ORDONANȚA nr. 37 din 7 august 2007

privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora

ACT EMIS DE GUVERNUL ROMÂNIEI

ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL  nr. 565 din 16 august 2007

     MODIFICĂRI ȘI APROBĂRI:

  • Legea 371/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora.
  • Ordonanța 21/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora.
  • Legea 52/2010 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora.
  • Ordonanța 8/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora (MO nr. 84 din 30 ianuarie 2015).
  • Legea 353/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora (MO nr. 980 din 30 decembrie 2015, în vigoare de la 02.01.2016).

    În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I

Scop și domeniu de aplicare

     ART. 1 – (1) Prezenta ordonanță stabilește cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează operațiuni de transport rutier ce fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 și (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 561/2006, sau operațiuni de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaționale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR.

    (2) Prezenta ordonanță stabilește cadrul de aplicare a regulilor privind utilizarea aparatelor de înregistrare a perioadelor de conducere, pauzelor și perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto, denumite în continuare tahografe sau tahografe digitale, așa cum sunt acestea definite în anexa nr. I și în anexa nr. IB la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modificările și completările ulterioare.

    (3) Prezenta ordonanță stabilește cadrul de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 165/2014.

    ART. 2 – Operațiunile de transport la care se face referire la art. 13 alin. (1) lit. a) – d), f) – h) și j) – p) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sunt exceptate, pe teritoriul României, de la aplicarea prevederilor acestui regulament.

     Vedeți Excepții OG 37/2007, un extras din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, care nu se aplică în România.

    ART. 3 – Ministerul Transporturilor poate acorda, cu acordul Comisiei Europene, derogări temporare de la regulile privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, în condițiile prevăzute la art. 14 al Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 561/2006.

CAPITOLUL II

Activitatea de control

     ART. 4 – (1) Controlul respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Acordului AETR și ale prezentei ordonanțe se va desfășura atât în trafic, cât și la sediile întreprinderilor și operatorilor de transport rutier.

    (2) Controlul în trafic se efectuează de către inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier sau polițiști rutieri și personalul cu atribuții de control în domeniul protecției animalelor în timpul transportului din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, respectiv al unităților subordonate acesteia, potrivit competențelor ce le revin, stabilite de legislația în vigoare.

    (3) Controlul la sediile întreprinderilor și operatorilor de transport rutier se efectuează de către personalul cu atribuții de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier împreună, după caz, cu personalul cu atribuții de control din cadrul Inspecției Muncii și Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de personalul cu atribuții de control în domeniul protecției animalelor în timpul transportului din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, respectiv al unităților subordonate acesteia, potrivit competențelor ce le revin, stabilite de legislația în vigoare.

    (4) Coordonatorul național al activităților de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Acordului AETR și ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 este Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare Coordonator național.

    (5) În vederea verificării datelor din tahograf/aparatura de înregistrare, potrivit competențelor stabilite în baza prevederilor art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CE şi 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97 și ale Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, personalul cu atribuții de control în domeniul protecției animalelor în timpul transportului din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, respectiv al unităților subordonate acesteia utilizează cartelele de control eliberate de către autoritatea competentă desemnată în acest sens.

    ART. 5 – Coordonatorul național are următoarele atribuții principale:

a) coordonează activitatea de control, astfel încât:

    (i) să fie verificate anual cel puțin 2% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducătorii auto care fac obiectul prezentei ordonanțe. Începând cu data de 1 ianuarie 2010, vor fi verificate anual cel puțin 3% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducătorii auto;

    (ii) să fie verificate în trafic cel puțin 15% din totalul zilelor de lucru ale conducătorilor auto verificate anual și cel puțin 25% din numărul acestora să fie verificate la sediile întreprinderilor de transport rutier. începând cu 1 ianuarie 2008, cel puțin 30% din totalul zilelor de lucru ale conducătorilor auto verificate anual vor fi verificate în trafic și cel puțin 50% din numărul acestora vor fi verificate la sediul întreprinderilor de transport rutier;

b) colaborează cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene în vederea organizării unor activități comune de control;

c) transmite la fiecare 2 ani Comisiei Europene raportări statistice cu privire la activitatea de control, conform prevederilor art. 17 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 561/2006 și ale Deciziei Comisiei nr. 5.123 din data de 22 septembrie 2008 privind elaborarea formularelor standard prevăzute la articolul 17 al Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 561/2006;

d) colaborează cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, în vederea depistării și sancționării unor eventuale încălcări ale prevederilor Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 561/2006, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 și/sau Acordului AETR, acolo unde există indicii în acest sens;

e) transmite informațiile prevăzute la art. 22 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 561/2006 și, respectiv, la art. 19 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 organismelor similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

    ART. 6 – (1) Toate instituțiile implicate în activitatea de control vor înainta anual Coordonatorului național statistici detaliate cu privire la controalele desfășurate, în limita de competenţă a acestora, conform Deciziei Comisiei nr. 5.123 din data de 22 septembrie 2008.

    (2) Statisticile prevăzute la alin. (1) se centralizează de către Coordonatorul național și se transmit la fiecare 2 ani Comisiei Europene.

    (3) întreprinderile/operatorii de transport rutier au obligația de a descărca și stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducătorilor auto, iar datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizează, cel mai târziu la fiecare 90 de zile.

    ART. 7 – În cursul exercitării atribuțiilor, personalul cu atribuții de control are dreptul:

a) să aibă acces în orice vehicul care face obiectul prezentei ordonanțe și să inspecteze orice parte a vehiculului și a tahografului, putând să verifice, să rețină și/sau să copieze orice document sau înregistrare relevantă pentru activitatea de control;

b) să solicite conducătorului auto sau întreprinderii/operatorului de transport rutier să prezinte de îndată vehiculul spre a fi inspectat într-o locație dotată corespunzător pentru evaluări tehnice amănunțite, dacă există indicii privind intervenții neautorizate asupra tahografului sau indicii privind existența unor mijloace ilegale de manipulare a tahografului care nu pot fi verificate corespunzător în trafic;

c) să aibă acces, în vederea efectuării controlului și în timpul programului normal de lucru, în orice spațiu în care își desfășoară activitatea întreprinderea/operatorul de transport rutier, unde pot exista informații relevante pentru activitatea de control al respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto.

    ART. 7¹ – (1) în cazul efectuării controlului în trafic privind respectarea prevederilor prezentei ordonanțe, personalul cu atribuții de control va verifica tahografele cu care sunt echipate vehiculele, pentru a detecta montarea și/sau utilizarea unei instalații destinate să distrugă, să elimine, să manipuleze ori să modifice orice date sau să interfereze cu orice fracțiune a unui schimb electronic de date între părțile componente ale tahografului ori destinate să blocheze sau să modifice datele înainte de criptare în unul dintre modurile enumerate.

    (2) în vederea efectuării controlului în trafic, personalul cu atribuții de control va dispune de aparatură specifică de analiză, cu soft adecvat, pentru a verifica și confirma semnătura digitală atașată datelor, precum și de soft specific de analiză pentru a stabili în detaliu variațiile de viteză ale vehiculelor înainte de verificarea tahografului.

CAPITOLUL 3

Contravenții și sancțiuni

        ART. 8 – (1) Următoarele fapte reprezintă încălcări deosebit de grave ale dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 și, după caz, ale Acordului AETR, cărora le sunt aplicabile dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei nr. 96/26/CE a Consiliului, și constituie contravenții dacă acestea nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni:

a) depășirea cu 4,5 ore sau mai mult a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore;

b) depășirea cu 5 ore sau mai mult a duratei maxime zilnice de conducere de 10 ore, atunci când este permisă extinderea acesteia la 10 ore;

c) depășirea cu 14 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere săptămânale;

d) depășirea cu 22,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere cumulate pentru două săptămâni consecutive;

e) utilizarea unui vehicul fără a avea instalat/ă un/o echipament/aparatură de înregistrare omologat/ă sau utilizarea unui vehiculul dotat cu aparat tahograf analogic atunci când dotarea cu aparat tahograf digital se impunea;

f) utilizarea altei cartele tahografice decât a celei emise conducătorului auto;

g) conducerea unui vehicul cu o cartelă tahografică obținută în alte condiții decât cele prevăzute de reglementările în vigoare;

h) alterarea, suprimarea, distrugerea datelor înregistrate pe diagrama tahografică, deținute în memoria echipamentului/aparaturii de înregistrare, în cea a cartelei tahografice sau pe raportul imprimat de echipamentul/aparatura de înregistrare;

i) intervenția asupra echipamentului/aparaturii de înregistrare, diagramei tahografice sau cartelei tahografice astfel încât aceasta să poată conduce la alterarea datelor înregistrate și/sau a informațiilor conținute în raportul imprimat al echipamentului/aparaturii de înregistrare;

j) prezența în vehicul a unui dispozitiv care poate fi folosit la alterarea datelor înregistrate și/sau a informațiilor conținute în raportul imprimat al echipamentului/aparaturii de înregistrare.

     (2) Următoarele fapte reprezintă încălcări foarte grave ale dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 și, după caz, ale Acordului AETR şi constituie contravenții, dacă acestea nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni:

a) depășirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 4,5 ore, a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore;

b) depășirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 5 ore, a duratei maxime zilnice de conducere extinse la 10 ore;

c) depășirea cu 9 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 14 ore, a duratei maxime de conducere săptămânale;

d) depășirea cu 15 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 22,5 ore, a duratei maxime de conducere cumulate pentru două săptămâni consecutive;

e) depășirea cu 1,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere neîntreruptă;

f) diminuarea cu 2,5 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic normal, atunci când nu este posibilă reducerea acesteia până la 9 ore;

g) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic redus, atunci când este posibilă reducerea acesteia până la 9 ore;

h) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei de 9 ore din perioada de repaus zilnic fracționat;

i) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei de repaus zilnic în cazul conducerii în echipaj;

j) diminuarea cu mai mult de 4 ore a repausului săptămânal redus;

k) diminuarea cu 9 ore sau mai mult a repausului săptămânal normal;

l) utilizarea în condiții necorespunzătoare a posibilității de derogare prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006;

m) remunerarea conducătorilor auto în funcție de distanța parcursă și/sau de cantitatea de mărfuri transportată, chiar și sub formă de prime sau majorări salariale, în cazul în care o asemenea remunerare este de natură să pericliteze siguranța rutieră și/sau să încurajeze încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006;

n) echipamentul/aparatura de înregistrare nu funcționează corect, este defect(ă), nu este calibrat(ă) sau sigilat(ă) corespunzător ori nu are verificarea periodică în termenul de valabilitate;

o) echipamentul/aparatura de înregistrare este utilizat(ă) necorespunzător, a suferit intervenții abuzive sau nu este utilizată o cartelă tahografică valabilă;

p) înregistrările activității conducătorilor auto nu sunt păstrate de către operatorul de transport/întreprinderea sub formă de diagrame tahografice, rapoarte imprimate și/sau date descărcate, în ordine cronologică și separat pentru fiecare conducător auto;

q) conducătorul auto deține mai mult de o cartelă tahografică valabilă;

r) utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate;

s) operatorul de transport/întreprinderea nu deține înregistrările privind activitatea unui conducător auto, cel puțin pentru ultimele 365 de zile, sau pe toată perioada de activitate dacă aceasta este mai mică de 365 de zile;

ş) utilizarea unei diagrame tahografice sau a unei cartele tahografice murdare sau deteriorate astfel încât informațiile înscrise nu sunt lizibile;

t) utilizarea incorectă a diagramei tahografice sau a cartelei tahografice;

ţ) scoaterea neautorizată a diagramei tahografice sau cartelei tahografice din echipamentul/aparatura de înregistrare, care are impact asupra înregistrării datelor relevante;

u) utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioadă mai lungă decât cea pe care acestea pot înregistra date, rezultând pierderea/alterarea datelor;

v) numele de familie al conducătorului lipsește de pe diagrama tahografică;

w) prenumele conducătorului auto lipsește de pe diagrama tahografică;

x) refuzul de a permite, în cursul controlului, verificarea, retinerea sau copierea oricărei înregistrări privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale unui conducător auto, ale echipamentului/aparaturii de înregistrare sau refuzul de a permite efectuarea unui control al activității desfășurate privind instalarea, calibrarea, repararea sau verificarea echipamentului/aparaturii de înregistrare;

y) neprezentarea înregistrărilor din ziua curentă;

z) neprezentarea organelor de control a înregistrărilor din cele 28 de zile anterioare zilei curente;

aa) neprezentarea organelor de control a datelor înregistrate pe cartela tahografică, în format electronic, în cazul în care conducătorul auto deține una;

bb) neprezentarea organelor de control a înregistrărilor manuale și a rapoartelor imprimate din ziua curentă sau din cele 28 de zile anterioare celei curente;

cc) neprezentarea cartelei tahografice organelor de control;

dd) echipamentul/aparatura de înregistrare nu a fost reparată de către un montator sau atelier autorizat;

ee) conducătorul auto nu a menționat toate informațiile necesare legate de activitățile desfășurate în perioadele de timp în care echipamentul/aparatura de înregistrare nu a făcut înregistrări întrucât a fost neutilizabilă sau a funcționat defectuos;

ff) numărul cartelei tahografice sau numele și prenumele conducătorului auto sau numărul permisului de conducere nu sunt menționate pe raportul imprimat de tahograful digital;

gg) nedeclararea furtului sau pierderii cartelei tahografice la autoritatea competentă din statul membru în care a avut loc evenimentul;

hh) nerespectarea obligației de a recupera intervalul redus din perioada de repaus săptămânal normal, până la sfârșitul celei de-a treia săptămâni, conform prevederilor art. 8 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006;

ii) conducerea unui vehicul dotat cu echipament/aparatură de înregistrare fără a utiliza diagrame tahografice și/sau cartelă tahografică;

jj) nedescărcarea sau nestocarea la sediu a datelor din cartelele tahografice și din tahografele digitale, conform prevederilor art. 6 alin. (3).

    (3) Următoarele fapte reprezintă încălcări grave ale dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 și, după caz, ale Acordului AETR și constituie contravenții, dacă acestea nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni:

a) depășirea cu o oră sau mai mult, dar mai puțin de 2 ore, a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore;

b) depășirea cu o oră sau mai mult, dar mai puțin de 2 ore, a duratei maxime zilnice de conducere, atunci când este permisă extinderea acesteia la 10 ore;

c) depășirea cu 4 ore sau mai mult, dar mai puțin de 9 ore, a duratei maxime de conducere săptămânale;

d) depășirea cu 10 ore sau mai mult, dar mai puțin de 15 ore, a duratei maxime de conducere cumulate pentru două săptămâni consecutive;

e) depășirea cu 0,5 ore sau mai mult, dar mai puțin de 1,5 ore, a duratei maxime de conducere neîntreruptă;

f) diminuarea cu o oră sau mai mult, dar mai puțin de 2,5 ore, a perioadei minime de repaus zilnic, atunci când nu este posibilă reducerea acesteia;

g) diminuarea cu o oră sau mai mult, dar mai puțin de 2 ore, a perioadei minime de repaus zilnic redus, atunci când este posibilă reducerea acesteia;

h) diminuarea cu o oră sau mai mult, dar mai puțin de 2 ore, a perioadei de 9 ore din perioada de repaus zilnic fracționat;

i) diminuarea cu o oră sau mai mult, dar mai puțin de 2 ore, a perioadei de repaus zilnic în cazul conducerii în echipaj;

j) diminuarea cu mai mult de 2 ore, dar mai puțin de 4 ore, a repausului săptămânal redus;

k) diminuarea cu mai mult de 3 ore, dar mai puțin de 9 ore, a repausului săptămânal normal;

l) lipsa organizării sau organizarea necorespunzătoare a activității conducătorului auto ori lipsa instrucțiunilor sau instrucțiuni necorespunzătoare date conducătorului auto astfel încât acesta să poată să se conformeze prevederilor legale aplicabile;

m) nedeţinerea la bordul vehiculului a unui număr suficient de diagrame tahografice;

n) utilizarea unei diagrame tahografice sau a hârtiei pentru imprimarea rapoartelor de către echipamentul/aparatura de înregistrare care nu este omologată sau corespunzătoare tipului de echipament/aparatura de înregistrare instalat/ă la bordul vehiculului;

o) nedepunerea în termen de 7 zile calendaristice a cererii de înlocuire a unei cartele tahografice deteriorate, defecte, pierdute sau furate;

p) neintroducerea/neînregistrarea manuală a datelor atunci când acest lucru se impune, conform prevederilor art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014;

q) neutilizarea diagramei tahografice corecte sau neintroducerea cartelei tahografice în slotul corect, în cazul conducerii autovehiculului în echipaj;

r) ora înregistrată de echipamentul/aparatura de înregistrare nu corespunde cu ora oficială a ţării în care este înmatriculat vehiculul;

s) utilizarea incorectă a mecanismului de comutare a tahografului;

ş) data începutului sau data sfârșitului utilizării diagramei tahografice nu este înscrisă pe aceasta;

t) valoarea indexului kilometric al vehiculului la începutul utilizării diagramei tahografice nu este înscrisă pe aceasta;

ţ) nerepararea echipamentului/aparaturii de înregistrare pe parcursul cursei, dacă au trecut mai mult de 7 zile de la constatarea defecțiunii;

u) lipsa semnăturii conducătorului auto de pe raportul imprimat de tahograful digital.

    (4) Următoarele fapte reprezintă încălcări minore ale dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 și, după caz, ale Acordului AETR și constituie contravenții:

a) depășirea cu până la o oră a duratei maxime zilnice de conducere, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore;

b) depășirea cu până la o oră a duratei maxime zilnice de conducere, atunci când este permisă extinderea acesteia la 10 ore;

c) depășirea cu până la 4 ore a duratei maxime de conducere săptămânale;

d) depășirea cu până la 10 ore a duratei maxime de conducere cumulate pentru două săptămâni consecutive;

e) depășirea cu până la 0,5 ore a duratei maxime de conducere neîntreruptă;

f) diminuarea cu până la o oră a perioadei minime de repaus zilnic, atunci când nu este posibilă reducerea acesteia;

g) diminuarea cu până la o oră a perioadei minime de repaus zilnic redus;

h) diminuarea cu până la o oră a perioadei de minimum 9 ore din perioada de repaus zilnic fracționat;

i) diminuarea cu până la o oră a perioadei de repaus zilnic în cazul conducerii în echipaj;

j) diminuarea cu până la 2 ore a repausului săptămânal redus;

k) diminuarea cu până la 3 ore a repausului săptămânal normal;

l) nedeţinerea la bordul vehiculului a unei cantități suficiente de hârtie pentru imprimarea rapoartelor de către echipamentul/aparatura de înregistrare;

m) utilizarea unor diagrame tahografice sau a unor cartele tahografice murdare sau deteriorate, dar care permit citirea informațiilor conținute;

n) scoaterea neautorizată a diagramei tahografice sau cartelei tahografice din echipamentul/aparatura de înregistrare, dar care nu are impact asupra înregistrării datelor relevante;

o) utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioadă mai lungă decât cea pe care acestea pot înregistra date, fără a rezulta pierderea/alterarea datelor;

p) locul unde a început sau cel unde s-a sfârșit utilizarea diagramei tahografice nu este menționat pe aceasta;

q) numărul de înmatriculare al autovehiculului nu este înscris pe diagrama tahografică;

r) valoarea indexului kilometric al vehiculului la sfârșitul utilizării diagramei tahografice nu este înscrisă pe aceasta;

s) ora schimbării vehiculului nu este înscrisă pe diagrama tahografică;

ş) simbolul țării nu este introdus în echipamentul/aparatura de înregistrare.

    ART. 9 – (1) Contravențiile prevăzute la art. 8 se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică operatorului de transport/întreprinderii sau conducătorului auto, după caz, pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) – j);

b) cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică conducătorului auto pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. o), q), r), t) – w), y), cc), ee) – gg) și ii);

c) cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului de transport/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. m), p), s), aa), dd) și jj);

d) cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică, după caz, conducătorului auto sau operatorului de transport/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a) – l), n), ş), z), bb) și hh);

e) cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică, după caz, conducătorului auto, operatorului de transport/întreprinderii sau atelierului care a instalat, calibrat, reparat ori verificat tahograful, pentru fapta prevăzută la art. 8 alin. (2) lit. x);

f) cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei, care se aplică conducătorului auto pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. n) – t) şi u);

g) cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei, care se aplică, după caz, conducătorului auto sau operatorului de transport/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a) – m) și ţ);

h) cu amendă de la 250 lei la 500 lei, care se aplică conducătorului auto pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (4) lit. n) – ş);

i) cu amendă de la 250 lei la 500 lei, care se aplică, după caz, conducătorului auto sau operatorului de transport/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (4) lit. a) – m).

    (2) în măsura în care contravențiile referitoare la respectarea timpilor de conducere, odihnă sau pauze sunt constatate în trafic, precum și în toate celelalte situații în care conducătorul auto nu poate dovedi efectuarea pauzelor și/sau perioadelor minime de odihnă prevăzute de legislația în vigoare, suplimentar față de sancțiunea cu amenda prevăzută la alin. (1) se va aplica și sancțiunea imobilizării vehiculului până la îndeplinirea condițiilor de legalitate pentru continuarea transportului.

    (3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune în procesul-verbal despre această posibilitate.

    (4) Contravențiile prevăzute în prezenta ordonanță se constată și se sancționează, potrivit competențelor ce le revin, stabilite de legislația în vigoare, de către:

a) personalul cu atribuții de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în trafic și la sediul persoanei juridice;

b) personalul cu atribuții de control din cadrul Inspecției Muncii, la sediul persoanei juridice;

c) personalul cu atribuții de control din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, la sediul persoanei juridice;

d) polițiștii rutieri, în trafic.

    ART. 10 – Contravențiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

    ART. 10¹ – În aplicarea prezentei ordonanțe, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL 4

Dispoziții finale și tranzitorii

    ART. 11 – (1) în termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Transporturilor va aproba prin ordin al ministrului:

a) norme tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea și înnoirea cartelelor tahografice, precum și pentru descărcarea şi stocarea datelor din tahografele digitale și cartelele tahografice;

b) norme detaliate privind activitatea de control, prin care se va introduce și un sistem de evaluare a întreprinderilor/operatorilor de transport rutier în ceea ce privește respectarea regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, în funcție de numărul și de gravitatea contravențiilor constatate, precum și reguli detaliate privind modul de imobilizare a vehiculelor;

c) reglementări privind condițiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor, precum și de autorizare a operatorilor economici care desfășoară astfel de activități.

    (2) în termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Transporturilor va elabora şi va supune spre aprobare Guvernului reglementări specifice privind organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri și persoane.

    (3) Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., va lua măsuri pentru ca la proiectarea și construcția drumurilor noi, precum și la reabilitarea sau modernizarea drumurilor existente, pe care le administrează, să se realizeze pe marginea acestora spații adecvate care să poată fi utilizate atât pentru punerea în aplicare a prevederilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, cât și pentru desfășurarea activităților de control al respectării acestor prevederi.

    (4) Prezenta ordonanță transpune prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), (3) și (4), art. 3, art. 4 alin. (6), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1) și ale art. 16 alin. (1) din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 și (CEE) nr. 3.821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier și de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial L nr. 102 din 11 aprilie 2006, p. 35 – 44.

    (5) Ministerul Transporturilor transmite autorităților competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene informările prevăzute la art. 40 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, respectiv:

a) prin Registrul Auto Român – R.A. – informațiile privitoare la montatori și ateliere;

b) prin Coordonatorul național – informațiile privitoare la tipuri de practici de manipulare și orice sancțiune aplicată pentru astfel de încălcări.

    (6) Ministerul Transporturilor transmite Comisiei Europene, prin Registrul Auto Român – R.A., registrul mărcilor și datelor electronice de securitate utilizate, precum și informațiile necesare privind datele electronice de securitate utilizate, conform prevederilor art. 22 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014.

    ART. 12 – Prezenta ordonanță intră în vigoare în termen de 3 zile de la publicare, cu excepția art. 8 – 10, care intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.

    ART. 13 – Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere și organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri și persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările și completările ulterioare.

     Prezenta ordonanță transpune prevederile Directivei 2009/4/CE a Comisiei din 23 ianuarie 2009 privind contramăsuri de prevenire și detectare a manipulării înregistrărilor cu tahograful, de modificare a Directivei 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 și (CEE) nr. 3.821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier și de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 21 din 24 ianuarie 2009, p. 39 – 40, și prevederile Directivei 2009/5/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2009 de modificare a Directivei 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 și (CEE) nr. 3.821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 29 din 31 ianuarie 2009, p. 45 – 50.

    ART. III din Ordonanța Guvernului nr. 21/2009

    Ministerul Transporturilor și Infrastructurii comunică Comisiei Europene textele dispozițiilor de drept intern, inclusiv actele administrative adoptate pentru implementarea măsurilor legislative luate în domeniul prevenirii și detectării manipulării înregistrărilor cu tahograful, al legislației sociale cu privire la activitățile de transport rutier și al aparaturii de înregistrare în transportul rutier.

    ART. II din Ordonanța Guvernului nr. 8/2015

    În vederea aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 165/2014, până la data de 2 martie 2015:

a) Ministerul Transporturilor actualizează prevederile Normelor tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea și înnoirea cartelelor tahografice, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 116/2006, precum și ale Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor și perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto și al utilizării aparatelor de înregistrare a activității acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, cu modificările ulterioare;

b) Ministerul Transporturilor elaborează și supune spre aprobare Guvernului un proiect de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condițiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum și a condițiilor de montare, reparare, reglare și verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere și a limitatoarelor de viteză.

    ART. III din Ordonanța Guvernului nr. 8/2015

    În vederea aplicării actelor normative prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 37/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță, până la data de 2 martie 2016:

a) Ministerul Transporturilor și Ministerul Afacerilor Interne adoptă prin ordin norme privind formarea inițială și periodică a personalului propriu cu atribuții de control;

b) Ministerul Transporturilor adoptă prin ordin norme privind dotarea etapizată a personalului cu atribuții de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier cu echipamente de detectare timpurie la distanță necesare pentru a permite comunicarea cu tahograful inteligent.

    ART. IV din Ordonanța Guvernului nr. 8/2015

     Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția modificărilor de la art. 8 și 9, care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării.

*****

     IMPORTANT: A fost publicată Nota de orientare (ghidare) nr. 7, în care se explicitează sensul sintagmei (expresiei) „fiecare perioadă de 24 de ore” (citiți direct) și Nota de orientare nr. 8 referitoare la „situații excepționale în care este autorizată conducerea fără cartelă tahografică” (citiți direct). Atenție, nota nr. 8 a fost tradusă greșit și trebuie citit în loc de permis de conducere cartelă tahografică.


Alte articole captivante


RETRAGEREA LICENȚEI DE TRASEU: OMIRA 353/2007 vs HG 69/2012      Retragerea licenței de traseu se face, în momentul de față, prin intermediul a două acte normative care: Ordinul M.I.R.A. nr. 353/2007, modificat și completat ulterior și HGR nr. 69/2012. În continuare fac o „confruntare” între cele două: 0 O.M.I.R.A. NR. 353/2007 ART.28 (1) : „Retragerea licenței de traseu se face de către agenția A.R.R. emitentă în următoarele cazuri: (se referă numai la tr...
NISSAN 2015      Dacă vă aflați la cumpărături la un mall sau dacă vizați un loc de parcare în spații mari și aglomerate, peste 2-3 ani ați putea folosi modelul Nissan cu tehnologia de auto-parcare. Conceptul acestui vehiculul  a fost prezentat la începutul lunii octombrie a.c. la un târg de produse electronice de la Tokyo. Autovehiculul utilizează senzori și camere de luat vederi, montate la bord, în vederea parcării,...
CARDUL SOCIETĂȚII (CARTELA ÎNTREPRINDERII)      Acest articol a fost actualizat după publicarea OMT nr. 459/2017 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea și retragerea cardurilor de tahograf, inclusiv cardul societății. I. INTRODUCERE     Cardul de tahograf (sau cartela tahografică) este o cartelă de memorie destinată a fi utilizată la un tahograf digital și se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română - ...
ISCTR NU ARE COMPETENȚA SĂ APLICE CONTRAVENȚII      Am așteptat mai bine de un an, cu dorința că lucrurile intră pe făgașul normal, dar nu se întâmplă nimic, parcă toată lumea din domeniul transporturilor rutiere este într-o letargie acută. M-am hotărât să subliniez alte câteva lucruri inadmisibile într-o societate care se autocaracterizează modernă, referitor la faptul că ISCTR nu are competența să aplice contravenții.      Ordonanța nr. 37/2007 privi...
CELE MAI URÂTE AUTOTURISME      În timpuri străvechi omul a căutat metode prin care să transporte hrana sau alte diferite lucruri necesare traiului pe distanțe mici sau mai mari. Folosindu-și inteligența a reușit să construiască primul mijloc de transport rudimentar: targa. După domesticirea animalelor au apărut mijloacele de transport cu tracțiune animală, care au evoluat de-a lungul anilor de la căruță la calești, trăsuri, cabriole...
TRANSPORTURI EXCEPȚIONALE      Avântul tehnologiei în majoritatea domeniilor a impus necesitatea realizării unor transporturi de excepție, total atipice sau în doar două cuvinte transporturi excepționale. Transportul cu vehicule cu mase și/sau dimensiuni depășite sunt cunoscute de mai toată lumea sub denumirea generică de transporturi agabaritice sau chiar sub denumirea de transporturi speciale.      Nu mi-am propus aici să vorbesc...
NOILE ANVELOPE MICHELIN      Despre anvelope, spre deosebire de alte piese sau echipamente auto, putem spune cu ușurință când este nevoie să fie înlocuite, printr-o simplă inspecție vizuală, prin care se poate stabili uzura. Dar marele producător de anvelope Michelin pretinde că noile anvelope Premier, all-season, care folosesc tehnologia EverGrip, ne vor face să privim lucrurile altfel decât la anvelopele tradiționale. De fapt, M...
EMISII CO₂      Politicile actuale ar determina o reducere a emisiilor de GES (gaze cu efect de seră) de numai 40% până în 2050. Comunicarea Comisiei Europene intitulată „Foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050” stabilește modul în care poate fi îndeplinit cel mai rentabil cu putință obiectivul de reducere a emisiilor pe plan național cu 80% până în...
MAȘINI ȘI FEMEI      Un studiu actual a arătat că jumătate dintre femei sunt nemulțumite de mașinile lor, iar trei sferturi dintre ele (74%) simt că nu au o interacțiune cu autovehiculul propriu sau sunt “neînțelese" de către acesta.      O parte dintre fabricanții de autoturisme au recunoscut că nu au lucrat suficient pentru ca mașinile să devină adevărate “prietene” pentru femei. Un factor esențial este lipsa de femei...
Linie separată de autobuz pentru țigani         Un primar italian a luat decizie extrem de controversată de a introduce o linie separată de autobuz pentru țigani.      Borgaro Torinese este o comună sau dacă vreți un orășel, cu o populație de circa 13 500 locuitori, situată în provincia Torino, în nordul Italiei. Inițiativa primarului Claudio Gambino, membru al Partidului Democrat italian de a opera o linie dublă de autobuz de-a lungul unui tras...