HG nr. 69/2012

privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 și ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și a sancțiunilor și măsurilor aplicabile în cazul constatării acestor încălcări

A. ÎNCĂLCĂRI FOARTE GRAVE (14000 – 18000 LEI)

     Art. 3 pct. 14. utilizarea de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu a unor conducători auto fără atestat/certificat de competentă profesională sau al căror atestat/certificat de competență profesională are termenul de valabilitate expirat;

     Art. 3 pct. 25. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligației de a se asigura că persoanele angajate în funcții care concură la siguranța rutieră sunt titulare ale unui certificat/atestat profesional valabil eliberat conform reglementărilor legale în vigoare;

     CONSIDERENTE PROPRII: Dacă ne referim numai la conducători auto, ca personalul predominant care concură la siguranța rutieră, cele două contravenții sunt extrem de apropiate, bazate însă pe cuvinte cheie. Oare un inspector de trafic aflat în control la sediul operatorului de transport/intreprindere aplică sancțiune contravențională dacă nu găsește o dovadă că acum 1 an acesta/aceasta s-a asigurat că șoferul respectiv deținea atestat/certificat profesional, avându-l eliberat doar de 9 luni? Măcar pentru ambele puncte se suspendă și o copie conformă pentru o perioadă de 30 de zile.

B. ÎNCĂLCĂRI FOARTE GRAVE (14000 – 18000 LEI) ȘI GRAVE (8000 – 12000 LEI)

     Art. 3 pct 29. utilizarea de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu a unor conducători auto fără contract individual de muncă, aviz medical și/sau aviz psihologic valabile în conformitate cu legislația în vigoare;

     Art. 4 pct. 24. angajarea sau menținerea în funcție de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul economic care desfășoară activități conexe transportului rutier a persoanelor cu funcții care concură la siguranța rutieră cu nerespectarea prevederilor art. 59 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011; (Notă: apte medical și psihologic).

     CONSIDERENTE PROPRII: Se folosesc cuvinte diferite, care au același sens. Care este diferența dintre utilizare (referitor la persoane) și menținere în funcție în cazul acesta? În situația când un conducător auto nu are aviz medical și/sau aviz psihologic sau sunt nevalabile, care contravenție trebuie aplicată, cea gravă sau cea foarte gravă? Diferența e micuță, aproape 700 euro.

C. ÎNCĂLCĂRI FOARTE GRAVE (14000 – 18000 LEI), GRAVE (8000 – 12000 LEI) ȘI MINORE (3000 – 6000 LEI)

     Art. 3 pct. 38. nerespectarea de către conducătorii auto angajați ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligației de a emite bilete/legitimații de călătorie corespunzătoare tarifelor aferente distanței parcurse de persoanele transportate;

     Art. 4 pct. 13. transportarea persoanelor care nu dețin asupra lor bilet de transport valabil/legitimație de călătorie valabilă, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, sau transportarea unor persoane care nu sunt menționate în documentul de transport, în cazul efectuării transportului rutier național contra cost de persoane prin servicii ocazionale, ori transportarea persoanelor care nu dețin asupra lor legitimații eliberate de beneficiarul transportului, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale;

     Art. 5 pct. 30. nerespectarea de către conducătorii auto angajați ai operatorului de transport rutier a obligației de a emite bilete/legitimații de călătorie sau emiterea de bilete/legitimații de călătorie necorespunzătoare tarifelor aferente distanței parcurse de persoanele transportate;

     CONSIDERENTE PROPRII: In primul rând,  toate aceste sancțiuni se aplică conducătorului auto. Dacă ne referim numai la transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate – cel mai frecvent, obligația conducătorului auto de a emite bilete/legitimații de călătorie apare în toate cele trei contravenții  cu mențiunea că persoanele care nu dețin bilete/legitimații valabile sunt verificate la urcarea în autobuz și conducătorul auto le emite în acest caz bilete/legitimații valabile. Așadar, toate cele 3 sancțiuni se referă la nerespectarea obligației conducătorului auto de a emite bilete/legitimații de călătorie  Atunci de ce sunt diferențiate pe trei categorii, foarte grave, grave și încălcări minore? Care trebuie aplicată? Greu de răspuns,  depinde cine răspunde. Diferența ca valoare în lei sau euro este enormă.

D. INCALCARI GRAVE (8000 – 12000 LEI)

     Art. 4 pct. 27. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier, după caz, a obligației de a efectua transport rutier de persoane numai în limita numărului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare sau, în cazul autovehiculelor clasificate pe stele sau categorii, în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare;

     Art. 4 pct. 72. nerespectarea de către conducătorii auto angajați ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligației de a transporta persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare sau, în cazul autovehiculelor clasificate pe stele sau categorii, în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare;

     CONSIDERENTE PROPRII: Cele două contravenții se referă la același lucru, numai că prima se aplica operatorilor de transport/intreprinderilor, iar cea de-a doua conducătorilor auto. Cum au aceiași valoare, rămâne la latitudinea inspectorului de trafic pe cine sancționează  De asemenea, în ambele cazuri trebuie aplicată și imobilizarea autobuzului, dar la cea de la pct. 27 se suspendă și o copie conformă pentru o perioada de 30 de zile, așadar ceva mai multe documente de completat în acest caz. Când este evaluat sau controlat cel care aplică sancțiunile din această hotărâre, cine poate stabili cu obiectivitate dacă sancțiunea a fost aplicată în spiritul legii?

     Art. 4 pct. 29. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligației de a efectua transportul rutier de mărfuri asigurând un sistem de fixare a încărcăturii conform reglementărilor în vigoare;

     Art. 4 pct. 75. nerespectarea de către conducătorii auto angajați ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a regulilor privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea și fixarea mărfurilor transportate;

     CONSIDERENTE PROPRII: Cele două contravenții se referă cam la același lucru (adică la fixarea mărfurilor , numai că sunt formulate diferit; prima se aplică operatorilor de transport/intreprinderilor, iar cea de-a doua conducătorilor auto. Din nou au aceiași valoare, rămâne la latitudinea inspectorului de trafic pe cine sancționează. De asemenea, în ambele cazuri trebuie aplicată și imobilizarea autovehiculului.

     Art. 4 pct. 38. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligației de a asigura afișarea la sediu și în interiorul vehiculului a traseului serviciului, a stațiilor, a orarului și a tarifului de transport pe bază de legitimație de călătorie, conform distantelor corespunzătoare stațiilor prevăzute în graficul de circulație aferent licenței de traseu, astfel încât aceste informații să fie disponibile tuturor utilizatorilor;

     Art. 4 pct. 54. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligației de a afișa  la sediu și în interiorul vehiculului, traseul serviciului, stațiile, orarul, tarifele și condițiile de transport, astfel încât aceste informații să fie disponibile tuturor utilizatorilor;

     CONSIDERENTE PROPRII: Este o mare diferență între „ afișare” și „a asigura afișarea . Chiar dacă se repeta, măcar valoarea sancțiunii contravenționale este aceiași și se aplică operatorilor de transport.

E. INCALCARI GRAVE (8000 – 12000 LEI) SI MINORE (3000 – 6000 LEI)

     Art. 4 pct. 74. nerespectarea de către conducătorii auto angajați ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligației de a informa persoanele transportate cu privire la obligativitatea purtării centurii de siguranță pe timpul deplasării vehiculelor;

     Art. 5 pct. 7. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligației de a asigura informarea persoanelor transportate cu privire la obligativitatea purtării centurii de siguranță pe timpul deplasării vehiculelor, în unul dintre următoarele moduri:

     7.1. de către conducătorul auto;

    7.2. de către conducătorul grupului sau de către o persoană desemnată oficial în calitate de conducător al grupului;

     7.3. prin mijloace audiovizuale;

     7.4. prin afișarea în loc vizibil la fiecare scaun a unor semne și/sau pictograme;

     CONSIDERENTE PROPRII: Se utilizează aceiași metoda de a diferenția contravențiile : „a informa” și „a asigura informarea”. În cazul acesta, prima contravenție se aplică conducătorilor auto, iar cea de a doua, care este mai blândă, este pentru operatori de transport/intreprinderi(sic!). Dacă citim cu atenție se observă că informarea trebuie în primul rând făcută de către conducătorul auto, care nu are nici o scăpare în această situație.

     Art. 4 pct. 5. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligațiilor prevăzute la art. 12 alin. (2) și sau (3) și la art. 17 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, referitoare la completarea foii de parcurs; (Notă : completare document de control: tip serviciu; itinerar; OT; punct plecare/destinație; data plecării/încetării serviciului).

     Art. 5 pct. 5. necompletarea sau completarea necorespunzătoare a foii de parcurs de către operatorul de transport rutier, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale;

     CONSIDERENTE PROPRII: Ambele contravenții se aplică operatorilor de transport, dar au valori semnificativ disproporționate exprimate în lei, cu toate că ar exista unele cazuri când diferența se poate face relativ ușor. Însă este foarte important ca la art. 4 se suspendă și o copie conforma pentru o perioada de 30 de zile.

F. INCALCARI MINORE (3000 – 6000 LEI)

      Art. 5 pct. 2. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a termenului de maximum 15 zile pentru comunicarea către autoritatea emitentă a pierderii, deteriorării sau sustragerii licenței de transport/licenței comunitare/licenței de traseu/copiei conforme a licenței de transport/copiei conforme a licenței comunitare;

     Art. 5 pct. 13. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligației de a anunța pierderea, sustragerea sau deteriorarea licenței de transport/licenței comunitare și/sau a copiei conforme a acesteia Autorității Rutiere Române – A.R.R., în termen de maximum 15 zile de la data constatării pierderii, sustragerii sau deteriorării;

     CONSIDERENTE PROPRII: Dacă operatorul de transport anunță pierderea licenței comunitare, să zicem, după 20 de zile este pasibil să primească ambele sancțiuni  Insă aici apare expresia „de la data pierderii, sustragerii sau deteriorării , dată care nu poate fi verificată în nici un fel de către autoritatea emitentă sau A.R.R. (de ce se folosesc două sintagme diferite, doar pentru licența de traseu?).

     Art. 5 pct. 3. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a termenului de maximum 15 zile pentru comunicarea către autoritatea emitentă a pierderii, deteriorării sau sustragerii certificatului de transport în cont propriu/copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu;

     Art.5 pct. 9. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligației de a anunța pierderea, sustragerea sau deteriorarea certificatului de transport în cont propriu și sau a copiei conforme a acestuia Autorității Rutiere Române – A.R.R., în termen de maximum 15 zile de la data constatării pierderii, sustragerii sau deteriorării;

     CONSIDERENTE PROPRII: Aceleași ca mai sus, cu mențiunea că nu mai există nici o posibilă diferență între autoritatea emitentă și A.R.R..

     OBSERVAȚIE : Am avut uneori impresia că unele dintre contravenții au fost scrise de entități diferite și s-au împerecheat în textul final.

     P.S. Cuantumul contravențiilor prevăzute de HG nr. 69/2012 au fost modificate între timp, în anul 2014. Aveți la dispoziție aici HG 69/2012 actualizată.


Alte articole captivante


Linie separată de autobuz pentru țigani         Un primar italian a luat decizie extrem de controversată de a introduce o linie separată de autobuz pentru țigani.      Borgaro Torinese este o comună sau dacă vreți un orășel, cu o populație de circa 13 500 locuitori, situată în provincia Torino, în nordul Italiei. Inițiativa primarului Claudio Gambino, membru al Partidului Democrat italian de a opera o linie dublă de autobuz de-a lungul unui tras...
CIUDĂȚENII PE ȘOSELE      Ciudățenii pe șosele nu este un titlu obișnuit, dar am folosit aceste cuvinte pentru că fiecare dintre noi a văzut probabil cel puțin un vehicul mai ciudat, total neobișnuit, straniu, bizar, curios sau care șochează prin aspect, care circulă pe drum. Ne-am minunat, ne-am crucit, am fost uimiți sau am pufnit, poate, în râs. Cât timp vor exista autovehicule vor fi, de asemenea, și câțiva excentrici sau e...
AIRBAG EXTERIOR      Sunt necesare airbag-urile în interiorul unei mașini? Probabil marea majoritate ar răspunde da, dar puțini dintre noi ar argumenta că este nevoie de airbag-uri și pe exteriorul unui autovehicul.      Ideea este relativ nouă, dar o companie din Olanda (TNO), pornind de la faptul că în prezent există o medie de 1,3 biciclete pentru fiecare rezident olandez, iar numai în Amsterdam circulă o jumătate de m...
OBȚINEREA CARDULUI DE CONDUCĂTOR AUTO      Acest articol a fost actualizat după publicarea OMT nr. 459/2017 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea și retragerea cardurilor de tahograf, respectiv obținerea cardului de conducător auto. I. INTRODUCERE      Cardul de tahograf (sau cartela tahografică) este o cartelă de memorie destinată a fi utilizată la un tahograf digital și se eliberează de către Autorit...
CELE MAI FURATE AUTOMOBILE      În Statele Unite ale Americii un automobil este furat la fiecare 26 de secunde, adică mai mult de 2 automobile pe minut, 3323 de automobile pe zi și peste 1.200.000 pe an. Și chiar hoții de autoturisme au preferințele lor. National Insurance Crime Bureau (NICB) este o instituție care urmărește furturile de autovehicule, le clasifică și publică o listă amănunțită în fiecare an. Iată cum arată lista celo...
PREGĂTIREA ȘI ATESTAREA PROFESIONALĂ ÎN TRANSPORTURILE RUTIERE ORDINUL Ministrului Transporturilor nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere      În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) lit. h), ale art. 111, ale art. 67 alin. (1), (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, ale...
OMTI 980/2011 ACTUALIZAT (MODIFICAT ȘI COMPLETAT) NORME METODOLOGICE (din 30 noiembrie 2011) privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere*)     EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII     PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 bis din 2 decembrie 2011 ----------     *) Aprob...
CONSTRÂNGERE NEJUSTIFICATĂ LA OMTI 980/2011      Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 s-au aprobat prin Ordinul M.T.I. nr. 980/2011.      Articolul 54 din Norme, care se referă la transportul rutier interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate, prevede printre altele:     ...
ISCTR NU ARE COMPETENȚA SĂ APLICE CONTRAVENȚII      Am așteptat mai bine de un an, cu dorința că lucrurile intră pe făgașul normal, dar nu se întâmplă nimic, parcă toată lumea din domeniul transporturilor rutiere este într-o letargie acută. M-am hotărât să subliniez alte câteva lucruri inadmisibile într-o societate care se autocaracterizează modernă, referitor la faptul că ISCTR nu are competența să aplice contravenții.      Ordonanța nr. 37/2007 privi...
PORSCHE 911 – 50 DE ANI      De la debutul său în anul 1963 la Frankfurt Motor Show și până la prezentarea modelului GT3 anul acesta la Geneva Motor Show, timp de 50 de ani, Porsche 911 și-a câștigat, pe bună dreptate, un loc de cinste în galeria celor mai bune mașini produse vreodată. Într-o epocă în care creativitatea este decisivă, "legendarul" 911 continuă să demonstreze în continuare ceea ce înseamnă o mașină sport. Iată o sc...