HOTĂRÂRE

privind condițiile, procedura și termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat pentru motorină

publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 512 din 9 iulie 2014.

     În aplicarea art. 176 alin. (6) și (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care transpun prevederile art. 7 alin. (2) și (3) din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și electricității, și a art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

având în vedere prevederile Regulamentului (CE) al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, aprobat în data de 21 mai 2014,

în temeiul dispozițiilor art. 108 din Constituția României, republicată, și ale art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

     MODIFICĂRI: 

     Hotărârea Guvernului nr. 906/2014 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condițiile, procedura și termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor. Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 779 din 27 octombrie 2014. În vigoare de la 27.10.2014.

     Hotărârea Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condițiile, procedura și termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor. Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2015. În vigoare de la 19.01.2015.

 

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

     Art. 1.  (1) Scopul prezentei hotărâri îl constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma restituirii sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat prevăzut la art. 176 alin. (6) din Codul fiscal, pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, denumită în continuare restituire de accize, în conformitate cu Regulamentul (CE) al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, aprobat în data de 21 mai 2014. Prezenta schemă este exceptată de la obligația de notificare și Comisia Europeană este informată în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în vederea publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007.

     (1) Scopul prezentei hotărâri îl constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma restituirii sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat, prevăzute la art. 176 alin. (6) din Codul fiscal, pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, denumită în continuare restituire de accize.

     (1¹) Acordarea ajutorului de stat în baza prezentei scheme se face cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, denumit în continuare Regulament, și este exceptată de la obligația notificării către Comisia Europeană.

     (2) Se desemnează ca Administrator al schemei de ajutor de stat Autoritatea Rutieră Română.

     (3) Ajutorul de stat constă în restituirea sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat prevăzut la art. 176 alin. (6) din Codul fiscal, pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor în:

a) transportul rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri și cu o greutate brută maximă autorizată de cel puțin 7,5 tone;

b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3, definit în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective.

     (4) în sensul prezentei hotărâri:

a) prin transport rutier de mărfuri în cont propriu se înțelege transportul rutier de mărfuri prevăzut la art. 3 pct. 41 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;

b) prin transport rutier de mărfuri pentru alte persoane se înțelege transportul rutier de mărfuri contra cost prevăzut la art. 3 pct. 40 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;

c) prin greutate brută maximă autorizată se înțelege masa totală maximă autorizată definită la art. 3 pct. 23 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv masa totală maximă a unui vehicul rutier, așa cum este declarată de constructorul acestuia;

d) prin transport public local de persoane se înțelege transportul rutier local de persoane așa cum este definit la art. 3 pct. 48 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;

e) prin transport regulat de persoane se înțelege serviciile regulate definite la art. 3 pct. 34 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și serviciile regulate speciale prevăzute la art. 3 pct. 35 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;

f) prin transport ocazional de persoane se înțelege serviciile ocazionale conform definiției prevăzute la art. 3 pct. 36 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;

g) prin motorină se înțelege produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal.

     (5) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentei hotărâri reprezintă trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

     Art. 2. – (1) Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat în cadrul căreia se pot emite acorduri pentru finanțare este cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și 31 martie 2019 inclusiv.

     (2) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și 31 martie 2019 inclusiv, în limita bugetului anual alocat schemei.

     (3) Bugetul total maxim estimat al schemei este de 3.021,6 milioane lei, respectiv echivalentul a 637,73 milioane euro, cu posibilitatea suplimentarii, astfel:

a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada prevăzută la alin. (1);

b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2014-2020.

     (4) Numărul total estimat al operatorilor economici care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 20.114, numărul mediu anual de operatori economici beneficiari fiind de 20.114.

     (5) Măsura instituită conform prevederilor art. 1 alin. (1) și (3) se acorda pentru motorina achiziționată în condițiile prevederilor art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

     (6) Ministrul finanțelor publice are calitatea de ordonator principal de credite pentru deschiderea de credite, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor legale aferente schemei de ajutor de stat instituite prin prevederile prezentei hotărâri.

     Art. 2. (1) Plata ajutorului de stat se efectuează în limita bugetului alocat schemei, conform angajamentelor legale emise în baza deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, până la data de 31 decembrie 2019 inclusiv.

     (2) Bugetul total maxim estimat al schemei este de 3.021,6 milioane lei, respectiv echivalentul a 637,73 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel:

a) credite de angajament pentru perioada 2014-2019 în vederea emiterii deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei pentru motorina achiziționată în perioada prevăzută la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

b) credite bugetare pentru perioada 2014-2019 în vederea restituirii accizei în baza deciziilor de aprobare a cererilor de restituire emise.

   (3) Schema de ajutor de stat se va finanța cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate prin legea bugetului de stat pentru Programul «Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții din cadrul bugetului Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale», după cum urmează:

a) pentru anul 2014, bugetul estimat este de 40 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 8,44 milioane euro; și

b) pentru anii următori, bugetele estimate sunt: 626,5 milioane lei pentru anul 2015, 643,2 milioane lei pentru anul 2016, 661,7 milioane lei pentru anul 2017, 680,7 milioane lei pentru anul 2018, respectiv 369,5 milioane lei pentru anul 2019.

(4) Numărul total estimat al operatorilor economici care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 20.114, numărul mediu anual de operatori economici beneficiari fiind de 20.114.

     (5) Măsura instituită conform prevederilor art. 1 alin. (1) și (3) se acordă pentru motorina achiziționată după data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2014 și până la data de 31 martie 2019.

     (6) Ministrul finanțelor publice sau altă persoană împuternicită în acest sens are calitatea de ordonator principal de credite pentru prezenta schemă de ajutor de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

     Art. 3. Aplicarea nivelului diferențiat de accize stabilit prin diminuarea cu 40 euro/1.000 litri, respectiv cu 47,34 euro/tonă a nivelului standard prevăzut pentru motorină se realizează prin restituirea către operatorii economici licențiați în Uniunea Europeana a sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor pentru motorină și nivelul accizelor diferențiat, pentru cantitățile de motorină aprovizionate de pe teritoriul României.

CAPITOLUL II

Condiții de eligibilitate

     Art. 4. (1) Sunt eligibili pentru restituirea de accize operatorii economici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) sunt licențiați în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene;

b) dețin vehicule eligibile;

c) în cazul operatorilor economici stabiliți în România, dacă:

     (i) nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate potrivit prevederilor cap. 2 secțiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;

     (ii) nu se află în procedură de executare silită, faliment, orice formă de reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională sau lichidare;

     (iii) nu au fost declarați inactivi conform prevederilor art. 781 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau nu au intrat în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului, potrivit legii;

     (iv) nu beneficiază de alte compensații pentru activitatea de transport desfășurată cu vehiculele eligibile;

     (v) atât la momentul înregistrării în Registrul vehiculelor și al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize, cât și la momentul efectuării restituirii de accize de către ordonatorul de credite, nu au obligații de plată restante la bugetul general consolidat;

c) în cazul operatorilor economici stabiliți în România, dacă:

     (i) nu sunt declarați inactivi conform prevederilor art. 781 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau nu se află în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului, potrivit legii;

     (ii) nu beneficiază de alte compensații pentru activitatea de transport desfășurată cu vehiculele eligibile;

     (iii) atât la momentul depunerii cererii de înregistrare în Registrul vehiculelor și al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize, cât și la momentul depunerii cererii de restituire de accize, nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, astfel cum rezultă din certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și din certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale eliberat de organul fiscal competent din cadrul autorității administrației publice locale. Această condiție se consideră îndeplinită și dacă:

1. operatorul economic are depuse la organul fiscal deconturi cu suma negativă de TVA cu opțiune de rambursare și/sau cereri de restituire, iar suma obligațiilor de plată este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit; și/sau

2. în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală operatorul economic are înscrise obligații de plată, dar are înscrise mențiuni cum ar fi eșalonare/plan de reorganizare, aprobat, în curs de derulare, și/sau, după caz, în certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale operatorul economic are înscrise obligații de plată, însă din conținutul certificatului ori al altui document eliberat de organul fiscal competent din cadrul autorității administrației publice locale reiese că acestea sunt eșalonate, amânate la plată ori există un plan de reorganizare, aprobat, în curs de derulare; și/sau

3. în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală operatorul economic are înscrise obligații de plată, iar conform certificatului acestea sunt mai mici sau egale cu sumele certe, lichide și exigibile pe care acesta le are de încasat de la autoritățile contractante;

d) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea nu au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;

e) sunt înregistrați în registrul prevăzut la art. 8;

f) alimentează vehiculele eligibile:

     (i) de la stațiile de distribuție înregistrate în baza art. 20669 alin. (6) din Codul fiscal, utilizând un card de gestiune a alimentarilor;

     (i) de la stațiile de distribuție înregistrate în baza art. 20669 alin. (6) din Codul fiscal, utilizând un card de gestiune a alimentărilor sau un inel emițător/receptor;

     (ii) din rezervoarele pentru consum propriu deținute la punctele lor de alimentare, prin intermediul unor dispersoare electronice pentru distribuție, în cazul operatorilor economici stabiliți în România. Operatorii economici trebuie să țină în format electronic evidența intrărilor/ieșirilor de motorină aferente fiecărui rezervor propriu, din care să rezulte cantitățile de motorină cu care au fost alimentate vehiculele eligibile în cursul trimestrului care face obiectul cererii de restituire, să dețină pentru aceste rezervoare certificate de calibrare eliberate de Biroul Român de Metrologie Legală sau de un laborator de metrologie agreat de acesta, iar rezervoarele să fie dotate cu dispersoare electronice pentru distribuție. Prin dispersor electronic pentru distribuție se înțelege pompa de motorină care are integrat un debitmetru electronic și are cel puțin următoarele specificații tehnice:

     1. accesul se realizează prin cheie magnetică sau cod PIN;

     2. există posibilitatea de a introduce numărul de înmatriculare al vehiculului și kilometrajul, înainte de a alimenta;

     3. există posibilitatea înregistrării datei și orei la care se face alimentarea;

     4. dispune de o memorie locală care înregistrează alimentările, iar datele se transferă pe unități electronice de stocare cu ajutorul unei chei magnetice sau direct prin cablu cu ajutorul unui convertor.

g) nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate potrivit prevederilor cap. 2 secțiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei, definite potrivit art. 2 alin. (18) din Regulament;

h) nu se află în procedură de executare silită, faliment, orice formă de reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională sau lichidare.

     (2) în sensul prezentei hotărâri sunt considerați operatori licențiați în România:

a) în cazul transportului rutier de mărfuri în cont propriu prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. a), operatorii economici deținători ai certificatului de transport în cont propriu definit la art. 3 pct. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) în cazul transportului rutier de mărfuri pentru alte persoane prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. a), operatorii economici deținători ai licenței comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;

c) în cazul transportului de persoane prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. b), operatorii economici deținători ai licenței comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare.

     (3) în sensul prezentei hotărâri sunt considerați operatori licențiați în alte state membre ale Uniunii Europene:

a) în cazul transportului rutier de mărfuri în cont propriu, operatorii care prezintă o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu, precum și o listă a vehiculelor eligibile utilizate în acest scop, care trebuie să conțină cel puțin numărul de înmatriculare al vehiculului și statul membru în care este înmatriculat;

b) în cazul transportului rutier de mărfuri pentru alte persoane prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. a), operatorii economici deținători ai licenței comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri;

c) în cazul transportului de persoane prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. b), operatorii economici deținători ai licenței comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006.

     (4) în scopul restituirii de accize operatorii economici licențiați în alt stat membru al Uniunii Europene pot să își desemneze un reprezentant în baza unei cereri depuse la Administratorul schemei. Cererea trebuie însoțită de acceptul scris al persoanei propuse ca reprezentant, din care să reiasă îndeplinirea obligațiilor ce îi revin conform prezentei proceduri de restituire a accizelor.

     (5) în sensul alin. (1) lit. b), prin deținător al vehiculelor eligibile se înțelege proprietarul, respectiv locatarul acestora, în calitate de titular al unui contract de leasing sau al unui contract de închiriere/subînchiriere a unui vehicul încheiat potrivit art. 3 pct. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare.

     (6) în sensul prezentei hotărâri, prin card de gestiune a alimentarilor se înțelege dispozitivul electronic personalizat pentru fiecare vehicul, utilizat ca modalitate de alimentare, specific pentru achiziția de motorină pentru care se solicita restituirea de accize. Cardul de gestiune a alimentarilor este valabil doar pentru alimentarea vehiculului eligibil pentru care este utilizat.

     (6) În sensul prezentei hotărâri, prin card de gestiune a alimentărilor cu carburant, respectiv inel emițător/receptor se înțelege dispozitivele electronice personalizate pentru fiecare vehicul, utilizate ca modalitate de alimentare și care sunt valabile doar pentru alimentarea vehiculului eligibil pentru care sunt utilizate.

     Art. 5. (1) Sunt considerate eligibile în sensul prezentei hotărâri vehiculele prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a) care sunt efectiv utilizate pentru transportul de mărfuri și care dețin documentele prevăzute de lege pentru efectuarea transportului rutier de marfă, după cum urmează:

a) în cazul vehiculelor deținute de operatorii economici licențiați în România care acționează în cont propriu, copie conformă a certificatului de transport în cont propriu, definit la art. 3 pct. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) în cazul vehiculelor deținute de operatorii economici licențiați în alte state membre ale Uniunii Europene, care acționează în cont propriu, declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 4 alin. (3) lit. a);

c) în cazul vehiculelor deținute de operatorii economici licențiați în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene care acționează pentru alte persoane, copie conformă a licenței comunitare, definită la art. 3 pct. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare.

     (2) în sensul prezentei hotărâri sunt considerate eligibile vehiculele prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. b) care sunt efectiv utilizate pentru transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, și dețin copia conformă a licenței comunitare, definită la art. 3 pct. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare.

     (3) Pe lângă condițiile de eligibilitate prevăzute la alin. (1) și (2), vehiculele trebuie să fie înscrise în registrul prevăzut la art. 8.

CAPITOLUL III

Procedura de restituire de accize

     Art. 6. (1) Perioada de restituire de accize este trimestrul calendaristic.

     (2) în cazul operatorilor economici care aprovizionează vehiculele eligibile direct de la operatorii economici înregistrați potrivit art. 20669 alin. (6) din Codul fiscal, prin intermediul unui card de gestiune a alimentărilor, baza pentru restituirea de accize reprezintă cantitatea totală de motorină obținută prin însumarea cantităților alimentate efectiv de fiecare vehicul eligibil în parte.

     (2) În cazul operatorilor economici care aprovizionează vehiculele eligibile direct de la operatorii economici înregistrați potrivit art. 20669 alin. (6) din Codul fiscal, prin intermediul unui card de gestiune a alimentărilor, respectiv al unui inel emițător/receptor, baza pentru restituirea de accize reprezintă cantitatea totală de motorină rezultată prin însumarea cantităților alimentate efectiv de fiecare vehicul eligibil în parte.

     (3) în cazul operatorilor economici care alimentează vehiculele eligibile pe care le dețin din rezervoarele proprii de alimentare dotate cu dispersoare electronice pentru distribuție, baza pentru restituirea de accize reprezintă cantitatea totală de motorină obținută prin însumarea cantităților alimentate efectiv de fiecare vehicul eligibil de la rezervor.

     (4) Baza pentru restituire reprezintă mii litri alimentați efectiv și se exprimă sub forma unui număr cu 3 zecimale.

     (5) Operatorii economici eligibili pot solicita restituirea de accize pentru toate vehiculele eligibile deținute în cursul trimestrului pentru care se solicită restituirea și care sunt înscrise în Registrul vehiculelor și al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize.

     Art. 7. – (1) Suma de restituit aferentă accizei reduse potrivit art. 176 alin. (6) din Codul fiscal reprezintă valoarea exprimată în lei a rezultatului obținut prin înmulțirea bazei de restituire prevăzute la art. 6 cu 40 euro/1.000 litri.

     (2) Conversia în lei a sumei de restituit se face utilizând cursul de schimb prevăzut la art. 218 din Codul fiscal.

     (3) Suma de restituit se stabilește la nivel de lei, fără subdiviziuni, prin reducere atunci când fracțiunile în bani sunt mai mici de 50 și prin majorare atunci când fracțiunile în bani sunt mai mari sau egale cu 50.

      Art. 8. (1) Operatorii economici care doresc să solicite restituirea de accize prevăzută la art. 176 alin. (7) din Codul fiscal au obligația ca, înainte de a efectua prima solicitare, să se înregistreze în Registrul vehiculelor și al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize, denumit în continuare Registru, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.

     (2) înregistrarea în Registru se face prin depunerea unei cereri la Administratorul schemei, care trebuie să cuprindă informațiile și să fie însoțită de documentele prevăzute în anexele nr. 2 și 3.

     (3) între Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Transporturilor se încheie un protocol de colaborare cu privire la transmiterea:

a) informațiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (i)-(iv) și lit. d), care se transmit de către Ministerul Finanțelor Publice către Autoritatea Rutieră Română. Protocolul va conține prevederi privind frecvența cu care se comunică informațiile către Autoritatea Rutieră Română pentru operatorii deja înregistrați în Registru;

b) informațiilor necesare controlului ulterior prevăzut la art. 17, care trebuie comunicate de către Autoritatea Rutieră Română la solicitarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

     (3) Între Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., prin Ministerul Transporturilor, se încheie un protocol de colaborare cu privire la transmiterea:

a) informațiilor referitoare la operatorii economici din România care nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (i) și (ii), lit. d), g) și h), care se transmit de către Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, către Autoritatea Rutieră Română. Protocolul va conține prevederi privind frecvența cu care se comunică informațiile către Autoritatea Rutieră Română pentru operatorii deja înregistrați în Registru;

a) informațiilor referitoare la operatorii economici din România care nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (i), lit. d), g) şi h), care se transmit de către Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, către Autoritatea Rutieră Română. Protocolul va conține prevederi privind frecvența cu care se comunică informațiile către Autoritatea Rutieră Română pentru operatorii deja înregistrați în Registru;

b) informațiilor prevăzute în anexele nr. 2 și 5, necesare pentru efectuarea controlului ulterior, care se comunică de către Autoritatea Rutieră Română, la solicitarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

     Art. 9. (1) În vederea înregistrării în Registru, Administratorul schemei verifică eligibilitatea fiecărui vehicul potrivit art. 5 și confruntă informațiile prevăzute la art. 8 alin. (2) cu informațiile pe care le deține din baza sa de date. În urma acestei analize:

a) cererea se aprobă în situația în care informațiile referitoare la operatorul economic corespund cu informațiile înscrise în baza sa de date și numai pentru vehiculele înscrise în cerere care corespund cu informațiile înscrise în baza sa de date;

b) cererea se respinge dacă informațiile referitoare la operatorul economic nu corespund cu informațiile înscrise în baza sa de date.

     (2) Decizia de aprobare ori de respingere a cererii de înregistrare în Registru este comunicată operatorului economic solicitant în termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii prevăzute la art. 8 alin. (2), cu justificarea corespunzătoare a motivelor care au condus la aceasta.

     (3) Cererile aprobate se operează în Registru de către Administratorul schemei.

     Art. 9. (1) În vederea înregistrării în Registru, Administratorul schemei verifică:

a) îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) prin confruntarea cu informațiile referitoare la operatorul economic, pe care le deține în baza sa de date;

b) îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) pe baza informațiilor referitoare la vehicule, pe care le deține în baza sa de date, și/sau, după caz, a documentelor anexate cererii pentru înregistrarea în Registrul vehiculelor și al operatorilor eligibili pentru restituirea accizelor;

c) îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c), d), g) și h), pe baza documentelor anexate cererii pentru înregistrarea în Registrul vehiculelor și al operatorilor eligibili pentru restituirea accizelor;

d) îndeplinirea condiției prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. f) prin analizarea informațiilor din documentele anexate cererii pentru înregistrarea în Registrul vehiculelor și al operatorilor eligibili pentru restituirea accizelor.

 (2) În urma acestei verificări:

a) cererea se aprobă în situația în care condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) referitoare la operatorul economic sunt îndeplinite și numai pentru vehiculele înscrise în cerere care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5;

b) cererea se respinge în situația în care condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) referitoare la operatorul economic nu sunt îndeplinite.

     (3) Decizia de aprobare ori de respingere a cererii de înregistrare în Registru este comunicată operatorului economic solicitant în termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii prevăzute la art. 8 alin. (2), cu justificarea corespunzătoare a motivelor care au condus la aceasta.

     (4) Cererile aprobate se operează în Registru de către Administratorul schemei.

     Art. 10. (1) Documentele și informațiile prevăzute la art. 8 alin. (2) se depun o singură dată, cu ocazia primei înregistrări în Registru.

     (2) Orice modificare ulterioară a informațiilor prezentate cu ocazia depunerii cererii inițiale se notifică Administratorului schemei în maximum 15 zile lucrătoare de la data la care a intervenit modificarea. Termenul de 15 zile este obligatoriu numai în măsura în care aceste informații sunt de natură să afecteze eligibilitatea operatorului economic sau a vehiculelor. În acest sens operatorul economic depune documentele prevăzute la art. 8, corespunzătoare modificărilor intervenite.

     (3) Administratorul schemei verifică cererile modificatoare depuse de operatorul economic, urmând procedura prevăzuta la art. 9.

     (4) Modificările care nu conduc la invalidarea înregistrării în Registru a operatorului economic sau a vehiculului, dar care sunt solicitate conform art. 8, se operează în Registru la data comunicării acestora.

     (5) În cazul în care informațiile comunicate conduc la invalidarea înregistrării în Registru a operatorului economic sau a vehiculului ori la înregistrarea unor noi vehicule, Administratorul schemei operează în Registru:

a) data de la care operatorul economic nu mai este eligibil, respectiv data invalidării sale în Registru;

b) data de la care vehiculele nu mai sunt eligibile, respectiv data invalidării acestora în Registru; ori

c) data de la care se introduc noi vehicule eligibile în Registru.

     (6) Administratorul schemei are dreptul de a acționa din oficiu în ceea ce privește invalidarea în Registru a operatorilor economici și a vehiculelor aflate în evidența sa, în situația în care constată modificări ulterioare ale informațiilor comunicate de operatorul economic potrivit art. 8, dar care nu i-au fost comunicate potrivit alin. (2) și care au drept consecință afectarea eligibilității operatorului economic sau a vehiculului.

     (7) Invalidarea în Registru a operatorului economic se face din oficiu de către Administratorul schemei și în cazul în care operatorul economic a fost radiat ca urmare a încetării activității sale economice, a fost declarat inactiv conform prevederilor art. 781 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a intrat în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului, potrivit legii. În aceste cazuri, invalidarea operează de la data la care operatorul economic nu mai îndeplinește condițiile de eligibilitate conform prezentei proceduri.

     (8) Invalidarea în Registru a operatorului economic atrage invalidarea din Registru a tuturor vehiculelor deținute de acesta pe perioada respectivă.

     (9) Administratorul schemei revalidează înregistrarea unui operator economic sau a unui vehicul atunci când motivele care au condus la invalidare au încetat.

     Art. 11. În vederea restituirii accizelor, operatorii economici eligibili depun la Administratorul schemei o cerere, în format electronic sau pe suport hârtie, potrivit modelului din anexa nr. 4.

     Art. 12. (1) Cererea de restituire de accize se depune, în format electronic sau pe suport hârtie, pentru un trimestru calendaristic, începând cu prima zi a trimestrului următor celui pentru care se solicită restituirea, dar nu mai târziu de un an de la această dată.

     (2) Pot fi depuse simultan cereri de restituire aferente mai multor trimestre calendaristice.

     Art. 13. (1) Cererea de restituire de accize este însoțită de următoarele documente, prezentate în format electronic sau pe suport hârtie:

a) în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la stațiile de distribuție înregistrate potrivit art. 20669 alin. (6) din Codul fiscal, un borderou centralizator al cantităților de motorină alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 5, copii de pe facturile de achiziție a motorinei împreună cu anexele la facturi, emise de către stațiile de distribuție sau de către terți, precum și dovada plății integrale a facturilor prin instrumente de plată bancare. Borderoul se întocmește pe baza informațiilor din facturile de achiziție a motorinei și din anexele la facturi;

b) în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la rezervoarele proprii de alimentare, un borderou centralizator al cantităților de motorină alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 6, copii de pe facturile de achiziție a motorinei, precum și dovada plății integrale a facturilor prin instrumente de plată bancare. Acest borderou se întocmește pe baza informațiilor stocate pe unitățile electronice de stocare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. f).

      (1) Cererea de restituire de accize este însoțită de următoarele documente, prezentate în format electronic sau pe suport hârtie:

a) în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la stațiile de distribuție înregistrate potrivit art. 20669 alin. (6) din Codul fiscal, un borderou centralizator al cantităților de motorină alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 5, precum și copii de pe facturile de achiziție a motorinei împreună cu anexele la facturi, emise de către stațiile de distribuție sau de către terți. Borderoul se întocmește pe baza informațiilor din facturile de achiziție a motorinei și din anexele la facturi;

b) în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la rezervoarele proprii de alimentare, un borderou centralizator al cantităților de motorină alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 6, precum și copii de pe facturile de achiziție a motorinei. Acest borderou se întocmește pe baza informațiilor stocate pe unitățile electronice de stocare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. f).   

     (2) Facturile de achiziție a motorinei trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal.

     (3) Facturile şi anexele acestora sunt emise de staţiile de distribuţie, în situaţia în care cardurile de gestiune a alimentărilor sunt emise de către aceste staţii, sau de către terţi, în situaţia în care staţiile de distribuţie acceptă carduri de gestiune a alimentărilor emise de terţi.

     (3) Facturile pentru alimentările de combustibil și anexele acestora sunt emise, de regulă, de stațiile de distribuție, în situația în care cardurile de gestiune a alimentărilor sau inelele emițător/receptor sunt gestionate de către aceste stații. În cazul în care cardurile de gestiune a alimentărilor sau inelele emițător/receptor nu sunt gestionate de stațiile de distribuție, ci de către terți, aceștia vor emite și facturile pentru alimentările de combustibil și anexele acestora.

     (4) În cazul operatorilor economici care alimentează direct de la staţiile de distribuţie înregistrate potrivit art. 20669 alin. (6) din Codul fiscal, pe anexele la facturi trebuie să fie înscrise cel puţin următoarele informaţii: staţia de alimentare, data alimentării, numărul de înmatriculare al vehiculului alimentat, numărul cardului de gestiune a alimentărilor, cantitatea de motorină alimentată exprimată în litri pe fiecare vehicul, numărul de kilometri înregistraţi la bordul vehiculului la momentul alimentării.

     (4) În cazul operatorilor economici care alimentează direct de la stațiile de distribuție înregistrate potrivit art. 20669 alin. (6) din Codul fiscal, pe anexele la facturi trebuie să fie înscrise cel puțin următoarele informații: stația de alimentare, data alimentării, numărul de înmatriculare al vehiculului alimentat, numărul de identificare al cardului de gestiune a alimentărilor ori, după caz, al inelului emițător/receptor, cantitatea de motorină alimentată exprimată în litri pe fiecare vehicul, numărul de kilometri înregistrați la bordul vehiculului la momentul alimentării.

     (5) În cazul operatorilor economici care dețin rezervoare proprii din care efectuează alimentarea vehiculelor eligibile pe care le dețin, facturile de achiziție a motorinei care este depozitată în rezervoarele proprii nu pot constitui prin ele însele o justificare a consumului pentru restituirea de accize.

     Art. 14. (1) Pentru a fi înregistrate, cererile de restituire trebuie să fie corect și complet întocmite, să fie depuse în termenele stabilite, să fie semnate de către operatorul economic solicitant sau de reprezentantul acestuia și să fie însoțite de documentele justificative prevăzute la art. 13.

     (2) Cererile care nu corespund condițiilor prevăzute la alin. (1) se returnează solicitanților pentru a fi completate corespunzător. Cererea se consideră valabil depusă în momentul în care operatorul economic furnizează toate informațiile și documentele prevăzute la art. 13.

     (3) Înregistrarea cererii de restituire angajează responsabilitatea solicitantului sau a reprezentantului acestuia, cu privire la toate informațiile prezentate în cerere.

     (3) Înregistrarea cererii de restituire angajează răspunderea solicitantului sau a reprezentantului acestuia cu privire la toate informațiile prezentate în cerere și în documentele anexate acesteia.

     (4) În vederea soluționării cererii de restituire, Administratorul schemei are obligația să acceseze Registrul și să verifice dacă în perioada pentru care solicită restituirea operatorul economic este eligibil în Registru, precum și dacă fiecare vehicul pentru care se solicită restituirea de accize este eligibil în Registru.

     (5) De asemenea, Administratorul schemei trebuie să verifice documentele și informațiile prevăzute de prezenta hotărâre, precum și dacă:

a) baza de restituire prevăzută la art. 6 alin. (4) este corect determinată, prin confruntarea datelor și informațiilor din borderouri cu celelalte documente și informații prevăzute la art. 13;

b) suma de restituit înscrisă în cererea solicitantului este corect determinată, potrivit algoritmului prevăzut la art. 7 şi se referă numai la alimentări efectuate în perioada în care operatorul economic precum și vehiculele sunt eligibile în Registru.

     (5) De asemenea, Administratorul schemei trebuie să verifice dacă:

a) baza de restituire prevăzută la art. 6 alin. (4) este corect determinată, prin confruntarea datelor și informațiilor din borderouri cu celelalte documente și informații prevăzute la art. 13;

b) suma de restituit înscrisă în cererea solicitantului este corect determinată, potrivit algoritmului prevăzut la art. 7, și se referă numai la alimentări efectuate în perioada în care operatorul economic, precum și vehiculele sunt eligibile în Registru.

     (6) Cererile de aprobare sau de respingere se soluționează în ordinea înregistrării acestora.

     (7) Suma de restituit determinată conform alin. (5) nu poate depăși suma solicitată prin cerere.

     (8) După aprobarea legilor bugetare anuale și a celor de rectificare, Ministerul Finanțelor Publice transmite administratului schemei plafoane trimestriale, în termenele prevăzute de legislația în vigoare. Administratorul schemei emite decizii în limita plafoanelor trimestriale comunicate de Ministerul Finanțelor Publice.

     (8) După aprobarea legilor bugetare anuale și a celor de rectificare, Ministerul Finanțelor Publice transmite Administratorului schemei plafoane trimestriale, în termenele prevăzute de legislația în vigoare. Administratorul schemei emite decizii de aprobare a cererii de restituire a accizei în limita plafoanelor trimestriale comunicate de Ministerul Finanțelor Publice. Deciziile de restituire aprobate pentru care nu se poate efectua plata ca urmare a completării unor informații eronate se restituie Autorității Rutiere Române de către ordonatorul principal de credite.

     (9) Deciziile care nu se încadrează în plafonul trimestrial se reportează în trimestrele următoare, în limita bugetului anual alocat schemei.ABROGAT

     (10) Plafonul trimestrial alocat și neconsumat se reportează în trimestrul următor în cadrul aceluiași an calendaristic.

     (10) Plafonul trimestrial alocat și neconsumat se reportează în trimestrul următor.

     Art. 15. (1) Decizia de aprobare a cererii de restituire se întocmeşte în trei exemplare, din care un exemplar rămâne la Administratorul schemei, un exemplar se comunică solicitantului şi un exemplar se transmite ordonatorului de credite, în termen de 2 luni de la data înregistrării cererii, sub rezerva respectării prevederilor art. 14 alin.(8).

     (2) Decizia de respingere a cererii de restituire se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar rămâne la Administratorul schemei şi un exemplar se comunică solicitantului în termen de 2 luni de la data înregistrării cererii.

     (3) Restituirea sumelor aprobate conform deciziei emise de Administratorul schemei este efectuată de ordonatorul principal de credite cel târziu în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de aprobare a restituirii.

     (4) În situaţia în care operatorii economici stabiliţi în România înregistrează obligaţii restante de plată la bugetul general consolidat la momentul restituirii de accize, restituirea sumelor aprobate se efectuează la data la care aceştia nu mai înregistrează astfel de obligaţii.

     (5) Restituirea se efectuează în lei într-un cont bancar din România sau, la cererea solicitantului, într-un cont bancar din alt stat membru. În acest al doilea caz, eventualele comisioane bancare de transfer sunt reţinute din suma care urmează a fi plătită solicitantului.

     (6) Restituirea prevăzută la alin.(4), se realizează de ordonatorul de credite exclusiv în baza deciziei de aprobare a cererii de restituire emise de către Administratorul schemei.

     (7) În cazul în care cererea de restituire este respinsă, Administratorul schemei comunică solicitantului decizia de respingere, împreună cu motivele care au stat la baza emiterii acestei decizii.

     (8) Deciziile emise de Administratorul schemei pot fi contestate potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

     (9) Prin ordin al ministrului finanţelor publice se stabileşte procedura de punere în aplicare a prevederilor prezentului articol.

     (1) Administratorul schemei trebuie să soluționeze cererile de restituire în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data depunerii. În cazul aprobării cererii se emite o decizie de aprobare a cererii de restituire, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7, care se întocmește în 3 exemplare, dintre care un exemplar rămâne la Administratorul schemei, un exemplar se comunică solicitantului și un exemplar se transmite ordonatorului principal de credite, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia. Emiterea deciziilor care nu se încadrează în plafonul trimestrial se amână pentru trimestrul următor, în limita bugetului anual alocat schemei.

     (2) În cazul în care operatorul economic nu îndeplinește cerințele prevăzute în sarcina sa de prezenta hotărâre se emite o decizie de respingere a cererii de restituire, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8, care se întocmește în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la Administratorul schemei și un exemplar se comunică solicitantului în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

     (3) Deciziile emise de Administratorul schemei pot fi contestate potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

     (4) Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor se realizează de către ordonatorul principal de credite exclusiv în baza deciziei de aprobare a cererii de restituire emise de către Administratorul schemei care constituie document justificativ prin care se atestă realitatea și modul de determinare a cuantumului obligației de plată.

     (5) Plata se efectuează în lei, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data comunicării deciziei, astfel:

a) într-un cont bancar din România, în cazul operatorilor economici stabiliți în alte state membre ale Uniunii Europene;

b) într-un cont deschis la Trezoreria Statului, în cazul operatorilor economici stabiliți în România.

     (6) Prin ordin al ministrului finanțelor publice se stabilește procedura de punere în aplicare a prevederilor alin. (4) și (5).

     Art. 16. (1) În cazul în care operatorul economic constată existența în cererea sa a unor inexactități care ar conduce la diminuarea ori majorarea sumelor de restituit, acesta depune la Administratorul schemei o cerere rectificativă, la care anexează documentele justificative aferente.

     (2) Cererea rectificativă se depune nu mai târziu de un an de la data încheierii trimestrului pentru care se solicită rectificarea cererii de restituire.

     Art. 17. (1) În vederea efectuării controlului ulterior momentului restituirii de accize, operatorii economici au obligația să păstreze documentele prevăzute la art. 8 şi la art. 13 precum și:

a) fișele de magazie pentru fiecare rezervor pentru consum propriu deținut la punctele sale de alimentare, precum și bonurile de consum întocmite la fiecare alimentare a vehiculelor eligibile din rezervorul respectiv pe care în mod obligatoriu să fie înscrise cel puțin următoarele informații: data alimentării, numărul de înmatriculare al vehiculului alimentat, cantitatea de motorină alimentată exprimată în litri pe fiecare vehicul, numărul de kilometri înregistrați la bordul vehiculului la momentul alimentării.

b) înregistrările tahografului din prima şi din ultima zi a trimestrului pentru care se depune cererea de restituire;

c) documentele de transport prevăzute la art. 3 pct. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, cum ar fi, dar fără a se limita la, scrisoarea de transport CMR, avizele de transport, foile de parcurs, care atestă faptul că vehiculele au fost efectiv utilizate pentru transportul de mărfuri, respectiv pentru transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane.

d) documentele care atestă dreptul de deținere al vehiculelor pentru care se acordă dreptul de restituire,

e) documentele de vânzare, distrugere, export, pentru toate vehiculele ale căror consumuri sunt incluse în cerere,

f) anexele la facturile de achiziție a carburanților,

g) unitățile electronice de stocare prevăzute la art. 4, alin. (1) lit. f).

     (2) Documentele menționate mai sus se arhivează pentru o perioadă de 10 ani de la data depunerii cererii de restituire.

     (3) Controlul ulterior al prezentei scheme de ajutor de stat se efectuează potrivit Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin organele Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

      Art. 18. (1) În cazul în care în urma controlului ulterior se constată că restituirea a fost obținută prin fraudă, aceasta constituie ajutor de stat utilizat în mod abuziv și se aplică în mod corespunzător procedurile de recuperare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007, precum și de Ordinul finanțelor publice nr. 1133/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanțelor Publice a prevederilor art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.

     (2) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plătii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 2 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 83 din 27 martie 1999, cu modificările ulterioare.

     (3) Recuperarea ajutorului de stat precum și a accesoriilor aferente se realizează cum urmează:

a) în cazul operatorilor economici licențiați în România, potrivit prevederilor din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) în cazul operatorilor economici licențiați în alte state membre, potrivit prevederilor referitoare la asistența reciprocă în materie de colectare.

     Art. 19. Constituie contravenție nerespectarea de către operatorul economic a obligațiilor de păstrare a documentelor prevăzute la art. 17 alin. (1) în termenul prevăzut la art. 17 alin. (2), și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

    Art. 20. Prevederile art. 19 se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

     Art. 21. (1) Administratorul schemei trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele de stat acordate în cadrul schemei pe o perioadă de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor de stat.

     (2) Administratorul schemei are obligația să raporteze anual Consiliului Concurenței, date și informații privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat publicat în Monitorul Oficial nr. 436 din 28 iunie 2007.

     Art. 22. Administratorul schemei va informa prin site-ul său data de la care va pune la dispoziția operatorilor economici un sistem informatizat de administrare a schemei precum și manualul de utilizare a acestuia. De la data respectivă operatorii economici nu vor mai transmite documentele prevăzute de prezenta hotărâre pe suport hârtie.

Administratorul schemei va informa prin site-ul său data de la care va pune la dispoziția operatorilor economici un sistem informatizat de administrare a schemei, precum și manualul de utilizare a acestuia. De la data respectivă operatorii economici nu vor mai transmite documentele prevăzute de prezenta hotărâre pe suport hârtie, cu excepția documentelor solicitate de Administratorul schemei.

     Art. 23. Textul prezentei scheme de ajutor de stat se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, împreună cu rezumatul informațiilor legate de aceasta, conform Anexei nr. 3 din Regulamentul (CE) al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, aprobat în data de 21 mai 2014.

     Art. 24. Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Art. 24. Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Art. 25. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 15 iulie 2014.

     Anexele nr. 2, 4 și 5 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 și 3 la prezenta hotărâre.

     După anexa nr. 6 se introduc două noi anexe, anexa nr. 7 „Decizie de aprobare a cererii de restituire a accizei” și anexa nr. 8 „Decizie de respingere a cererii de restituire a accizei”, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 4 și 5 la prezenta hotărâre.

     Nota de subsol de la anexa nr. 6 „Borderoul alimentărilor cu motorină de la rezervoare proprii în trimestrul . . . . . . . . . . din anul . . . . . . . . . .” se modifică și va avea următorul cuprins:

„Cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt reale, corecte și complete.”

     ART II

     Comisia Europeană este informată în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, cu privire la acordarea ajutorului de stat, prevăzut la art. 1 alin. (1) și (11) din Hotărârea Guvernului nr. 537/2014 privind condițiile, procedura și termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta hotărâre.

     ART III

(1) Cerințele prevăzute la art. I pct. 6 din prezenta hotărâre nu se aplică operatorilor economici stabiliți în alte state membre ale Uniunii Europene, pentru cererile de înregistrare în Registrul vehiculelor și al operatorilor economici eligibili pentru restituirea accizelor, aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Cererile de restituire de accize depuse și nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se soluționează în termenul în vigoare la momentul depunerii acestora.

3) Anexele nr. 2, 4, 5 și 6, depuse până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, rămân valabil depuse în forma reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 537/2014, la data depunerii cererii de restituire de accize sau, după caz, a cererii de înregistrare în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea accizelor.

  ***

Anexa nr. 1

Restituire accize - Anexa nr. 1

Instrucțiuni de completare ale anexei nr. 1

     (4) Se înscrie „marfă” sau „persoane”, după tipul transportului;

     (5) Se înscrie data înregistrării în registru a operatorului economic, ori data revalidării în registru a acestuia, dacă motivele care au condus la invalidarea în registru au încetat;

     (6) Se înscrie data invalidării în registru a operatorului economic:

– efectuată potrivit art.10 alin. (2), în cazul în care operatorul economic comunică informaţii care conduc la invalidarea sa, în situaţii precum: operatorul economic a fost radiat ca urmare a încetării activităţii economice sau îşi încetează activitatea economică care generează dreptul de restituire, certificatul de transport în cont propriu/licenţa comunitară, după caz, a expirat, operatorul economic a fost declarat inactiv, operatorul economic a intrat în inactivitate temporară;

– efectuată din oficiu de autoritatea competentă potrivit art.10 alin. (5), în cazul în care operatorul economic nu comunică informaţiile care ar conduce la invalidare, dar aceste informaţii sunt cunoscute de către autoritatea competentă;

     (7) Se înscrie motivul invalidării/revalidării operatorului economic;

     (9) Se înscrie data înregistrării în registru a vehiculului, ori data revalidării în registru a acestuia, dacă motivele care au condus la invalidarea în registru au încetat,;

     (10) Se înscrie data invalidării în registru a vehiculului:

– efectuată potrivit art.10 alin. (2), în cazul în care operatorul economic comunică informaţii care conduc la invalidarea vehiculului pe care îl deţine, în situaţii precum: copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, sau copia conformă a licenţei comunitare, după caz, a expirat, vehiculul deţinut de operatorul economic în calitate de proprietar a fost scos din parcul auto ca urmare a faptului că a fost vândut, distrus, retras din circulaţie, dat în locaţie în baza unui contract de leasing sau de închiriere, ori exportat în afara Uniunii Europene, vehiculul deţinut de operatorul economic în baza unui contract de închiriere sau a unui contract de leasing a fost distrus, retras din circulaţie, ori contractul de închiriere/leasing a expirat, vehiculul nu mai este utilizat pentru activitatea care generează dreptul de restituire ;

– efectuată din oficiu de autoritatea competentă potrivit art.10 alin. (5), în cazul în care operatorul economic nu comunică informaţiile care ar conduce la invalidarea vehiculului, dar aceste informaţii sunt cunoscute de către autoritatea competentă ;

-în cazul invalidării operatorului economic, toate vehiculele deţinute sunt invalidate în registru cu aceeaşi dată.

     (11) Se înscrie motivul invalidării/revalidării vehiculului.

——-

Anexa nr. 2 (re – actualizată)

Restituire accize - anexa nr. 2

——-

Descărcați de aici anexa nr. 2 (pdf)

Anexa nr. 3

Restituire accize - Anexa nr. 3

——-

Anexa nr. 4 (actualizată) (actualizată)

anexa nr. 4

——-

Descărcați de aici anexa nr. 4 (pdf)

Anexa nr. 5 (actualizată)

Anexa nr. 5

——-

Descărcați de aici anexa nr. 5 (pdf)

Anexa nr. 6 (actualizată)

Anexa nr. 6

——-

Descarcați de aici anexa nr. 6 (pdf)

     Anexele nr. 7 (decizia de aprobare a cererii de restituire a accizei) și nr. 8 (decizia de respingere a cererii de restituire a accizei) sunt de interes doar pentru Administratorul schemei, respectiv A.R.R.


Alte articole captivante


CERTIFICATE (ATESTATE) CPI ȘI CPC I. INTRODUCERE      Pentru a putea efectua transport rutier, adică pentru a-și putea exercita ocupația (profesia), conducătorii auto trebuie să dețină certificate (atestate) CPI și CPC. Șoferii titulari ai permiselor de conducere pentru categoriile C1, C1E, C și CE, respectiv D1, D1E, D și DE trebuie să dețină un certificat de calificare profesională inițială (CPI) sau un certificat de calificare profesion...
CUVÂNTUL NOROC NU ESTE DEMONIC      O discuție prietenească, la noroc - adică întâmplătoare, fără a fi sigur la momentul respectiv - m-a determinat să scriu acest articol despre cuvântul noroc.      Toate dicționarele explicative ale limbii române apărute în decursul anilor, care cuprind și etimologia cuvântului, susțin că noroc provine din slavă: narokŭ sau na-rokŭ. Cuvântul se regăsește astăzi, sub diverse forme, și în alte limbi (sâr...
BĂUTURILE RECI POTOLESC SETEA      Într-o zi fierbinte de vară, caniculară sau după un efort prelungit nu ne dorim nimic altceva decât o băutură rece ca gheața care să ne potolească setea. Oare băuturile reci potolesc setea? Majoritatea oamenilor de știință, experților sau medicilor ne sfătuiesc să renunțăm la toate băuturile reci sau cu gheață în zilele toride și ne îndrumă spre băuturi calde sau chiar fierbinți, cum ar fi ceaiul, pent...
FRUCTE NECUNOSCUTE LA NOI      Magazinele de specialitate și supermarket-urile din Europa extind în mod constant selecțiile lor de fructe exotice sau de pe alte continente. Cu toate acestea, există încă o mulțime de fructe puțin frecvente, mai ales aici, la noi, care sunt de bază pe alte piețe alimentare din lume. Iată câteva dintre ele, despre care, probabil, nu aveți informații mai deloc. 1. Sugar apple (mărul de zahăr)      Măr...
MAGAZINE PROVIZORII DEOSEBITE      1. Pentru a sărbători lansarea noii colecții Stan Smith, compania Adidas a deschis în cartierul Shoreditch din Londra această cutie de pantofi gigant. Magazinul a fost deschis doar între 16 ianuarie și 19 ianuarie a.c., incluzând o stație interactivă digitală “Stan yourself", unde cumpărătorii au avut posibilitatea de a-și imprima propriile chipuri pe pantofi, în timp ce un alt post de imprimare 3D put...
CUM SE COMPORTĂ CREIERUL UNUI INTROVERTIT      Poate, diverse situații, introvertiții se simt înțeleși greșit. Mai jos este o scurtă analiză, un fel de “vizualizare” a creierului lor, care s-ar putea să surprindă un pic, mai ales pe extravertiți, privind modul cum se comportă creierul unui introvertit.      Introvertiții sunt persoane care își îndreaptă atenția mai ales spre viața lor interioară, spre trăirile lor interioare, concentrându-se sau f...
MURDĂRIE LA BUCĂTĂRIE      Un nou studiu a constatat că există în jur de 10 milioane de bacterii pe un centimetru pătrat al unui burete de bucătărie și un milion de bacterii pe un inch pătrat pe un prosop de bucătărie. Studiul a fost făcut în 180 de case din 9 tari: Australia, Canada, Germania, India, Malaezia, Arabia Saudită, Africa de Sud, Marea Britanie și SUA.      Dr. Charles Gerba, profesor de microbiologie la Universit...
NECONFORMITĂȚI LA HG 69 DIN 2012 H.G.R. nr. 69/2012, emitent Guvernul României, Monitorul Oficial nr.114/14.02.2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Con...
BUSOLA CUANTICĂ      Astăzi, metodele de identificarea a unei locații de pe Pământ se bazează pe sisteme de navigație prin satelit, cum ar fi Global Positioning System (GPS). GPS-ul, deși unul dintre cele mai mari invenții ale epocii moderne, are o serie de limitări și, mai ales, se bazează pe sateliți lansați în spațiu. În februarie a.c., SUA a avertizat că GPS-ul, cea mai folosită tehnologie de localizare prin satelit, e...
SCURTĂ PLIMBARE PRIN PĂDURE      Alaltăieri a fost Ziua Internațională a Pădurilor, o celebrare globală a importanței arborilor în viața noastră de zi cu zi. M-am hotărât să scriu aceste câteva cuvinte ca o sensibilizare cu privire la rolul-cheie pe care pădurile îl joacă în temperarea climei Pământului și datorită faptului că pădurile pot fi o parte a soluției la schimbările climatice antropogene în viitor.      Toată lumea știe că ...