbat în ultimii ani, făcând astfel acțiunile de salvare mult mai complicate și periculoase pentru echipele de salvare. Au apărut noi ...
TRANSPORTURI EXCEPȚIONALE      Avântul tehnologiei în majoritatea domeniilor a impus necesitatea realizării unor transporturi de excepție, total atipice sau în doar două cuvinte transporturi excepționale. Transportul cu vehicule cu mase și/sau dimensiuni depășite sunt cunoscute de mai toată lumea sub denumirea generică de transporturi agabaritice sau chiar sub denumirea de transporturi speciale.      Nu mi-am propus aici să vorbesc...
ELIMINAREA ACCIDENTELOR RUTIERE      Volvo a dezvoltat o tehnologie care pretinde că ar putea duce la eliminarea accidentele rutiere mortale ale autovehiculelor sale până în anul 2020. Grupul suedez susține că până la sfârșitul acestui deceniu, mașinile sale de ultimă generație vor fi dotate cu calculatoare care au o vedere de 360 ​​de grade împrejur.      Acest lucru a necesitat elaborarea unui “senzor central” care să permită diferitel...
NECONFORMITĂȚI LA HG 69 DIN 2012 H.G.R. nr. 69/2012, emitent Guvernul României, Monitorul Oficial nr.114/14.02.2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Con...
TOATE AUTOTURISMELE TREBUIE SĂ AIBĂ UN DISPOZITIV DE REMORCARE      Dacă vă uitați la barele de protecție din față și din spate ale mașinii personale sau de serviciu veți observa niște capace de protecție din plastic, pătrate sau rotunde, care au în mod sigur un rost. Nu trebuie să vă simțiți ofensați dacă nu știți de ce sunt acolo, pentru că asta am de gând să vă spun. Regulamentul (UE) nr. 1005/2010 prevede că toate autoturismele trebuie să aibă un dispozitiv de remo...
PARBRIZE ȘI GEAMURI INTELIGENTE      Compania Continental a testat de curând parbrize și geamuri inteligente care se nuanțează cu o simplă apăsare a unui buton, oferind intimitate, confort sporit, siguranță și chiar reducerea emisiile poluante.      Procesul de întunecare (colorare) a geamurilor se realizează prin inserarea unor filme unice cu particule încorporate direct în sticlă. Când gemul este clar, particulele din filme sunt alinia...
CELE MAI FURATE AUTOMOBILE      În Statele Unite ale Americii un automobil este furat la fiecare 26 de secunde, adică mai mult de 2 automobile pe minut, 3323 de automobile pe zi și peste 1.200.000 pe an. Și chiar hoții de autoturisme au preferințele lor. National Insurance Crime Bureau (NICB) este o instituție care urmărește furturile de autovehicule, le clasifică și publică o listă amănunțită în fiecare an. Iată cum arată lista celo...